KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Asmenys Savivaldybės administracijoje priimami:

Pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.

Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.,

Ne darbo laiku – trečiadienį iki 19.00 val. 119 kab., tel. (8 346) 204 54

Įstaigos, įmonės
  Biudžetinės įstaigos
  Švietimo įstaigos
  Kultūros įstaigos
  Neformaliojo ugdymo įstaigos
  Viešosios įstaigos
  Sveikata, medicina
  Įmonės
  Telefonai
 

Svarbi informacija

Asmenų apklausos anketa apie asmenų aptarnavimo kokybę Savivaldybės administracijoje

Prašymo forma kreipiantis į Savivaldybės merą

Prašymo forma kreipiantis į Administracijos direktorių

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

 

 

------------------------------------------------

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

 

------------------------------------------------
  

           
              

          

                
   

.
 
 
 
    


       

  

     

Spausdinti
eng
Versija
neįgaliesiems
Gyventojams Verslininkams Turistams
Naujienos
Atsakymas į Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio frakcijos 2018-01-17 d. paklausimą

   Vykdydami Kaišiadorių rajono savivaldybės mero vizą, atsakome į Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio frakcijos 2018-01-17 d. paklausimą „Dėl galimo švietimo įstaigų centralizavimo tikslingumo“ iškeltus klausimus:


1. Dėl darbininkų mokyklose centralizavimo:

1.1. Kodėl ir kokiais duomenimis remiantis formuojamas kvalifikuotų darbininkų paslaugų poreikis mokyklose?

   Savivaldybės biudžetinės įstaigos Savivaldybės turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. Statybos įstatymo 47 straipsnis statinių naudotojus įpareigoja organizuoti ir atlikti statinio techninę priežiūrą.

   Statinio techninę priežiūrą sudaro: nuolatinis statinio būklės stebėjimas, statinio periodinės ir specializuotos apžiūros, pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas, remonto (paprastojo arba kapitalinio) organizavimas. Statinio techniniam prižiūrėtojui keliami kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti Statybos techninio reglamento STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 49 straipsnyje – sudėtingų konstrukcijų ypatingų statinių techninę priežiūrą vykdantys techniniai prižiūrėtojai privalo turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį inžinerinį techninį išsilavinimą, jeigu kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip (jeigu tai numatyta kituose teisės aktuose, – ir reikiamos statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą). Dauguma Kaišiadorių rajono savivaldybėje esančių švietimo, kultūros, sporto paskirties pastatų priskiriami ypatingų statinių kategorijai (pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 13 straipsnio nuostatas).

   Pagal 2017 m. patikrinimo metu surinktus duomenis, šiai dienai savivaldybės švietimo įstaigose nevienodai užtikrinama kokybiška statinių techninė priežiūra. Savivaldybė, kaip turto savininkas, siekdama racionaliai panaudoti biudžeto lėšas ir užtikrinti kokybišką paslaugą, švietimo įstaigų patikėjimo teise valdomo turto statinių techninę priežiūrą nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. numato vykdyti centralizuotai ir jos vykdymą perduoti savivaldybės biudžetinei įstaigai – Švietimo ir sporto paslaugų centrui. Kvalifikuotų darbininkų faktinį poreikį lemia savivaldybės turto būklė.

1.2. Kodėl iš mokyklų vadovų atimama teisė savarankiškai priimti sprendimus dėl kvalifikuotų darbininkų poreikio patenkinimo (pvz. įdarbinti pagal darbo sutartis keliems darbdaviams, perkelti lėšas iš darbo užmokesčio į paslaugas, numatyti lėšas paslaugoms, pavesti kvalifikuoto darbo funkciją darbininkui ir pan.)

   Iki šiol, šiuos sprendimus mokyklų vadovai priimdavo savarankiškai, tačiau tai lėmė didelius skirtumus tarp atskirų mokyklų statinių priežiūros kokybės. Rajone turime gerų pavyzdžių, kur mokyklų statiniai prižiūrimi nepriekaištingai, tačiau daugiau turime ne tokių gerų pavyzdžių, kuomet dėl ilgalaikės nepakankamos statinio priežiūros nukenčia patys statiniai ir vėliau jų remontui reikalingos didelės lėšos.

   Atkreiptinas dėmesys, kad pagrindinis mokyklos vadovo veiklos tikslas – profesionaliai valdyti mokyklą siekiant užtikrinti veiksmingą veiklą, nukreiptą į kokybišką valstybinės švietimo politikos, tobulinančios ugdymo procesą, ir švietimo organizacijos kultūros įgyvendinimą mokykloje, kurioje ugdoma mokinio saviraiška ir kūrybingumas, diegiamos ugdymo naujovės, skatinama visapusiška mokinio asmenybės raida.

   Statinių techninės priežiūros funkciją numatoma vykdyti centralizuotai, todėl šios funkcijos mokyklose neliks. Iš mokyklų vadovų neatimama teisė priimti sprendimus, bet stengiamasi sudaryti geresnes sąlygas savo pagrindinėms funkcijoms atlikti.

   Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija yra viešojo administravimo subjektas, atliekantis statinių naudojimo priežiūrą. Atliekant statinių naudojimo priežiūrą yra tikrinama ir statinio techninio prižiūrėtojo kvalifikacija. Įstaigose, kuriose techninė priežiūra atliekama ūkio būdu, nustatyta, kad techninio prižiūrėtojo kvalifikacija neatitinka reglamento STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ reikalavimų, t. y. statinio apžiūrų vadovas neturi kvalifikacijos atestato, ar reikalingo išsilavinimo. Buvo surašomi mokyklų vadovams privalomi nurodymai ir/ar Techniniams prižiūrėtojams reikalavimai techninę priežiūrą vykdyti įstatymų nustatyta tvarka.

   Atliktų patikrinimų metu nustatyta, kad statinių technininė priežiūra daugumoje atvejų buvo vykdoma netinkamai.

Pažymime, kad funkcijų išgryninimas, specializacija ir efektyvus pagrindinių funkcijų atlikimas yra daugelio viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų tikslas. Pastaruoju metu Lietuvoje matome vis daugiau pavyzdžių, kuomet organizacijos ir viešosios įstaigos nusprendžia sudaryti ilgalaikes turto nuomos sutartis, perka turto administravimo paslaugas, o pačios koncentruojasi į tiesioginių organizacijos funkcijų atlikimą. Tokiu pačiu keliu eina ir įstaigos užsienio šalyse, pavyzdžiui, mūsų savivaldybės partnerės Estijoje Valstybinė Jegevos gimnazija savo veiklą vykdo pastate, kurį valdo ir prižiūri atskira valstybinė įmonė, o gimnazija naudojasi jos paslaugomis. Manome, kad ateityje panašus modelis galėtų būti taikomas ir Kaišiadorių rajono savivaldybėje.

1.3. Kodėl nepateiktas ,,reorganizavimo“ proceso projektas? Įstaigų vadovai nuogąstauja, kad atsiradus šioms paslaugoms, vis tiek visus tuos pačius darbus reikės atlikti įstaigose, tik su mažesniu etatų skaičiumi, nes jokių pareigybių projektų nėra.

   Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. V17-137 ,,Dėl Kaišiadorių r. pedagoginės psichologinės tarnybos ir Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centro reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų patvirtinimo“ Kaišiadorių r. pedagoginė psichologinė tarnyba ir Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centras prijungti prie Kūno kultūros ir sporto centro. Po reorganizavimo įsteigtas Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centras perėmė visas reorganizavimo procese dalyvavusių įstaigų funkcijas. Pristatant šios įstaigos veiklos perspektyvas savivaldybės tarybos komitetuose buvo pateikta informacija apie funkcijų plėtrą, perduodant iš mokyklų dalį ūkinės veiklos ir viešuosius pirkimus. Šis klausimas buvo aptartas ne viename susitikime su švietimo įstaigų vadovais.

   2018 m. sausio 24 d. Trišalės švietimo tarybos posėdyje buvo svarstytas klausimas ,,Dėl švietimo įstaigų statinių priežiūros, remonto darbų bei viešųjų pirkimų centralizavimo“ ir bendru sutarimu pritarta švietimo įstaigų statinių priežiūros, remonto darbų bei viešųjų pirkimų centralizavimui bei pavesta Švietimo ir sporto paslaugų centro direktoriui D. Tamulevičiui paruošti pareigybių aprašymus.

   Dėl kvalifikuotų darbuotojų (statinių priežiūros specialisto, elektriko, santechniko) ir viešųjų pirkimų specialistų funkcijų atlikimo švietimo įstaigose vyksta diskusijos Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos susirinkimuose (š. m. sausio 16 d., sausio 30 d.). Pažymime, kad atsižvelgiant į Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Kaišiadorių skyriaus prašymą, Trišalė švietimo taryba pritarė mokyklų vadovų prašymui centralizuotą statinių techninę priežiūrą atlikti ne nuo 2018 m. birželio 1 d. kaip buvo planuojama, bet nuo 2018 m. rugsėjo 1 dienos. Manome, kad yra pakankami laiko iki rugsėjo 1 d. tiksliai apsibrėžti ir su mokyklų vadovais suderinti perimamų funkcijų bei darbų apimtis.

1.4.Kodėl nepateikti numatomų pareigybių aprašymai? Kokie numatyti reikalavimai planuojamų įsteigti pareigybių darbuotojams: išsilavinimas, pareigybės lygis, darbo užmokestis, darbo patirtis? Prašome pateikti numatomų pareigybių aprašymus.

   Reikalavimai planuojamų įsteigti pareigybių darbuotojams yra pareigybių aprašymuose (projektuose), kuriuos derins su Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos skyriumi ir kitų rajono mokyklų vadovais Švietimo ir sporto paslaugų centro direktorius D. Tamulevičius.

1.5. Kiek planuojama sumažinti etatų ir kokiais terminais? Kiek numatyta lėšų išeitinėms kompensacijoms?

Eil. nr.

Įstaigos pavadinimas

Viso nepedagoginių pareigybių

Mažinama etatų nuo rugsėjo 1 d.

1

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

24,5

0,65

2

Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija

26,95

0,72

3

Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

11,5

0,31

4

Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla

17,25

0,46

5

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija

35,25

0,94

6

Kaišiadorių lopšelis-darželis „Žvaigždutė“

11,25

0,30

7

Kaišiadorių lopšelis-darželis „Spindulys“

12,0

0,32

8

Kaišiadorių r. Gudienos mokykla-darželis „Rugelis“

8,74

0,23

9

Kaišiadorių r. Stasiūnų mokykla-darželis „Nykštukas“

7,75

0,21

10

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“

9,25

0,25

11

Kaišiadorių r. Žaslių lopšelis-darželis „Žaliasis klevelis“

8,14

0,22

12

Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelis-darželis „Varpelis“

7,25

0,19

13

Kaišiadorių meno mokykla

8,5

0,23

 

Iš viso:

 

5,03


   Jeigu darbuotojai nesutiks dirbti pasikeitusiomis sąlygomis, lėšų poreikį išeitinėms kompensacijoms pateiks švietimo įstaigų vadovai. Kadangi mažinama tik dalis etato, išeitinių kompensacijų visose įstaigose nereikės. Kaip jau minėjome, centralizuotas paslaugų teikimas numatomas nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Taip pat pasitarimo metu su švietimo įstaigų vadovais buvo suderinta, kad jie pasiūlys Švietimo ir sporto paslaugų centro direktoriui D. Tamulevičiui darbuotojus, turinčius reikiamą kvalifikaciją, kad būtų perkelti į Švietimo ir sporto paslaugų centrą.

1.6. Koks numatomas juridinis santykis tarp švietimo įstaigos ir naujai formuojamo ,,paslaugų centro“? Prašome pateikti darbų organizavimo tvarkos aprašą.

   Numatomi santykiniai teisiniai santykiai. Santykio dalyvio teisės bus siejamos su konkrečia jo pareiga kitam santykio dalyviui. Darbų organizavimo tvarkos aprašas bus parengtas iki 2018 m. rugsėjo 1 d. Dokumentų parengimui, derinimui, aptarimui laiko turime daugiau negu pusę metų. Pažymime, kad planuojant 2018 metų savivaldybės biudžetą, lėšos prekių įsigijimui švietimo įstaigoms nebuvo mažinamos, nes centralizuotai bus atliekama tiktai pati priežiūros paslauga.

1.7. Ar nebus pažeistas konkurencingumo principas? Kodėl mokykla turės kviesti būtent šios įstaigos darbininkus, o ne konkurencingą kainą siūlančias kitas įmones?

   Atkreiptinas dėmesys, kad su konkurencija čia nėra jokio ryšio, nes savivaldybė, kaip turto savininkas, centralizuoja šią funkciją.

1.8. Kiek mokyklose įsteigta viešųjų pirkimų specialistų etatų? Jeigu nėra, tai paaiškinkite kodėl planuojate viešųjų pirkimų funkciją finansuoti iš mokykloms skirtų lėšų?

   Mokyklose nėra įsteigti viešųjų pirkimų specialistų etatai. Ši funkcija įrašyta į pavaduotojų ūkio reikalams pareigybę arba už jos atlikimą darbuotojui mokama priemoka. Centralizavus viešuosius pirkimus darbuotojų krūviai mažėja ir vadovams atsiranda galimybė perskirstyti funkcijas, siekiant efektyviau ir racionaliau panaudoti biudžeto lėšas. Pažymėtina, kad 2017 metais atlikus viešųjų pirkimų vykdymo auditą ,,Maitinimo paslaugų teikimo ir organizavimo Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose“, ,,Dėl 2016 m. savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų švietimo įstaigoms ilgalaikiam turtui įsigyti, panaudojimo“ buvo nustatyta daug įvairių viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimų ir atvejų, kuomet perkamų prekių ar paslaugų kainos atskirose švietimo įstaigose ženkliai skiriasi. Manome, kad dėl sąlyginai nedidelių pirkimų apimčių, atskirus viešųjų pirkimų specialistų etatus steigti švietimo įstaigose nėra tikslinga, kadangi jiems nebus užtikrinamas pilnas darbo krūvis. Tačiau reikalingas geras viešųjų pirkimų srities teisinio reglamentavimo išmanymas ir profesionalus procedūrų atlikimas, todėl šią funkciją siūloma vykdyti centralizuotai.

1.9. Ar planuojamas viešųjų pirkimų centralizavimas siejamas su viso švietimo įstaigų ūkio lėšų centralizavimu? Prašome pateikti viziją ir terminus.

   Nesiejamas. Centralizuojamos funkcijos, o ne lėšos. Viso švietimo įstaigų ūkio funkcijų centralizavimas dabartiniame etape neplanuojamas. Atlikus nurodytų funkcijų centralizavimo pilotinį projektą bei įvertinus pirminius rezultatus, toliau bus sprendžiama dėl kitų ūkinių funkcijų centralizavimo.

1.11. Ar suderinta su mokyklų vadovais vieningi kvalifikuotų darbuotojų (buhalterių, sekretorių, vairuotojų ir kt.) pareigybių lygiai ir pareiginio atlygio dydžiai?

   Visi funkcijų centralizavimo klausimai su mokyklų vadovais yra ir ateityje bus derinami, planuojami pareiginių atlyginimų dydžiai su mokyklų vadovais buvo aptarti ir mokyklų vadovai jiems pritarė.

   Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodika neįpareigoja su įstaigų vadovais derinti pareigybių lygių ir pareiginio atlygio dydžių. Biudžetinės įstaigos vadovas tvirtina biudžetinės įstaigos darbuotojų pareigybių sąrašus, naudodamasis Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintu Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodu ir pritaikydamas profesijos pavadinimą konkrečiai pareigybei įvardyti. Taip pat biudžetinės įstaigos vadovas tvirtina biudžetinės įstaigos darbuotojų pareigybių aprašymus, kuriuose turi būti nurodyta pareigybės grupė, pareigybės pavadinimas, pareigybės lygis, specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas, darbo patirtis, profesinė kvalifikacija), pareigybei priskirtos funkcijos, o biudžetinės įstaigos vadovo pareigybės aprašymą tvirtina į pareigas priimanti savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

 

p.s. Pareiškėjo klausimų kalba bei numeracija netaisyta.

 

Administracijos direktorius                     Česlovas Neviera

Paklausimas (PDF)

Atsakymas (PDF)

Atgal Spausdinimo versija Archyvas

 
Registruotiems
Prisijungti per VAIISIS

Renginių
kalendorius

P A T K Pn Š S
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728   
Vasaris
    2019     


Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. pašto adresą ir gaukite
Mūsų naujienas pirmieji


 
RSS naujienos Surask mus "Facebook"


 

 

Priemonių planas
 
 

 


  

   
  
 
       
         

   
    
      

   Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba

        

Biudžetinė įstaiga. Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys. Tel. (8 346) 20 480; (8 346) 20 441. Faksas (8 346) 51 244 meras@kaisiadorys.lt. dokumentai@kaisiadorys.lt. Juridinių asmenų registras, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos kodas 188773916. Privatumo politika. Visos teisės saugomos.
© Kaišiadorių rajono savivaldybė.
 
Norėdami Jums pasiūlyti paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).