KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Asmenys Savivaldybės administracijoje priimami:

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.

Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.,

Ne darbo laiku - trečiadienį iki 19.00 val. 119 kab., tel. (8 346) 204 54

Įstaigos, įmonės
  Biudžetinės įstaigos
  Švietimo įstaigos
  Kultūros įstaigos
  Neformaliojo ugdymo įstaigos
  Viešosios įstaigos
  Sveikata, medicina
  Įmonės
  Telefonai
 

Svarbi informacija

Asmenų apklausos anketa apie asmenų aptarnavimo kokybę Savivaldybės administracijoje

Prašymo forma kreipiantis į Savivaldybės merą

Prašymo forma kreipiantis į Administracijos direktorių

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

 

 

------------------------------------------------
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS
2015 METŲ VEIKLOS
PLANAS

ĮSAKYMAS
DĖL CIVILINĖS SAUGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO, PRIEMONIŲ PLANAVIMO IR
INFORMACIJOS TEIKIMO 2015 METAIS

------------------------------------------------
  

           
              

          

                
   

.
 
 
 
    


       

  

     

Spausdinti
eng
Versija
neįgaliesiems
GyventojamsVerslininkamsTuristams
Naujienos
Atsakymas į Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio frakcijos 2018-01-25 paklausimą

   Vykdydami Kaišiadorių rajono savivaldybės mero pavedimą, atsakome į Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio frakcijos 2018-01-25 paklausimą „Dėl priimtų sprendimų švietimo srityje tikslingumo“ iškeltus klausimus:


 1. Dėl Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro veiklos tikslingumo:

1.1. Kiek sumažėjo/padidėjo etatų (2018-01-02 duomenimis) dirbtinai reorganizavus Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centrą?

   2017 m. rugsėjo 1 d. reorganizacijos metu prie Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro jungimo būdu buvo prijungta Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centras ir Kaišiadorių r. pedagoginė psichologinė tarnyba. Naujas įstaigos pavadinimas – Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centras.

   Prieš reorganizaciją etatų skaičius buvo:

   Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centre – 7,25;

   Kaišiadorių r. pedagoginėje ir psichologinėje tarnyboje – 8;

   Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centre – 34,88 etato.

   Po reorganizacijos Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centre etatų skaičius sumažėjo 2,75 etato. 2018 m. sausio 2 d. Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centre etatų skaičius buvo 47,38 etato.

1.2. Ar šiuo metu Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centras turi teisę teikti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugas? Pateikite akreditacijos pažymą.

   Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centras turi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2017 m. spalio 31 d. išduotą Akreditacijos pažymėjimą Nr. 102 ir turi teisę teikti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugas ir kitas paslaugas pagal akredituotos veiklos sritis.

1.3. Ar Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro nuostatuose numatytos veiklos, sritys, dalyvavimas įgyvendinant ES projektus suderinamas su naujai planuojamomis funkcijomis?

   Kiekviena biudžetinė įstaiga turi teisę dalyvauti ES projektuose, tokią pačią teisę turi ir Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centras. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Kaišiadorių rajone“. Vadovaujantis priemonės Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 11 punktu investicijos šiame projekte galimos tik į savivaldybės nuosavybės teise priklausančią neformaliojo vaikų švietimo infrastruktūrą. Aprašo 17.1 punkte yra nurodytas reikalavimas, kad mokyklos, į kurios infrastruktūrą yra investuojamos lėšos, pagrindinė veikla turi būti neformalusis vaikų švietimas. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija yra pareiškėjas, o Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centras yra naudos gavėjas, projekto investicijos numatytos būtent į šios įstaigos infrastruktūrą, kadangi jos pagrindinė veikla yra neformalus vaikų švietimas. Jeigu Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro nuostatai neatitiktų šių reikalavimų, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija netektų galimybės investuoti 141.448,87 Eur ir pagerinti tokių sporto šakų kaip krepšinis, tinklinis, plaukimas, dziudo ir atletinė gimnastika infrastruktūrą.

2. Dėl elektroninių mokinių pažymėjimų diegimo:

2.1. Kodėl neparengti dokumentai reglamentuojantys mokinių elektroninių pažymėjimo diegimų Kaišiadorių rajone tvarka?

   Elektroniniai pažymėjimai įdiegti švietimo įstaigų vadovų siūlymu ir bendru sutarimu, yra lygiaverčiai popieriniams pažymėjimams, jų gamyba, išdavimas, apskaita reglamentuota Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-871. Važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. V17-244, reglamentuoja važiavimo išlaidų kompensavimą naudojant elektroninius mokinio pažymėjimus.

2.2. Kodėl mokyklų darbuotojai verčiami dirbti SĮ „Kaišiadorių paslaugose“ suvedant duomenis į informacinę sistemą? Kas turi atlikti sistemos administravimo darbus?

   Mokyklų darbuotojai neverčiami dirbti SĮ ,,Kaišiadorių paslaugos“, ten jie vyko konsultuotis, nes turėjo suvesti informaciją apie kiekvieno mokinio maršrutą, nes visą tikslią informaciją susijusią su individualiais mokinių duomenimis (pamokų tvarkaraščiai, neformaliojo ugdymo veikla, gyvenamoji vieta ir artimiausias autobuso sustojimas) turi tiktai mokyklos. Sistemos administravimą vykdo VŠĮ „Švietimo standartas“. Be to, netiesioginę naudą dėl sutaupytų švietimo programos lėšų turi mokyklos.

2.3. Kas ir kokiam laikotarpiui nupirko elektroninių pažymėjimų diegimo Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose paslaugą? Ar numatytas sistemos naudojimo tęstinumas? Ar sutartyje numatytos funkcijos mokykloms?

   Diegimo paslaugą pirko SĮ „Kaišiadorių paslaugos“, sistema buvo diegiama SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ transporte. Administravimo paslauga nupirkta vieneriems metams, tačiau sutartį galima tęsti. Sutartis yra dvišalė, reglamentuoja teisinius santykius tarp užsakovo (SĮ „Kaišiadorių paslaugos“) ir paslaugos teikėjo (VŠĮ „Švietimo standartas“), todėl mokykloms sutartyje numatytų funkcijų nėra.

2.4. Kiek sutaupyta lėšų įdiegus elektroninius pažymėjimus ir kur jos bus naudojamos 2018?

   2017 m. gruodžio mėnesį už mokinių pavėžėjimą buvo sumokėta 10495,65 EUR, kai už 2016 gruodžio mėnesį 21239,32 EUR.

   Lyginant 2017 m. sausio mėn. pavėžėjimo išlaidas su 2018 m. sausio mėn. preliminariais duomenimis, jos sumažėjo 5186 Eur. 2018 m. savivaldybės biudžeto projekte švietimo programoje mokinių pavėžėjimui numatoma skirti 60000 Eur. mažiau, lyginant su ankstesniais metais. Visos sutaupytos lėšos paliktos švietimo programoje ir skirtos kitoms priemonėms vykdyti. Bendrai 2018 m. savivaldybės biudžeto projekte savarankiškosioms funkcijoms vykdyti švietimo programos finansavimas didėja 402100 Eur.

2.5. Kodėl mokinių tėvai turi mokėti už el. pažymėjimų gamybą? Ar savivaldybė informavo tėvus apie prievolę pirkti el. bilietą?

   Mokyklų vadovai turėjo tėvus informuoti, apie elektroninių pažymėjimų įsigijimą, socialiai remtiniems mokiniams buvo skirta 1 700 Eur. savivaldybės biudžeto lėšų. Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo 40 p. nustatyta, kad popierinis mokinio pažymėjimas mokiniams išduodamas nemokamai.

2.6 Kodėl mokėjimus už el. bilietus turi administruoti mokyklos, kurios realiai neatlieka operacijų su grynaisiais?

   Įsigyti ir sumokėti už elektroninius mokinio pažymėjimus gali savivaldybių administracijos arba Mokyklos, kurios planuoja surenkamas lėšas. Savivaldybės administracija skyrė lėšas pažymėjimams socialiai remtinų šeimų vaikams nupirkti, o mokykloms į sąskaitą užmokėti už pažymėjimus pinigus įnešė tėvai. Operacijų su grynaisiais pinigais mokyklos atlikti neprivalėjo.

3. Dėl sargų etatų panaikinimo Kaišiadorių rajono švietimo įstaigose:

3.1. Kiek savivaldybei kainavo sargų etatų panaikinimas 2016 ir 2017 metais: išeitinės, apsaugos sistemų įrengimo paslaugų kaina ir kt.?

   Buvo išmokėta 82 736 Eur. išeitinių išmokų atleistiems sargams. Apsaugos sistemų įrengimas kainavo 255 300 Eur. (2016 m. – 242 300 Eur., 2017 m. 13 000 Eur.)

3.2. Kiek žmonių buvo atleista iš darbo panaikinus sargų etatus 2016-2017 metais?

   Panaikinus sargų etatus, švietimo įstaigose buvo atleista 40 žmonių (33,5 etato), įskaitant dirbančius mažiau nei po 1 etatą.

3.3. Kokiose Kaišiadorių rajono švietimo įstaigose neįrengtos apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemos? Dėl kokių priežasčių?

   Visose įstaigose pastato signalizacija įrengta, o dėl vaizdo stebėjimo sistemų įrengimo sprendė pačių įstaigų vadovai. V. Giržado progimnazija signalizaciją įsivedė viena pirmųjų rajone ir ją planuojama atnaujinti 2018 m.

3.4. Kiek skirta lėšų pastatų saugojimo paslaugos rajono švietimo įstaigose 2017 ir 2018 metais?

   2017 metais pastatų saugojimo paslaugai švietimo įstaigos išleido 17 059 Eur. 2018 metų savivaldybės biudžete švietimo įstaigoms pastatų saugojimo paslaugoms apmokėti paskirstyta 16 922 Eur.

3.5. Kiek skirta lėšų pastatų, turto ir mokinių civilinės atsakomybės draudimo paslaugoms Kaišiadorių švietimo įstaigose 2017 metais? Kiek planuojama skirti 2018 metais?

   Pastatų, turto, transporto priemonių draudimui 2017 metais švietimo įstaigos išleido 11 700 EUR. 2018 metų biudžete numatyta pastatų ir turto draudimui 5 680 Eur., transporto priemonių draudimui 6 000 Eur.

3.6. Kiek sutaupyta lėšų panaikinus sargų pareigybes Kaišiadorių rajono švietimo įstaigose? Kur šios lėšos investuotos?

   Sargų pareigybės panaikintos nuo 2016-03-01, panaikinta buvo 33,5 etato. Nuo 2016-03-01 iki 2017-12-31 dienos būtų, tai būtų kainavę 366823 Eur. Išeitinės sudarė 82736 Eur., apsaugos sistemų įrengimas - 255 300 Eur., apsaugos paslauga 2017 metais sudarė 17059 Eur. Sutaupymas iki 2017 metų pabaigos 11728 Eur., 2018 metais turėtų būti sutaupyta 192 800 Eur. Šios lėšos naudojamos kitose Švietimo programos priemonėse. Per 2017 metus iš apyvartinių lėšų švietimo programai vykdyti buvo skirta 301300 Eur. Naujų grupių steigimui 2017 m. lėšos buvo planuotos švietimo programoje. Nuo rugsėjo 1 d. Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykloje-darželyje „Vaikystės dvaras“ atidaryta ikimokyklinioi ugdymo grupė, skirta 11600 Eur, Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinėje mokykloje nuo rugsėjo 1 d. buvo pailgintas priešmokyklinio ugdymo grupės darbo laikas. Grupės remontui, stogo remontui, 1-4 kl. grindų dangai, darbo užmokesčiui buvo skirta 14 600 Eur.

4. Kokios tęstinės priemonės bus numatytos 2018 metų biudžete, kurios padės mokykloms gerinti rajono mokinių pasiekimus (edukacinių erdvių kūrimui, tęstiniams ilgalaikiams mokymams, bendruomenių įtraukimui į diskusijas apie mokinių pasiekimų gerinimą ir kt.)?

   2018 metų biudžete įstaigoms pagal pateiktus prašymus planuota 122 000 tūkst. Eur. iš savivaldybės biudžeto asignavimų edukacinių erdvių kūrimui ir tobulinimui. Planuojamos lėšos darbuotojų kvalifikacijai kelti ir komandiruotėms apmokėti, kanceliarinėms prekėms įsigyti (Mokyklų ūkio lėšų skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. V17-332).

   Vadovaujantis Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 (su pakeitimais), mokykloms skiriama lėšų ugdymo procesui organizuoti, valdyti, bibliotekos darbuotojų, psichologinės, socialinės, specialiosios pagalbos specialistams išlaikyti, kitoms mokymo reikmėms (vadovėliams, kitoms mokymo priemonėms finansuoti, mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui organizuoti, mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti, IKT diegti ir naudoti).

   2018 m. planuojama rajono švietimo įstaigų direktorių pavaduotojams vykdyti tęstinius kvalifikacijos tobulinimo mokymus ,,Kelyje į kiekvieno mokinio sėkmę: mokymasis bendradarbiaujant“, atitinkančius rajono švietimo prioritetą ir projekto „Lyderių laikas 3“ pokyčio projekto temą. Mokyklų vadovams bus organizuojami tęstiniai mokymai socialinio emocinio ugdymo tema. Šiuo metu „Lyderių laikas 3“ projekto rėmuose kryptingai vykdomos diskusijos apie mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimą: organizuoti renginiai (grupių darbas konferencijose, dalykų mokytojų susirinkimai), kuriuose savo nuomonę ir pasiūlymus turėjo galimybę pareikšti mokyklų vadovai, pavaduotojai, dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. Planuojamos diskusijos su mokinių tėvų atstovais ir mokiniais, apskrito stalo diskusija su politikais, švietimo įstaigų vadovais dėl mokinių ir mokytojų skatinimo sistemos sukūrimo. Siekiant išryškinti gerąsias profesines mokytojų taikomas patirtis mokinių gebėjimų įsivertinti pažangą srityje, siekiant paskatinti šiuolaikiškai ir veiksmingai dirbančius mokytojus bus skelbiami profesinės patirties meistriškumo konkursai („Mano sėkmingiausia pamoka“, „Ateities valanda“, Edukacinių erdvių konkursas), organizuota Profesinės sėkmės mugė.

 

Administracijos direktorius Česlovas Neviera


Atsakymas (PDF)

Paklausimas (PDF)

 

 

Atgal Spausdinimo versija Archyvas

 
Registruotiems
Prisijungti per VAIISIS

Renginių
kalendorius

P A T K Pn Š S
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728    
Vasaris
    2018     
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. pašto adresą ir gaukite
Mūsų naujienas pirmieji


 
RSS naujienos Surask mus "Facebook"


Priemonių planas
  

 


  

   
  


      
         

   

      

   Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba

        

Biudžetinė įstaiga. Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys. Tel. (8 346) 20 480; (8 346) 20 441. Faksas (8 346) 51 244 meras@kaisiadorys.lt. dokumentai@kaisiadorys.lt. Juridinių asmenų registras, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos kodas 188773916. Privatumo politika. Visos teisės saugomos.
© Kaišiadorių rajono savivaldybė.
 
Norėdami Jums pasiūlyti paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).