KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Asmenys Savivaldybės administracijoje priimami:

Pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.

Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.,

Ne darbo laiku – trečiadienį iki 19.00 val. 119 kab., tel. (8 346) 204 54

Įstaigos, įmonės
  Biudžetinės įstaigos
  Švietimo įstaigos
  Kultūros įstaigos
  Neformaliojo ugdymo įstaigos
  Viešosios įstaigos
  Sveikata, medicina
  Įmonės
  Telefonai
 

Svarbi informacija

Asmenų apklausos anketa apie asmenų aptarnavimo kokybę Savivaldybės administracijoje

Prašymo forma kreipiantis į Savivaldybės merą

Prašymo forma kreipiantis į Administracijos direktorių

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

 

 

------------------------------------------------

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

 

------------------------------------------------
  

           
              

          

                
   

.
 
 
 
    


       

  

     

Spausdinti
eng
Versija
neįgaliesiems
Gyventojams Verslininkams Turistams
Naujienos
Kaip pasiekti, kad mūsų vaikai būtų atsakingesni ir savarankiškesni? Mažiau daryti už juos, daugiau – kartu su jais!

   Jau penktą kartą projekto „Lyderių laikas 3“ Kaišiadorių kūrybinės komandos iniciatyva susitinka rajono švietimo įstaigų atstovai (šiuo atveju – vadovai ir jų pavaduotojai), kad pasidalintų patirtimi, mintimis ir idėjomis, kaip ugdyti mūsų savivaldybės vaikų / mokinių atsakingumą ir savarankiškumą.


   Esame sutarę, kad būtent šie labai svarbūs mokinių gebėjimai turėtų būti esminis savivaldybės švietimo siekis keleriems artimiausiems metams, o pirmasis žingsnis, kuris padėtų to pasiekti – mokinių gebėjimo įsivertinti savo pasiekimus ir pažangą tobulinimas.

   Diskutuojant anksčiau vykusių susitikimų metu, aiškiai supratome kelis svarbius dalykus ir sutarėme, kad:

  • neskubėsime, vengsime eilinio projektinio „vajaus“, įgyvendindami išsikeltą uždavinį stengsimės veikti kolegialiai, nuosekliai ir kryptingai;
  • kiekviena įstaiga pasiliks sau teisę spręsti, kokiais žingsniais eiti, ką konkrečiai nuveikti, kaip ir kokias jėgas telkti, kad uždavinys būtų įgyvendintas;
  • veiklą vykdysime remdamiesi tiek šiuolaikinės pedagogikos teorijos pasiekimais, tiek gyvenimiškąja, kasdiene darbo su mokiniais praktika, profesine patirtimi;
  • žinoma, mokysimės iš kitų užsienio, šalies kolegų, bet ypatingai vertinsime čia, Kaišiadorių rajone, puikiai dirbančių kolegų patirtį ir veiksime bendradarbiaudami tarpusavyje ir su vaikų tėveliais. Beje, neabejojame ir net nesvarstome, besąlygiškai sutinkame, kad būtent tėveliai yra patys svarbiausi Kaišiadorių rajono savivaldybėje gyvenančių vaikų atsakingumo, savarankiškumo ugdytojai, o visi savivaldybės švietimo darbuotojai – tokio ugdymo bendraautoriai,  tėvų padėjėjai, vaikų pagalbininkai ir konsultantai.

   Susitikimas, įvykęs 2018 m. gegužės 23 d. Paparčių mokykloje-daugiafunkciame centre, dar kartą patvirtino, kad mūsų susitarimai svarbūs ir reikšmingi.

   Šiomis dienomis iš stažuotės Suomijos ir Estijos švietimo įstaigose, inicijuotos projekto „Lyderių laikas 3“ autorių, grįžo Žiežmarių gimnazijos direktorė Ieva Mažulienė ir kiti du savivaldybės kūrybinės komandos nariai, kurie visą stažuotę stebėjo ir analizavo, kaip tose aukštų švietimo rezultatų pasiekusiose šalyse ugdomas mokinių atsakingumas, savarankiškumas, gebėjimas įsivertinti pasiekimus ir tolimesnių mokymosi žingsnių planavimas. Ievos Mažulienės žodžiais, svarbiausia:

  1. daugiau pasitikėti vadovų ir mokytojų profesionalumu, mokinių galiomis;
  2. sudaryti mokiniams kuo įvairesnių galimybių rinktis mokymosi būdus, tempą, turinį, laiką ir tuo pačiu prisiimti atsakomybę už savo pasirinkimą;
  3. įsivertinimas turi būti integralus ir jo reikia tiek, kiek reikia kiekvienam mokiniui individualiai, kad galėtų stebėti savo mokymosi sėkmes, nesėkmes ir bendraudamas su mokytoju planuotų mokymąsi.

   Kitų pranešėjų pristatyta patirtis parodė, kad ir mūsų savivaldybės mokyklose yra ko pasimokyti vieniems iš kitų. Algirdo Brazausko gimnazijos direktorius Stanislavas Bernikas pristatė gimnazijoje sukurtą ir pradedamą diegti mokinių mokymosi motyvacijos įsivertinimo / vertinimo modelį. Aiški modelio struktūra, jo dalių dermė ir sąryšis, aptarti vertinimo kriterijai, pritaikytos informacinių technologijų galimybės, modelio kūrimo metodika – vertos dėmesio. Žinoma, kiekvienas naujas, iš esmės neturintis analogų šalyje, kūrybiškas darbas kelia ir daug klausimų: kaip modelis veiks realybėje? Ar nebus labai sunku jį taikyti? Ar jis bus suprantamas ir priimtinas mokiniams ir jų tėvams? Koks bus jo poveikis? Jau dabar aišku, kad gimnazijos laukia daug naujų iššūkių, tobulinant mokinių mokymosi įsivertinimo gebėjimus.

   Žiežmarių gimnazijos direktorė Ieva Mažulienė ir jos pavaduotoja ugdymui Lina Lukoševičienė pasidalino patirtimi, kaip gimnazijoje siekiama didinti mokinių sąmoningumą ir atsakomybę per įsivertinimą bei mokytojo ir mokinio dialogą. Gimnazijoje išgrynintos pokyčio, siekiant kiekvieno mokinio pažangos, kryptys: mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas ir mokymasis tai daryti, diferencijavimo ugdymo procese tobulinimas, savivaldaus mokymosi paieška pamokose, įsivertinimo / vertinimo organizavimo pamokoje tobulinimas. Planuojamos taikyti arba jau taikomos įvairios darbo formos: dokumentų tobulinimas ir viešinimas, kolegialus mokymasis, kryptinga metodinės tarybos veikla, pilotinis projektas šeštoje klasėje, laimėtas projektinis finansavimas mini mokymams. Ir su mokiniais, ir su mokytojais sutarta dėl daugybės svarbių dalykų mokinių įsivertinimo, atsakomybės ugdymo srityse, todėl svarbiausias iššūkis gimnazijos kolektyvui – vieningai ir nuosekliai jų laikytis.

   Vis dažniau diskutuojame, kad neturime teisės ugdyti Kaišiadorių rajono savivaldybės vaikų / mokinių segmentiškai, kiekvienas „savo bažnyčioje“, kad reikia siekti ugdymo tęstinumo vykdant ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, kad turime gerai žinoti, kaip dirba mūsų kolegos su įvairaus amžiaus vaikais, bendradarbiauti su vaikų tėvais. Todėl buvo svarbu kartu su Kaišiadorių lopšelio-darželio „Spindulys“ vadove Natalija Raudeliūniene prisiminti, kokie principai, metodai taikomi ikimokyklinio ugdymo įstaigose skatinant vaikų pažangą ir pasiekimus, išgirsti Eglės Raudeliūnienės mintis apie jos vadovaujamame Žiežmarių mokykloje-darželyje „Vaikystės dvaras“ surengtą konferenciją „Įsivertinimas – vaiko savarankiškumo ir atsakomybės ugdymo instrumentas“. Apibendrinti 99 konferencijos dalyvių iš įvairių Lietuvos rajonų patirties sklaidos rezultatai parodė, kad dar turime mokytis tinkamai struktūruoti ugdymo(si) veiklą, įsivertinimą taikyti ir įvairinti jo būdus nuosekliai, ne fragmentiškai, aktyviau bendrauti su pagalbos vaikui specialistais, mokytis tinkamai naudoti vaiko įsivertinimo duomenis jo tolimesniam ugdymui.

   Iš Paparčių mokyklos-daugiafunkcio centro kolektyvo verta pasimokyti, kaip nuosekliai ieškoti kelio, kuriuo reikia eiti ugdymo įstaigai tobulinant mokinių kompetencijas. Anot šio centro direktorės Akvilės Grigienės, šiuo metu papartiškiams – tai  projektinis mokymas(is). Mokantis projektų metodu, pasitelkus jau turimas žinias, suformuluojama problema, ieškant sprendimo pritaikomos jau turimos ir naujos įvairių dalykų žinios, mokomasi rinkti ir naudoti reikalingą informaciją, sisteminti didelės apimties medžiagą, organizuoti savo ir kitų darbą, bendradarbiauti sprendžiant iškeltus uždavinius, imtis atsakomybės už savo veiksmus, turėti savo nuomonę ir ją ginti, būti savikritiškam ir gebėti kritiškai, argumentuotai aptarti kitų požiūrius ir t. t. Kad projektinis mokymas(is) yra naudingas mokiniams, susirinkimo dalyviai įsitikino bendraudami su mokyklos mokiniais, klausydamiesi jų refleksijos bei įžvalgų po projektų parengimo, stebėdami, kaip atsakingai mokiniai stengėsi kartu su visa centro bendruomene priimti renginio svečius, palaikyti gerą nuotaiką, sudaryti puikias sąlygas jų darbui.

   Išsiskirstę į darbo grupes pasidalijome gerąja darbo praktika ir idėjomis dėl veiklos tobulinimo krypčių, aptartų ugdymo įstaigose, gryninome priemones Savivaldybės pokyčio projekto veiksmų planui, o toliau lieka  atsakingas kūrybinės komandos darbas parengiant veiksmų plano projektą.

   Taigi, projektas „Lyderių laikas 3“ įsibėgėjo. Savivaldybės kūrybinė komanda, ieškodama atsakymo į klausimą, kaip pasiekti, kad mūsų vaikai gebėtų tinkamai įsivertinti savo mokymąsi, būtų atsakingesni ir savarankiškesni, dirba labai nuoširdžiai ir atsakingai. Ugdymo įstaigos įsijungė į veiklą, dalinasi patirtimi, konstruktyviai kritikuoja, tekia pasiūlymus, kurie įpareigoja koreguoti veiksmus, veikti kryptingai. Dalyvaudama komandos darbe, stebėdama mūsų savivaldybės ir šalies pedagogų veiklą, pamačiusi, kaip dirba Estijos, Suomijos pedagogai, galiu sakyti: deja, mes, suaugusieji, vis dar labai mažai pasitikime vaikų / mokinių galiomis, daug ką „uzurpuojame“, dažnai darome už juos, o ne su jais kartu. Siekdami visada puikaus, net perfekcionistinio, dažniau mūsų pačių, o ne vaikų asmenines galias atitinkančio rezultato, mes uždarome kelius vaikui / mokiniui klysti ir klausti, mokytis savarankiškai, prisiimti atsakomybę ir ieškoti savų sprendimų, juos išbandyti, pradėti iš naujo, patirti tikrą savivaldaus mokymosi džiaugsmą. Esu įsitikinusi, kad savivaldybės švietimiečių aptarta ir pasirinkta kryptis – Kaišiadorių rajono vaikų / mokinių atsakomybės ir savarankiškumo ugdymas per įsivertinimą  yra būtent tai, kas padės mums kartu su vaikų tėveliais tinkamai spręsti mokinių mokymosi problemas. Smagu, kad tokį pat tikėjimą mūsų rajono švietimiečių idėjomis ir galiomis išreiškė ir projekto kūrybinės komandos konsultantė, Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos direktore Ina Skurdelienė.

   Mieli tėveliai, jeigu Jūsų vaikui nesiseka užsirišti batų raištelius, o Jums pritrūksta kantrybės išlaukti, kol jam pavyks tai atlikti savarankiškai, atminkite – Jūs atimate iš savo vaiko mokymosi džiaugsmą. Mieli auklėtojai, jeigu Jūsų ugdytinis nupiešė šeimą, namą, medį, musę ne taip, kaip Jums reikia, ir Jūs tą piešinį „pataisėte“, pakoregavote, atminkite – Jūs atėmėte ir ugdytinio galimybę pasidžiaugti savo veiklos rezultatu. Mieli mokytojai, jeigu Jūs nusprendėte patys, kaip bus papuošti mokyklos langai, kokia bus mokyklos gimtadienio šventė, ko, kada, kaip ir kiek turi išmokti mokinys, net nepasitarę su juo, atminkite – Jūs atimate iš jo dalyvavimo džiaugsmą.

   O gal vis tik verta pabandyti veikti ne „už juos“, o „kartu su jais“?

   „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos narė, Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro Nemoraliojo suaugusiųjų švietimo skyriaus vedėja Kristina Dzeventlauskienė
Atgal Spausdinimo versija Archyvas

 
Registruotiems
Prisijungti per VAIISIS

Renginių
kalendorius

P A T K Pn Š S
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kovas
    2019     


Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. pašto adresą ir gaukite
Mūsų naujienas pirmieji


 
RSS naujienos Surask mus "Facebook"


 

 

 

Priemonių planas
 
 

 


  

   
  
 
       
         

   
    
      

   Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba

        

Biudžetinė įstaiga. Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys. Tel. (8 346) 20 480; (8 346) 20 441. Faksas (8 346) 51 244 meras@kaisiadorys.lt. dokumentai@kaisiadorys.lt. Juridinių asmenų registras, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos kodas 188773916. Privatumo politika. Visos teisės saugomos.
© Kaišiadorių rajono savivaldybė.
 
Norėdami Jums pasiūlyti paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).