KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Asmenys Savivaldybės administracijoje priimami:

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.

Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.,

Ne darbo laiku - trečiadienį iki 19.00 val. 119 kab., tel. (8 346) 204 54

Įstaigos, įmonės
  Biudžetinės įstaigos
  Švietimo įstaigos
  Kultūros įstaigos
  Neformaliojo ugdymo įstaigos
  Viešosios įstaigos
  Sveikata, medicina
  Įmonės
  Telefonai
 

Svarbi informacija

Asmenų apklausos anketa apie asmenų aptarnavimo kokybę Savivaldybės administracijoje

Prašymo forma kreipiantis į Savivaldybės merą

Prašymo forma kreipiantis į Administracijos direktorių

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

 

 

------------------------------------------------
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS
2015 METŲ VEIKLOS
PLANAS

ĮSAKYMAS
DĖL CIVILINĖS SAUGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO, PRIEMONIŲ PLANAVIMO IR
INFORMACIJOS TEIKIMO 2015 METAIS

------------------------------------------------
  

           
              

          

                
   

.
 
 
 
    


       

  

     

Spausdinti
eng
Versija
neįgaliesiems
GyventojamsVerslininkamsTuristams
Nuostatai
 

                                                                               PATVIRTINTA

                                                                               Kaišiadorių rajono savivaldybės

                                                                               administracijos direktoriaus

                                                                               2008 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V1-746

 
 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

 SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 
 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

 

II. PASKIRTIS

4. Ši pareigybė reikalinga tvarkyti sveikatinimo reikalus savivaldybės teritorijoje ir įgyvendinti savivaldybėje valstybės sveikatos politiką.

 

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros ir viešojo administravimo srityse.

 
 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1.  turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities medicinos (baigus vientisąsias universitetines medicinos krypties studijas), visuomenės sveikatos (baigus bakalauro ar magistrantūros studijas), slaugos (baigus bakalauro ar magistrantūros studijas), odontologijos (baigus bakalauro, magistrantūros ar vientisąsias universitetines odontologijos krypties studijas) ar reabilitacijos (baigus bakalauro ar magistrantūros studijas) krypties išsilavinimą;

6.2. turėti  ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą administracinio darbo sveikatos priežiūros ar viešojo administravimo įstaigose per paskutinius 5 metus. Darbo stažo reikalavimas netaikomas asmenims, baigusiems medicinos studijų krypties sveikatos apsaugos administravimo rezidentūrą ar visuomenės sveikatos studijų krypties visuomenės sveikatos magistrantūrą (visuomenės sveikatos vadybos programą), papildomai baigusiems vadybos ir verslo administravimo ar viešojo administravimo studijų krypčių bakalauro ar magistrantūros studijas;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos organizavimo principus, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei farmacinės veiklos organizavimą, socialinį darbą, sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimą ir finansavimą, ekstremalių sveikatai situacijų valdymą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, sveikatos politiką, sveikatos teisę, sveikatos ekonomiką, sveikatos priežiūros vadybą, strateginį valdymą, žmonių išteklių vadybą, dokumentų rengimą, ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;

6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: ,,MS Word", ,,MS Excel", ,,MS Outlook", ,,Internet Explorer";

6.5. mokėti ne mažiau kaip vieną šių Europos Sąjungos kalbų: anglų, vokiečių ar prancūzų A1 lygiu; gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vykdo savivaldybėje valstybės sveikatos priežiūros politiką, sveikatos priežiūros reformą;

7.2. organizuoja Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos strategijų ir programų, sveikatos priežiūros plėtros, restruktūrizavimo programų ir projektų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;

7.3.  organizuoja savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros plėtojimo programos, kitų tikslinių ir kompleksinių savivaldybės sveikatos programų projektų rengimą, teikia juos aprobuoti Bendruomenės sveikatos tarybai, aprobuotas programas teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai;

7.4. organizuoja Savivaldybės tarybos patvirtintų tikslinių ir kompleksinių sveikatos programų įgyvendinimą;

7.5. organizuoja pirminę ir valstybės deleguotą antrinę sveikatos priežiūrą savivaldybėje;

7.6. organizuoja sveikatinimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą savivaldybėje;

7.7. organizuoja gyventojų sveikatos statistinius stebėjimus, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui, informuoja apie tai gyventojus;

7.8. analizuoja savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, jos pokyčius, juos lemiančius veiksnius; planuoja ir įgyvendina savivaldybės gyventojų sveikatos išsaugojimo, grąžinimo ir stiprinimo priemones;

7.9. prognozuoja visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros problemas bei perspektyvas savivaldybėje;

7.10. koordinuoja savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremalioms situacijoms, veiksmus jų metu ir likviduojant jų padarinius;

7.11. koordinuoja Savivaldybei priskirtą triukšmo prevencijos ir valstybinio triukšmo valdymo įgyvendinimą;

7.12. įgyvendindamas savivaldybėje valstybės sveikatos politiką, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl:

7.12.1. savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo;

7.12.2. valstybės ir savivaldybių turtinių tarpusavio santykių formuojant savivaldybių nuosavybę;

7.12.3. lėšų savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigoms statyti, kapitališkai remontuoti, rekonstruoti, medicinos aparatūrai ir įrangai įsigyti;

7.12.4. sveikatos priežiūros rėmimo priemonių įgyvendinimo;

7.12.5. savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų sanitarinės kontrolės rezultatų;

7.13. rūpinasi savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų funkcionavimu ir jų išlaikymu;

7.14. prižiūri, ar savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklos įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;

7.15. užtikrina pagal kompetenciją privalomąjį sveikatinimo veiklos lygį savivaldybės teritorijoje, organizuoja jo laikymosi kontrolę;

7.16. įgaliotas rengia Sveikatos sistemos įstatyme numatytas sveikatinimo veiklos sutartis ir teikia jas tvirtinti Savivaldybės tarybai, kontroliuoja kaip jų laikomasi;

7.17. rengia ir teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai sveikatinimo veiklos teisės aktų projektus;

7.18. teikia Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl savivaldybės teritorijos paskelbimo pavojaus ar žalos visuomenės sveikatai teritorija;

7.19. vykdo maudyklių savivaldybės teritorijoje vandens kokybės kontrolę;

7.20. organizuoja savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, ekologinių katastrofų padarinius;

7.21. organizuoja savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo projekto rengimą ir teikia jį Savivaldybės administracijos direktoriui;

7.22. organizuoja savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicininį auditą;

7.23. kontroliuoja, ar savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos nepažeidžia pacientų teisių;

7.24. sudaro ekspertų komisijas jo kompetencijos klausimams nagrinėti ir išvadoms pateikti;

7.25. organizuoja konferencijas ir renginius sveikatinimo veiklos klausimais;

7.26. rengia sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pasitarimus;

7.27. organizuoja konkursus į sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas;

7.28. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus personalo (priėmimo, atleidimo, nuobaudų skyrimo, atostogų, komandiruočių ir kt.) klausimais dėl administruojamų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų; įformina darbo sutartis su sveikatos priežiūros įstaigų vadovais; formuoja jų asmens bylas;

7.29. pagal kompetenciją inicijuoja viešuosius pirkimus, rengia viešųjų pirkimų dokumentus.

7.30. siekdamas tinkamai įgyvendinti savivaldybės turtines ir neturtines teises viešosiose įstaigose, veikiančiose sveikatos priežiūros srityje, rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimus ir rašytinius sprendimus;

7.31. įgyvendindamas Valstybės ir savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme nustatytus principus ir veikdamas Savivaldybės ir viešosios sveikatos priežiūros įstaigos naudai, analizuoja viešųjų įstaigų veiklą;

7.32. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijai priklausančiais klausimais ir juos derina Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka;

7.31. paskirtas dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms  darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;

7.33. priima asmenis, rengia atsakymus į paklausimus, prašymus ir skundus sveikatos priežiūros klausimais tam, kad būtų suteikta informacija;

7.34. vykdo kitus su savivaldybės gydytojo funkcijomis susijusius  Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos uždaviniai;

7.35. dalyvauja civilinės saugos mokymuose ir priemonėse.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

_______________
 
Registruotiems
Prisijungti per VAIISIS

Renginių
kalendorius

P A T K Pn Š S
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Kovas
    2018     
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. pašto adresą ir gaukite
Mūsų naujienas pirmieji


 
RSS naujienos Surask mus "Facebook"


Priemonių planas
  

 


  

   
  


      
         

   

      

   Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba

        

Biudžetinė įstaiga. Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys. Tel. (8 346) 20 480; (8 346) 20 441. Faksas (8 346) 51 244 meras@kaisiadorys.lt. dokumentai@kaisiadorys.lt. Juridinių asmenų registras, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos kodas 188773916. Privatumo politika. Visos teisės saugomos.
© Kaišiadorių rajono savivaldybė.