KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Asmenys Savivaldybės administracijoje priimami:

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.

Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.,

Ne darbo laiku - trečiadienį iki 19.00 val. 119 kab., tel. (8 346) 204 54

Įstaigos, įmonės
  Biudžetinės įstaigos
  Švietimo įstaigos
  Kultūros įstaigos
  Neformaliojo ugdymo įstaigos
  Viešosios įstaigos
  Sveikata, medicina
  Įmonės
  Telefonai
 

Svarbi informacija

Asmenų apklausos anketa apie asmenų aptarnavimo kokybę Savivaldybės administracijoje

Prašymo forma kreipiantis į Savivaldybės merą

Prašymo forma kreipiantis į Administracijos direktorių

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

 

 

------------------------------------------------
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS
2015 METŲ VEIKLOS
PLANAS

ĮSAKYMAS
DĖL CIVILINĖS SAUGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO, PRIEMONIŲ PLANAVIMO IR
INFORMACIJOS TEIKIMO 2015 METAIS

------------------------------------------------
  

           
              

          

                
   

.
 
 
 
    


       

  

     

Spausdinti
eng
Versija
neįgaliesiems
GyventojamsVerslininkamsTuristams
Nuostatai
 

                                                                                       PATVIRTINTA
                                                                                       Kaišiadorių rajono savivaldybės
                                                                                       administracijos direktoriaus

                                                                                       2013 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V1-435

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS


BUHALTERIJOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAII. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Buhalterijos skyrius (toliau – Skyrius) yra Kaišiadorių rajono savivaldybės  administracijos (toliau – Administracija) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.

2. Šie nuostatai reglamentuoja  Skyriaus svarbiausius uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo principus, teises ir atsakomybę.

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi  Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais bei  kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, Administracijos bei  šiais nuostatais ir darbuotojų pareigybių aprašymais.

4. Skyrius turi antspaudą su pavadinimu ,,Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Buhalterijos skyrius“ ir nustatytos formos dokumentų blankus.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5.  Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

5.1. tvarkyti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų buhalterinę apskaitą;
5.2. kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;
5.3. užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė pateikta laiku.
6. Įgyvendindamas savo uždavinius, skyrius vykdo šias funkcijas:
6.1. rengia biudžeto ir specialiųjų programų sąmatas, pagal programų funkcinę ir ekonominę išlaidų klasifikaciją. Sudaro programų sąmatų vykdymo ataskaitas;
6.2. tvarko biudžeto asignavimų, skirtų administracijos ir seniūnijų išlaikymui, apskaitą;
6.3. tvarko Privatizavimo fondo lėšų apskaitą;

6.4. tiksliai bei laikantis teisės aktų reikalavimų tvarko savivaldybės administracijos ir seniūnijų ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, finansinio turto, trumpalaikio turto ir atsargų apskaitą;
6.5. tiksliai bei laikantis teisės aktų reikalavimų apskaičiuoja ir nustatytu laiku išmoka savivaldybės administracijos ir seniūnijų valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, tarybos nariams darbo užmokestį ir kitas, su darbo santykiais susijusias išmokas, išskaitymus iš darbo užmokesčio ir privalomas įmokas valstybei;
6.6. vykdo atsiskaitymus su tiekėjais ir rangovais už prekes, paslaugas ir darbus;
6.7. tvarko atsiskaitymų pagal nuomos ir panaudos sutartis apskaitą, išrašo sąskaitas faktūras;
6.8. laiku ir tiksliai parengia ir pateikia finansinę atskaitomybę ir ataskaitas Finansų skyriui , Valstybinei mokesčių inspekcijai, Socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui ir ministerijoms;
6.9. vykdo išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę;
6.10. tikrina ar apskaitos dokumentai įforminami teisingai ir laiku;
6.11. užtikrina buhalterinių dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą;
6.12. rengia reikiamus teisės aktų projektus, derina pateiktus dokumentų projektus bei nagrinėja klausimus ir teikia pasiūlymus savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui buhalterinės apskaitos klausimais;
6.13. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal reikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus administracijos direktoriui, auditoriams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybės institucijoms;
6.14. tvarko projektų, finansuojamų iš ES ir kitų valstybės fondų apskaitą, ruošia ataskaitas, teikia mokėjimo prašymus institucijoms;
6.15. perveda lėšas pagal sudarytas finansavimo sutartis savivaldybės finansuojamų programų vykdytojams;
6.16. priima ir tikrina finansines ataskaitas iš savivaldybės finansuojamų programų vykdytojų;

6.17. rengia  biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaudamasis  bendraisiais apskaitos principais, ir  teikia Finansų skyriui  Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka ir terminais; 

6.18.  rengia Administracijos ir Privatizavimo fondo žemesniojo lygio metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius,  teikia Finansų skyriui bei konsolidavimo informacinėje sistemoje VSAKIS;

6.19. rengia Skyriaus metų dokumentacijos plano projektą;
6.20. dalyvauja komisijų darbe;
6.21. atlieka kitas Buhalterijos skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas.

 

III. STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

7.  Buhalterijos skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių nustato ir pareigybių aprašymus teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Administracijos direktorius.

8. Buhalterijos skyriui vadovauja ir už jo veiklą atsako Buhalterijos skyriaus vedėjas, kurį priima į darbą ir atleidžia administracijos direktorius Lietuvos Respublikos norminių aktų nustatyta tvarka. Buhalterijos skyriaus vedėjo atostogų, komandiruočių ar ligos metu, Buhalterijos skyriaus vedėjo funkcijas atlieka Buhalterijos skyriaus vedėjo pavaduotojas.
9. Buhalterijos skyriaus vedėjas koordinuoja Buhalterijos skyriaus darbą, rengia Buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, atsako už racionalų Buhalterijos skyriaus darbo organizavimą ir atliekamų funkcijų tinkamą ir tikslų vykdymą, savo kompetencijos ribose priima sprendimus, atstovauja Buhalterijos skyriui.

10.  Skyriaus darbuotojai  yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų vykdymą.

     

IV. TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

11. Buhalterijos skyriaus vedėjas, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:
11.1. inicijuoti pasitarimus administracijos asignavimų bei turto valdymo ir apskaitos klausimais;
11.2. nurodyti administracijos darbuotojams dokumentų, reikalingų buhalterinei apskaitai tvarkyti, įforminimo ir pateikimo reikalavimus. Šiuos nurodymus privalo vykdyti visi administracijos darbuotojai;
11.3. vizuoti arba pasirašyti apskaitos dokumentus, sutartis, sąskaitas faktūras, pažymas, ataskaitas ir kitus dokumentus;
11.4. rengti ir teikti administracijos direktoriui pasiūlymus, reikalauti iš administracijos darbuotojų, kad būtų užtikrintas lėšų ir turto saugumas, racionalus naudojimas;
12. Buhalterijos skyriaus vedėjas ir kiti Buhalterijos skyriaus darbuotojai, vykdydami savo funkcijas, turi teisę:
12.1. be atskiro administracijos direktoriaus nurodymo gauti iš struktūrinių padalinių vadovų ir valstybės tarnautojų arba darbuotojų raštiškus ir žodinius paaiškinimus, kopijas dokumentų, reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti ir išankstinei kontrolei vykdyti, tikrinti dokumentus, susijusius su prisiimtais įsipareigojimais ir atliekamais mokėjimais;
12.2. atsisakyti pasirašyti ūkinės operacijos dokumentus ir grąžinti juos rengusiam valstybės tarnautojui arba darbuotojui, jeigu išankstinės finansinės kontrolės metu nustato, kad ūkinė operacija yra neteisėta, ūkinę operaciją pagrindžiantys dokumentai parengti netinkamai arba kad jai atlikti nepakaks patvirtintų asignavimų;
12.3. iškilusiems klausimams spręsti ir nagrinėti kviesti kitų skyrių, tarnybų specialistus ir seniūnijų seniūnus;
12.4. kelti kvalifikaciją savivaldybės, valstybės ir kitų biudžetų lėšomis;

12.5. kitas Lietuvos Respublikos norminiais aktais suteiktas teises.
13. Buhalterijos skyriaus vedėjas ir darbuotojai atsako už:
13.1. visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir operacijų įtraukimą į apskaitą;
13.2. buhalterinių įrašų atitikimą ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų turiniui;
13.3. apskaitos informacijos patikimumą;
13.4. ūkinių operacijų teisėtumo, lėšų naudojimo teisės aktais nustatyta tvarka bei tinkamo apskaitos dokumentų įforminimo kontrolę bei išankstinę finansų kontrolę;
13.5. teisingą mokesčių apskaičiavimą, jų deklaravimą ir finansinės atskaitomybės sudarymą laiku ir pagal sąskaitų duomenis.

    

V. SKYRIAUS  REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

14. Skyriaus vedėją atleidžiant iš pareigų, Administracijos direktoriaus įsakyme nurodytu terminu Skyriaus reikalai perduodami naujai paskirtam vedėjui ar kitam įgaliotam asmeniui, dalyvaujant sudarytai perdavimo ir priėmimo komisijai.
15. Pareigų perdavimas ir perėmimas įforminamas aktu, kuriame turi būti nurodyti svarbiausi duomenys, apibūdinantys Administracijos ūkinę ir finansinę  būklę.
16.  Atleidžiant kitus Skyriaus darbuotojus, reikalai perduodami Skyriaus vedėjui. Surašomas perdavimo - priėmimo aktas.
17. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto  punktais, jis tai nurodo raštu, pasirašydamas aktą.
18. Vienas akto egzempliorius pateikiamas Administracijos direktoriui, kitas –  reikalus perimančiam asmeniui. Buvęs  Skyriaus vedėjas (darbuotojas) turi teisę gauti akto kopiją.

_________________________

 
Registruotiems
Prisijungti per VAIISIS

Renginių
kalendorius

P A T K Pn Š S
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Kovas
    2018     
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. pašto adresą ir gaukite
Mūsų naujienas pirmieji


 
RSS naujienos Surask mus "Facebook"


Priemonių planas
  

 


  

   
  


      
         

   

      

   Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba

        

Biudžetinė įstaiga. Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys. Tel. (8 346) 20 480; (8 346) 20 441. Faksas (8 346) 51 244 meras@kaisiadorys.lt. dokumentai@kaisiadorys.lt. Juridinių asmenų registras, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos kodas 188773916. Privatumo politika. Visos teisės saugomos.
© Kaišiadorių rajono savivaldybė.
 
Norėdami Jums pasiūlyti paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).