DUK
8346 20450
Lt En Ru
Pradžia
lt
en ru

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sekretoriato nuostatai

    PATVIRTINTA

                                                                                        Kaišiadorių rajono savivaldybės mero

                                                                                        2008 m. gegužės 21 d. potvarkiu Nr. V16-10

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SEKRETORIATO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sekretoriatas (toliau – Sekretoriatas) sudaromas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimu. Sekretoriatas aptarnauja Tarybą, jos komitetus, komisijas, Kaišiadorių rajono savivaldybės merą (toliau – Meras), jo pavaduotoją.

2. Sekretoriatas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Tarybos veiklos reglamentu.

 

II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

3. Sekretoriato tikslas – aptarnauti Tarybą, jos komitetus, komisijas, Merą, Mero pavaduotoją, rengti  ir nagrinėti Tarybos sprendimų projektus, kontroliuoti Tarybos sprendimų vykdymą, organizuoti Tarybos narių ataskaitas rinkėjams, informuoti gyventojus apie Tarybos veiklą, skatinti juos dalyvauti savivaldoje.

4. Sekretoriato funkcijos:

4.1. koordinuoja  Tarybos posėdžių parengiamąjį darbą;

4.2. priima Tarybos sprendimų projektus bei aiškinamąją medžiagą, juos nagrinėja su rengėjais, registruoja ir organizuoja svarstymą komitetuose;

4.3. rengia Tarybos sprendimų projektus Tarybos veiklos reglamentui pakeisti, papildyti ir kitais Sekretoriato kompetencijos klausimais;

4.4. rūpinasi tinkamu Tarybos posėdžių parengimu ir pagalba Tarybos nariams posėdžių metu, vykdo Mero, Tarybos posėdžio pirmininko pavedimus, susijusius su posėdžio rengimu;

4.5. Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka Tarybos nariams pateikia posėdžiams reikalingą medžiagą;

4.6. registruoja posėdyje dalyvaujančius Tarybos narius, priima iš jų pareiškimus ir dokumentus dėl nedalyvavimo posėdyje, informuoja apie tai posėdžio pirmininką;

4.7. registruoja posėdžio svečius ir prižiūri, kad jie laikytųsi nustatytos tvarkos;

4.8. priima iš Tarybos narių pageidavimus pasisakyti ir perduoda juos posėdžio pirmininkui;

4.9. priima ir registruoja Tarybos narių  paklausimus savivaldybės institucijų vadovams ir perduoda juos Merui;

4.10. priima iš Tarybos narių kitus raštiškus pareiškimus, pasiūlymus, protestus bei pageidavimus ir perduoda juos  adresatams;

4.11. rūpinasi posėdžių protokolavimu, garsiniu jų įrašu ir, jei reikia, vertimu;

4.12. informuoja administracijos padalinių vadovus apie posėdyje svarstomus klausimus, kurie yra susiję su jų veikla;

4.13. siunčia priimtus Tarybos sprendimus;

4.14. informuoja Vyriausybės atstovą  Kauno apskrityje apie Tarybos posėdžių darbotvarkę, siunčia jam Tarybos sprendimų projektus, sprendimus, posėdžių protokolus;

4.15. rengia informacinę medžiagą apie Tarybos veiklą ir teikia ją Tarybos nariams;

4.16. kontroliuoja gyventojų Tarybos nariams pateiktų skundų, pareiškimų, prašymų, pasiūlymų vykdymą;

4.17. rengia Mero potvarkių projektus;

4.18. registruoja Mero potvarkius;

4.19. kontroliuoja Tarybos sprendimų, Mero potvarkių ir pavedimų vykdymą, teikia Merui apibendrintą  informaciją;

4.20. pildo Tarybos narių darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

4.21. rengia Tarybos posėdžių preliminarią darbotvarkę, teikia Merui pasiūlymus dėl sprendimų projektų įrašymo į posėdžių darbotvarkę;

4.22. organizuoja  Tarybos narių ataskaitas rinkėjams, Tarybos narių priėmimus gyventojams rūpimais klausimais;

4.23. organizuoja patariamąsias gyventojų apklausas  prieš priimant svarbius Tarybos sprendimus, įtraukia į sprendimų rengimą visuomenines organizacijas, savivaldybės įmonių, įstaigų atstovus;

4.24. kaupia, sistemina, apibendrina ir teikia Merui informaciją įvairiais savivaldybės veiklos klausimais;

4.25. tvarko Tarybos dokumentų archyvą;

4.26. kaupia ir apibendrina informaciją Savivaldybės interneto tinklalapiui, tvarko ją;

4.27. teikia informaciją žiniasklaidai ir gyventojams apie Tarybos veiklą;

4.28. po kiekvieno Tarybos posėdžio parengia ir pateikia oficialius pranešimus žiniasklaidai apie priimtus sprendimus;

4.29. sudaro gyventojams sąlygas susipažinti su savivaldybės institucijų   sprendimais, padeda gauti viešus motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijas, jų darbą;

4.30. fiksuoja žiniasklaidos priemonių paskelbtą klaidingą informaciją, kritinę  medžiagą, susijusią su Tarybos, Mero veikla, informuoja apie tai Merą;

4.31. rengia ir teikia žiniasklaidai pareiškimus, paaiškinimus ir klaidingos informacijos paneigimus;

4.32. supažindina žiniasklaidą su Tarybos sprendimų projektais, Mero potvarkiais, rengiamomis priemonėmis, renginiais;

4.33. organizuoja Mero, Tarybos narių  spaudos konferencijas;

4.34. tvarko Tarybos informacinį stendą;

4.35. vykdo kitus Mero pavedimus.

 

III. VALDYMAS IR STRUKTŪRA

5. Sekretoriato darbui vadovauja Meras.

6. Meras tvirtina Sekretoriato nuostatus,  Sekretoriato pareigybių sąrašus, Valstybės  tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria ir atleidžia Sekretoriato darbuotojus.

7. Sekretoriatas sudaromas iš politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų ir  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.

8. Sekretoriato techninį, finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą užtikrina Savivaldybės administracija. Taryba tvirtina atskirą Sekretoriato išlaidų sąmatą.

 

IV. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

9. Sekretoriatas atsako už teisingą Tarybos dokumentų įforminimą, Tarybos sprendimų įgyvendinimo kontrolę ir kitų jai patikėtų funkcijų vykdymą.

10. Meras, atsiskaitydamas Tarybai kartą per metus, pateikia ir Sekretoriato darbo ataskaitą.

_______________________________

Atgal