DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Savivaldybės administracijos nuostatai

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
 
SPRENDIMAS
DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ
PATVIRTINIMO
 
2011 m. birželio 30 d. Nr.V17-194
Kaišiadorys

 

   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 10 punktu, 30 straipsnio 1 dalimi Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
   1. Patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (pridedama).
   2. Pripažinti netekusiais galios:
   2.1. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. V17-87 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą;
  2.2. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimą Nr. V17-530 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. V17-87 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ papildymo“.
   3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2011 m. liepos 1 d.
Savivaldybės meras                                                              Romualdas Urmilevičius   

---~~~~~~~~~---

 

PATVIRTINTA
Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos
2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. V17-194

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATAI
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) yra Kaišiadorių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) įstaiga, išlaikoma iš Savivaldybės biudžeto, atliekanti viešojo administravimo funkcijas. Ją sudaro struktūriniai padaliniai – skyriai, tarnybos, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir Savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (Savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).
2. Administracijos steigėja yra Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba).
3. Administracijos buveinė: Bažnyčios g. 4, LT –56121 Kaišiadorys.
4. Administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičių Administracijos direktoriaus siūlymu Savivaldybės mero (toliau – Meras) teikimu tvirtina ir keičia Taryba, o pareigybes tvirtina Administracijos direktorius.
5. Administracijos įgaliojimai nėra susiję su Tarybos įgaliojimų pabaiga.
6. Administracija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais norminiais teisės aktais, Tarybos sprendimais, Mero potvarkiais ir Administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais.
7. Administracija turi sąskaitų bankuose ir antspaudą su Savivaldybės herbu. Administracijos struktūriniai padaliniai gali turėti, o struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos turi sąskaitų bankuose.
8. Administracijos valstybės tarnautojai negali būti Savivaldybės, kurioje jie dirba, Tarybos nariais.
9. Administracija yra paramos gavėja.

 

II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
 
10. Administracija:
10.1. Savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;
10.2. įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Tarybos sprendimų;
10.3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja Savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;
2
10.4. administruoja viešųjų paslaugų teikimą;
10.5. per įgaliotus valstybės tarnautojus atstovauja Savivaldybei Savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių valdymo organuose;
10.6. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus;
10.7. atlieka Tarybos sekretoriato, Mero, Tarybos narių finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą;
10.8. atlieka kitas įstatymų, kitų teisės aktų ir Savivaldybės tarybos sprendimų nustatytas funkcijas.

 

III. ADMINISTRACIJOS VALDYMO INSTITUCIJOS IR JŲ KOMPETENCIJA
 
11. Administracijai vadovauja Administracijos direktorius.
12. Administracijos direktorius yra įstaigos vadovas, pavaldus Tarybai, atskaitingas Tarybai ir Merui.
13. Administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarką nustato Valstybės tarnybos ir Vietos savivaldos įstatymai.
14. Administracijos direktorius į pareigas skiriamas Mero teikimu Tarybos sprendimu Tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Administracijos direktoriaus kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Administracijos direktoriaus pavaduotojas į pareigas skiriamas Administracijos direktoriaus siūlymu Mero teikimu Tarybos sprendimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Tarnybines nuobaudas Administracijos direktoriui (direktoriaus pavaduotojui) už tarnybinius nusižengimus skiria Taryba. Tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra pradedama Mero iniciatyva arba remiantis jo gauta rašytine informacija apie Administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) tarnybinius nusižengimus.
15. Administracijos direktorius:
15.1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės bei Tarybos sprendimų įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;
15.2. organizuoja Administracijos darbą, atsako už vidaus administravimą Administracijoje;
15.3. administruoja asignavimus, Tarybos skirtus Administracijai;
15.4. Tarybos nustatyta tvarka administruoja Savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja Savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už Savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja Savivaldybės turtą;
15.5. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Administracijos valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo ir Tarybos jam paskirtas personalo valdymo funkcijas;
15.6. koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir Tarybos sprendimus jam priskirtas Savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas;
15.7. organizuoja Tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą;
15.8. įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės ir Tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus Administracijos struktūriniams padaliniams, struktūriniams teritoriniams padaliniams - seniūnijoms ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams, taip pat jam priskirtos kompetencijos klausimais – Savivaldybės gyventojams ir kitiems Savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;
15.9. Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir Administracijos veiklą teikdamas veiklos ataskaitas Tarybai ir Merui;
15.10. Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus informuoja Savivaldybės gyventojus apie savo veiklą;
15.11. teikia Merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Administracijoje;
15.12. Tarybos pavedimu tvirtina detaliuosius planus ir Administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus specialiuosius planus.
16. Kai nėra Administracijos direktoriaus, jo pareigas atlieka Administracijos direktoriaus pavaduotojas.
17. Administracijos direktoriui įstatymų nustatyta tvarka nusišalinus nuo dalyvavimo sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrose ir Tarybai priėmus šį nusišalinimą, jo pareigas, susijusias su dalyvavimu tokių sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrose, atlieka Administracijos direktoriaus pavaduotojas.
18. Kai nėra Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo, Administracijos direktoriaus pareigas atlieka Bendrojo skyriaus vedėjas.
19. Kai Savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, Administracijos direktorius ir jo pavaduotojas yra pavaldūs ir atskaitingi Vyriausybės įgaliotiniui.

 

IV. DARBO ORGANIZAVIMAS
 
20. Administraciją sudarantys struktūriniai (skyriai, tarnybos), struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai vykdo Savivaldybės institucijų formuojamą Savivaldybės politiką ir atsako už tam tikrą Savivaldybės veiklos sritį.
21. Administracijos padalinių kompetenciją, funkcijas, atsakomybę, darbo organizavimą nustato šių padalinių nuostatai. Padalinių nuostatus tvirtina Administracijos direktorius.
22. Darbuotojų kompetenciją, funkcijas ir atsakomybę nustato Administracijos darbuotojų pareigybių aprašymai. Administracijos darbuotojų pareigybių aprašymus rengia tiesioginis vadovas, tvirtina Administracijos direktorius.
23. Einamieji Administracijos veiklos klausimai aptariami pasitarimuose, kuriuose dalyvauja struktūrinių (struktūrinių teritorinių) padalinių vadovai, valstybės tarnautojai, neįeinantys į struktūrinius padalinius. Prireikus į pasitarimą gali būti pakviesti ir kiti Administracijos darbuotojai.
24. Pasitarimų metu dalyvaujantys darbuotojai pristato ir aptaria vykdomos veiklos srityje aktualius klausimus.
25. Administracijos valstybės tarnautojai ir kiti darbuotojai savo veikloje vadovaujasi viešojo administravimo principais.

 

V. DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS
 
26. Administracijos darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas, Darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.
27. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis nustatomas Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. LĖŠŲ IR KITO TURTO NAUDOJIMO TVARKA
 
28. Savivaldybės turtą Administracija valdo ir naudoja patikėjimo teise Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, Tarybos sprendimų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII. VEIKLOS KONTROLĖ
 
29. Administracijos veiklą prižiūri steigėjas ir Savivaldybės kontrolierius pagal savo kompetenciją. Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba sistemingai ir visapusiškai vertina rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padeda įgyvendinti Administracijai, Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslus.
Administracijos finansinė veikla kontroliuojama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII. ADMINISTRACIJOS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS
 
30. Tarybai priėmus sprendimą dėl Administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų, buvęs Administracijos direktorius Tarybos sprendime nurodytu laiku, dalyvaujant Merui, turi perduoti reikalus naujam Administracijos direktoriui ar kitam Tarybos įgaliotam asmeniui.
31. Perduodant reikalus, turi būti pateikti svarbiausi duomenys, apibūdinantys faktinę Administracijos būklę, struktūrą, pareigybes, Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės būklę, Savivaldybės turto būklę, Savivaldybei pavaldžius ir jos valdymo sričiai priskirtus viešuosius juridinius asmenis, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, tiesiogiai susijusių su Administracija ir Savivaldybe, Tarybos sprendimų vykdymą.
32. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos perimantis asmenys, taip pat Meras. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.
33. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Merui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Buvęs Administracijos direktorius turi teisę gauti akto kopiją.
34. Administracijos direktoriui išleidus įsakymą dėl valstybės tarnautojo, neįeinančio į padalinį, atleidimo iš pareigų, įsakyme nurodytu laiku, atleidžiamas valstybės tarnautojas turi perduoti reikalus Administracijos direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui. Perduodant reikalus, turi būti pateikti svarbiausi duomenys, apibūdinantys faktinę valstybės tarnautojo veiklos būklę, ir dokumentai. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos perimantis asmenys, taip pat Administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka Administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Perduodantis reikalus asmuo turi teisę gauti akto kopiją.
35. Administracijos padalinių reikalų perdavimo ir priėmimo tvarką reglamentuoja padalinių nuostatai.

 

IX. LIKVIDAVIMAS IR REORGANIZAVIMAS
 
36. Administracija reorganizuojama ar likviduojama Tarybos sprendimu įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka.

 

________________________
Atgal