DUK
8346 20450
Lt En Ru
Pradžia
lt
en ru

Savivaldybės tarybos veiklos reglamentas

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos

2011 m. gegužės 26  d. sprendimu Nr. V17 -138

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kaišiadorių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos veiklos reglamentas (toliau – reglamentas) nustato Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) ir jos suformuotų institucijų kompetenciją ir veiklos tvarką tiek, kiek tai įpareigoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

2. Taryba susideda iš 25 įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų Savivaldybės bendruomenės atstovų.

3. Tarybos adresas – Bažnyčios g. 4, LT-56121 Kaišiadorys. Taryba turi antspaudą su Savivaldybės herbu.

 

II. TARYBOS NARIŲ FRAKCIJOS

4. Tarybos nariai gali jungtis į Tarybos narių frakcijas (toliau – frakcija). Frakciją sudaro ne mažiau kaip 3 Tarybos nariai. Tarybos narys gali būti tik vienos frakcijos nariu.

5. Tarybos nariai, jungdamiesi į frakciją, pasirašo aktą, kuriame nurodoma frakcijos pavadinimas ir jos sudėtis. Frakcija pati nustato savo darbo tvarką.

6. Tarybos narių grupė, nutarusi  jungtis į frakciją, pirmajame ar kitame Tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaruoja, kad  veiklą  Taryboje tęsia susivienijusi į frakciją.  Tokia pati paskelbimo tvarka taikoma pasikeitus frakcijos pavadinimui, sudėčiai ar nutraukus jos veiklą.

 

III. TARYBOS KOMITETAI

7. Komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 Tarybos narių, į Kontrolės komitetą įeina  vienodas visų Taryboje atstovaujamų partijų arba koalicijų deleguotų atstovų skaičius. Sudarant kitus komitetus, laikomasi proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo.  Komitetų ir jų narių skaičių, komitetų įgaliojimus, išskyrus Kontrolės komiteto, nustato Taryba sprendimu (jis pridedamas prie reglamento). Komitetų sudėtį Tarybai teikia Savivaldybės meras (toliau – meras), atsižvelgdamas į Tarybos narių pageidavimus. Meras negali būti Tarybos sudaromų komitetų nariu.

8. Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą,  pirmininkus ir jų pavaduotojus renka komitetų nariai. Kontrolės komiteto pirmininką Taryba sprendimu skiria  Tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu, kurį ji pateikia raštu, o jo pavaduotoją – mero siūlymu. Jeigu  nėra paskelbta Tarybos mažuma (opozicija), Kontrolės komiteto pirmininką ir jo pavaduotoją Taryba skiria mero siūlymu.

9. Komitetų veiklos forma yra posėdžiai. Juos šaukia komiteto pirmininkas, kai jo nėra – pavaduotojas.  Ypatingomis aplinkybėmis, kai nei komiteto pirmininkas, nei jo pavaduotojas  negali eiti savo pareigų dėl nuo  jų nepriklausančių priežasčių, komiteto posėdį  gali  sušaukti ne mažiau kaip 1/3 komiteto narių. Komitetas nutarimu paveda vienam iš komiteto  narių vykdyti komiteto pirmininko pareigas.

10. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių. Posėdžiai protokoluojami. Komitetus aptarnauja Tarybos sekretoriatas.

11. Komiteto sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komiteto narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

12. Komitetai, jų pirmininkų susitarimu, gali sušaukti bendrus posėdžius. Tokiam posėdžiui vadovauja vieno iš komitetų pirmininkas. Sprendimai priimami visų bendrame posėdyje dalyvaujančių komitetų narių balsų dauguma.

13. Apie komiteto priimtus sprendimus Tarybos posėdyje gali informuoti jo pirmininkas, pavaduotojas arba kitas komiteto narys.                                         

14. Komitetai turi teisę kviesti į posėdžius Savivaldybės administracijos, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, Savivaldybės įsteigtų biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovus. Jų darbe gali dalyvauti seniūnaičiai, ekspertai, valstybės tarnautojai ir kiti suinteresuoti asmenys. Jie gali pasisakyti komiteto pirmininkui suteikus žodį.

15. Komiteto pirmininkas, o kai jo nėra, – jo pavaduotojas:

15.1. šaukia komiteto posėdžius, sudaro jų darbotvarkes;

15.2. duoda komiteto nariams pavedimus;

15.3. pirmininkauja komiteto posėdžiams, pasirašo posėdžių protokolus ir sprendimus;

15.4. suteikia žodį posėdžio dalyviams;

15.5. kontroliuoja komiteto sprendimų vykdymą;

15.6. informuoja komiteto narius, kaip vykdomi komiteto sprendimai, kaip atsižvelgiama į komiteto pasiūlymus.

16. Kontrolės komitetas vykdo Vietos savivaldos įstatyme nurodytus įgaliojimus. Svarstydamas  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos  kitų metų veiklos  plano projektą, teikia  pasiūlymus dėl  šio plano projekto papildymo ar pakeitimo, iki einamųjų metų  lapkričio 5 d.  grąžina apsvarstytą planą Savivaldybės kontrolieriui tvirtinti.

 

IV. TARYBOS KOMISIJOS

17. Komisijos sudaromos Tarybos sprendimu (Tarybos sprendimai pridedami prie reglamento).  Taryba savo įgaliojimų laikui ne vėliau kaip per mėnesį nuo kadencijos pradžios prie Tarybos sudaro Administracinę komisiją ir Etikos komisiją. Etikos komisijos 1/3 narių sudaro gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai.

18. Taryba savo įgaliojimų laikui šio reglamento nustatyta tvarka sudaro:

18.1.  Antikorupcijos komisiją, į kurią įeina vienodas visų Taryboje atstovaujamų partijų arba koalicijų atstovų skaičius;

18.2. Strateginio planavimo komisiją.

19. Įstatymų nustatytais atvejais ar prireikus Taryba gali sudaryti ir kitas nuolatines (tos kadencijos laikotarpiui) bei laikinąsias (atskiriems klausimams nagrinėti) komisijas. Sprendime turi būti nurodytas laikinųjų komisijų veiklos tikslas ir terminas.

20. Tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti Tarybos nariai, valstybės tarnautojai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ir bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti Savivaldybės bendruomenės nariai. Tvirtindama sudaromą komisiją, Taryba patvirtina ir jos veiklos nuostatus.

21. Taryba sprendimu komisijų pirmininkais mero teikimu skiria Tarybos narius. Taryba sprendimu mero teikimu gali paskirti komisijų pirmininkų pavaduotojus. Jeigu yra paskelbta Tarybos mažuma (opozicija), Etikos komisijos  pirmininko kandidatūrą  meras teikia  jos siūlymu, kuris raštu pateikiamas merui.

22. Komisijų posėdžiai protokoluojami. Administracinės ir Etikos  komisijų  atsakingųjų  sekretorių  pareigas  atlieka  Savivaldybės administracijos direktoriaus  paskirti  valstybės tarnautojai. Kitų komisijų sekretoriaus pareigas atlieka Tarybos sekretoriato darbuotojas.

 

V. TARYBOS POSĖDŽIAI

23. Tarybos posėdžiai (toliau – posėdis) yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 13 Tarybos narių.

24. Posėdžius prireikus, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai, šaukia meras, o kai jo nėra (atostogų ar ligos metu,  taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių), – mero pavaduotojas. Posėdžiams pirmininkauja meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas. Tarybos pavedimu pirmininkauti gali padėti bet kuris Tarybos narys. Meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas privalo sušaukti posėdį, jeigu to raštu reikalauja ne mažiau kaip 9 Tarybos nariai, pateikdami svarstytinus klausimus ir jų sprendimų projektus, ne vėliau kaip per dvi savaites nuo Tarybos narių reikalavimo gavimo. Jeigu per nustatytą laiką meras ar mero pavaduotojas posėdžio nesušaukia, jį gali šaukti ne mažiau kaip 9 išrinkti Tarybos nariai. Jeigu meras ir mero pavaduotojas posėdyje nedalyvauja, posėdžiui pirmininkauja ir visus posėdyje priimtus dokumentus pasirašo Tarybos paskirtas Tarybos narys.

25. Apie posėdžio laiką, svarstyti parengtus ir Tarybos sekretoriate įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais meras, o kai jo nėra, (atostogų ar ligos metu,  taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų  dėl  kitų  priežasčių) – mero pavaduotojas  arba  įgaliojimus  iš  ne mažiau kaip 9 Tarybos narių gavęs Tarybos narys elektroniniu paštu praneša visiems Tarybos nariams, gyventojams paskelbia Savivaldybės interneto tinklalapyje, o  gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovus – seniūnaičius, kai  svarstomi klausimai  yra susiję su jų atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, informuoja per  seniūnijų  seniūnus ne vėliau kaip prieš 4  darbo dienas iki posėdžio pradžios.

26. Posėdžio pradžioje registruojami atvykę Tarybos nariai. Tarybos narys laikomas dalyvavusiu posėdyje, jeigu jis dalyvavo priimant ne mažiau kaip ½ visų Tarybos posėdyje priimtų sprendimų.

27. Posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių yra pateikti sprendimų projektai šio reglamento nustatyta tvarka. Alternatyvūs to paties klausimo sprendimo projektai svarstomi kartu. Posėdyje gali būti svarstomi ir kiti svarbūs reikalai, jeigu tam pritaria posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių dauguma

28. Posėdžio darbotvarkę sudaro meras. Ji gali būti papildyta ar pakeista Tarybos sprendimu komiteto, komisijos, frakcijos (koalicijos) ar ne mažiau kaip 9 posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių siūlymu, jei siūlomų sprendimų projektai įregistruoti ne vėliau kaip  24 valandos iki  posėdžio pradžios.

29. Posėdžio pirmininkas:

29.1. skelbia posėdžio pradžią ir pabaigą, jei komiteto, komisijos, frakcijos (koalicijos)  ar 9 Tarybos narių siūlymu Taryba nusprendžia daryti pertrauką, – skelbia jos pradžią ir trukmę;

29.2. prižiūri, kad būtų laikomasi šio reglamento, vadovauja klausimo svarstymo eigai;

29.3. suteikia žodį norintiems pasisakyti Tarybos nariams, leidžia pasisakyti kviestiems asmenims, leidžia pasisakyti kitiems posėdyje dalyvaujantiems asmenims, jei tam pritaria posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių dauguma;

29.4. įspėja kalbėtoją, jeigu jis nukrypsta nuo svarstomo klausimo esmės, kontroliuoja kalbėtojo kalbos trukmę, jai pasibaigus nutraukia kalbėtoją;

29.5. remdamasis svarstymų rezultatais, skelbia balsuoti teikiamus klausimus, balsavimo pradžią ir balsavimo rezultatus.

30. Posėdžio pirmininkui paskelbus, sprendimo projektą pristato jo rengėjas arba rengėjo vadovas. Po pristatymo projekto rengėjas arba rengėjo vadovas atsako į Tarybos narių klausimus. Tarybos narys gali pateikti du klausimus. Tarybai pritarus, Tarybos narys gali pateikti ir daugiau klausimų. Jei Tarybos posėdyje svarstomas klausimas yra susijęs su kitais posėdyje dalyvaujančiais asmenimis, jiems leidžiama užduoti po du klausimus pranešėjams.

31. Po kiekvieno sprendimo projekto pristatymo skelbiama diskusija. Kiekvienas Tarybos narys joje gali kalbėti vieną kartą ne daugiau kaip 5 minutes. Antrą kartą Tarybos narys diskusijoje gali kalbėti ne daugiau  kaip 2 minutes, jei tam pritaria posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių dauguma. Jei Tarybos posėdyje svarstomas klausimas yra susijęs su kitais posėdyje dalyvaujančiais asmenimis, jiems leidžiama kalbėti po vieną kartą ne daugiau kaip 5 minutes. Diskusija gali būti nutraukta, jei tam pritaria  posėdyje  dalyvaujančių Tarybos narių dauguma.

32. Tarybos narys dėl posėdžio vedimo tvarkos posėdžio pirmininko leidimu gali pasisakyti ne ilgiau kaip 2 minutes. Jei posėdžio pirmininkas teisės kalbėti nesuteikia, Tarybos narys turi teisę prašyti, kad  dėl leidimo jam kalbėti Taryba balsuotų.

33. Tarybos narys, manantis, kad kitų posėdžio dalyvių kalbose buvo pateikti neteisingi teiginiai apie jį, posėdžio pirmininko leidimu gali pasisakyti dėl tų teiginių ne ilgiau kaip 3 minutes. Jei posėdžio pirmininkas teisės kalbėti nesuteikia, Tarybos narys turi teisę prašyti, kad dėl leidimo jam kalbėti Taryba balsuotų.

34. Tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių  balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto  po lygiai, lemia mero balsas. Jeigu meras  posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto  po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas.  Dėl Tarybos posėdžiuose  svarstomų klausimų balsuojama atvirai, išskyrus atvejus, kai renkamas meras, skiriamas mero pavaduotojas, Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, sprendžiamas nepasitikėjimo meru, mero pavaduotoju, Savivaldybės administracijos direktoriumi, Savivaldybės administracijos direktoriaus  pavaduotoju  klausimas.   Slaptas  balsavimas  reglamente nustatyta tvarka galimas ir tais atvejais, kai skiriamas Kontrolės komiteto pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, Administracinės komisijos pirmininkas, Etikos komisijos pirmininkas, sprendžiamas nepasitikėjimas  Kontrolės komiteto pirmininku, jo pavaduotoju, Administracinės komisijos pirmininku, Etikos komisijos pirmininku klausimas.  Duomenys apie kiekvieno  Tarybos nario  balsavimą, išskyrus atvejus, kai balsuojama slaptai, yra vieši. Tarybos  narių balsavimo rezultatai yra saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami Savivaldybės  interneto tinklalapyje.

35. Tarybos narių atviro balsavimo rezultatus fiksuoja elektroninė įranga arba, jei tai neįmanoma,  3 Tarybos narių balsų skaičiavimo komisija. Komisijos narius  skiria posėdžio pirmininkas  pagal eiliškumą, kurį protokoliniu sprendimu patvirtina Taryba. Paskirti balsų skaičiavimo komisijos nariai pasiskirsto pareigomis. Komisija pildo balsavimo rezultatų  lapą, kurį pasirašo visi jos nariai. Prie Tarybos posėdžio protokolo pridedamas balsavimo rezultatų  lapas.

36. Atvirai balsuojama elektronine įranga. Atvirą balsavimą galima pakartoti, kol nepradėtas svarstyti kitas darbotvarkės klausimas, jeigu taip nusprendžia Taryba.

37. Jei svarstytu klausimu buvo balsuojama, bet sprendimas nebuvo priimtas, pakartotinai šis klausimas gali būti svarstomas tik kitame Tarybos posėdyje.

38.  Slapta balsuojama Vietos savivaldos  įstatyme nustatytais atvejais. Šiuo būdu balsuojama biuleteniais, kurių  formą kiekvienam balsavimui tvirtina Taryba. Tarybos nariams slapto balsavimo biuletenius išduoda Tarybos paskirta balsų skaičiavimo komisija, kuri išsirenka pirmininką ir sekretorių. 

39. Slapto balsavimo vietoje turi būti balsadėžė ir slapto balsavimo kabina, kurioje Tarybos narys galėtų slaptai užpildyti biuletenį. Užpildytą biuletenį Tarybos narys įmeta į balsadėžę.

40. Pasibaigus slaptam balsavimui, balsų skaičiavimo komisija biuletenius išima iš balsadėžės, juos suskaičiuoja,  balsavimo rezultatus įrašo į balsų skaičiavimo  protokolą ir jį pasirašo.

41. Negaliojančiais pripažįstami nepatvirtinto pavyzdžio biuleteniai ir biuleteniai, kuriuose neįmanoma nustatyti balsuotojo valios.

42. Balsų skaičiavimo komisija slapto balsavimo biuletenius kartu su balsų skaičiavimo protokolu prideda prie posėdžio protokolo.

43. Jeigu balsuoti pateiktas vienas teiginys, balsuojama „už“, „prieš“ arba „susilaikoma“. Dėl dviejų alternatyvių teiginių už vieną iš jų balsuojama pagal jų pateikimo svarstyti eilę. Jeigu teiginių yra daugiau kaip du, balsuojama už teiginių poras pagal jų pateikimo eiliškumą, kol atrenkamas tas teiginys, už kurį balsuoja posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių dauguma.

44. Esant techninėms galimybėms, Tarybos posėdžiai transliuojami interneto tinklalapyje, daromas Tarybos posėdžių vaizdo ir garso įrašas. Po posėdžio vaizdo ir garso įrašas 21 kalendorinę dieną skelbiamas Savivaldybės interneto tinklalapyje.  Tarybos posėdžius protokoluoja Tarybos sekretoriato darbuotojai.

45. Tarybos sprendimus ir posėdžių protokolus pasirašo Tarybos posėdžio pirmininkas.

46. Tarybos sprendimai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jų priėmimo skelbiami Savivaldybės interneto tinklalapyje.

47. Už Tarybos sprendimų įforminimą ir paskelbimą atsakingas Tarybos sekretoriatas.

48. Tarybos sprendimų originalai, visi jų rengimo dokumentai laikomi Tarybos sekretoriate.

49. Tarybos sprendimų įgyvendinimą kontroliuoja Tarybos komitetai ir meras.

50. Po kiekvieno Tarybos posėdžio priimtus Tarybos sprendimus, kuriuos turi įgyvendinti Savivaldybės administracija, meras ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įteikia Administracijos direktoriui, kuris savo rezoliucija paskiria už sprendimo vykdymą atsakingą padalinį ar valstybės tarnautoją ir, jei reikia, nustato įvykdymo terminą.

 

VI. TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTŲ RENGIMAS, TEIKIMAS IR SVARSTYMAS

51. Taryboje svarstytinus sprendimų projektus merui per Tarybos sekretoriatą pateikia komitetai, komisijos, Tarybos narių  frakcijos ir grupės, Tarybos nariai, Savivaldybės kontrolierius, Savivaldybės administracijos direktorius.

52. Sprendimo projektas merui pateikiamas ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki Tarybos posėdžio (neįskaitant posėdžio dienos).

53. Tarybos sprendimų projektai rengiami  vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis  Lietuvos  archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu, Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo  rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu. Sprendimo projekto preambulėje nurodomas sprendimo priėmimo teisinis pagrindas.

54. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai Tarybos sprendimų projektus  derina Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka. Kiti subjektai, turintys teisę pateikti Tarybai sprendimų projektus, juos rengia ir privalo suderinti su Savivaldybės administracijos Teisės skyriaus darbuotoju, Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus redaktoriumi arba kalbos tvarkytoju.

55. Jeigu pateiktas sprendimo projektas susijęs su kitais Tarybos sprendimais, tai kartu pateikiami tų sprendimų pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios projektai.

56. Programinių, ilgalaikių sprendimų projektuose numatoma sprendimų vykdymo kontrolės tvarka.

57. Prie sprendimo projekto pridedamas aiškinamasis raštas. Jame turi būti  nurodoma:

57.1. parengto projekto esmė ir tikslai;

57.2. finansavimo šaltiniai, jeigu būtinos lėšos;

57.3. kaip šiuo metu yra sprendžiami projekte aptarti klausimai;

57.4. kokios gali būti sprendimo neigiamos pasekmės, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta;

57.5. kokie šios srities teisės aktai tebegalioja ir kokius galiojančius Savivaldybės institucijų teisės aktus būtina pakeisti arba panaikinti, priėmus teikiamą projektą;

57.6. rengiant projektą gauti specialistų vertinimai ir išvados;

57.7. projekto iniciatorius ir rengėjas;

57.8. kiti, rengėjo nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Aiškinamieji raštai turi būti suderinti su Savivaldybės administracijos kalbo tvarkytoju arba Bendrojo skyriaus redaktoriumi.

58. Sprendimų projektai bei jais tvirtinami dokumentai turi būti be taisymų.

59. Sprendimo projekto derinimo faktas (gali būti su pastabomis ir pasiūlymais) patvirtinamas atitinkamo asmens parašu tame projekte Dokumentų rengimo taisyklių nustatyta tvarka.

60. Sprendimo projekto originalas, suderintas 59 punkte nustatyta tvarka (kartu pateikiant ir elektroninę versiją), registruojamas Tarybos sekretoriate.

61. Užregistruoti sprendimų projektai artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami Savivaldybės interneto tinklalapyje. Savivaldybės gyventojai pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbtų sprendimų projektų  raštu gali pateikti Tarybos sekretoriatui per 5 darbo dienas nuo jų paskelbimo. Gyventojai gali dalyvauti svarstant sprendimų projektus Tarybos komitetuose ir Taryboje.

62. Mero potvarkis dėl Tarybos posėdžio sušaukimo jo pasirašymo dieną kartu su užregistruotais sprendimų projektais elektroniniu paštu išsiunčiami Tarybos nariams susipažinti ir svarstyti komitetuose. Prireikus pagrindinį komitetą projektui nagrinėti paskiria meras.

63. Tarybos nariai gali raštu ir žodžiu pateikti pastabas dėl sprendimų projektų. Raštu pastabas jie gali pateikti iki Tarybos posėdžio, kuriame šis projektas bus svarstomas, žodžiu – komitetų posėdžiuose ir Tarybos posėdžių diskusijose.

64. Visuomeninius santykius reglamentuojančių sprendimų (norminio pobūdžio sprendimų, nustatančių elgesio taisykles, kurios skirtos individualiai neapibrėžtai asmenų grupei) projektai prieš svarstymą komitetuose turi būti įvertinti Savivaldybės antikorupcijos komisijos.

 

VII. TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI

65. Su paklausimu Tarybos narys gali žodžiu arba raštu kreiptis į Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos, kitų Savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės  institucijų, kurios veikia Savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus.                               

66. Tarybos posėdžio darbotvarkėje numatomas laikas Tarybos narių paklausimams žodžiu. Tarybos narys turi nurodyti konkretų asmenį, į kurį kreipiasi, ir kokio atsakymo – žodžiu ar raštu –pageidauja.

67. Paklausimai raštu registruojami Tarybos sekretoriate, kuris siunčia paklausimą adresatui ir kontroliuoja, kad Tarybos nariui būtų atsakyta. Paklausimai žodžiu - protokoluojami.

68. Į paklausimą turi būti atsakyta Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Esant reikalui, dėl atsakymo į Tarybos narių paklausimus šio reglamento nustatyta tvarka gali būti priimtas Tarybos sprendimas.

 

VIII. TARYBOS BENDRAVIMAS SU GYVENTOJAIS

69. Taryba bei Tarybos nariai su gyventojais bendrauja:

69.1. susitikimuose;

69.2. rengdami patariamąsias apklausas,  susirinkimus prieš priimant svarbius Tarybos sprendimus, viešą peticijų nagrinėjimą;

69.3. sudarydami gyventojams sąlygas tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant Tarybos sprendimų projektus;

69.4.  viešai atsiskaitydami  rinkėjams ir Savivaldybės bendruomenei.

70. Asmenys Taryboje aptarnaujami vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

71. Savivaldybės gyventojai Tarybos sprendimo projekto dėl Savivaldybės biudžeto svarstyme dalyvauja šio reglamento nustatyta tvarka.

 

IX. ATASKAITŲ PATEIKIMAS TARYBAI IR GYVENTOJAMS

72. Tarybos narys ne rečiau kaip vieną kartą per metus turi atsiskaityti rinkėjams, dalyvaudamas Tarybos sekretoriato rengiamuose Tarybos narių susitikimuose su rinkėjais seniūnijose arba surengdamas tokį susitikimą pats.

73. Taryba ne rečiau kaip kartą per metus Savivaldybės bendruomenei pateikia viešą savo veiklos ataskaitą. Tarybos komitetai, komisijos, Tarybos nariai, Tarybos sekretoriatas parengia ataskaitą, kurią vasario mėnesį tvirtina Taryba. Ataskaitą Tarybos vardu pateikia meras, ją paskelbdamas savivaldybės interneto tinklalapyje.

74. Meras kiekvienais metais Tarybai pateikia praėjusių metų savo veiklos ataskaitą, dėl kurios Taryba vasario mėnesį priima sprendimą. Kartu su Savivaldybės veiklos ataskaita meras ją pateikia savivaldybės bendruomenei, paskelbdamas savivaldybės interneto tinklalapyje.

75. Savivaldybės administracijos direktorius kiekvienais metais vasario mėnesį Tarybai  ir merui pateikia praėjusių metų savo ir Savivaldybės administracijos veiklos ataskaitą. Joje turi būti apžvelgta Savivaldybės ekonominė ir socialinė situacija, išanalizuota, kaip vykdomas Savivaldybės administracijos strateginis veiklos planas, seniūnijų veiklos programos, kaip vykdomi Tarybos sprendimai, nurodyta, kokios yra Savivaldybės administracijos veiklos problemos, ir pasiūlyta, kaip jas išspręsti. Vasario mėnesį Tarybai priėmus  sprendimą  dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus  ir  Savivaldybės  administracijos   veiklos  ataskaitos,  Savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės interneto  tinklalapyje informuoja apie savo veiklą savivaldybės gyventojus.

76. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas kiekvienais metais vasario mėnesį Tarybos posėdyje  Tarybai ir merui pateikia ataskaitą apie jam suteiktų įgaliojimų vykdymą praėjusiais metais.

77. Savivaldybės kontrolierius kartą per metus atsiskaito Tarybai už Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklą. Iki gegužės 1 d. ataskaita pateikiama svarstyti  Kontrolės komitetui ir kitiems komitetams. Tarybai priėmus sprendimą dėl Savivaldybės kontrolieriaus ataskaitos, Savivaldybės kontrolierius per 10 kalendorinių dienų jos santrauką paskelbia vietinėje spaudoje, Savivaldybės interneto tinklalapyje.

78. Gyventojai su Tarybos, mero, Savivaldybės veiklos, Savivaldybės kontrolieriaus ataskaitų, taip  pat  su  Savivaldybės  administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos veiklos ataskaitos tekstais gali susipažinti Tarybos sekretoriate, Savivaldybės administracijoje, visose seniūnijose.

79. Savivaldybės kontrolierius kiekvienais metais teikia Tarybai:

79.1. išvadą dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos – iki rugpjūčio 1 d;

79.2. išvadą dėl pateiktų tvirtinti metinių savivaldybės  biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio – iki birželio 10 d.

80. Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovai atsiskaito Tarybai įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių jų veiklą, nustatyta tvarka. Sprendimų projektus dėl įstaigų ir įmonių vadovų ataskaitų už praėjusių metų veiklą Tarybai teikia Savivaldybės administracijos direktorius iki kitų metų birželio 1 d.

81. Prireikus Taryba gali išklausyti  valstybės institucijų padalinių, esančių savivaldybės teritorijoje, vadovus ir priimti sprendimą dėl  pasiūlymų valstybės  institucijų padalinių, esančių savivaldybės teritorijoje, veiklai pagerinti.

 

X. TARYBOS NARIŲ VEIKLOS APMOKĖJIMAS

82. Tarybos nariams, išskyrus merą, mero pavaduotoją, už darbą, atliekant Tarybos nario pareigas, yra apmokama.  Šis atlyginimas apskaičiuojamas pagal skelbiamą Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dydį, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką, kurio trukmė apskaičiuojama tokia tvarka:

82.1. Tarybos, jos komitetų ir komisijų posėdžių protokoluose nurodoma Tarybos narių darbo posėdžiuose trukmė.

82.2. Laiko, kurį Tarybos narys dirbo vykdydamas kitas Tarybos nario pareigas, trukmę patvirtina meras, gavęs Tarybos nario surašytą pažymą.

82.3. Tarybos sekretoriatas pateikia merui tvirtinti bendrą Tarybos narių darbo laiko apskaitos žiniaraštį, kuriame suskaičiuota, kiek laiko kiekvienas Tarybos narys dirbo Tarybos, jos komitetų ir komisijų posėdžiuose bei vykdydamas kitas Tarybos nario pareigas.

82.4. Pagal pateiktą žiniaraštį Savivaldybės administracijos Buhalterijos skyrius, vadovaudamasis viešai paskelbtu VMDU dydžiu, apskaičiuoja 1 valandos įkainį ir kiekvienam Tarybos nariui priklausantį atlyginimą. 

83. Tarybos nariams su jų, kaip Tarybos narių, veikla  susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugoms, kiek jų nesuteikia ar neapmoka tiesiogiai Savivaldybės administracija, apmokėti kas mėnesį skiriamos ne didesnės kaip 310 Lt dydžio išmokos. Tarybos nario veiklos išlaidoms priskiriama telefoninių pokalbių, interneto, pašto paslaugų apmokėjimo, internetiniam ryšiui reikalingų kompiuterių įsigijimo  išlaidos, Tarybos nario veiklai naudojamos transporto priemonės degalų, viešojo transporto bilietų, kanceliarinių prekių įsigijimo išlaidos.

Tarybos narys parengia kiekvieno mėnesio išlaidų ataskaitą (priedas) ir iki kito mėnesio 15 dienos pateikia Savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriui. Prie ataskaitos pridedami išlaidas patvirtinantys dokumentai.  Išmokos  mokamos tik  tiems Tarybos nariams, kurie nustatyta tvarka pagrindė išlaidas. Ar išmokos naudojamos pagal paskirtį, kontroliuoja Etikos komisija.

84. Jeigu pagal mero potvarkį Tarybos narys atstovauja Savivaldybei už jos ribų, Savivaldybės administracija Vyriausybės nustatyta tvarka apmoka jam komandiruotės išlaidas.

85. Tarybos, komitetų, komisijų posėdžių, susitikimų su rinkėjais laiku Tarybos narys  atleidžiamas nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje  ar organizacijoje.

 

XI. KITŲ PROCEDŪRINIŲ KLAUSIMŲ SPRENDIMAS

86. Mero potvarkių projektus rengia, potvarkius registruoja Tarybos sekretoriatas.

87. Meras vadovaujasi Vietos savivaldos įstatyme nustatytais įgaliojimais. Jis reglamento  nustatyta tvarka gali siūlyti Tarybai pavesti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti veiklos plane nenumatytą Savivaldybės administracijos, Savivaldybės administravimo subjektų bei Savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinį ir veiklos auditą, priėmęs Savivaldybės kontrolės ir audito  tarnybos pateiktas audito ataskaitas ir išvadas dėl atlikto finansinio ir veiklos audito rezultatų, prireikus organizuoja šių ataskaitų svarstymą Tarybos komitetų ir Tarybos posėdžiuose.

88. Meras atstovauja pats arba raštu, nurodydamas įgaliotinio teises, įgalioja kitus asmenis atstovauti Savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis  savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.

89. Merui atostogas suteikia Taryba sprendimu, kuris priimamas šio reglamento nustatyta tvarka,  arba Tarybos įgaliotas asmuo. Mero pavaduotojui atostogas suteikia Taryba sprendimu, kuris priimamas šio reglamento nustatyta tvarka, arba Tarybos įgaliotas asmuo.

90. Mero pavaduotojas atlieka  Tarybos nustatytas funkcijas ir mero pavedimus. Kai meras negali eiti pareigų, mero pavaduotojas atlieka visas jo pareigas, išskyrus  Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio  2 dalies 4–8 punktuose numatytus įgaliojimus.

91. Meras, o kai jis negali eiti pareigų, – mero pavaduotojas priima sprendimus dėl Savivaldybės kontrolieriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo tarnybinių  komandiruočių ir atostogų suteikimo. Meras taip pat priima sprendimus dėl trumpalaikių (ne daugiau kaip 5 dienų) jo paties  ir visų mero pavaduotojo tarnybinių komandiruočių.

92. Ypatingomis aplinkybėmis, kai nei meras, nei mero pavaduotojas  negali eiti savo pareigų dėl nuo  jų nepriklausančių priežasčių, Tarybos posėdį  reglamento nustatyta tvarka gali  sušaukti ne mažiau kaip 9 Tarybos nariai. Taryba sprendimu paveda vienam iš Tarybos narių vykdyti mero pareigas.

93. Savivaldybės gyventojų apklausa organizuojama Tarybos nustatyta tvarka. Tarybos sprendimo projektą dėl apklausos surengimo gali inicijuoti ne mažiau  kaip 7 Tarybos nariai, Tarybai jis teikiamas reglamento nustatyta tvarka. Apklausos  rezultatai svarstomi Tarybos posėdyje, į juos atsižvelgiama priimant sprendimą dėl apklausai teikto klausimo, jei tam pritaria posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių dauguma.

94. Taryba savo sprendimu pagal šio reglamento nustatytą tvarką gali deleguoti savo narius į  įstatymų nustatytas regionines tarybas, komisijas ir suteikti jiems įgaliojimus.

95. Savivaldybės biudžeto projektas teikiamas  ir svarstomas reglamento  VI skyriaus nustatyta tvarka.

96. Taryba reglamento nustatyta tvarka gali priimti  sprendimą ir pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui arba Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui konkrečius įgaliojimus, nustatytus Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje.

____________________________________

 

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos

veiklos reglamento priedas

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO ___________________________

201__ m. ______________MĖNESIO  VEIKLOS IŠLAIDŲ ATASKAITA

_________________

Data

Kanceliarinės prekės ar paslaugos pavadinimas

Prekės ar paslaugos įsigijimo tikslas

Prekės ar paslaugos įsigijimo data

   Suma

Lt

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

                                                                                                                    Iš viso:         ___________

Pridedama: Išlaidas patvirtinantys dokumentai     ________

                                                                      (lapų skaičius)

                                                                                                                                ________________                                                            

                                                                                                                                         Parašas

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriaus  specialistas

____________________________                                                                         ________________                                       

            Vardas, pavardė                                                                                                   Parašas

Atgal