DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Bendrųjų reikalų skyriaus nuostatai

           PATVIRTINTA
                                                                                    Kaišiadorių rajono savivaldybės direktoriaus
                                                                                    2017 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V1E-679

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

BENDROJO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bendrasis skyrius yra Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.

2. Bendrasis skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais, Administracijos bei šiais nuostatais.

3. Bendrasis skyrius turi antspaudą su pavadinimu „Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius“ ir nustatytos formos dokumentų blankus.

 

II. BENDROJO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Bendrojo skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

4.1. užtikrinti Administracijos ūkinį aptarnavimą, tarnybinių automobilių naudojimo kontrolę, rūpintis administracinio pastato priežiūra ir apsauga;

4.2. diegti informacines ir komunikacines sistemas ir jas prižiūrėti;

4.3. redaguoti Administracijoje ir Savivaldybės tarybos sekretoriate rengiamus dokumentus;

4.4. organizuoti savivaldybės archyvinių dokumentų tvarkymą;

4.5. užtikrinti Administracijos personalo administravimą;

4.6. užtikrinti Administracijos ir Savivaldybės tarybos sekretoriato darbuotojų saugą ir sveikatą;

4.7. užtikrinti asmenų aptarnavimą ir tvarkyti Administracijos korespondenciją;

4.8. užtikrinti civilinės saugos sistemos įgyvendinimą Savivaldybėje;

4.9. vykdyti visuomenės informavimą, formuoti teigiamą Savivaldybės įvaizdį, stiprinti visuomenės pasitikėjimą savivaldos institucijomis.

4.10. organizuoti pirminės teisinės pagalbos teikimą pagal Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą.

5. Įgyvendindamas pavestus uždavinius, Bendrasis skyrius atlieka šias funkcijas:

5.1. rūpinasi Administracijos pastato priežiūra bei apsauga, ūkiniu aptarnavimu, užtikrindamas bendrą tvarką ir švarą Administracijos pastate (pastato remontas, patalpų valymas, baldų ir kito inventoriaus įsigijimas, jų remontas ir apsauga);

5.2. organizuoja Administracijos transporto priemonių eksploataciją, priežiūrą, asmenų bei daiktų pervežimą ir atlieka tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo kontrolę;

5.3. aprūpina Administracijos ir Savivaldybės tarybos sekretoriato darbuotojus kanceliarinėmis, ūkinėmis ir kitomis priemonėmis;

5.4. iškelia Lietuvos valstybės ir Savivaldybės vėliavas prie Administracijos pastato teisės aktų nustatyta tvarka ir jas prižiūri;

5.5. tvarko informacinius Administracijos stendus;

5.6. prižiūri kompiuterių tinklą, techniką, programinę įrangą, informacines ir komunikacines sistemas, organizacinę techniką, organizuoja techninės įrangos prijungimą prie bendro tinklo ir užtikrina jų funkcionavimą Administracijoje;

5.7. konsultuoja Administracijos ir Savivaldybės tarybos sekretoriato darbuotojus informacinių sistemų eksploatavimo ir informacinių technologijų klausimais;

5.8. administruoja Savivaldybės interneto svetainę ir elektroninio pašto sistemą;

5.9. redaguoja Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymų bei kitų Administracijoje ir Savivaldybės tarybos sekretoriate rengiamų dokumentų projektus;

5.10. užtikrina laikiną ir ilgalaikį dokumentų saugojimą savivaldybės archyve, teikia metodinę informaciją dokumentų saugojimo, tvarkymo, naikinimo ir komplektavimo klausimais, išduoda jų kopijas, išrašus ir archyvines pažymas, nustatyta tvarka perduoda archyvinius dokumentus saugoti Kauno apskrities archyvui;

5.11. atlieka personalo administravimo funkcijas;

5.12. tvarko valstybės tarnautojų registrą;

5.13. organizuoja Administracijos ir Savivaldybės tarybos sekretoriato darbuotojų įvadinį instruktavimą darbuotojų saugos ir priešgaisrinės saugos klausimais, profesinės rizikos veiksnių vertinimą ir tyrimą, koordinuoja, organizuoja ir vykdo prevencinių priemonių, skirtų Administracijos darbuotojų apsaugai nuo traumų ir profesinių ligų, įgyvendinimą, kontroliuoja, kaip Administracijos darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų;

5.14. užtikrina asmenų, atvykusių į Administraciją, aptarnavimą, siekia, kad jie būtų aptarnaujami ,,vieno langelio“ principu;

5.15. tvarko Administracijos korespondenciją;

5.16. kontroliuoja Administracijos dokumentų valdymą;

5.17. registruoja ir saugo Administracijos ir Savivaldybės mero pasirašytas sutartis ir susitarimus;

5.18. inicijuoja viešuosius pirkimus Skyriaus kompetencijos klausimais;

5.19. priima ir saugo Administracijos darbuotojų metines privačių interesų deklaracijas, kontroliuoja, kaip vykdomas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas;

5.20. nagrinėja asmenų prašymus bei skundus Skyriaus kompetencijos klausimais;

5.21. dalyvauja Savivaldybės tarybos ar Administracijos direktoriaus sudarytų komisijų darbe;

5.22. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

5.23. organizuoja Administracijos svečių priėmimą;

5.24. organizuoja ir koordinuoja civilinės saugos darbą Savivaldybėje;

5.25. kontroliuoja, kaip ūkio subjektuose ir kitose įstaigose vykdomi civilinės saugos sistemos uždaviniai, laikomasi civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

5.26. organizuoja gyventojų švietimą  civilinės saugos, pirminės teisinės pagalbos klausimais Savivaldybėje;

5.27. organizuoja ir  vykdo civilinės saugos funkcijas Savivaldybėje;

5.28. užtikrina informacijos apie Kaišiadorių rajono savivaldybės institucijų ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos veiklą visuomenei pateikimą, palaiko ryšius su viešosios informacijos rengėjais, organizuoja išorinę ir vidinę komunikaciją.

 5.29. teikia pirminę teisinę pagalbą pagal Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą.

 

III. BENDROJO SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

6. Bendrajam skyriui vadovauja vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.

7. Bendrojo skyriaus vedėjas:

7.1. planuoja Skyriaus veiklą, sudarydamas metinį veiklos planą, organizuoja nustatytų uždavinių ir priemonių vykdymą ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;

7.2. rengia Skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų projektus;

7.3. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;

7.4. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;

7.5. sudaro ir tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

7.6. atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

8. Bendrojo skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, į pareigas priima ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi vedėjui;

9. Klausimus dėl Bendrojo skyriaus vedėjo ar darbuotojo pavadavimo atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu Skyriaus vedėjo siūlymu sprendžia Administracijos direktorius.

10. Bendrojo skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

 

IV. BENDROJO SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

11. Administracijos direktoriui išleidus įsakymą dėl Bendrojo skyriaus vedėjo atleidimo iš pareigų, įsakyme nurodytu laiku, dalyvaujant Administracijos direktoriui, atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi perduoti reikalus Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

12. Perduodant reikalus, turi būti pateikti svarbiausi duomenys, apibūdinantys faktinę Skyriaus būklę.

13. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

14. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka pas Administracijos direktorių, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Buvęs Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

15. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Bendrojo skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

__________________________________

Atgal