DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Finansų skyriaus nuostatai

   PATVIRTINTA
                                                                                Kaišiadorių rajono savivaldybės
                                                                                administracijos direktoriaus   
                                                                                2012 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V1-1186

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

FINANSŲ SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai reglamentuoja Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus (toliau — Finansų skyriaus) veiklą, nustato uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo tvarką.

2. Finansų skyrius yra Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui. 

3. Finansų skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.

4. Finansų skyrius turi antspaudą su Finansų skyriaus pavadinimu. Finansų skyrius tvarko savivaldybės biudžeto sąskaitas banke.  Mokėjimai iš šių sąskaitų atliekami patvirtinus Finansų skyriaus vedėjui ir skyriaus vyresniajam specialistui. Mokėjimai vykdomi elektroninės bankininkystės būdu.

 

II. FINANSŲ SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Pagrindiniai Finansų skyriaus uždaviniai yra:

5.1. Užtikrinti teisingą savivaldybės biudžeto plano programoje „Finas“ sudarymą ir biudžeto vykdymo organizavimą;

5.2. Tvarkyti Savivaldybės administracijos iždo buhalterinę apskaitą;

5.3. Pervesti biudžeto lėšas asignavimų valdytojams programoms, patvirtintoms biudžete, vykdyti;

5.4. Sudaryti savivaldybės biudžeto vykdymo ir iždo finansinių ataskaitų rinkinius.

6. Finansų skyriaus pagrindinės funkcijos yra:

6.1. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti savivaldybės biudžeto projekto rengimą, bendradarbiaujant su Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovais ir programų koordinatoriais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, neviršijant patvirtintų finansinių rodiklių ir skolinimosi limitų, ir rengti biudžeto Savivaldybės tarybos   spendimo projektą, atsižvelgiant į savivaldybės biudžeto projekto rengimo darbo grupės pasiūlymus.

6.2. Parengti patvirtinto savivaldybės biudžeto rinkinį ir pateikti  Finansų ministerijai.

6.3. Tikrinti asignavimų valdytojų pateiktas pirmines programų sąmatas biudžeto programoje „Finas“ pateiktas per interneto programą „Fineta“;

6.4. Organizuoti savivaldybės biudžeto vykdymą, užtikrinti, kad nustatyta tvarka būtų finansuojami asignavimų valdytojai, tikslinti biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimus, užtikrinti, kad būtų vykdoma savivaldybės biudžeto pajamų ir biudžeto asignavimų apskaita pagal savivaldybės biudžeto finansavimo šaltinius;   

6.5. Tvarkyti biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas apskaitą, finansuoti teisės aktų nustatyta tvarka šias pajamas įmokėjusias biudžetines įstaigas ir derinti su įstaigomis  lėšų likučius;

6.6. Informuoti apie biudžeto vykdymą Administracijos direktorių, Savivaldybės merą;

6.7. Kontroliuoti savivaldybės biudžeto tarpusavio atsiskaitymo su Valstybės biudžetu būklę;

6.8. Teikti teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės tarybai tvirtinti praėjusių metų savivaldybės  biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį;

6.9. Sudaryti savivaldybės biudžeto vykdymo ketvirčių bei metų ataskaitas ir teikti Finansų ministerijai;

6.10. Teikti nustatytais terminais Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos ataskaitas apie savivaldybės biudžeto pajamas;

6.11. Rengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl savivaldybės biudžeto asignavimų tikslinimo ir  Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl lėšų skyrimo iš Administracijos direktoriaus rezervo, derinti juos teisės aktų nustatyta tvarka;

6.12. Rengti mokinio krepšelio tarpusavio suderinimo su kitomis savivaldybėmis aktus, derinti pervedamas kitoms savivaldybėms sumas;

6.13. Rengti debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaitas ir teikti Finansų ministerijai teisės aktų nustatyta tvarka;

6.14. Organizuoti savivaldybės paskolų gavimo procedūras,  tvarkyti paskolų apskaitą ir sudaryti skolinių įsipareigojimų ir suteiktų garantijų bei paskolų ataskaitas, ir teikti teisės aktų nustatyta tvarka Finansų ministerijai;

6.15. Tvarkyti Savivaldybės biudžeto iždo apskaitą, sudaryti metų iždo finansinių ataskaitų rinkinį ir teikti Finansų ministerijai;

6.16. Sudaryti savivaldybės metinį konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį ir teikti Finansų ministerijai;

6.17. Teikti duomenis savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio sudarymui Finansų ministerijai;

6.18. Skelbti Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinį ir  savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį savivaldybės internetiniame puslapyje;

6.19. Tikrinti savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą, derinti atskirus duomenis su savivaldybės biudžeto iždo duomenimis;

6.20. Tvarkyti skyriaus dokumentus, rengti archyvo bylų apyrašus, sudaryti laikino saugojimo bylų sąrašus ir archyvinių bylų dokumentacijos plano projektą;

6.21. Pildyti Finansų skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

6.22. Registruoti asignavimų valdytojų pateiktus apskaitos dokumentus.

 

III. FINANSŲ SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

7. Finansų skyriui vadovauja vedėjas, kurį priimama į pareigas ir atleidžiama iš jų Administracijos direktoriaus Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.

8. Kitus Finansų skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, į pareigas priima ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ar Darbo kodekso nustatyta tvarka. Finansų skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Finansų skyriaus vedėjui.

9. Finansų skyriaus darbuotojai atlieka pareigybės aprašymuose nustatytas funkcijas ir atsako už jiems priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą.

10. Finansų skyriaus vedėjas:

10.1. Organizuoja Finansų skyriaus veiklą;

10.2. Atsakingas už Finansų skyriaus darbo veiklą;

10.3. Rengia Finansų skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, Finansų skyriaus nuostatus;

10.4. Vertina Finansų skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus.

11. Nesant Finansų skyriaus vedėjo, Finansų skyriui vadovauja Administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas skyriaus darbuotojas.

 

IV. FINANSŲ SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

12. Gauti iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir biudžetinių įstaigų reikalingus duomenis biudžeto  sudarymo, vykdymo ir tikslinimo klausimais.

13. Teikti Finansų skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui ir Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams.

14. Dalyvauti Savivaldybės tarybos (komitetų) posėdžiuose, sprendžiant Finansų skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus.

15. Kelti Finansų skyriaus darbuotojų kvalifikaciją Savivaldybės administracijos lėšomis.

 

V. FINANSŲ SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

16. Administracijos direktoriui išleidus įsakymą dėl Finansų skyriaus vedėjo atleidimo iš pareigų, įsakyme nurodytu laiku, dalyvaujant Administracijos direktoriui, atleidžiamas Finansų skyriaus vedėjas turi perduoti reikalus Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

17. Perduodant reikalus, turi būti pateikti svarbiausi duomenys, apibūdinantys faktinę Finansų skyriaus būklę.

18. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

19. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka pas Administracijos direktorių, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Buvęs Finansų skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

20. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Finansų skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Finansų skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

­­­­­________________________________

Atgal