DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Civilinės metrikacijos skyriaus nuostatai

   PATVIRTINTA
                                                                                   Kaišiadorių rajono savivaldybės
                                                                                   administracijos direktoriaus
                                                                                   2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V1E-104

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS

NUOSTATAI

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Civilinės metrikacijos skyrius (toliau –Skyrius) yra Kaišiadorių rajono savivaldybės   administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriui, vykdantis valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Teisingumo ministro  įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

3. Skyrius turi antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir pavadinimu „Lietuvos Respublikos Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius ir nustatytos formos dokumentų blankus.

4. Skyrius už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės administracijos direktoriui, Teisingumo ministerijai, Gyventojų registro tarnybai prie VRM.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Registruoja gimimą, santuoką, mirtį, santuokos nutraukimą, tėvystės pripažinimą ir nustatymą, įvaikinimą, vardo, pavardės keitimą.

6. Renka medžiagą, ruošia bylas ir rašo išvadas, susijusias su klaidų ištaisymu, pakeitimu, papildymu civilinės būklės įrašuose.

7.   Keičia, taiso, papildo,  atkuria ir anuliuoja civilinės būklės įrašus.

8.  Išduoda įrašų išrašus bei įvairias pažymas.

9.  Paruošia visų rūšių civilinės būklės įrašus archyviniam saugojimui.

10. Sudaro iškilmingą aplinką registruojant santuokas.

11. Priima ir konsultuoja asmenis civilinės veiklos klausimais.

12. Bendrauja su Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos skyriais, policijos  komisariatais, prokuratūromis, vaikų teisių apsaugos tarnybomis.

 

III. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

13. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių   nustato ir pareigybių aprašymus teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

14. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Savivaldybės administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

15. Kitus Skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, į pareigas priima ir atleidžia iš jų Savivaldybės administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ar Darbo kodekso nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi vedėjui.

16. Skyriaus vedėjas:

   16.1. organizuoja Skyriaus darbą ir atsako už Skyriaus veiklą;

   16.2. rengia ir derina Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir Skyriaus nuostatus;

   16.3. organizuoja asmenų priėmimo, jų prašymų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą;

   16.4. atsako už Skyriaus įgyto turto tinkamą panaudojimą ir saugojimą;

   16.5. atstovauja Skyriui teismuose;

   16.6. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;

   16.7. atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

17. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

18. Skyriaus darbuotojai turi teisę gauti informaciją iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir kitų įstaigų bei organizacijų Skyriaus veiklos klausimais.

 

IV. SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

19. Savivaldybės administracijos direktoriui išleidus įsakymą dėl Skyriaus vedėjo atleidimo iš pareigų, įsakyme nurodytu laiku, dalyvaujant Savivaldybės administracijos direktoriui, atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi perduoti reikalus Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

20. Perduodant reikalus, turi būti pateikti svarbiausi duomenys, apibūdinantys faktinę Skyriaus būklę.

21. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Savivaldybės administracijos direktorius. Jeigu reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

22. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka pas Savivaldybės administracijos direktorių, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Buvęs Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

23. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

_______________________

Atgal