DUK
8346 20450
Lt En Ru
Pradžia
lt
en ru

Detaliojo planavimo sąlygų išdavimas

Detaliojo planavimo sąlygų išdavimas

APRAŠYMAS:

1. Pateikiamas prašymas dėlorganizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo.
2. Statybos, vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyrius patikrina teisiniusdokumentus, parengia prašymus kitoms sąlygas nustatančioms organizacijoms.
3. Gavus išdavusių institucijų motyvuotas išvadas dėl parengtų teritorijųplanavimo dokumentų sprendinių derinimo, išduodamos galutinės planavimosąlygos.
4. Sukomplektuojami trys planavimo sąlygų egzemplioriai, jie patvirtinami, duegzemplioriai atiduodami užsakovui, trečias - archyvui.

PATEIKIAMI ŠIE DOKUMENTAI:
1. Prašymas

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Sutartis su Savivaldybės administracijos direktoriumi dėl detaliojoteritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo.
4. Žemės ir kito nekilnojamojo turto (esančio planuojamoje teritorijoje )registracijos pažymėjimai.
5. Žemės sklypo ribų planas.
6. Topografinis planas su nurodytomis planuojamomis teritorijos ribomis.
7. Įgaliojimas (originalas), jei savininkui atstovauja įgaliotas asmuo.

PASLAUGA TEIKIAMA: fiziniams ir juridiniams asmenims.

PASLAUGĄ TEIKIA: Ekonomikos ir ūkio plėtros departamento Statybos, vietinio ūkio irteritorijų planavimo skyrius.

VADOVAUJANTIS SPECIALISTAS: Vyriausioji architektė Lina Dorošukaitė. (Tel. 20 475; el. p. lina @ kaisiadorys.lt)

ATSAKINGAS SPECIALISTAS: Vyriausioji specialistė Sonata Jonikavičienė. (Tel. 20 475; el. p.  sonata.jonikaviciene @ kaisiadorys.lt)

REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI:

1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, 1995-12-12 Nr.I-1120.
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 4, 12, 15, 22, 24straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas, 2004-09-28 Nr. IX-2466.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-07-16 nutarimas Nr. 920 „DėlTeritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašopatvirtinimo".
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymas Nr. D1-239„Dėl Detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo".
5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkosministro 2005-07-12 įsakymas Nr. 3D-337/D1-353 „Dėl Lietuvos Respublikos žemėsūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d.įsakymo Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirtiesžemės sklypų naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jųturinio patvirtinimo" pakeitimo".
6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-07 įsakymas Nr. D1-262„Dėl Teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimotaisyklių patvirtinimo"
Atgal