DUK
8346 20450
Lt En Ru
Pradžia
lt
en ru

Informacija apie teritorijų planavimą

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4950/0003:303.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-07-22 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4905/0001:506.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-07-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4908/0004:395.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-07-03 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4938/0007:190.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: Parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-06-18 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2020 06 04

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4970/0002:161.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: Parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-05-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2020 05 07

---

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija  informuoja apie pradedamą rengti Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimą

          Planuojama teritorija: Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorija – 1087 kv. km.

                      Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: Savivaldybės.

                      Planavimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. V17-196 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 gegužės 5 d. įsakymas Nr. V1E-423 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo ir planuojamos teritorijos nustatymo“.

 Planavimo tikslai:

nustatyti aglomeracijų ribas;

patikslinti viešojo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo teritorijas, įvertinant urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų, pagal patvirtintus bendruosius ir detaliuosius planus, plėtrą;

nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;

numatyti infrastruktūros plėtros etapus, nustatant jų eigą ir eiliškumą.

                       Planavimo uždaviniai:

 • Atlikti planuojamoje teritorijoje esančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros būklės analizę ir pateikti rekomendacijas ir (ar) išvadas dėl būtinybės remontuoti, keisti, modernizuoti ar kitaip atnaujinti esamą infrastruktūrą, tam kad užtikrinti racionalų jų naudojimą, saugų ir kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą.
 • Atsižvelgiant į galiojančio ir rengiamo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir savivaldybės dalių (miestų, miestelių, kaimų) bendrųjų, specialiųjų planų ir plėtros teritorijų detaliųjų planų sprendinius įvertinti numatomas urbanistines plėtros teritorijas ir numatyti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir šiai plėtrai reikalingas inžinerinių komunikacijų koridorių teritorijas.
 • Numatyti planuojamų ir nurodyti esamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių – vandenviečių, vandentiekio siurblinių, vandens talpyklų, vandentakių, gaisrinių vandentiekių, magistralinių ir skirstomųjų vandentiekio tinklų, lauko nuotakynų, nuotekų siurblinių, nuotekų valyklų ir kitų šios infrastruktūros objektų, vietas.
 • Numatyti žemės sklypų, suformuotų vandenviečių, artezinių gręžinių ir kitų statinių eksploatavimui, grąžinimą į valstybinio fondo žemę, kai tokie statiniai yra likviduojami dėl sistemų prijungimo prie centralizuotų tinklų.
 • Nustatyti aglomeracijų ribas.
 • Numatyti teritorijas, kuriose taikomas individualus geriamojo vandens išdavimas ir (ar) individualus nuotekų tvarkymas.
 • Parengti perspektyvinius infrastuktūros planuojamoje teritorijoje modelius.
 • Patikslinti nustatytas viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtros kryptis, nurodant plėtros įgyvendinimo etapus ir prioritetus.
 • Numatyti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastuktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, juostas, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, nurodyti teritorijas, kurioms šios sąlygos turi būti taikomos ir parengti apsaugos zonų teritorijų ir teritorijų, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimų sąlygos, brėžinius (schemas).
 • Numatyti konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti, jei planuojami vandens tiekimo ir nuotekų inžinerinės infrastruktūros statiniai patenka į privačius žemės sklypus.
 • Numatyti vandens tiekimo ir nuotekų inžinerinei infrastruktūrai įrengti ir eksploatuoti reikalingus servitutus ir pažymėti nustatytus ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotus esamus servitutus.
 • Numatyti laiko gaisrinio vandentiekio, skirto pastatams gesinti, tinklų ir statinių sprendinius.
 • Parengti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo rodiklius.

                      Planavimo organizatorius:

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.

                      Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu, adresu Katedros 4, LT 56121 Kaišiadorys ir (ar)  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos (viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu). Apie viešo susirinkimo vietą ir laiką bus paskelbta atskirai. Informacija apie specialiojo plano rengimą teikiama  tel. 8 647 07969, el. p. sonata.jonikaviciene@kaisiadorys.lt ir 8 602 30478 asta.stalaucinskiene@kaisiadorys.lt

Informacija paskelbta 2020 05 06

---

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Trumpoji g. 9, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav., kadastro Nr. 4918/0020:27, detaliojo plano, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. rugsėjo  29 d. įsakymu Nr. 525 „Dėl žemės sklypo detaliojo plano patvirtinimo ir numerio suteikimo“, keitimas.

Planavimo iniciatoriai – D.S., A.S., E.G.
Susipažinti su sprendimo dėl teritorijos planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektu ir pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti iki 2020-05-05 (10 darbo dienų) Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Katedros 4, LT 56121 Kaišiadorys. Informacija teikiama tel. 8 647 07696, vyr. specialistė Sonata Jonikavičienė.

Įsakymo projektas (PDF)

Informacija paskelbta 2020 04 20

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4920/0002:269.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: Parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-04-06 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2020 03 23

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4905/0004:239.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: Parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-03-31 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2020 03 17

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4968/0003:174.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: Parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-03-26 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2020 03 12

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4955/0001:934.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: Parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-03-12 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2020 02 26

---

INFORMACIJA APIE PATVIRTINTAS JONAVOS SAVIVALDYBĖS DALIES (KARINIO POLIGONO IR KARINIO MOKYMO TERITORIJOS RUKLOS SENIŪNIJOJE) BENDROJO PLANO IR KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DALIES (KARINIO MOKYMO TERITORIJOS) BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ALTERNATYVAS (KONCEPCIJA) IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITAS

Informuojame, kad 2020 m. vasario 12 d. raštu Nr. 12-01-231 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija pritarė Jonavos rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos) ir Kaišiadorių rajono savivaldybės dalies (karinio mokymo teritorijos) bendrųjų planų koncepcijų racionalios plėtros variantui (plėtra integruojant besiribojančias teritorijas) ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitoms.

Planavimo pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 22 d. nutarimas Nr. 1153 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Ruklos seniūnijoje) ir Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrųjų planų rengimo" ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 20 d. nutarimas Nr. 747 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 22 d. nutarimo Nr. 1153 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Ruklos seniūnijoje) ir Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrųjų planų rengimo" pakeitimo“.

Plano organizatorius– LR Krašto apsaugos ministerija, Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas: kam@kam.lt.

Įgaliota institucija: Infrastruktūros plėtros departamento prie KAM, Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius, tel.: (85) 210 3784, el. paštas: vilija.mazeikiene@kam.lt.

Bendrųjų planų rengėjas -Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23A korpusas, 08105 Vilnius, tel. 8 626 10064, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas: krastotvarka@vzf.lt.

Supažindinimo su patvirtintais dokumentais tvarka: su Jonavos rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos) ir Kaišiadorių rajono savivaldybės dalies (karinio mokymo teritorijos) bendrųjų planų koncepcijomis ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitomis, kurioms buvo pritarta, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadomis bei šių išvadų įvertinimo pažyma ir kitais dokumentais galima susipažinti organizatoriaus interneto svetainėje www.kam.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt/TPD Nr. K-NC-46-17-123ir TPD Nr. K-NC-49-17-64).

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai planavimo organizatoriui ir plano rengėjui teikiami raštu aukščiau nurodytais adresais arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos.

Informacija paskelbta 2020 02 19

---

 

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas. Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4908/0005:380.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: Parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-02-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2020 02 10

---

INFORMACIJA APIE DETALIOJO PLANO KEITIMĄ

   Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Avilių g. 10, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav., kadastro Nr. 4918/0065:27 (buvęs kad. Nr. 4955/0001:694), detaliojo plano, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V1-960 „Dėl N.A. ir Ž.A. žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo, žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymo“, keitimas.

   Planavimo iniciatorė – N.A.
    Susipažinti su sprendimo dėl teritorijos planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektu ir pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti iki 2020-02-19 (10 darbo dienų) Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Katedros 4, LT 56121 Kaišiadorys. Informacija teikiama tel. 8 647 07696, vyr. specialistė Sonata Jonikavičienė.

Įsakymo projektas (PDF)

Informacija paskelbta 2020 01 28

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4938/0005:410.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: Parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-02-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

 Informacija paskelbta 2020 01 28

---

PAKARTOTINAS KAIŠIADORIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ VIEŠINIMAS

Projekto rengimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. V17-118 „Dėl Kaišiadorių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros a. 4,. Kaišiadorys LT-56121, tel.: 8-346 20221 faks.: 8-346 51244, el. paštas: direktorius@kaisiadorys.lt

Plano rengėjas: UAB ”Urbanistika”, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 261 9024. Informaciją apie projektą teikia projektų vadovas Saulius Motieka, tel. 8 69838537, saulius.motieka@urbanistika.lt, projekto koordinatorė Rasa Bakšytė, tel. 8 67422435, el. paštas: rasa.baksyte@urbanistika.lt.;

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) pakartotino viešo svarstymo procedūrų rengimo metu iki viešojo svarstymo su visuomene pabaigos aukščiau nurodytais adresais. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

Supažindinimo tvarka:

Informaciją apie pakartotinai viešinamus Kaišiadorių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinius teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, LT-56121, Kaišiadorys. Su sprendiniais galima susipažinti nuo 2020 m. vasario mėn. 3 d. iki 2020 m. kovo mėn. 3 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-49-16-253, Kaišiadorių rajono savivaldybės 320 ir/ar 320A kab. Vieša ekspozicija nuo 2020-02-07 d. iki 2020-03-03 d. 320 kab. Atsakingas asmuo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vyr. architektė Asta Stalaučinskienė ir vyr. specialistė Sonata Jonikavičienė, tel. 8 647 07 969, 8 604 30 478.

Sprendinių viešas aptarimas vyks Kaišiadorių kultūros cente, Gedimino g. 40, Kaišiadorys, II-ojo aukšto salėje, 2020 m. kovo mėn. 3 d. 17.00 val.

Sprendimo projektas

 Informacija paskelbta 2020 02 03

---

PAKARTOTINAS KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ VIEŠINIMAS

Projekto rengimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. V17-117 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros a. 4,. Kaišiadorys LT-56121, tel.: 8-346 20221 faks.: 8-346 51244, el. paštas: direktorius@kaisiadorys.lt

Plano rengėjas: UAB ”Urbanistika”, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 261 9024. Informaciją apie projektą teikia projektų vadovas Saulius Motieka, tel. 8 69838537, saulius.motieka@urbanistika.lt, projektų vadovė Rasa Bakšytė, tel. 8 67422435, el. paštas: rasa.baksyte@urbanistika.lt.;

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) pakartotino viešo svarstymo procedūrų rengimo metu iki viešojo svarstymo su visuomene pabaigos aukščiau nurodytais adresais. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

Supažindinimo tvarka:

Informaciją apie pakartotinai viešinamus Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinius teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, LT-56121, Kaišiadorys. Su sprendiniais galima susipažinti nuo 2020 m. vasario mėn. 3 d. iki 2020 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-RJ-49-16-252, Kaišiadorių rajono savivaldybės 320 ir/ar 320A kab. Vieša ekspozicija nuo 2020-02-07 d. iki 2020-03-03 d. 320 kab. Atsakingas asmuo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vyr. architektė Asta Stalaučinskienė ir vyr. specialistė Sonata Jonikavičienė, tel. 8 647 07 969, 8 604 30 478.

Sprendinių viešas aptarimas vyks Kaišiadorių kultūros cente, Gedimino g. 40, Kaišiadorys, II-ojo aukšto salėje, 2020 m. kovo mėn. 3 d. 17.00 val.

Sprendimo projektas

 Informacija paskelbta 2020 02 03

---

PAKARTOTINAS ŽIEŽMARIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ VIEŠINIMAS

Projekto rengimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. V17-119 „Dėl Žiežmarių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros a. 4,. Kaišiadorys LT-56121, tel.: 8-346 20221 faks.: 8-346 51244, el. paštas: direktorius@kaisiadorys.lt

Plano rengėjas: UAB ”Urbanistika”, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 261 9024. Informaciją apie projektą teikia projektų vadovas Saulius Motieka, tel. 8 69838537, saulius.motieka@urbanistika.lt, projekto koordinatorė Rasa Bakšytė, tel. 8 67422435, el. paštas: rasa.baksyte@urbanistika.lt.;

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) pakartotino viešo svarstymo procedūrų rengimo metu iki viešojo svarstymo su visuomene pabaigos aukščiau nurodytais adresais. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

Supažindinimo tvarka:

Informaciją apie pakartotinai viešinamus Žiežmarių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinius teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, LT-56121, Kaišiadorys. Su sprendiniais galima susipažinti nuo 2020 m. vasario mėn. 3 d. iki 2020 m. kovo mėn. 3 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-49-16-254, Kaišiadorių rajono savivaldybės 320 ir/ar 320A kab. Vieša ekspozicija nuo 2020-02-07 d. iki 2020-03-03 d. 320 kab. Atsakingas asmuo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vyr. architektė Asta Stalaučinskienė ir vyr. specialistė Sonata Jonikavičienė, tel. 8 647 07 969, 8 604 30 478.

Sprendinių viešas aptarimas vyks Kaišiadorių kultūros cente, Gedimino g. 40, Kaišiadorys, II-ojo aukšto salėje, 2020 m. kovo mėn. 3 d. 17.00 val.

Sprendimo projektas

Informacija paskelbta 2020 02 03

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4912/0005:274.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: Parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-12-30 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Sprendimo projektas

Informacija paskelbta 2019 12 11

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4930/0001:452.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: Parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-12-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Sprendimo projektas

Informacija paskelbta 2019 12 10

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4920/0002:258.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-12-19 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Sprendimo projektas

Informacija paskelbta 2019 12 09

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4938/0005:398.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-12-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Sprendimo projektas

Informacija paskelbta 2019 11 27

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4965/0004:326, adresas Vilūnų k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 1,02 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-12-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Sprendimo projektas

Informacija paskelbta 2019 11 27

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4970/0006:184, adresas Guronių 1-oji g., Guronių k., Žaslių sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 2,20 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą ir parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą ir suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Sprendimo projektas

Informacija paskelbta 2019 11 14

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4965/0004:88, adresas Ežero g., Vilūnų k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 0,9791 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Sprendimo projektas

Informacija paskelbta 2019 11 14

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4938/0006:17, adresas Kulukiškių k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 5,6679 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Sprendimo projektas

Informacija paskelbta 2019 11 14

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4955/0006:117, adresas Parko g., Stasiūnų k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 3,3735 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Sprendimo projektas

Informacija paskelbta 2019 11 14

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4930/0001:242, adresas Dirgalonių k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 2,03 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-29 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2019 10 16

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4962/0005:13, adresas Klėriškių k., Nemaitonių sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 16,66 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, pakeisti žemės sklypui nustatytą žemės naudojimo būdą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2019 10 10

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4955/0001:750, adresas Vladikiškių k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 1,09 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2019 09 30

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4912/0005:106, adresas Gudzenkos k., Kaišiadorių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 1,70 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2019 09 20

---

Parengti Žiežmarių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniai

Projekto rengimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. V17-119 „Dėl Žiežmarių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros a. 4,. Kaišiadorys LT-56121, tel.: 8-346 20221 faks.: 8-346 51244, el. paštas: direktorius@kaisiadorys.lt

Plano rengėjas: UAB ”Urbanistika”, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 261 9024. Informaciją apie projektą teikia projektų vadovas Saulius Motieka, tel. 8 69838537, saulius.motieka@urbanistika.lt, projekto koordinatorė Rasa Bakšytė, tel. 8 67422435, el. paštas: rasa.baksyte@urbanistika.lt.;

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešojo svarstymo su visuomene pabaigos aukščiau nurodytais adresais. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

Supažindinimo tvarka:

Informaciją apie parengtus Žiežmarių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinius teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, LT-56121, Kaišiadorys. Su sprendiniais galima susipažinti nuo 2019 m. rugsėjo mėn. 19 d. iki 2019 m. spalio mėn. 21 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-49-16-254, Kaišiadorių rajono savivaldybės 303 kab. Vieša ekspozicija nuo 2019-09-24d. iki 2019-10-21 d. 320 kab. Atsakingas asmuo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Rimantas Želvys, tel. 8-346 20405.

Žiežmarių miesto bendrojo plano sprendiniai

Sprendinių viešas aptarimas vyks Kaišiadorių rajono savivaldybės, Katedros g. 4, didžiojoje salėje II aukšte 222 kab., 2019 m. spalio mėn. 22 d. 16.00 val.

Informacija paskelbta 2019 09 19

---

Parengti Kaišiadorių rajono savivaldybės  teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniai

Projekto rengimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. V17-117 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros a. 4,. Kaišiadorys LT-56121, tel.: 8-346 20221 faks.: 8-346 51244, el. paštas: direktorius@kaisiadorys.lt

Plano rengėjas: UAB ”Urbanistika”, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 261 9024. Informaciją apie projektą teikia projektų vadovė Rasa Bakšytė, tel. 8 67422435, el. paštas: rasa.baksyte@urbanistika.lt.; Saulius Motieka, tel. 8 69838537, saulius.motieka@urbanistika.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešojo svarstymo su visuomene pabaigos aukščiau nurodytais adresais. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

Supažindinimo tvarka:

Informaciją apie parengtus Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinius teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, LT-56121, Kaišiadorys. Su sprendiniais galima susipažinti nuo 2019 m. rugsėjo mėn. 19 d. iki 2019 m. spalio mėn. 21 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-RJ-49-16-252, Kaišiadorių rajono savivaldybės 303 kab. Vieša ekspozicija nuo 2019-09-24 d. iki 2019-10-21 d. 320 kab.  Atsakingas asmuo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Rimantas Želvys, tel. 8-346 20405.

Sprendinių viešas aptarimas vyks Kaišiadorių rajono savivaldybės, Katedros g. 4, didžiojoje salėje II aukšte 222 kab., 2019 m. spalio mėn. 22 d. 16.00 val.


Kaišiadorių rajono bendrojo plano sprendiniai

Informacija paskelbta 2019 09 19

---

Parengti Kaišiadorių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniai

Projekto rengimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. V17-118 „Dėl Kaišiadorių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros a. 4,. Kaišiadorys LT-56121, tel.: 8-346 20221 faks.: 8-346 51244, el. paštas: direktorius@kaisiadorys.lt

Plano rengėjas: UAB ”Urbanistika”, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 261 9024. Informaciją apie projektą teikia projektų vadovas Saulius Motieka, tel. 8 69838537, saulius.motieka@urbanistika.lt, projekto koordinatorė Rasa Bakšytė, tel. 8 67422435, el. paštas: rasa.baksyte@urbanistika.lt.;

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešojo svarstymo su visuomene pabaigos aukščiau nurodytais adresais. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

Supažindinimo tvarka:

Informaciją apie parengtus Kaišiadorių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinius teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, LT-56121, Kaišiadorys. Su sprendiniais galima susipažinti nuo 2019 m. rugsėjo mėn. 19 d. iki 2019 m. spalio mėn. 21 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-49-16-253, Kaišiadorių rajono savivaldybės 303 kab. Vieša ekspozicija nuo 2019-09-24d. iki 2019-10-21 d. 320 kab. Atsakingas asmuo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Rimantas Želvys, tel. 8-346 20405.

Kaišiadorių miesto bendrojo plano sprendiniai

Sprendinių viešas aptarimas vyks Kaišiadorių rajono savivaldybės, Katedros g. 4, didžiojoje salėje II aukšte 222 kab., 2019 m. spalio mėn. 22 d. 16.00 val.

 Informacija paskelbta 2019 09 19

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4970/0002:403, adresas Naujažerio k. 14A, Žaslių sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 0,5074 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-03 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2019 09 19

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4932/0002:298, adresas Guronių k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 1,79 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, suplanuojant žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius yra: J. P.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-30 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2019 09 16

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4950/0005:321, adresas Kapitoniškių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 2,89 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2019 09 13

---

Informacija apie sprendimo projektą dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo

Informuojame apie numatomą rengti Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimą (sprendimo projektas čia). Susipažinti su sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais ir pateikti pasiūlymus raštu galima organizatoriui per 10 darbo dienų adresu: Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys, informacija teikiama tel. 8346 20475, 8346 20405, el. p. sonata.jonikaviciene@kaisiadorys .lt ir rimantas.zelvys@kaisiadorys .lt

Informacija paskelbta 2019 08  12

---

Informacija apie parengtą UAB „Girelės paukštynas“ dedeklių vištų paukštyno plėtros poveikio aplinkai vertinimo PAV ATASKAITĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Girelės paukštynas“, Paukštininkų g. 38, LT-56501 Kaišiadorys., el. p.: girele@girele.lt, tel. (8-68) 77 37 43.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, www.infraplanas.lt, el. paštas info@infraplanas.lt, tel. (8 37) 40 75 48.

PŪV pavadinimas ir vieta – UAB „Girelės paukštynas“ dedeklių vištų paukštyno plėtra (Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kaišiadorių miesto seniūnija, Paukštininkų g. 38).

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl programos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Programą tvirtins atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. (8-70) 66 20 08).

Su PAV ataskaita susipažinti galima: Internetu tinklalapyje www.infraplanas.lt (aktyvi nuoroda: https://infraplanas.lt/informacija-apie-parengta-uab-gireles-paukstynas-dedekliu-vistu-paukstyno-pletros-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita/). Ataskaita taip pat viešinama Kaišiadorių miesto seniūnijoje Gedimino g. 55 Kaišiadorių m. (kontaktinis asmuo seniūnė, tel. 8 346 60 112) ir UAB „Infraplanas“ buveinėje (kontaktinis asmuo T. Vaičiūnas, tel. 869390610) nuo rugpjūčio 13 d. iki rugsėjo 11 d. darbo valandomis nuo 9-12 val. ir nuo 13-16 val.

Viešas susitikimas vyks: š. m. rugsėjo 11 d. 17.00 val. Kaišiadorių miesto seniūnijos teritorijoje, adresu Paukštininkų g. 38 (UAB „Girelės paukštyno administracinėse patalpose“).

Pasiūlymus raštu, el. paštu iki viešo susirinkimo dienos galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB INFRAPLANAS aukščiau nurodytais kontaktais, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Informacija paskelbta 2019 08 12

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4965/0001:66, adresas Migonių k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 2,50 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-08-05 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2019 07 22

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4955/0001:482, adresas Stasiūnų k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 2,5527 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-07-26 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Sprendimo projektas

Informacija paskelbta 2019 07 12

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4908/0006:389, adresas Bijautonių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 4,9747 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-07-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Sprendimo projektas

Informacija paskelbta 2019 07 10

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4920/0001:175, adresas Kovaičių k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 3,10 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-06-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Sprendimo projektas

Informacija paskelbta 2019 06 13

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4908/0005:379, adresas Lašinių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 3,7695 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-06-06 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2019 05 24

---

INFORMACIJA apie parengtą UAB „Girelės paukštynas“ dedeklių vištų paukštyno plėtros poveikio aplinkai vertinimo PROGRAMĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Girelės paukštynas“, Paukštininkų g. 38, LT-56501 Kaišiadorys., el. p.: girele@girele.lt, tel. (8-68) 77 37 43, http://girele.lt/.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, www.infraplanas.lt, el. paštas info@infraplanas.lt, tel. (8 37) 40 75 48.

PŪV pavadinimas ir vieta – UAB „Girelės paukštynas“ dedeklių vištų paukštyno (Paukštininkų g. 38, Kaišiadorių miesto seniūnija, Kaišiadorių rajono savivaldybė) plėtra.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl programos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Programą tvirtins atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. (8-70) 66 20 08).

Dėl PAV programos pasiūlymus teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Infraplanas“, o pasiūlymo kopijas Aplinkos apsaugos agentūrai aukščiau nurodytais kontaktais, 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo.

Su PAV programa susipažinti galima PAV dokumento rengėjo interneto svetainėje www.infraplanas.lt (https://infraplanas.lt/wp-content/uploads/2019/05/PAV-Programa.pdf).

Informacija paskelbta 2019 05 23

---

INFORMACIJA APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIŠIADORIŲ MIESTO IR STASIŪNŲ GYVENVIETĖS ŠILUMOS ŪKIO0 SPECIALIOJO PLANO KEITIMO, JĮ ATNAUJINANT, IR PLANAVIMO TIKSLŲ PATVIRTINIMO

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija  informuoja apie pradedamą rengti Kaišiadorių miesto ir Stasiūnų gyvenvietės šilumos ūkio specialiojo plano keitimą, jį atnaujinant.

Planuojama teritorija: Kaišiadorių miesto ir Stasiūnų kaimo teritorija.

 Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: Vietovės.

Planavimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. V17-52 „Dėl Kaišiadorių miesto ir Stasiūnų gyvenvietės šilumos ūkio specialiojo plano keitimo, jį atnaujinant, pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 gegužės 9 d. įsakymas Nr. V1E-433 „Dėl Kaišiadorių miesto ir Stasiūnų gyvenvietės šilumos ūkio specialiojo plano keitimo, jį atnaujinant, planavimo darbų programos patvirtinimo ir planuojamos teritorijos nustatymo“.

 Planavimo tikslas – atnaujinti Kaišiadorių miesto ir Stasiūnų gyvenvietės šilumos ūkio specialųjį planą, patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. V17-400 „Dėl Kaišiadorių miesto ir Stasiūnų gyvenvietės šilumos ūkio specialiojo plano patvirtinimo“, atsižvelgiant į Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programoje numatytas priemones ir sprendinius, šilumos gamybos ir perdavimo technologijų raidą, konkurencinę aplinką, šilumos gamybos kainų tendencijas, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus šilumos ūkiui ir aplinkosaugai reikšmingus veiksnius.

 Planavimo uždaviniai:

1. Atsižvelgiant į parengto galiojančio ir rengiamo Kaišiadorių miesto bendrojo plano sprendinius ir įvertinant teritorijas, kuriose numatyta ir (ar) numatoma galimybė statyti daugiabučius gyvenamuosius ir visuomeninės paskirties pastatus, numatyti šilumos ir karšto vandens tiekimo inžinerinės infrastruktūros plėtrą ir šiai plėtrai reikalingas inžinerinių komunikacijų koridorių teritorijas.

2. Patikslinti esamas centralizuoto šilumos tiekimo zonas ir numatyti galimas naujas zonas pagal galiojančių ir rengiamų bendrųjų planų sprendinius.

3. Nurodyti modernizuotus, modernizuojamus ir nemodernizuotus esamus šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinius, numatyti naujų šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą.

4. Nurodyti esamų šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių ir nustatyti planuojamų tokių statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti esamas ir planuojamas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

5. Numatyti konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti, jei planuojami šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statiniai patenka į privačius žemės sklypus.

6. Numatyti šilumos ūkio inžinerinei infrastruktūrai įrengti ir eksploatuoti reikalingus servitutus ir pažymėti nustatytus ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotus esamus servitutus.

7. Išanalizuoti ir numatyti galimybes diegti priemones mažinančias šilumos ūkio įrenginių taršą ir technologijų, užtikrinančių atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, įrengimą.

8. Išanalizuoti ir pateikti išvadas dėl galimybės vartotojams, esantiems centralizuoto šildymo teikimo zonose, atsijungti nuo centralizuoto šildymo sistemos. Numačius galimybę atsijungti nuo centralizuoto šildymo sistemos, nustatyti kitus alternatyvius apsirūpinimo šilumos energija būdus ir parengti atsijungimo ir aprūpinimo šilumos energija tvarką.

Planavimo organizatorius:

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu, adresu Katedros 4, LT 56121 Kaišiadorys ir (ar)  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos (viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu). Apie viešo susirinkimo vietą ir laiką bus paskelbta atskirai. Informacija apie specialiojo plano rengimą teikiama  tel. 8 346 20475, el. p. sonata.jonikaviciene@kaisiadorys.lt

 Informacija paskelbta 2019 05 14

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4903/0005:204, adresas Galviškių k., Paparčių sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 11,91 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, suplanuojant žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius yra: K. V.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-05-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Sprendimo projektas

Informacija paskelbta 2019 04 26

---

INFORMACIJA APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIŠIADORIŲ MIESTO IE STASIŪNŲ GYVENVIETĖS ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO KEITIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

Informuojame apie numatomą rengti Kaišiadorių miesto ir Stasiūnų gyvenvietės šilumos ūkio specialiojo plano keitimą, jį atnaujinant (spendimo projektas čia). Susipažinti su sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais ir pateikti pasiūlymus raštu galimo organizatoriui per 10 darbo dienų adresu: Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys, informacija teikiama tel. 8346 20475, el. p. sonata.jonikaviciene@kaisiadorys .lt

Informacija paskelbta 2019 03 12

---

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 m. VASARIO 27 d. ĮSAKYMU Nr. V1E-197 PATVIRTINTA KAIŠIADORIŲ MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA IR PRITARTA KONCEPCIJOS II VARIANTUI

Projekto rengimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. V17-118 „Dėl Kaišiadorių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros a. 4,. Kaišiadorys LT-56121, tel.: 8-346 20221 faks.: 8-346 51244, el. paštas: direktorius@kaisiadorys.lt

Plano rengėjas: UAB ”Urbanistika”, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 261 9024. Informaciją apie projektą teikia projektų vadovas Saulius Motieka, tel. 8 69838537, el.paštas Saulius.motieka@urbanistika.lt, projekto koordinatorė Rasa Bakšytė, tel. 8 67422435, el. paštas: Rasa.baksyte@urbanistika.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

Supažindinimo tvarka:

Su Kaišiadorių miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio poveikio aplinkai vertinimo ataskaita ir Bendraisiais sprendiniais galima Kaišiadorių rajono savivaldybės 320 kab. ir Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas, TPD Nr. K-VT-49-16-253). Atsakingas asmuo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Sonata Jonikavičienė, tel. 8-346 20475, mob. Nr. 864707969.

 Informacija paskelbta 2019 03 19

  ---

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 m. VASARIO 27 d. ĮSAKYMU Nr. V1E-198 PATVIRTINTA KAIŠIADORIŲ RAJONO BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA IR PRITARTA KONCEPCIJOS II VARIANTUI

 Projekto rengimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. V17-117 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros a. 4,. Kaišiadorys LT-56121, tel.: 8-346 20221 faks.: 8-346 51244, el. paštas: direktorius@kaisiadorys.lt

Plano rengėjas: UAB ”Urbanistika”, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 261 9024. Informaciją apie projektą teikia projektų vadovė Rasa Bakšytė, tel. 8 67422435, el. paštas: rasa.baksyte@urbanistika.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

Supažindinimo tvarka:

Su Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio poveikio aplinkai vertinimo ataskaita ir Bendraisiais sprendiniais galima Kaišiadorių rajono savivaldybės 320 kab. ir Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas, TPD Nr. K-RJ-49-16-252). Atsakingas asmuo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Sonata Jonikavičienė, tel. 8-346 20475, mob. Nr. 864707969.

 Informacija paskelbta 2019 03 19

  ---

 KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 m. VASARIO 27 d. ĮSAKYMU Nr. V1E-199 PATVIRTINTA ŽIEŽMARIŲ MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA IR PRITARTA KONCEPCIJOS II VARIANTUI

Projekto rengimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. V17-119 „Dėl Žiežmarių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros a. 4,. Kaišiadorys LT-56121, tel.: 8-346 20221 faks.: 8-346 51244, el. paštas: direktorius@kaisiadorys.lt

Plano rengėjas: UAB ”Urbanistika”, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 261 9024. Informaciją apie projektą teikia projektų vadovas Saulius Motieka, tel. 8 69838537, el.paštas Saulius.motieka@urbanistika.lt, projekto koordinatorė Rasa Bakšytė, tel. 8 67422435, el. paštas: Rasa.baksyte@urbanistika.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

Supažindinimo tvarka:

Su Žiežmarių miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio poveikio aplinkai vertinimo ataskaita ir Bendraisiais sprendiniais galima Kaišiadorių rajono savivaldybės 320 kab. ir Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas TPD Nr. K-VT-49-16-254). Atsakingas asmuo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Sonata Jonikavičienė, tel. 8-346 20475, mob. Nr. 864707969.

 Informacija paskelbta 2019 03 19

  ---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4942/0003:527, adresas Vareikonių k., Paparčių sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 14,9139 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-03-06 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

 Informacija paskelbta 2019 02 20

  ---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4908/0006:390, adresas Bijautonių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 0,5605 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, suplanuojant žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius yra: R. Barkauskas.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-02-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

 Informacija paskelbta 2019 02 11

  ---

Informacija paskelbta 2019 01 29

  ---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4928/0008:292, adresas Pavuolio k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 1,44 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-02-01 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2019 01 18

  ---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4908/0006:366, adresas Bijautonių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 3,5628 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-01-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2019 01 10

  ---

Informacija apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 28 d. Nr. 1425 nutarimą „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ ir siekiant įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 7.1.2 papunktį, informuojame apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl geležinkelio ruožo Vilnius – Klaipėda susisiekimo komunikacijų elektrifikavimo inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.

   Planavimo tikslai:

 • vystyti geležinkelio infrastruktūros tinklą, kuris atitiktų Europos Sąjungos techninius ir vežimų poreikius;

 • numatyti susisiekimo komunikacijų elektrifikavimo inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

   Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė www.sumin.lrv.lt), kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt) ir patarėja Gražina Šiaučiūnaitė (tel. (8 5) 239 3994, el. p. grazina.siauciunaite@sumin.lt).

   AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, faks. (8 5) 2692128, interneto svetainė www.litrail.lt) kontaktinis asmuo Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus vyresnysis specialistas Mykolas Dumbrava (tel. (8 5) 269 2179, el. paštas mykolas.dumbrava@litrail.lt).

   Pastaba: Susipažinti su parengtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektu galima iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo dienos. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje, jos interneto svetainėje, atvykę į AB „Lietuvos geležinkeliai“, taip pat į planuojamą teritoriją patenkančių savivaldybių interneto svetainėse, jų skelbimų lentose ir visose atitinkamų savivaldybių seniūnijų skelbimų lentose.

   Informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:

   Pasiūlymus dėl planavimo tikslų prašome siųsti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.

   Daugiau informacijos apie parengtus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus bei nuorodas jų peržiūrai teisės aktų informacinėje sistemoje rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje www.sumin.lrv.lt.

Informacija paskelbta 2019 01 08

  ---

Informuojame, kad yra parengti Kaišiadorių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentas ir koncepcija

    Projekto rengimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. V17-118 „Dėl Kaišiadorių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“

   Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros a. 4,. Kaišiadorys LT-56121, tel.: 8-346 20221 faks.: 8-346 51244, el. paštas: direktorius@kaisiadorys.lt

   Plano rengėjas: UAB ”Urbanistika”, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 261 9024. Informaciją apie projektą teikia projektų vadovas Saulius Motieka, tel. 8 69838537, el.paštas Saulius.motieka@urbanistika.lt,projekto koordinatorė Rasa Bakšytė, tel. 867422435, el. paštas: Rasa.baksyte@urbanistika.lt.

   Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

Supažindinimo tvarka:

   Informaciją apie parengtą Kaišiadorių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentą teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros a. 4, LT-56121, Kaišiadorys. Su ataskaita ir koncepcija galima susipažinti nuo 2018 m. gruodžio mėn. 12 d. iki 2019 m. sausio mėn. 15 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės 320 kab. Atsakingas asmuo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Sonata Jonikavičienė, tel. 8-346 20475.

   Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos ir koncepcijos viešas aptarimas vyks Kaišiadorių rajono savivaldybės, Katedros a. 4, didžiojoje salėje II aukšte 222 kab., 2019 m. sausio mėn. 15 d. 16.00 val.

Parsisiųsti dokumentus

Informacija paskelbta 2018 12 11

  ---

Informuojame, kad yra parengti Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentas ir koncepcija

Projekto rengimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. V17-117 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“

   Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros a. 4,. Kaišiadorys LT-56121, tel.: 8-346 20221 faks.: 8-346 51244, el. paštas: direktorius@kaisiadorys.lt

   Plano rengėjas: UAB ”Urbanistika”, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 261 9024. Informaciją apie projektą teikia projektų vadovė Rasa Bakšytė, tel. 867422435, el. paštas: rasa.baksyte@urbanistika.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

Supažindinimo tvarka:

   Informaciją apie parengtą Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentą teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros a. 4, LT-56121, Kaišiadorys. Su ataskaita ir koncepcija galima susipažinti nuo 2018 m. gruodžio mėn. 12 d. iki 2019 m. sausio mėn. 15 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės 320 kab. Atsakingas asmuo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Sonata Jonikavičienė, tel. 8-346 20475.

   Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos ir koncepcijos viešas aptarimas vyks Kaišiadorių rajono savivaldybės, Katedros a. 4, didžiojoje salėje II aukšte 222 kab., 2019 m. sausio mėn. 15 d. 16.00 val.

Parsisiųsti dokumentus

Informacija paskelbta 2018 12 11

  ---

Informuojame, kad yra parengti Žiežmarių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentas ir koncepcija

   Projekto rengimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. V17-119 „Dėl Žiežmarių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“

   Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros a. 4,. Kaišiadorys LT-56121, tel.: 8-346 20221 faks.: 8-346 51244, el. paštas: direktorius@kaisiadorys.lt

   Plano rengėjas: UAB ”Urbanistika”, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 261 9024. Informaciją apie projektą teikia projektų vadovas Saulius Motieka, tel. 8 69838537, el.paštas Saulius.motieka@urbanistika.lt,projekto koordinatorė Rasa Bakšytė, tel. 867422435, el. paštas: Rasa.baksyte@urbanistika.lt.

   Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

Supažindinimo tvarka:

   Informaciją apie parengtą Žiežmarių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentą teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros a. 4, LT-56121, Kaišiadorys. Su ataskaita ir koncepcija galima susipažinti nuo 2018 m. gruodžio mėn. 12 d. iki 2019 m. sausio mėn. 15 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės 320 kab. Atsakingas asmuo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Sonata Jonikavičienė, tel. 8-346 204785.

   Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos ir koncepcijos viešas aptarimas vyks Kaišiadorių rajono savivaldybės, Katedros a. 4, didžiojoje salėje II aukšte 222 kab., 2019 m. sausio mėn. 15 d. 16.00 val.

Parsisiųsti dokumentus

Informacija paskelbta 2018 12 11

  ---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4928/0008:349, adresas Pavuolio k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 2,2929 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-12-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

 Informacija paskelbta 2018 11 27

  ---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4928/0001:120, adresas Rūčkakiemio k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 0,88 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-11-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

 Informacija paskelbta 2018 11 05

  ---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4962/0003:68, adresas Ringailių k., Nemaitonių sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 1,2782 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-10-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

 Informacija paskelbta 2018 09 18

  ---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo projektas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4920/0002:354, adresas Būtkiemio II k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 2,5204 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas kaimo turizmo statinių statybos vietai parinkti, suplanuojant žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-09-18 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

 Informacija paskelbta 2018 09 04

  ---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4970/0002:425, adresas Naujažerio k., Žaslių sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 0,5798 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-08-20 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

 Informacija paskelbta 2018 08 03

  ---

Informuojame, kad yra parengtos Kaišiadorių rajono savivaldybės, Kaišiadorių miesto ir Žiežmarių miesto bendrųjų planų ir jų kraštovaizdžio dalių esamos būklės analizės.

   Kaišiadorių rajono BP esamos būklės analizė

   Kaišiadorių miesto BP esamos būklės analizė

   Žiežmarių miesto BP esamos būklės analizė

   Kraštovaizdžio esamos būklės analizė

 Informacija paskelbta 2018 07 26

  ---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4920/0002:354, adresas Būtkiemio II k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 2,5204 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-07-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

 Informacija paskelbta 2018 07 16

  ---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4920/0002:168, adresas Ežero g. 4, Būtkiemio II k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 1,8840 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, suplanuojant žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius yra: UAB „Inžinerinė mintis“.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-07-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

 Informacija paskelbta 2018 07 16

  ---

Informacija paskelbta 2018 07 03

  ---

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypų, esančių Obelų g., Kaišiadorių m, sodininkų bendrijoje „Sodžius“, kurių kadastro Nr. 4918/0021:0286 ir Nr. 4918/0021:0287, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas - mėgėjų sodo žemės sklypai) įsiterpusį valstybinės žemės plotą ir numatyti šio ploto sujungimą su besiribojančiais Nekilnojamojo turto registre įregistruotais žemės sklypais kadastro Nr. 4918/0021:0286 ir Nr. 4918/0021:0287, esančiais Obelų g. 2 ir Obelų g., Kaišiadorių m, sodininkų bendrijoje „Sodžius“.

Planavimo iniciatorius – Artūras Lukoševičius.

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas – Rasos Čibilytės įmonė, I. Kanto g. 12-6, Kaunas, tel. 8 611 31451, el. p. rasmas@inbox.lt, Rasa Čibilytė.

Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais  galite nuo 2018 m birželio  11 d. iki 2018 m. birželio 22 d. adresais I. Kanto g. 12-6, Kaunas, Rasos Čibilytės įmonė ir Kaišiadorių miesto seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Katedros g. 4, 107 kab., Kaišiadorys.

Teikti pasiūlymus galite nuo 2018 m birželio  11 d. iki 2018 m. birželio 22 d. adresu I. Kanto g. 12-6, Kaunas, Rasos Čibilytės įmonė, tel. 8 611 31451, el. p. rasmas@inbox.lt .

Informacija paskelba 2018 06 08

  ---

Pranešimas visuomenei apie organizatoriaus sprendimą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Plano rengimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys, tel. (8 346) 20 480; (8 346) 20 441, dokumentai@kaisiadorys.lt, wwww.kaisiadorys.lt

Plano pavadinimas: Žemės sklypo, esančio Vytauto Didžiojo g. 120, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav., kadastro Nr. 4918/0006:4 detaliojo plano keitimas (toliau - Detalus planas). Teritorijų planavimo dokumento proceso pavadinimas ir numeris Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje TPDRIS: K–VT–49–17–499.

Detaliojo plano tikslai: Suplanuoti optimalią urbanistinę struktūrą, sukuriančią sąlygas efektyviai plėtoti pramonės ir sandėliavimo veiklą planuojamoje teritorijoje bei pakeisti nustatytus planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Detaliojo plano pagrindas – 2017-09-14 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. V1E-966 „Dėl žemės sklypo Vytauto g. 120, Kaišiadorių m., detaliojo plano keitimo, planavimo tikslų nustatymo, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties sudarymo ir finansavimo“.

Priimta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos išvada: Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-456 patvirtinto Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (su vėlesniais pakeitimais) 14 punktu buvo išnagrinėtos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - SPAV) atrankos subjektų teiktos išvados: 2018-03-05 Aplinkos apsaugos agentūros raštu Nr. (28.8)-A4-2032, 2018-03-07 Kaišiadorių r. sav. administracijos raštu Nr. (3.17-V8)-3-464, 2018-03-09 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos raštu Nr. (4)-V3-332 (7.23) bei 2018-03-14 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriaus raštu Nr. (1.29.-K)2K-274 nurodė, kad strateginį pasekmių aplinkai vertinimą atlikti neprivaloma.

2018-03-05 Nacionalinės visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas (toliau - VSC) raštu Nr. (2-22 14.3.8E)2-8661 priėmė išvada, kad būtų tikslinga atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą. Pagrindiniai VSC rašte nurodomi argumentai – dėl UAB „BHJ Baltic“ plėtra gali sąlygoti reikšmingas neigiamas pasekmes žmonių sveikatai dėl oro taršos, kvapų, triukšmo.

Pažymėtina, kad Aplinkos apsaugos agentūra 2017 m. gruodžio 11 d. raštu Nr. (28.2)-A4-12758 priėmė atrankos išvadą: planuojamai ūkinei veiklai - Trečiosios kategorijos gyvulinės kilmės šalutinių produktų gamybos plėtrai Vytauto Didžiojo g. 120, Kaišiadoryse – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Poveikio aplinkai vertinimo procedūrų metu dėl galimo poveikio žmonių sveikatai - Nacionalinės visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas pastabų nepateikė.

Pagal Planų ir programų SPAV tvarkos aprašo, 15 p. Organizatorius priima sprendimą - Detaliojo plano pilnas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

Su SPAV atrankos dokumentacija bei subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima susipažinti per 10 d. d. (darbo valandomis) nuo šios informacijos paskelbimo organizatoriaus buveinėje. Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima susipažinti organizatoriaus interneto svetainėje: /go.php/lit/Kaisiadoriu_rajono_savivaldybes_administ/3538

Informacija paskelba 2018 05 29

  ---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4932/0001:285, adresas Mackūnų k. 5, Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 5,6751 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-05-29 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelba 2018 05 15

  ---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4955/0001:544, adresas Naujoji g. 8, Vladikiškių k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 1,03 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parenkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-05-29 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelba 2018 05 15

  ---

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018m. gegužės mėn. 4 d. įsakymas V1E-529 „Dėl atrankos strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui atlikti vertinimo“

Informacija paskelba 2018 05 04

  ---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4955/0002:508, adresas Triliškių g. 1, Triliškių k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 3,7924 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (šiltnamių) paskirties statinių statybos zoną, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, pakeisti žemės sklypui nustatytą žemės naudojimo būdą.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-05-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelba 2018 04 25

  ---

INFORMACIJA DĖL DETALIOJO PLANO KEITIMO

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad rengiamas Rumšiškių miestelio urbanizuojamos teritorijos šiaurės vakarinėje miestelio dalyje, tarp L. Lekavičiaus gatvės ir greitkelio Vilnius – Kaunas, detaliojo plano, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. V17-1301 „Dėl Rumšiškių miestelio urbanizuojamos teritorijos šiaurės vakarinėje miestelio dalyje, tarp L. Lekavičiaus gatvės ir greitkelio Vilnius – Kaunas detaliojo plano tvirtinimo“, keitimas.

Planavimo iniciatorius – IĮ „Sunkūs ratai“ savininkas Marius Čekauskas.
Susipažinti su sprendimo dėl teritorijos planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektuir pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti iki 2017-05-10 (10 darbo dienų), adresu: Kaišiadorių rajono savivaldybė, Katedros 4, Kaišiadorys (320 kab., tel. (8 346 20 475)).

Įsakymo projektas (PDF)

Informacija paskelba 2018 04 24

  ---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4955/0002:508, adresas Triliškių g. 1, Triliškių k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 3,7924 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (šiltnamių) paskirties statinių statybos zoną, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, pakeisti žemės sklypui nustatytą žemės naudojimo būdą.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-05-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Sprendimo projektas (PDF)

Informacija paskelba 2018 04 19

  ---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4955/0001:392, adresas Kalno g. 22, Vladikiškių k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 0,7722 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, suplanuojant žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-04-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelba 2018 03 29

  ---

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypų, esančių Obelų g., Kaišiadorių m, sodininkų bendrijoje „Sodžius“, kurių kadastro Nr. 4918/0021:0286 ir Nr. 4918/0021:0287, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas - mėgėjų sodo žemės sklypai) įsiterpusį valstybinės žemės plotą ir numatyti šio ploto sujungimą su besiribojančiais Nekilnojamojo turto registre įregistruotais žemės sklypais kadastro Nr. 4918/0021:0286 ir Nr. 4918/0021:0287, esančiais Obelų g. 2 ir Obelų g., Kaišiadorių m, sodininkų bendrijoje „Sodžius“.

Planavimo iniciatorius – Artūras Lukoševičius.

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas – Rasos Čibilytės įmonė, I. Kanto g. 12-6, Kaunas, tel. 8 611 31451, el. p. rasmas@inbox.lt, Rasa Čibilytė.

Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais  galite nuo 2018 m kovo  12 d. iki 2018 m. kovo 26 d. adresais I. Kanto g. 12-6, Kaunas, Rasos Čibilytės įmonė ir Kaišiadorių miesto seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Katedros g. 4, 109 kab., Kaišiadorys.

Teikti pasiūlymus galite nuo 2018 m kovo  12 d. iki 2018 m. kovo 26 d. adresu I. Kanto g. 12-6, Kaunas, Rasos Čibilytės įmonė, tel. 8 611 31451, el. p. rasmas@inbox.lt .

Informacija paskelba 2018 03 08

  ---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4935/0001:205, adresas Litviniškių k., Žaslių sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 0,5992 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, suplanuojant žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius yra: Ričardas Meškauskas.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-02-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt/zpdris/jsf/zpdrdoc/zpdr-doc-view.jsf?docOid=8e244120073211e8bcdac8b1b6011128

Sprendimo projektas (PDF)

Informacija paskelba 2018 02 07

  ---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4962/0003:67, adresas Ringailių k., Nemaitonių sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 0,9865 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, suplanuojant žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius yra: Rimutis Brazinskas.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-01-29 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=c8d34d70f51c11e7b78faf3e1109102f

Informacija paskelba 2018 01 15

  ---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4970/0004:6, adresas Karsakų k., Žaslių sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 5,47 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, suplanuojant žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius yra: Jonas Drumsta.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-01-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=2cf2f250e0d311e79f8ef41f9a09dced

Informacija paskelba 2018 01 02

  ---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4908/0006:276, adresas Bijautonių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 1,0540 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, suplanuojant žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius yra: Arūnas Kudrevičius.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2018-01-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=bc60d6a0e19111e79f8ef41f9a09dced

Informacija paskelba 2018 01 02

  ---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4955/0009:35, adresas Žiežmarių k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 0,6344 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, suplanuojant žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius yra: Linas Čižius.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-12-22 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=52891220d0f111e7a229a401aacfaf36

Informacija paskelba 2017 12 08

  ---

PRADEDAMAS RENGTI ŽEMĖS SKLYPO VYTAUTO DIDŽIOJO G. 120,

KAIŠIADORIŲ M., KAIŠIADORIŲ R. SAV., KADASTRO NR. 4918/0006:4

DETALUSIS PLANAS

Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-14 įsakymu Nr. V1E-966 „Dėl žemės sklypo Vytauto g. 120, Kaišiadorių m., detaliojo plano keitimo, planavimo tikslų nustatymo, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties sudarymo ir finansavimo“, pradedamas Žemės sklypo Vytauto g. 120, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav., kadastro Nr. 4918/0006:4 detalusis planas.

Planavimo organizatorius – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, 56121 Kaišiadorys, tel. (8 346) 20 480, el. pastas dokumentai@kaisiadorys.lt

Planavimo iniciatorius – UAB „BHJ Baltic“, Vytauto Didžiojo g. 120, 56001 Kaišiadorys. Plano rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius, tel. (5) 262 2621, el. p. info@sweco.lt, interneto svetainė www.sweco.lt.

Planavimo tikslai:

-  suplanuoti optimalią urbanistinę struktūrą, sukuriančią sąlygas efektyviai plėtoti pramonės ir sandėliavimo veiklą planuojamoje teritorijoje;

-  pakeisti nustatytus planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Planavimo uždaviniai:

-  pakeisti detaliuoju planu nustatytus planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus;

-  nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“);

-  numatyti želdynų teritorijas (vejas, gėlynus ir pan.), vadovaujantis Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2014-01-14, Nr. D1-36);

-  numatyti funkcinius ryšius su gretimomis teritorijomis;

-  suplanuoti racionalią susisiekimo sistemą (privažiavimo kelius), nurodant privažiavimo kelių kategorijas, įvertinant gretimų suplanuotų ir planuojamų teritorijų susisiekimo sistemos sprendinius;

-  nustatyti aprūpinimą inžineriniais tinklais būdus, jei reikia numatyti servitutus inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų tiesimui ir eksploatacijai;

-  nurodyti ir išlaikyti sanitarinės apsaugos ir taršos zonos ribas (LR SAM 2004-08-19 įsakymas Nr. V-568 „Dėl sanitarinės apsaugos zonos nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“). 

Žemės sklypo, esančio Vytauto Didžiojo g. 120, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav., kadastro Nr. 4918/0006:4 detaliojo plano planavimo darbų programa, patvirtinta 2017-09-28 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V1E-1018. Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama, atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nerengiamas, koncepcijos nepriklausomas ekspertinis vertinimas neatliekamas.

Rengimo etapo metu, vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2004-08-18 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 967, atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui aukščiau nurodytais kontaktais teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo, apie kurį bus pranešta atskiru pranešimu, pabaigos.

Susipažinti su planavimo proceso eiga galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K–VT–49–17–499.

Informacija paskelba 2017 11 22

  ---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4955/0003:371, adresas Medinių Strėvininkų k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 0,9280 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, suplanuojant žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius yra: Rimgaudas Klimavičius.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-12-01 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=3ffcb4e0c5e811e79f92fffabe5c70d1

Informacija paskelba 2017 11 19

  ---

Informuojame apie rengiamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:

Žemės sklypo Aleksandruvkos k., Pravieniškių sen.. Kaišiadorių raj. sav., detaliojo plano keitimas, pertvarkant suformuotą žemės sklypą (jį padalinant) ir nustatant naujai suformuotų žemės sklypų naudojimo reglamentus.

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių raj. savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorių m., LT-56121.

Planavimo pagrindas: Kaišiadorių raj. savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-26 įsakymas Nr. V1E-84

Planavimo iniciatorius: Daivos Zuzevičienės įgaliotas asmuo Domas Zuzevičius, gyv. Gražinos g. 11-22, Kaunas.

Plano rengėjas: UAB „Planuotojai", įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 837 209260, projekto vadovė Rasa Pečiulienė (kv. a. A775), ei. p.: rasa@planuotojai.lt

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: pakeisti Daivos Zuzevičienės žemės sklypo, esančio Aleksandruvkos k., Pravieniškių sen., Kaišiadorių raj., (buvęs kadastro Nr. 4945/0001:185) detaliojo plano, patvirtinto Kaišiadorių raj. sav. administracijos direktoriaus 2010-01-21, įsakymas Nr. V1-51, sprendinius, jį padalinant į du ar daugiau žemės sklypų, nustatyti naujai suformuotų žemės sklypų naudojimo bei tvarkymo reglamentus.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2017-10-17 iki 2017-11-14 (20 darbo dienų) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kaišiadorių raj., Kaišiadorių raj. savivaldybės administracijos tinklalapyje www.kaisiadorys.lt, Kaišiadorių raj. savivaldybės Pravieniškių seniūnijoje, Pravieniškių g., Pravieniškių II k., Pravieniškių sen., Kaišiadorių raj., LT-56369, TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6,

Aiškinamasis raštas
Sprendinių brėžinys
Tinklų brėžinys

 Informacija paskelba 2017 10 13

  ---

Numatomas parengto teritorijų planavimo dokumento viešo svarstymo susirinkimas 2017-11-14,12 vai. plano rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kaune

Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo dokumento galima teikti LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD planavimo organizatoriui ir TPD iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos, t. y. iki 2017-10-14.

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4970/0002:274, adresas Rasavos k., Žaslių sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 0,6076 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, suplanuojant žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius yra: Aurimas Belickas.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-10-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=a924abb09d4011e7b496da095a888aa3

Informacija paskelba 2017 10 13

  ---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4912/0002:274, adresas Joninių g. 5, Kalniškių k., Kaišiadorių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 3,7177 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, suplanuojant žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius yra: UAB „Agrolinija“.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-10-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=aa43c9b0acca11e7a41bb41e9ec65baa

Informacija paskelba 2017 10 12

  ---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4928/00004:81, adresas Kruonio k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 0,97 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, suplanuojant žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius yra: Jolanta Kelpšaitė.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-10-19 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=e84a20b0a1ee11e7bd7af0981cd0e2e0

Informacija paskelba 2017 09 25

  ---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4940/0006:53, adresas Krivonių k., Žaslių sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 4,5342 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, suplanuojant žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius yra: Vytautas Stanina.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-10-09 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=fec2a3509df011e7b496da095a888aa3

Informacija paskelba 2017 09 25

  ---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4940/0005:565, adresas Neprėkštos k., Plaomenės sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 1,58 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, suplanuojant žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius yra: Giedrius Daugėla.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-09-29 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=c3c38b10939211e791f4b2b84c33d141

Informacija paskelba 2017 09 18

  ---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4922/0001:158, adresas Kaukinės k. 1, Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 6,0500 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, suplanuojant žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.

Planavimo organizatorius yra: Robertas Pliupelis.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-09-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=c88452a08beb11e791f4b2b84c33d141

Informacija paskelba 2017 08 31

  ---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4955/0004:312, adresas Žiežmarių k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 1,00 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti, suplanuojant žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius yra: Artūras Pirštelis.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2017-08-25 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=cfeb4fa0783e11e791f4b2b84c33d141

Informacija paskelba 2017 08 10

 

Informacija paskelba 2017 07 24

 ---

 Informacija apie vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų – Pakertų, Palomenės, Paparčių, Kalvių ir Zūbiškių kaimų teritorijų bendrųjų planų – sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų už 2015–2017 metus rengimą.

Informuojame, kad yra rengiamos vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų – Pakertų, Palomenės, Paparčių, Kalvių ir Zūbiškių kaimų teritorijų bendrųjų planų – sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos už 2015-2017 metus.

Duomenys apie nagrinėjamus vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus prieinami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro portale:

 • Pakertų kaimo teritorijos bendrasis planas (https://map.tpdr.lt/tpdr-gis/index.jsp?action=tpdrPortal&reg_tpd_id=80609);

 • Palomenės kaimo teritorijos bendrasis planas (https://map.tpdr.lt/tpdr-gis/index.jsp?action=tpdrPortal&reg_tpd_id=81639);

 • Paparčių kaimo teritorijos bendrasis planas (https://map.tpdr.lt/tpdr-gis/index.jsp?action=tpdrPortal&reg_tpd_id=81678);

 • Kalvių kaimo teritorijos bendrasis planas (https://map.tpdr.lt/tpdr-gis/index.jsp?action=tpdrPortal&reg_tpd_id=80285);

 • Zūbiškių kaimo teritorijos bendrasis planas (https://map.tpdr.lt/tpdr-gis/index.jsp?action=tpdrPortal&reg_tpd_id=80816);

ATASKAITŲ RENGIMO TERMINAS: nuo 2017 m. gegužės 30 d. iki 2017 m. lapkričio 30 d. (su galimybe terminą pratęsti 1 kartą ne ilgesniam kaip 20 dienų terminui).

STEBĖSENOS ORGANIZATORIUS: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys (www.kaisiadorys.lt). Informaciją teikia: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas (vyriausiasis architektas) Mindaugas Stepanas, tel. 8-346-20220, mob. tel. 8-618-10931, el. paštas mindaugas.stepanas@kaisiadorys.lt; vyriausioji specialistė Sonata Jonikavičienė, mob. tel. 8-647-07969, el. paštas sonata.jonikaviciene@kaisiadorys.lt.

STEBĖSENOS ATASKAITŲ RENGĖJAS: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Urbanistinės analizės laboratorija, Pylimo g. 26/1, Vilnius. Kontaktinis asmuo: Inesa Alistratovaitė-Kurtinaitienė, tel. 8-699-94054, el. paštas inesa.alistratovaite@vgtu.lt.

PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA: pastabas bei pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų – Pakertų, Palomenės, Paparčių, Kalvių ir Zūbiškių kaimų teritorijų bendrųjų planų – sprendinių tobulinimo ir įgyvendinimo galima teikti raštu Stebėsenos organizatoriui (aukščiau nurodytais kontaktais). Teikiant pasiūlymus privaloma nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis (arba juridinio asmens pavadinimą ir kontaktinius duomenis), aiškiai įvardinti pasiūlymo esmę ir paaiškinti motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas.

Informacija paskelba 2017 07 05

---

INFORMUOJAME, KAD  PARENGTAS VALSTYBEI SVARBAUS EKONOMINIO PROJEKTO „PRAMONINIO PARKO KRUONIO HAE TERITORIJOJE SUKŪRIMAS“ ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 4928/0007:62), ESANČIO VAIGUVOS K., KRUONIO SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., DETALIOJO PLANO KEITIMAS ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRINIS NR. 4928/0007:76), ESANČIO VEKONIŲ K., KRUONIO SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., RIBOSE

PLANAVIMO PAGRINDAS: Detalusis planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio mėn. 7 d. nutarimu Nr. 1221 „Dėl valstybei svarbaus ekonominio projekto „Pramoninio parko Kruonio HAE teritorijoje sukūrimas“ skirto žemės sklypo, esančio Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Kruonio seniūnijoje, Vekonių kaime 10, detaliojo plano keitimo“.

 PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. 8 706 64845, 8706 64868, el. p. kanc@ukmin.lt

 PLANO RENGĖJAS:: UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, Vilnius, Tel. +(370) 5 2619024, el. paštas: info@urbanistika.lt, www.urbanistika.lt. Projekto vadovas: Andželika Kažienė. Informaciją teikia koordinatorė Rūta Garuckienė, el. paštas Ruta.Garuckiene@urbanistika.lt, tel. (8 5) 212 4779, 8699 79322.

PLANUOJAMA TERITORIJA: žemės sklypas (kad. Nr. Nr.4928/0007:76), esantis Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Kruonio seniūnijoje, Vekonių kaime 10, plotas 132,0200 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: 1. Žemės sklypo (kad. Nr. 4928/0007:76), esančio Vekonių k. 10, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav. leistino užstatymo aukščio pakeitimas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės sklypo naudojimo paskirties, naudojimo būdų.

Planavimo darbų programa: Plano rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo ir baigiamasis etapai. Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2017 m. I ketv., planavimo pabaiga – 2017 m. III ketv. Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Teritorijos vystymo koncepcija: parengta. Parengtai koncepcijai 2017-06-01 raštu pritarė organizatorius.

SPAV ATRANKA. 2017-06-13 Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos kancleris, išnagrinėjęs strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentą, remdamasis detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo analizės rezultatais, vertinimo subjektų pateiktomis išvadomis, raštu Nr. (23.6-71)-3-2533 priėmė sprendimą, kad strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebūtinas.

Sprendinių viešinimas vyks nuo 2017 m. birželio 22 d. iki rugpjūčio 30 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ( TPD Nr. K-NC-49-17-77), Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos interneto svetainėje www.ukmin.lt bei pas detaliojo plano rengėją Žalgirio g. 90, D korpusas, IV aukštas, Vilniuje.

Vieša projekto ekspozicija nuo 2017 m. liepos 28 d. iki rugpjūčio 30 d. vyks Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje ir pas rengėją aukščiau pateiktais adresais. Baigiamasis susirinkimas – konferencija įvyks rugpjūčio 30 d. 16 val. LR Ūkio ministerijos posėdžių salėje II aukšte (kab. Nr. 209)

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Informacija paskelba 2017 06 22

 

 

Atgal