DUK
8346 20450
Lt En Ru
Pradžia
lt
en ru

Nuostatai

PATVIRTINTA
Kaišiadorių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V1E-685

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

STATYBOS, INFRASTRUKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyrius (toliau - Skyrius) yra Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais.

3. Skyrius  turi  antspaudą  su  Skyriaus  pavadinimu  „Kaišiadorių  rajono  savivaldybės administracijos Statybos, infrastuktūros ir urbanistikos skyrius“ ir nustatytos formos dokumentų blankus.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI

4. Skyriaus uždaviniai įgyvendinant Savivaldybės politiką statybos, infrastruktūros, architektūros, urbanistikos, teritorijų planavimo, kultūros paveldo apsaugos srityse bei Skyriui priskirtuose strateginio plano programose:

4.1. Vykdyti iš valstybės, Savivaldybės biudžetų ir kitų šaltinių finansuojamų statinių statytojo (užsakovo) funkcijas.

4.2. Išduoti statybą leidžiančius dokumentus, specialiuosius reikalavimus, pagal kompetenciją tikrinti statinių projektus ir vykdyti kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) nuostatais.

4.3. Organizuoti savivaldybės įvairios paskirties statinių projektavimo, statybos, rekonstravimo, kapitalinio ir paprastojo remonto darbų statybos techninę priežiūrą.

4.5. Organizuoti Savivaldybės ar jos dalies bendrojo plano, specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo procedūras ir įgyvendinti Savivaldybės ar jos dalies bendrojo plano, specialiųjų ir detaliųjų planų sprendinius. Organizuoti kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimą.

4.6. Suteikti adresus žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, butams ir kitoms patalpoms, pavadinimų suteikimas gatvėms, savivaldybės teritorijose esantiems pastatams, statiniams ir kitiems objektams, šių adresų ir pavadinimų keitimas ar panaikinimas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

4.7. Vykdyti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės valdymą, valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą.

4.8. Organizuoti savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą ir tiesimą.

4.9. Organizuoti savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių saugaus eismo priemonių įdiegimą.

4.10. Teisės aktų nustatyta tvarka išduoti leidimus išorinei reklamai įrengti, sustabdyti jų galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimų galiojimą.

4.11. Nustatyti vietines rinkliavas.

4.12. Organizuoti ir vykdyti Savivaldybei įstatymais priskirtų geodezijos ir kartografijos darbus.

4.13. Administruoti Savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugą savivaldybės teritorijoje.

4.14. Administruoti ir užtikrinti šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams.

4.15. Administruoti ir užtikrinti geriamojo vandens tiekimą, nuotekų ir paviršinių nuotekų tvarkymą.

4.16. Administruoti ir užtikrinti keleivių vežimą vietiniais maršrutais.

4.17. Steigti Savivaldybės draustinius, nustatyti ir keisti jų ribas.

4.18. Pagal Skyriui priskirtą kompetenciją inicijuoti viešuosius pirkimus.

4.19. Tvarkyti Skyriaus veiklos dokumentus.

4.20. Pagal Skyriui priskirtą kompetenciją surašyti administracinių nusižengimų protokolus.

4.21. Pagal Skyriui priskirtą kompetenciją priimti ir konsultuoti asmenis, rengti atsakymus.

III. SKYRIAUS FUNKCIJOS

5 Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

5.1. Statybos srityje:

5.1.1. planuoja lėšų poreikį iš Savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių finansuojamoms programų priemonėms statybos srityje, kontroliuoja biudžeto programų priemonių vykdymą;

5.1.2. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia, derina ir teikia Viešųjų pirkimų skyriui pirkimų paraiškas, pirkimų sąlygas ir technines specifikacijas;

5.1.3. organizuoja statinio projekto rengimą ir teikia jį tvirtinti, organizuoja statinio projekto ekspertizę, kai tai privaloma arba savo iniciatyva;

5.1.4. rengia Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka dokumentus, reikalingus statybą leidžiantiems dokumentams gauti;

5.1.5. organizuoja įvairios paskirties statinių, inžinerinės infrastruktūros bei susisiekimo komunikacijų projektavimo darbus;

5.1.6. organizuoja įvairios paskirties statinių, inžinerinės infrastruktūros bei susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto, griovimo, statinių atnaujinimo (modernizavimo) darbus, įgyvendina investicinius projektus, kontroliuoja šių darbų vykdymą;

5.1.7. organizuoja arba atlieka įvairios paskirties statinių, inžinerinės infrastruktūros bei susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto, griovimo, statinių atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninę priežiūrą;

5.1.8. organizuoja įvairios paskirties statinių, inžinerinės infrastruktūros bei susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto, griovimo, statinių atnaujinimo (modernizavimo) projekto vykdymo priežiūrą, kai ji yra privaloma arba savo iniciatyva;

5.1.9. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja įvairios paskirties statinių, inžinerinės infrastruktūros bei susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto, griovimo, statinių atnaujinimo (modernizavimo) statybos užbaigimo procedūras;

5.1.10. įstatymų nustatyta tvarka dalyvauja statinių statybos užbaigimo komisijų darbe;

5.1.11. sustabdžius statybos darbus, kuriems pirkti taikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, neatsižvelgiant į sustabdymo priežastis, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka organizuoti statomo statinio konservavimo darbus;

5.1.12. pagal kompetenciją tikrina ir derina statybos projektus;

5.1.13. išduoda susisiekimo komunikacijų prijungimo sąlygas.

5.2. Architektūros srityje:

5.2.1. nustato ir rengia specialiuosius architektūros reikalavimus, išduoda specialiuosius reikalavimus statinio projektui parengti;

5.2.2. rengia Savivaldybės objektų projektavimo užduotis – pastatų ir inžinerinių statinių architektūros daliai, susisiekimo komunikacijų – teritorijų planavimo srityje, techninių projektų rengėjų parinkimo viešiesiems pirkimų konkursams;

5.2.3. pagal kompetenciją tikrina ir derina statybos projektus, pateiktus statybą leidžiančiam dokumentui gauti;

5.2.4. organizuoja statytojų prašymų su pridedamais techniniais projektais ir kitais dokumentais, reikalingais teritorijų planavimo dokumentams rengti, priėmimą ir nagrinėjimą;

5.2.5. išduoda statybą leidžiančius dokumentus;

5.2.6. vadovaujantis teritorijų planavimą ir statinių projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais, raštu pritaria projektiniams pasiūlymams ir teritorijų vystymo koncepcijoms;

5.2.7. teisės aktų nustatyta tvarka derina architektūrinių konkursų, geriausiai statinio architektūrinei ir urbanistinei idėjai atrinkti, sąlygas ir dalyvauja pasiūlytų idėjų vertinimo komisijoje;

5.2.8. kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo  nuostatas turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, statybą leidžiantį dokumentą ar sprendimą atsisakyti jį išduoti teisės aktų nustatyta tvarka paviešina statybą leidžiantį dokumentą ar sprendimą atsisakyti jį išduoti ir tokio sprendimo priežastis IS „Infostatyba“ interneto svetainėje www.planuojustatyti.lt;

5.2.9. teikia pasiūlymus statytojams ir projektuotojams dėl parengtų projektinių pasiūlymų ir (ne) pritaria statinių projektiniams pasiūlymams ir projektuojamų statinių  projektinių pasiūlymų rengimo užduotims;

5.2.10. rengia Savivaldybės objektų projektinius pasiūlymus ir projektavimo užduotis;

5.2.11. derina visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama, projektinius pasiūlymus ir jų rengimo užduotis;

5.2.12. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka informuoja visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus, dalyvauja viešuose susirinkimuose svarstant visuomenei svarbių statinių projektinius pasiūlymus;

5.2.13. informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių statinių ir statinių dalių projektavimą, apie numatomą statinių ir statinių dalių projektavimą, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama;

5.2.14. tikrina išorinės reklamos projektų atitiktį teisės aktams, reglamentuojantiems išorinės reklamos skleidimą, įvertina ir derina išorinės reklamos, jos įrenginių ir jų vietų projektus, teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus išorinei reklamai įrengti, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina leidimų galiojimą. Registruoja šiuos leidimus nustatyta tvarka ir apie jų išdavimą skelbia Savivaldybės interneto svetainėje;

5.2.15. teikia pasiūlymus dėl architektūros ir kraštotvarkos formavimo principų ir jų įgyvendinimo Savivaldybės teritorijoje, dėl estetinių aplinkos problemų sprendimo, organizuoja specialiųjų planų rengimą šiais klausimais;

5.2.16. derina laikinų statinių projektus.

5.3. Teritorijų planavimo srityje:

5.3.1. organizuoja statytojų prašymų su pridedamais techniniais projektais ir kitais dokumentais, reikalingais teritorijų planavimo dokumentams rengti, priėmimą ir nagrinėjimą;

5.3.2. dalyvauja sprendžiant inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų plėtros klausimus ir teikia pasiūlymus šiais klausimais. Organizuoja specialiųjų planų susisiekimo komunikacijoms ir techninių koridorių inžineriniams tinklams parengimą

5.3.3. rengia teritorijų planavimo proceso inicijavimo ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo sutartis;

5.3.4. organizuoja ir dalyvauja Savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrojo, specialiojo ir detaliojo ir kompleksinio planavimo dokumentų rengimą;

5.3.5. tikrina ir derina planavimo iniciatorių pateiktus prašymus ir pridedamus dokumentus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo, keitimo ar koregavimo;

5.3.6. rengia paraiškas planavimo sąlygoms gauti  bei išduoda planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti;

5.3.7. derina teritorijų planavimo dokumentus;

5.3.8. teisės aktų nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie teritorijų planavimo procesą ir jo metu priimamus sprendimus, sudaro sąlygas visuomenei dalyvauti teritorijų planavimo procese;

5.3.9. organizuoja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene,  dalyvauja kitų planavimo subjektų parengtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese;

5.3.10. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo;

5.3.11. konsultuoja bei informuoja fizinius ir juridinius asmenis apie teritorijų planavimo sąlygas ir procedūras, patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus;

5.3.12. tvarko teritorijų planavimo dokumentų registrą, kaupia ir tvarko teritorijų planavimo duomenų archyvą;

5.3.13. organizuoja Savivaldybės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos rengimą;

5.3.14. organizuoja ir kontroliuoja žemės sklypų formavimo procedūrų vykdymą, kadastrinių matavimų atlikimą;

5.3.15. organizuoja Teritorijų planavimo komisijos darbą.

5.4. Kultūros paveldo apsaugos srityje:

5.4.1. organizuoja nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą savivaldybėje;

5.4.2. organizuoja savivaldybės saugomų teritorijų steigimą, apsaugą ir tvarkymą;  

5.4.3. organizuoja savivaldybei priskirtų valstybės saugomų objektų apsaugą;

5.4.4. skelbia Savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektus registre;

5.4.5. išduoda saugomų statinių, statinių saugomų objektų teritorijose ir saugomose vietovėse specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, organizuoja tokių statinių projektų derinimą; 

5.4.6. tikrina kultūros paveldo objektų būklę, kaupia informaciją ir teikia ją Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos  kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka;

5.4.7. informuoja Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos apie savivaldybės priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų objektų bei vietovių;

5.4.8. teikia kultūros paveldo objekto ir kitų nekilnojamųjų daiktų, esančių pavienio ar kompleksinio objekto teritorijoje arba vietovėje, savininkui ar kitokiam valdymo teisių turėtojui teisės aktų nuostatomis pagrįstus privalomus reikalavimus;

5.4.9. įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių nusižengimų protokolus;

5.4.10. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų dėl vietinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų ir vietovių paskelbimo savivaldybės saugomais, savivaldybės saugomų kultūros paveldo vietovių ir kompleksinių kultūros paveldo objektų, jų apsaugos zonų tvarkymo planų patvirtinimo projektus;

5.4.11. prižiūri saugomose teritorijose esančių savivaldybės paskelbtų saugomais kultūros paveldo objektų ir vietovių naudojimą ir juose atliekamus statybos ar tvarkybos darbus, kontroliuoja, kaip užtikrinama savivaldybės saugomų objektų, vietovių apsauga ir kaip laikomasi nustatyto apsaugos ir naudojimo režimo planuojant ar vykdant veiklą, rengia savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus, organizuoja kultūros paveldo vietovių ir jų apsaugos zonų tvarkymo planų rengimą;

5.4.12. organizuoja savivaldybės skelbiamų saugomais ar savivaldybės saugomų kultūros paveldo vietovių ir kompleksinių kultūros paveldo objektų, jų apsaugos zonų tvarkymo planų rengimą;

5.4.13. kaupia, tvarko, sistemina, saugo ir skleidžia žinias apie nekilnojamąjį kultūros paveldą ir jo apsaugą;

5.4.14. kartu su muziejais, bibliotekomis, archyvais, aukštosiomis ir bendrojo lavinimo mokyklomis organizuoja su kultūros paveldu supažindinančius ir jį garsinančius renginius, bendradarbiauja su visuomenės informavimo priemonėmis rengiant radijo ir televizijos laidas ar rašinius apie kultūros paveldą ir jo apsaugą, skatina kultūrinius renginius kultūros paveldo objektuose ir padeda kultūros paveldo objekto ir kitų nekilnojamųjų daiktų, esančių pavienio ar kompleksinio objekto teritorijoje arba vietovėje, savininkams ar kitokiems valdymo teisių turėtojams, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims juos organizuoti.

5.5. Žemėtvarkos, GIS srityse:

5.5.1. tikrina ir derina planavimo iniciatorių pateiktus prašymus ir pridedamus dokumentus dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimo;

5.5.2. rengia ir išduoda planavimo sąlygas, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimus;

5.5.3. pagal kompetenciją derina žemės sklypų formavimo, pertvarkymo projektus ir žemės sklypų planus;

5.5.4. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl tikslinės žemės naudojimo paskirties, jos pakeitimo galimybių ir tvarkos, organizuoja valstybinės žemės paskirties keitimo dokumentų rengimą;

5.5.5. organizuoja Savivaldybei patikėjimo teise perduotos žemės sklypų nuomos ir pardavimo aukcionus bei žemės sklypų, reikalingų visuomenės poreikiams ar Savivaldybei, paėmimą;

5.5.6. vykdo savivaldybėms pavestas funkcijas žemės grąžinimo klausimais;

5.5.7. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų tvirtinimo;

5.5.8. administruoja valstybinės žemės nuomos mokesčius;

5.5.9. dalyvauja komisijose nagrinėjant su žemėtvarka susijusius klausimus;

5.5.10. organizuoja Savivaldybės teritorijos topografinių planų 1:500–1:2000 masteliu georeferencinės duomenų bazės pildymą, skaitmeninio žemėlapio pildymą, atnaujinimą ir saugojimą;

5.5.11. vykdo atliktų topografinių darbų apskaitą, kaupia ir sistemina duomenis apie šiuos darbus;

5.5.12. sudaro ir tvarko Savivaldybės teritorijos topografinius planus ir erdvinių duomenų rinkinius Vyriausybės įgaliotos institucijos;

5.5.13. rengia dokumentus ir vykdo kitas funkcijas susijusias su Savivaldybės  teritorijos geodezinių tinklų sudarymu, tvarkymu ir jų parametrų tikslinimu;

5.5.14. organizuoja inžinerinių tinklų planų parengimą specialiosioms žemės naudojimo sąlygoms gauti;

5.5.15. organizuoja susisiekimo komunikacijų servitutų schemų parengimą ir šias schemas perduoda Savivaldybės Turto skyriui.

5.6. Administravimo srityje:

5.6.1. teikia Administracijos direktoriui Savivaldybės strateginio veiklos plano Skyriaus koordinuojamų programų priemonių ir šių programų priemonėms vykdyti asignavimų projektą, dalyvauja formuojant ir įgyvendinant regiono plėtros programas;

5.6.2. rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl šildymo sezono pradžios ir pabaigos nustatymo;

5.6.3. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų dėl šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpio, šilumos kainų ir karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo,  investicinių planų derinimo projektus;

5.6.4. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo viešųjų tiekėjų, paviršinių nuotekų tvarkytojų tvirtinimo, geriamojo vandens infrastruktūros plėtros planų ir nuotekų veiklos planų patvirtinimo, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų tiekiamo geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų (išskyrus paviršines nuotekas) tvarkymo infrastruktūros plėtros planų tvirtinimo;

5.6.5. užtikrina vandenviečių apsaugos zonų steigimą teisės aktų nustatyta tvarka;

5.6.6. teritorijų planavimo procedūrų metu prižiūri, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektai ir jų sanitarinės apsaugos zonos būtų išdėstyti komunikacijų koridoriuose arba būtų užtikrintos galimybės naudotis servituto teise, kai reikia prižiūrėti, keisti ir kitaip naudoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektus;

5.6.7. organizuoja keleivių vežimą vietiniais maršrutais;

5.6.8. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia rinkliavų nuostatus, teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti,  paskirtas – administruoja rinkliavas;

5.6.9. teikia duomenis apie suteiktą asmenims nereikšmingą pagalbą ir  nereikšmingą pagalbą žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose Suteiktos valstybės pagalbos registrui;

5.6.10. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją atlieka administracinių nusižengimų tyrimus ir surašo administracinių nusižengimų protokolus už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus pažeidimus ir teisės aktų nustatyta tvarka perduoda administracinių nusižengimų bylas nagrinėti;

5.6.11. pagal Skyriaus kompetenciją priima asmenis, rengia atsakymus į asmenų prašymus, skundus;

5.6.12. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, derina juos nustatyta tvarka.

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

6. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.

7. Kitus Skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, į pareigas priima ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ar Darbo kodekso nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui.

8. Skyriaus vedėjas:

8.1. planuoja Skyriaus veiklą sudarydamas metinį veiklos planą, organizuoja nustatytų uždavinių ir priemonių vykdymą ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;

8.2. rengia ir kasmet iki vasario 1 d. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui metinę Skyriaus veiklos ataskaitą;

8.3. atsako už šiuose Nuostatuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą;

8.4. rengia ir derina Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų ir skyriaus nuostatų projektus bei nustatyta tvarka teikia juos tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;

8.5. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams;

8.6. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir dirbančiųjų pagal darbo sutartis tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;

8.7. tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

8.8. atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, Administracijos direktoriaus pavedimus.

9. Skyriaus vedėjo ar kito skyriaus darbuotojo pavadavimo atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu klausimus skyriaus vedėjo siūlymu sprendžia Administracijos direktorius.

10. Skyriaus darbuotojai dirba vadovaudamiesi Skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymais, patvirtintais Administracijos direktoriaus.

11. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

IV. SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

14. Administracijos direktoriui priėmus sprendimą dėl Skyriaus vedėjo atleidimo iš pareigų, sprendime nurodytu laiku, dalyvaujant Administracijos direktoriui, atleidžiamas skyriaus vedėjas turi perduoti reikalus Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

15. Perduodant reikalus, turi būti pateikti svarbiausi duomenys, apibūdinantys faktinę skyriaus būklę.

16. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos perimantis asmuo, taip pat Administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

17. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka pas administracijos direktorių, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Buvęs skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

18. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

________________

Atgal