DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

NVO rėmimas

Kaišiadorių rajono direktorės įsakymas 2022 m. balandžio 26 d. Nr. V1E – 556 Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, veiklos projektų, skirtų gerinti senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybę, 2022 metų finansavimo

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, VEIKIANČIŲ ŠEIMOS GEROVĖS SRITYJE, SOCIALINIŲ PROJEKTŲ 2022 METŲ FINANSAVIMO

2022 m. balandžio 21 d. Nr. V1E – 534

Kaišiadorys

   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Kaišiadorių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, veikiančių šeimos gerovės srityje, socialinių projektų 2022 metų konkurso tvarkos aprašo, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V1E-409 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, veikiančių šeimos gerovės srityje, socialinių projektų 2022 metų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo ir projektų vertinimo komisijos sudarymo“, 22 punktu bei atsižvelgdama į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų, veikiančių šeimos gerovės srityje, vertinimo komisijos 2022 m. balandžio 20 d. posėdžio protokolą Nr. 2,

            s k i r i u  lėšų šiems Kaišiadorių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, veikiančių šeimos gerovės srityje socialiniams projektams, įgyvendinti:

 1. Kaišiadorių miesto centro bendruomenės projekto įgyvendinimui „Kurkime gerovę kartu“ – 1478 Eur;
 2. Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos projekto įgyvendinimui „Paveldo edukacija“ – 1500 Eur;
 3. Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjungos projekto įgyvendinimui „Neįgaliųjų ir jų šeimos narių edukacija ir socialinė integracija 2022 m.“ – 1500 Eur;
 4. Kaišiadorių rajono pensininkų klubo projekto įgyvendinimui „Vieningas pensininkų klubas“ – 1500 Eur.

              Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė                                                                                                Vaida Babeckienė

--~~~~~~~~~~--

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymu nr. V1E-2157 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projektų finansavimo“ skirta lėšų šiems Kaišiadorių rajono savivaldybės 2022 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams įgyvendinti:

 1. Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjungos, į. k. 303162359, projektui „KKNS 2022 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimas bendruomenėje“ (skiriamas balų vidurkis – 42, prašoma suma – 20000 Eur) – 18261 Eur.
 2. VšĮ LASS pietvakarių centro, į. k. 134984856, projektui „Regėjimo negalia – ne kliūtis pilnaverčiam gyvenimui“ (skiriamas balų vidurkis – 41,5, prašoma suma – 19600 Eur) – 16928 Eur.
 3. Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos, į. k. 193133298, projektui „Stiprūs kartu“ (skiriamas balų vidurkis – 40, prašoma suma – 20000 Eur) – 17391 Eur.
 4. Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos, į. k. 135567730, projektui „Tyla ne kliūtis būti kartu“ (skiriamas balų vidurkis – 39, prašoma suma – 15934 Eur) – 12293 Eur.
 5. Kaišiadorių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos, į. k. 158964794, projektui „Mes galim“ (skiriamas balų vidurkis – 30,5, prašoma suma – 9990 Eur) – 5304 Eur.

--~~~~~~~~~~--

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, VEIKIANČIŲ ŠEIMOS GEROVĖS SRITYJE, SOCIALINIŲ PROJEKTŲ 2021 METŲ FINANSAVIMO

2021 m. balandžio 30 d. Nr. V1E –591

Kaišiadorys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Kaišiadorių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, veikiančių šeimos gerovės srityje, socialinių projektų 2021 metų konkurso tvarkos aprašo, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V1E-296 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, veikiančių šeimos gerovės srityje, socialinių projektų 2021 metų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo ir projektų vertinimo komisijos sudarymo“, 22 punktu bei atsižvelgdamas į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų, veikiančių šeimos gerovės srityje, vertinimo komisijos 2021 m. balandžio 22 d. posėdžio protokolą Nr. 2,

            s k i r i u  lėšų šiems Kaišiadorių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, veikiančių šeimos gerovės srityje socialiniams projektams, įgyvendinti:

 1. Kaišiadorių miesto centro bendruomenės projekto įgyvendinimui „Kurkime gerovę kartu“ - 1388 Eur;
 2. VšĮ Paparčių šv. Juozapo šeimos namų projekto įgyvendinimui „Priimdamas kitą į savo gyvenimą įgauni spalvos, judesio, gyvybės“ – 1100 Eur;
 3. Pravieniškių I bendruomenės veiklos centro „Praviena“ projekto įgyvendinimui „Šeimų socialinių, emocinių kompetencijų ugdymas Pravieniškėse“ -1000 Eur;
 4. Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjungos projekto įgyvendinimui „Edukacijų nauda neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“ – 1000 Eur;
 5. Asociacijos Pravieniškių 2 bendruomenės projekto įgyvendinimui „Padėkime vieni kitiems“ – 800 Eur;
 6. Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos projekto įgyvendinimui „Paveldo edukacija“ – 912 Eur;
 7. Kaišiadorių rajono pensininkų klubo projekto įgyvendinimui „Edukacinė programa anūkams ir seneliams „Kibinų kelias“ – 800 Eur.

              Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis Administracijos direktoriaus pareigas                                               Voldemaras Maziliauskas

--~~~~~~~~~~--

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS PROJEKTŲ, SKIRTŲ GERINTI SENYVO AMŽIAUS ŽMONIŲ GYVENIMO KOKYBĘ, 2021 METŲ FINANSAVIMO

2021 m. balandžio 30 d. Nr. V1E-590

Kaišiadorys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Kaišiadorių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, skirtų gerinti senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybę, 2021 metų konkurso tvarkos aprašo, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V1E-295 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, skirtų gerinti senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybę, 2021 metų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo ir projektų vertinimo komisijos sudarymo“, 22 punktu bei atsižvelgdamas į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, skirtų gerinti senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybę, konkurso vertinimo komisijos 2021 m. balandžio 22 d. posėdžio protokolą Nr. 2,

            s k i r i u  lėšų šiems Kaišiadorių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos projektams, skirtiems gerinti senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybę, įgyvendinti:

 1. VšĮ LASS Pietvakarių centro projektui „Fizinio aktyvumo įtaka sveikatai“ – 550 Eur;
 2. Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjungos projektui „Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybės gerinimo projektas 2021 m.“ skirta – 1000 Eur;
 3. Asociacijos Pravieniškių 2 bendruomenės projektui „Pabūkime kartu“ – 700 Eur;
 4. Kaišiadorių rajono pensininkų klubo projektui „Sportuok senjore ir gyvenimu džiaugtis nesustok“ – 950 Eur;
 5. Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos projektui „Pagalba maisto produktais“ – 950 Eur;
 6. Kaišiadorių Maltos ordino klubo „Darnos“ projektui „Nepasiduodami senatvei, pasirūpinkime savimi ir kitais“ – 850 Eur;

             Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Atliekantis administracijos direktoriaus pareigas                                 Voldemaras Maziliauskas                                         

--~~~~~~~~~~--

 

DĖL SOCIALINIŲ PROJEKTŲ

Informuojame, jog Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V1E -435 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V1E-296 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, veikiančių šeimos gerovės srityje, socialinių projektų 2021 metų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo ir projektų vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“ projektų įvertinimų terminas pratęstas iki 2021 m. balandžio 23 d.

Informuojame, jog Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V1E -437 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V1E-295 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, skirtų gerinti senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybę, 2021 metų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo ir projektų vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“ projektų įvertinimų terminas pratęstas iki 2021 m. balandžio 23 d.

--~~~~~~~~~~--

DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2021 METŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V1E-1686 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų finansavimo“ skirtos lėšos šiems Kaišiadorių rajono savivaldybės 2021 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti:

 • Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjungos, į. k. 303162359, projektui „KKNS 2021 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas“ (skiriamas balų vidurkis – 40,5, prašoma suma – 26620 Eur) –  18920 Eur;
 • VšĮ LASS pietvakarių centro, į. k. 134984856, projektui „Regėjimo negalia – ne kliūtis pilnaverčiam gyvenimui“ (skiriamas balų vidurkis – 39,5, prašoma suma – 21400 Eur) – 13760 Eur;
 • Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos, į. k. 193133298, projektui „Vieninga neįgaliųjų draugija“ (skiriamas balų vidurkis – 38, prašoma suma – 24912,06 Eur) – 16917 Eur;
 • Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos, į. k. 135567730, projektui „2021 m. socialinės reabilitacijos paslaugos žmonėms su klausos negalia“ (skiriamas balų vidurkis – 38, prašoma suma – 14401 Eur) – 11952 Eur;
 • Kaišiadorių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos, į. k. 158964794, projektui „Mes galim“ (balų vidurkis – 33, prašoma suma – 10417 Eur) – 5544 Eur.

--~~~~~~~~~~--

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS PROJEKTŲ, SKIRTŲ GERINTI SENYVO AMŽIAUS ŽMONIŲ GYVENIMO KOKYBĘ, 2020 METŲ FINANSAVIMO

2020 m. birželio 1 d. Nr. V1E-540

Kaišiadorys

   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Kaišiadorių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, skirtų gerinti senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybę, 2020 metų konkurso tvarkos aprašo, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V1E-414 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, skirtų gerinti senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybę, 2020 metų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo ir projektų vertinimo komisijos sudarymo“, 22 punktu bei atsižvelgdamas į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, skirtų gerinti senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybę, konkurso vertinimo komisijos 2020 m. gegužės 28 d. posėdžio protokolą Nr. 2,

   s k i r i u  lėšų šiems Kaišiadorių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos projektams, skirtiems gerinti senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybę, įgyvendinti:

 1. Čiuželio labdaros ir paramos fondo projektui – 944,13 Eur.
 2. Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjungos projektui – 1000 Eur.
 3. Kaišiadorių rajono pensininkų klubo projektui – 992,30 Eur.
 4. Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijos projektui – 1000 Eur.

   Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius                                                                                      Mindaugas Nasevičius

 

 

--~~~~~~~~~~--

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, VEIKIANČIŲ ŠEIMOS GEROVĖS SRITYJE, SOCIALINIŲ PROJEKTŲ 2020 METŲ FINANSAVIMO

2020 m. birželio 1 d. Nr. V1E – 541

Kaišiadorys

   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Kaišiadorių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, veikiančių šeimos gerovės srityje, socialinių projektų 2020 metų konkurso tvarkos aprašo, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V1E-413 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, veikiančių šeimos gerovės srityje, socialinių projektų 2020 metų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo ir projektų vertinimo komisijos sudarymo“, 22 punktu bei atsižvelgdamas į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų, veikiančių šeimos gerovės srityje, vertinimo komisijos 2020 m. gegužės 28 d. posėdžio protokolą Nr. 2,

   s k i r i u  lėšų šiems Kaišiadorių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos projektams, skirtiems gerinti senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybę, įgyvendinti:

 1. VšĮ Paparčių šv. Juozapo šeimos namų projektui – 1980Eur.
 2. VšĮ „Meno sienos“ projektui – 2500 Eur.
 3. Kaišiadorių miesto centro bendruomenės projektui –1200Eur.

   Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius                                                                                      Mindaugas Nasevičius


 

 

Smulkesnė informacija teikiama Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje

Atgal