DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

„Paramos studentui“ pašalpos

 „PARAMOS STUDENTUI" PAŠALPOS

   1. „Paramos studentui" pašalpa - tai vienkartinė pašalpa Kaišiadorių rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems bei gerai ir labai gerai besimokantiems pagal aukštųjų ir aukštesniųjų mokslo studijų programas studentams iš nepasiturinčių šeimų.

   2. Studentas turi teisę į Paramą, jei pajamos vienam šeimos nariui neviršija 3 minimalių gyvenimo lygių (toliau - MGL) ir jis atitinka vieną iš šių sąlygų:

      2.1.studentas yra neįgalus ir jam teisės aktų nustatyta tvarka  yra nustatytas 0-25 arba 30-45 procentų darbingumo lygis;

      2.2. studento tėvai (vienas iš jų) yra neįgalieji ar pensinio amžiaus;

      2.3. studento tėvai augina keturis ir daugiau vaikų arba šeima yra netekusi maitintojo ir/ar vienas iš tėvų augina du ir daugiau vaikų;

      2.4. studento šeimoje yra du studentai iki 24 metų amžiaus;

      2.5. studento šeima yra socialiai remtina ir, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymu, gauna socialinę pašalpą.

   3. Studentui, atitinkančiam vieną iš 2 punkto sąlygų, parama skiriama, jeigu jis yra:

      3.1. aukštosios universitetinės mokyklos studentas, kurio paskutinės sesijos egzaminų (įskaitų) įvertinimo vidurkis ne mažesnis kaip 8 balai;

      3.2. aukštosios neuniversitetinės (kolegijos ar pan.) mokyklos studentas, kurio paskutinės sesijos egzaminų (įskaitų) įvertinimo vidurkis ne mažesnis kaip 9balai.

   4. Studentams, nurodytiems 3.1 punkte, skiriama 6 MGL, nurodytiems 3.2 punkte - 3MGL dydžio parama. Parama gali būti skiriama ne daugiau kaip vieną kartą per metus.

   5. Dėl Paramos gavimo studentas gali kreiptis į seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą arba į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros,sporto ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrių (toliau - Socialinės paramos skyrius), pateikdamas prašymą ir, atsižvelgiant į aplinkybes, šiuos dokumentus:

      5.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir gimimo liudijimą;

      5.2.mokslo įstaigos arba seniūnijos, kurioje deklaruota gyvenamoji vieta, rekomendaciją;

      5.3. pažymą apie paskutinės egzaminų sesijos arba semestro įvertinimą, patvirtintą mokslo įstaigos antspaudais ir parašais;

      5.4. ištuokos arba mirties liudijimus (kada vaikusaugina vienas iš tėvų);

      5.5. senatvės pensininko ar neįgaliojo pažymėjimus, jei studento tėvai yra pensininkai ar neįgalūs arba neįgalus pats studentas;

      5.6. pažymas iš mokslo įstaigų apie kitus studijuojančius šeimos narius;

      5.7. pažymas apie visų šeimos narių pajamas už tris praeitus mėnesius iki egzaminų ar semestro pasibaigimo mėnesio.

Atgal