DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos

Paslaugos pavadinimas
1. Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas.
2. Valstybės garantuojama pirminė teisinė pagalba
Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas
3. Archyvinių pažymų išdavimas
Kaišiadorių rajono savivaldybės viešojo administravimo institucijų veiklos dokumentų (Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų iki dokumentų pridavimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos archyvą) kopijų ir išrašų  teikimas
Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo.
Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo arba kito Savivaldybės tvarkomo archyvo.
Likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui.
Informavimas, kad likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens perduotinų tolesniam saugojimui dokumentų nėra.
Išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui.
4. Seniūnijos - Kita
Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas.
Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas.
5. Seniūnijos - Gyvenamosios vietos registravimas
Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas.
Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas.
Asmenų konsultavimas gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais
Gyvenamosios vietos deklaravimas (pakeitus gyvenamąją vietą arba atvykus į Lietuvos Respubliką ilgiau nei 183 dienoms per metus)
Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir panaikinimas
Pažymos gyvenamosios patalpos savininkams apie Kaišiadorių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas
Pažymų, patvirtinančių šeimos sudėtį išdavimas
6. Socialinė ir sveikatos apsauga – Kompensacijų ir išmokų skyrimas
Šalpos pensijos daugiavaikei motinai skyrimas
Skirti šalpos pensiją neįgaliojo slaugytojui
Skirti šalpos išmoką laidojusiam asmeniui
Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto  pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir jiems laidoti skyrimas ir mokėjimas
Skirti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją
Struktūrizuotų elektroninių dokumentų formų pildymas
Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas ir mokėjimas
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas socialinės rizikos vaikams bei likusiems be tėvų globos vaikams
Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos skyrimas socialinės rizikos asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos
Intensyvios krizių įveikimo pagalbos vaikams skyrimas
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos vaikų dienos centre skyrimas
Laikino apnakvindinimo skyrimas
Psichosocialinės pagalbos skyrimas
Maisto iš intervencinių atsargų tiekimas labiausiai nepasiturintiems asmenims
Pažymų apie gyventojų gaunamas socialines pajamas išdavimas
Būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams organizavimas
Vienkartinės išmokos  įsikurti skyrimas ir mokėjimas 
 7. Vaikų priežiūros priemonės
Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui pakeitimas 
Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui panaikinimas
 8. Vaiko teisių apsauga
 Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas šeimoje
Pažymos, reikalingos šalpos kompensacijai gauti, išdavimas
Vaiko globos (rūpybos) nustatymas, tėvams išvykus į užsienį
Tarpininkavimo pažymos, reikalingos Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariato Migracijos poskyriui asmens tapatybės dokumento išdavimo nepilnamečiui vaikui
Sutikimo gyventi skyrium nuo rūpintojo išdavimas
Tarpininkavimo dokumentų dėl prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę ar pasą vaikui iki 18 metų rengimas
Išvados dėl fizinio asmens tinkamumo priimti institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką laikinai svečiuotis rengimas
Išvadų teismui dėl santuokinio amžiaus sumažinimo rengimas
9. Socialinis būstas
 Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos skyrimas
Sutikimų dėl asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo arba duomenų apie gyvenamosios vietos deklaravimą naikinimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose butuose išdavimas
Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių sudarymas, pakeitimas ir atnaujinimas
Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų ir jų dalių pardavimas
10. Verslo leidimai
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas 
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas 
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose dublikato išdavimas 
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose galiojimo panaikinimas 
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikato išdavimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymo panaikinimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu dublikato išdavimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu papildymas
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu patikslinimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu galiojimo sustabdymo panaikinimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu galiojimo panaikinimas
Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas (patikslinimas)
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimas
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais panaikinimas
 11. Statybos leidimai
 Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas
Pranešimo dėl pasikeitusį išorinės reklamos savivaldybės teritorijoje grafinį ar spalvinį vaizdą pateikimas
 Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas ir keitimas
Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, panaikinimas
Asbesto turinčių gaminių inventorizavimas
Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas
Leidimo statyti naują(-us) statinį(-ius), rekonstruoti statinį(-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą(-us) išdavimas. Per IS „Infostatyba“
Pažymos apie naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas
Sprendimas dėl leidimo gręžinio projektui rengti
Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą
Savivaldybės lygmens ir vietos lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo, keitimo ar koregavimo proceso organizavimas per TPDRIS ir ŽPDRIS
Planavimo sąlygų išdavimas kompleksiniams planavimo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengti. Per TPDRIS
Planavimo sąlygų išdavimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti per ŽPDRIS

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimas per ŽPDRIS

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymas ir keitimas
Teritorijų planavimo dokumento derinimas Teritorijų planavimo komisijoje
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų derinimas per ŽPDRIS
Teritorijų planavimo ir žemės valdos projektų miestuose ir miesteliuose dokumentų tvirtinimas
Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas teritorijų planavimo dokumentų registre
Geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos išdavimo, naudojimo ir priėmimo tvirtinimas
Prašymų įdėti skelbimus apie teritorijų planavimą priėmimas ir paskelbimas www.kaisiadorys.lt svetainėje
Konsultavimas kultūros paveldo objektų savininkų ar valdytojų kompensavimo klausimais
Konsultavimas dėl Tautinio paveldo produkto sertifikavimo
Konsultacijų apmokėjimo už daugiabučių namų bendrųjų objektų atnaujinimo arba renovacijos darbus savivaldybei tenkančia dalimi klausimais teikimas
Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimas
Gyventojų konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijos steigimo, registracijos, veiklos ir reorganizavimo bei jungtinės veiklos sutarties sudarymo klausimais
Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių skyrimas/keitimas
Šilumos tiekimo licencijos išdavimas
Šilumos tiekimo licencijos keitimas
Šilumos tiekimo licencijos dublikato išdavimas
Šilumos tiekimo licencijos galiojimo panaikinimas
Inžinerinių tinklų bei įrenginių priėmimas nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų
Turto perėmimas savivaldybės nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų
Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas
Leidimo kasinėti išdavimas
Leidimo kasinėti pratęsimas
Leidimo kasinėti galiojimo sustabdymas
 Leidimo kasinėti galiojimo sustabdymo panaikinimas
Leidimo kasinėti galiojimo panaikinimas.
Pranešimas apie baigtus vykdyti kasinėjimo darbus
Pranešimas apie avarinius kasinėjimo darbus
Leidimo aptverti išdavimas (be leidimo kasinėti)
Leidimo laidoti išdavimas
Leidimo ekshumuoti ir perkelti žmogaus palaikus arba pažymos apie žmogaus palaidojimo vietą ir laiką išdavimas
12. Transportavimo licencijos
Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas
Leidime važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais nurodytos transporto priemonės keitimas
Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas
Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais duomenų atnaujinimas
Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo laiko pratęsimas
Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo panaikinimas
Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas
Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais dublikato išdavimas
Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais duomenų atnaujinimas
Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo pratęsimas
Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo panaikinimas
Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas
Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje galiojimo panaikinimas
Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje dublikato išdavimas
Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje galiojimo panaikinimas ir naujo išdavimas
Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas
Teisės įrengti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas
Teisės koreguoti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas
Teisės panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas
Teisės įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas
13. Žemės nuoma, savivaldybės turtas
Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas
Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir (ar) užskaitymas
Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas
Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas
Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas
Savivaldybės turto panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui
14. Civilinės metrikacijos paslaugos
Naujagimio gimimo registravimas
Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą
Įvaikinimo įregistravimas
Tėvystės (motinystės) nustatymo registravimas
Tėvystės (motinystės) nuginčijimo registravimas
Tėvystės pripažinimo registravimas
Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas
Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą
Santuokos nutraukimo registravimas
Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą
Mirties registravimas
Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą
Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas
Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas
Civilinės būklės akto įrašo papildymas, pakeitimas, ištaisymas
Vardo, pavardės, tautybės keitimas
Pakartotinio civilinės būklės akto įrašo liudijimo išdavimas
Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas
Pažymos apie šeiminę padėtį išdavimas asmeniui, ketinančiam sudaryti santuoką užsienio valstybėje
15. Švietimo, kultūros paveldo paslaugos
Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros ir sporto projektams priėmimas.
Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto išdavimas
Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros ir sporto projektus priėmimas
16. Leidimai laikyti pavojingus šunis
Leidimo laikyti pavojingus šunis išdavimas
Leidimo laikyti pavojingus šunis dublikato išdavimas
Leidimo laikyti pavojingus šunis galiojimo sustabdymo panaikinimas
17. Leidimai organizuoti renginį, susirinkimą
Leidimo organizuoti renginį išdavimas
Leidimo organizuoti renginį dublikato išdavimas
Leidimo organizuoti renginį galiojimo panaikinimas
Pranešimo apie organizuojamą susirinkimą suderinimas
Skundų prašymų, kreipimųsi dėl viešosios tvarkos pažeidimų nagrinėjimas
Triukšmo šaltinių valdytojų, planuojančių statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, pranešimai
17. Žemės ūkio paslaugos
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų įregistravimas
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų registracijos duomenų keitimas
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų išregistravimas
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų registracijos liudijimo dublikato išdavimas
Pranešimas apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros atlikimas ir techninės apžiūros talono išdavimas
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros talono dublikato išdavimas
Žemės ūkio valdos įregistravimas
Žemės ūkio valdos duomenų atnaujinimas
Žemės ūkio valdos išregistravimas
Žemės ūkio valdos duomenų keitimas mirus valdos valdytojui
Partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos
Ūkininko ūkio įregistravimas
Ūkininko ūkio duomenų pasikeitimo įregistravimas
Ūkininko ūkio paveldėjimas
Ūkininko ūkio pažymėjimo dublikato išdavimas
Ūkininko ūkio perkėlimas į kitą savivaldybę
Partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio
Ūkininko ūkio išregistravimas
Pažymų apie europinio dydžio vienetą (EDV) išdavimas
Melioracijos statinių techninių dokumentų pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
Techninių sąlygų projektavimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (melioracijos griovių ir juose esančių statinių, 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų) remontas ir rekonstrukcija
Techninių sąlygų miško įveisimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas
Kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmoka, kompensavimas
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmoka, kompensavimas
Konsultavimas dėl tiesioginių išmokų gavimo už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus
Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimas
Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą iš bitininkų priėmimas
Medžioklės plotų vienetų sudarymas ir jų ribų pakeitimas
Atgal