DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos tikslas – stiprinti nacionalinį saugumą, kurti socialinę gerovę, didinti administracinių, viešųjų ir kitų viešojo sektoriaus paslaugų teikimo kokybę, saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti demokratiją ir ekonomiką.

Siekdami korupcijai atsparios aplinkos kūrimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje, antikorupciniu požiūriu vertiname norminių teisės aktų projektus, atliekame korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymus, korupcijos rizikos valdymo vertinimus, atsparumo korupcijai lygio nustatymus.

 2022 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino 2022–2033 m. nacionalinę darbotvarkę korupcijos prevencijos klausimais. Šis teisės aktas pakeitė Nacionalinę kovos su korupcija 2015–2025 m. programą ir bus pagrindinis nacionalinio lygmens strateginio planavimo dokumentas korupcijos prevencijos srityje Lietuvoje.

Nustatytos Nacionalinės darbotvarkės kryptys:

1. Formuoti antikorupcines nuostatas ir plėtoti antikorupcines kompetencijas.

2. Siekti tvarių, neteisėtai įtakai atsparių politinių, valdymo, administracinių ir finansinių sprendimų bei kokybiškų viešųjų ir administracinių paslaugų.

3. Siekti veiksmingos korupcijos kontrolės ir nešališko, objektyvaus teisingumo vykdymo bei teisės viršenybės užtikrinimo.

Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą sudaro:

1) korupcijos prevencijos priemonės;

2) antikorupcinio sąmoningumo didinimas;

3) personalo patikimumo užtikrinimas;

4) kitos įstatymuose nurodytos veiklos ar priemonės, kuriomis kuriama korupcijai atspari aplinka ar didinamas atsparumas korupcijai

Pagrindinės korupcijos prevencijos priemonės yra šios:

1) korupcijos rizikos analizė;

2) korupcijos prevencijos planavimo dokumentai;

3) teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas;

4) pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas;

5) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas;

6) korupcijos rizikos valdymo vertinimas;

7) atsparumo korupcijai lygio nustatymas;

8) antikorupcinių elgesio standartų diegimas.

Korupcijos prevencijos sistemą reglamentuojantys teisės aktai:

Korupcijos prevencijos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/asr

Nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2b958160fdbc11ec8fa7d02a65c371ad

Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.100816/asr

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.41669/asr

Viešųjų pirkimų įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b63962122fcb11e79f4996496b137f39/asr

Labdaros ir paramos įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5483/asr

Pranešėjų apsaugos įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3832a702d8ea11e782d4fd2c44cc67af/asr

SVARBU: jeigu įžvelgiate ar susiduriate su probleminėmis situacijomis kurioje nors Kaišiadorių rajono savivaldybės vykdomoje veiklos srityje, prašome susisiekti su vyriausiuoju specialistu, atsakingu už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Kaišiadorių rajono savivaldybėje, mob. +370 604 73316, el. p. valdas.tatarunas@kaisiadorys.lt. Jūsų pateikta informacija gali padėti geriau identifikuoti korupcijos rizikos veiksnius ir suformuluoti didesnį teigiamą pokytį, atliekant korupcijos prevencijos priemones.

Atgal