DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Veiklos sritys

VEIKLOS SRITYS

Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Kontrolės ir audito tarnybos) veiklos sritys – atlikti išorės finansinį, atitikties ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės valdomose įmonėse.

Kontrolės ir audito tarnybos veiklos tikslas yra prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

Finansinis ir veiklos auditai atliekami vadovaujantis tarptautiniais aukščiausių audito institucijų standartais, Valstybės kontrolės patvirtintomis metodikomis ir kitais teisės aktais.

VEIKLOS KRYPTYS

  • Finansinis auditas
  • Atitikties auditas
  • Veiklos auditas
  • Išvados tarybai
  • Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimas
  • Bendradarbiavimas

Finansinis  auditas

Finansinio  audito tikslas yra įvertinti audituojamo subjekto finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenis  ir pareikšti nepriklausomą nuomonę.

Auditoriaus atsakomybė atliekant finansinį auditą

Atlikdami auditą pagal tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, kurie apima tarptautinius audito standartus, viso audito metu mes priimame profesinius sprendimus ir laikomės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

· Nustatome ir įvertiname audituojamų metinių ataskaitų rinkinių reikšmingo iškraipymo dėl

apgaulės arba klaidų riziką, suplanuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surenkame pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas;

· vertiname su auditu susijusią vidaus kontrolę, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis

aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie subjekto (subjektų grupės) vidaus kontrolės efektyvumą;

· vertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir apskaitinių vertinimų bei susijusių

vadovybės atskleidimų pagrįstumą;

· vertiname bendrą audituojamų metinių ataskaitų rinkinių pateikimą, struktūrą ir turinį,

įskaitant atskleidimus, ir tai, ar audituotuose ataskaitų rinkiniuose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Atlikdami grupės auditą taip pat surenkame pakankamų tinkamų audito įrodymų apie subjektų finansinę informaciją ar veiklą grupėje, kad galėtume pareikšti nuomonę apie audituotus grupės konsoliduotų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Atsakome už vadovavimą grupės auditui, jo priežiūrą ir atlikimą. Tik mes atsakome už pareikštą mūsų nuomonę.

Mes, tarp visų kitų dalykų, informuojame už valdymą atsakingus asmenis dėl audito apimties ir atlikimo laiko bei reikšmingų audito pastebėjimų, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatome audito metu.

Iš dalykų, apie kuriuos informuojame už valdymą atsakingus asmenis, išskiriame tuos, kurie yra svarbiausi atliekant einamojo laikotarpio finansinį auditą ir kurie laikomi pagrindiniais audito dalykais. Tokius dalykus apibūdiname audito ataskaitoje, jeigu pagal įstatymą arba teisės aktą nedraudžiama viešai atskleisti tokio dalyko arba, jeigu, labai retomis aplinkybėmis, nustatome, kad dalykas neturėtų būti pateikiamas, nes galima pagrįstai tikėtis, jog tokio pateikimo neigiamos pasekmės persvers visuomenės gaunamą naudą.

Atitikties auditas

Atitikties audito tikslas yra  įvertinti audituojamo subjekto veiklos atitiktį teisės aktų ir (ar) kitiems reikalavimams ir gali būti pareiškiama nepriklausoma auditoriaus nuomonė.

Veiklos auditas

Veiklos audito tikslas yra įvertinti audituojamo subjekto veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu, konstruktyviai skatinti ekonomišką, efektyvų ir rezultatyvų viešąjį valdymą.

Išvados tarybai

Kontrolės ir audito tarnyba kiekvienais metais rengia ir teikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto  tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų/ metinių ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo,  dėl savivaldybės prisiimamų įsipareigojimų pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis, garantijų suteikimo kreditoriams už savivaldybės valdomų įmonių prisiimamus įsipareigojimus pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis, dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų, dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų, dėl galimybės savivaldybei prisiimti finansinius įsipareigojimus dėl prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros.

Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimas

Kontrolės ir audito tarnyba nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų.

Bendradarbiavimas

Kontrolės ir audito tarnyba, įgyvendindama savo funkcijas, bendradarbiauja su Savivaldybės tarybos kontrolės komitetu, Valstybės kontrole, Centralizuota vidaus audito tarnyba ir kitomis institucijomis.

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybų interesams atstovauti valstybės institucijose ir Lietuvos savivaldybių asociacijoje įsteigta Lietuvos savivaldybių kontrolierių asociacija (SKA). Asociacijos vardu vyksta SKAT bendradarbiavimas su Seimu, Finansų ministerija, Lietuvos auditorių rūmais – tobulinant auditą ir apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus audito metodikas, dalijantis patirtimi.

SKA palaiko ryšius ir su savo partnerėmis užsienio šalyse – kitomis regioninėmis audito institucijomis. Dalyvauja EURORAI veikloje.

Atgal