DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Prašymų formos

Bendrosios prašymų formos

 • Prašymas Administracijos direktoriui

Forma

 • Prašymas Savivaldybės merui

Forma

 • Prašymas skirti pašalpą gaisro atveju

Forma

 

Archyvinių dokumentų išdavimo prašymo formos

 • Prašymas dėl darbo stažo / darbo užmokesčio pažymos išdavimo
Forma
 • Prašymas dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų
Forma


 
Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus teikiamų paslaugų prašymo formos

 • Prašymas įregistruoti vaiko gimimą

Forma

 • Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą gimimą

Forma

 • Prašymas įregistruoti santuoką

Forma

 • Deklaracija santuokai sudaryti

Forma

 • Prašymas išduoti pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą

Forma

 • Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą santuoką

Forma

 • Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką

Forma

 • Prašymas įtraukti užsienio valstybėje įregistruotą mirtį
Forma
 • Prašymas atkurti civilinės būklės akto įrašą

Forma

 • Prašymas pakeisti, ištaisyti, papildyti civilinės būklės akto įrašą

Forma

 • Prašymas pakeisti 16 metų sulaukusio asmens vardą ir (ar) pavardę

Forma

 • Prašymas pakeisti jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardą ir (ar) pavardę

Forma

 • Prašymas pakeisti  tėvų ar vieno iš jų ir jų ar vieno iš jų jaunesnio (-ių) kaip 16 metų nepilnamečio (-ių) vaiko (-ų) pavardes ar pavardes ir vardą (-us)

Forma

 • Prašymas išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą

Forma

 • Prašymas anuliuoti civilinės būklės akto įrašą

Forma

 • Prašymas įregistruoti tėvystės pripažinimą

Forma

 

Turto valdymo skyriaus teikiamų paslaugų prašymo formos

Parama būstui
 • Prašymas suteikti paramą būstui įsigyti (gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir (ar) subsidiją) BP-1 forma

Forma

 • Prašymas suteikti paramą būstui įsigyti (gauti išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją) BP-2 forma

Forma

 • Prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti (įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą) BP-3 forma
Forma
 • Prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti (gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją) BP-4 forma
Forma
 • Prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti (išnuomoti socialinį būstą asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą) BP-5 forma
Forma
 • Pajamų, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašas. BP-6 forma
Forma
 • Pranešimas apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamojoje vietovėje
Forma

Licencijos leidimai

 

 

 

 

 

 

 • Prašymas dėl licencijos prekybai alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais,  natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija  neviršija 7,5 procento, išdavimo neterminuotam laikui (autoparduotuvėse)

Forma

 • Prašymas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Forma

 • Prašymas dėl vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba  natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių  tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5  procento, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimo

Forma

 • Prašymas išduoti licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančią teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, ir jos kopiją,  pratęsti licencijos ir kopijos galiojimą, pakeisti licenciją ir licencijos kopiją, išduoti licencijos ir kopijos dublikatą

Forma

 • Prašymas dėl leidimo verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Forma

 • Prašymas dėl vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių  tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5  procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse

Forma

 • Pranešimas apie ketinimą verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais

Forma

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus teikiamų paslaugų prašymo formos

Parama verslui

 • Paraiška suteikti paramą
Forma

 

Socialinės paramos skyriaus teikiamų paslaugų prašymų formos

 • Prašymas vienkartinei pašalpai gauti

Forma

 • Prašymas vienkartinei pašalpai gauti (gaisro / stichinės nelaimės atveju, ligos atveju, vežimėlio įsigijimo atveju, šeimos nario mirties atveju, grįžus iš įkalinimo įstaigos, kitais atvejais)

Forma

 • Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti

Forma

 • Prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti

Forma

 • Prašymas „Paramos studentui“ pašalpai gauti

Forma

 • Prašymas-paraiška specialiosios pagalbos priemonėms gauti

Forma

 • Prašymas dėl NDNT išduotų dokumentų pakeitimo

Forma

 • Sutikimas tapti globėju (rūpintoju) ir anketa

Forma

 • Prašymas-paraiška skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus

Forma

 • PRAŠYMAS IŠMOKAI GAUTI

SP-3 (A) forma

SP-3 (A1) forma

SP-3 (B) forma

SP-4 forma

SP-6 forma

SP-4 (A) forma 

 • Prašymas laidojimo pašalpai gauti

Forma

 • Prašymas pritaikyti būstą

Forma

 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus teikiamų paslaugų prašymų formos

 • Prašymas inicijuoti teritorijų planavimo dokumento rengimą

Forma

 • Prašymas organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą

Forma

 • Prašymas dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (-ų) pakeitimo

Forma

 • Prašymas pateikti planavimo sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti

Forma

 • Prašymas sąlygoms specialiojo planavimo dokumentams rengti
Forma
 • Paraiška išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą

Forma

 

 • Pasiūlymas dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo ar keitimo

Forma

 • Prašymas dėl adreso suteikimo

Forma

Ūkio plėtros ir statybos skyriaus teikiamų paslaugų prašymų formos

 • Prašymas dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos apskaičiavimo

Forma

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus teikiamų paslaugų prašymų formos

 • Prašymas dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupę

Forma

 • Prašymas dėl vaiko laikino priėmimo į ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupę

Forma

 • Prašymas dėl vaiko išbraukimo iš ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupės sąrašo

Forma

 • Prašymas dėl vaiko laikino išbraukimo iš ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupės sąrašo

Forma

 • Prašymas išduoti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygas (laikinąjį apsaugos reglamentą)

Forma

 • Prašymas išduoti leidimą atlikti kultūros paveldo objekto tvarkomuosius paveldosaugos darbus

Forma 

 • Prašymas išduoti kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktą

Forma

 

Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus teikiamų paslaugų prašymų formos

 • Prašymas įregistruoti ūkininko ūkį

Forma

 • Prašymas dėl išdavimo techninių dokumentų apie jų žemėje esančius melioracijos statinius

Forma

 • Prašymas dėl drenažo rinktuvų remonto

Forma

 • Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio, savaeigės mašinos, traktoriaus priekabos registravimo prašymas (fiziniams asmenims)

Forma

 • Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio, savaeigės mašinos, traktoriaus priekabos registravimo prašymas (juridiniams asmenims)

Forma

 • Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio, savaeigės mašinos, traktoriaus priekabos prašymas dėl registro duomenų pakeitimo (fiziniams asmenims)

Forma

 • Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio, savaeigės mašinos, traktoriaus priekabos prašymas dėl registro duomenų pakeitimo (juridiniams asmenims)

Forma

 • Pranešimas apie parduotą traktorių ar perleistas daiktines teises į jį

Forma

 • Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio, savaeigės mašinos ar priekabos pirkimo–pardavimo sutartis

Forma

 • Prašymas leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus žemės sklype

Forma

 • Vandens gavybos gręžiniui projektuoti ir įsirengti

 

 • Paraiška dėl pritarimo naudoti gėlo požeminio vandens gavybos gręžinį

Forma

 

Forma

 • Prašymas išduoti leidimą įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti

Forma

 

Seniūnijų paslaugos

 • Prašymo išduoti leidimą atlikti kasinėjimo darbus Kaišiadorių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje

Forma

 • Prašymas dėl leidimo laidoti kremuotus žmogaus palaikus išdavimo ir vietos kolumbariumo nišoje skyrimo

Forma

 • Prašymas išduoti (pratęsti) leidimą prekiauti bei teikti paslaugas miesto viešosiose vietose

Forma

Atgal