DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Turto ir privačių interesų deklaravimas

 

ĮSAKYMAS DĖL ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO KONTROLĘ, PRIEŽIŪRĄ IR KONSULTAVIMĄ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS

PRIVAČIŲ INTERESŲ REGISTRAS (PINREG)

Privačių interesų deklaravimas yra prevencinė priemonė, padedanti atskleisti Savivaldybės administracijos darbuotojų privačius interesus, identifikuoti galimas viešųjų ir privačių interesų konflikto grėsmes, atlikti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – VPIDĮ) numatytas prievoles: deklaruojantiems – nusišalinti, jų vadovams – nepavesti atlikti tam tikrų užduočių, teikti rekomendacijas, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams ir užkirsti kelią kilti interesų konfliktams bei plisti korupcijai.

Interesų konfliktas – situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

Privatūs interesai – deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas.

Artimi asmenys – deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

Viešieji interesai – tai visuomenės suinteresuotumas, kad deklaruojantys asmenys visus sprendimus priimtų nešališkai ir teisingai.

Deklaruoti privačius interesus Privačių interesų registre PINREG privalu:

    valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims (VPIDĮ 2 str. 5 d.), ar einantiems atitinkamas pareigas, nustatytas (VPIDĮ 4 str. 3 d.);

    pretenduojantiems dirbti valstybinėje tarnyboje, kai šią deklaraciją reikalauja pateikti į darbą priimanti institucija ar įstaiga (VPIDĮ 5 str. 3 d.);

    kandidatuojantiems rinkimuose į savivaldybių tarybų narius, Seimo narius, Respublikos Prezidentus, Europos Parlamento narius (VPIDĮ 5 str. 4 d.);

     Savivaldybė administracijos darbuotojams, kurių pareigų sąrašą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

Deklaruojančiam asmeniui draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines pareigas, jeigu atliekamos tarnybinės pareigos yra susijusios su jo privačiais interesais.

Deklaruoti privačius interesus yra kiekvieno Savivaldybės administracijos darbuotojo pareiga. Už deklaracijoje pateiktų duomenų tikrumą atsako deklaruojantis asmuo.

Deklaracijos pateikiamos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, po deklaruojančio asmens išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba po deklaruojančio asmens statuso įgijimo dienos.

Privačių interesų deklaravimas yra tęstinis procesas (ne metinis, nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu). Deklaracijos pateikiamos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po deklaruojančio asmens statuso įgijimo dienos.

Deklaruoti reikia aktualius, VPIDĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus duomenis.

Jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijų nariai, asmenys, paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai deklaraciją pateikia arba patikslina iki dalyvavimo pirkimų procedūrose pradžios, joje nurodydami savo pareigas, atliekamas pirkimų procedūrose, ir pagal VPIDĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalis deklaruotinus duomenis.

Atgal