DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Pranešėjų apsauga

Aktualūs teisės aktai:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, turinčių teisę pateikti informaciją apie pažeidimą Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriate (toliau – Savivaldybė), su kuria sieja ar siejo tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai, taip pat savarankiškai dirbantys asmenys, akcininkai ar asmenys, kurie priklauso įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kurie fiziniai asmenys, dirbantys prižiūrint ir vadovaujantis rangovam, subrangovams ir (ar) tiekėjams (toliau – Savivaldybės darbuotojas). Taip pat Įstatymas nustato apie pažeidimus Savivaldybėje pranešusių Savivaldybės darbuotojų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą;

8) pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį;

9) kenkimo Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnyje ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse;

10) pažeidimų, susijusių su vidaus rinka, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio 2 dalyje, įskaitant Europos Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimus, taip pat su vidaus rinka susijusius pažeidimus dėl veiksmų, kuriais pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, arba susitarimus, kuriais siekiama įgyti mokestinį pranašumą, kenkiantį taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui arba tikslui;

11) kitų pažeidimų.

 

Įstatymas nustato, kad asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

1) įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;

2) kompetentingai institucijai tiesiogiai - Lietuvos Respublikos prokuratūrai;

3) viešai.

 

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2022-02-18) yra patvirtinti:

  1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
  2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
  3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 14 d nutarimu Nr. 129, nustatomi įstaigose diegiamų vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų reikalavimai, jų funkcionavimas, informacijos apie pažeidimus teikimas, tyrimas, tvarkymas ir konfidencialumo užtikrinimas.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 22 d. įsakymu V1E-379 pakeistas Informacijos apie pažeidimus Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriate teikimo tvarkos aprašas, kuris nustato informacijos apie Savivaldybėje galimai rengiamus, padarytus ar daromus nusikaltimus, administracinius nusižengimus, tarnybinius nusižengimus ar darbo pareigų pažeidimus, taip pat šiurkščius privalomus profesinės etikos normų pažeidimus ar kitus grėsmę viešajam interesui keliančius arba jį pažeidžiančius teisės pažeidimus teikimo, taip pat informacijos apie pažeidimus priėmimo, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

 

Savivaldybės darbuotojas, teikiantis informaciją apie pažeidimą Savivaldybėje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

  1. tiesiogiai kompetentingam subjektui;
  2. elektroninio pašto adresu: pranesk@kaisiadorys.lt.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti, užpildant pranešimo apie pažeidimą formą (Aprašo priedas). https://kaisiadorys.lt/apatinis-meniu/praneseju-apsauga/1834

Savivaldybės darbuotojui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus užtikrinamas konfidencialumas, nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų.

Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai to raštu prašo informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo arba jei jo pateikta informacija yra žinomai melaginga.

Savivaldybės administracijos vyriausiųjų specialistų grupė yra paskirti atsakingais už vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimą bei kompetentingo subjekto funkcijų vykdymą.

Savivaldybės darbuotojas, teikiantis informaciją apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, neprivalo būti visiškai įsitikinęs apie pranešamų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų, kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius.

 

Atgal