DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Asmens duomenų apsauga

Primename, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas tiesioginis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Reglamentas) taikymas visose ES valstybėse narėse.

   Pagrindinės duomenų subjekto teisės pagal Reglamentą (ES) 2016/679 būtų šios:

    -gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
    -susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
    -prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
    -prašyti ištrinti asmens duomenis, kurių nebereikia arba kurie tvarkomi neteisėtai;
    -nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais, arba nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su jūsų konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
    -prašyti konkrečiais atvejais apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
   - gauti savo asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“);

   Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais. Tačiau pažymėtina, jog šios teisės nėra absoliučios, todėl gali būti ribojamos Reglamento ar kitų įstatymų numatyta tvarka.

   Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

    -Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
    -Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
    -Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
    -Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
    -Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

   Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

   Asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio neatsargiai arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga.

   Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūną: Valdą Tatarūną, tel. (8604) 733 16, el. p. valdas.tatarunas@kaisiadorys.lt.

   Reglamentas (ES) 2016/679 numato vieno mėnesio terminą pateikti atsakymui į duomenų subjekto prašymą (skundą).

   Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

   Jeigu asmuo nesutinka su Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, Faks. (8 5) 261 9494, el. p. ada@ada.lt.

--~~~~~~~~~~~--

   Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl asmens duomenų tvarkymo Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veikloje tvarkos aprašo patvirtinimo

   Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato asmens duomenų tvarkymo privatumo politikos patvirtinimo

   Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir jų fiksuotų duomenų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

   Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriate taisyklių patvirtinimo

   Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato asmens duomenų tvarkymo saugumo politika

   Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl telefoninių pokalbių įrašų tvarkymo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriate taisyklių patvirtinimo

   Telefoninių pokalbių įrašų duomenų tvarkymas

    Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl asmens duomenų tvarkymo vykdant darbuotojų tarnybinių automobilių naudojimo stebėseną tvarkos aprašo patvirtinimo

   Privatumo politika

Atgal