DUK
8346 20450
Lt En Ru
Pradžia
lt
en ru

Dėl profilaktiškai tiriamų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti asmenų grupių nustatymo

Dėl profilaktiškai tiriamų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai)  nustatyti asmenų grupių...

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3  dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ 1.3.2 papunkčiu:

  1. N u s t a t a u profilaktiškai tiriamų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti asmenų grupes: viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų ir įmonių (SĮ „Kaišiadorių paslaugos“, UAB Kaišiadorių butų ūkio, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato, UAB „Kaišiadorių šiluma“, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos, UAB ,,Kaišiadorių vandenys“) darbuotojai, kurie, vykdydami savo darbines pareigas, turi tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis.
  2. Į p a r e i g o j u šio įsakymo 1 punkte išvardytų įstaigų vadovus:

2.1. sudaryti profilaktiškai tiriamų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti asmenų sąrašus ir užtikrinti, kad vienkartinis tyrimas sutikusiems tirtis asmenims būtų atliekamas ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų;

2.2. sudarytus sutikusių tirtis asmenų sąrašus teikti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojai Danguolei Miliauskaitei el. p.danguole.miliauskaite@kaisiadorys.lt.

  1. N u r o d a u, kad 1 punkte nurodytų grupių asmenims profilaktiniai periodiniai tyrimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atliekami Kaišiadorių savivaldybės mobiliajame punkte Ėminių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-390 „Dėl Ėminių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Registracija į mobilųjį punktą vykdoma per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą.
  2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymą Nr. V1E-1030 ,,Dėl papildomų profilaktiškai tirtinų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) asmenų grupių nustatymo“.
  3.  P a v e d u Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui šį įsakymą paskelbti Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Administracijos direktorius                                                                              Mindaugas Nasevičius

Atgal