DUK
8346 20450
Lt En Ru
Pradžia
lt
en ru

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka 1-o kambario ir 2-jų kambarių butus pirkimo objekto dalyse nurodytose teritorijose

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka 1-o kambario ir 2-jų...

Planuojama įsigyti 4 (keturis) butus (paskirtis - gyvenamoji), kurie bus skirti Kaišiadorių r. sav. socialinio būsto fondo plėtrai.

Perkančioji organizacija – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, kodas 188773916, Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys, tel. (8 346) 20450, el. paštas dokumentai@kaisiadorys.lt.

Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 ,,Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos prašo patvirtinimo” bei Socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygomis, patvirtintomis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V1E-72.

Pirkimas skaidomas į dalis:

             I pirkimo objekto dalis – vieno kambario butas, kurio naudingasis plotas yra ne didesnis kaip 40 kv. m,  Kaišiadorių mieste;

             II pirkimo objekto dalis – vieno kambario butas, kurio naudingasis plotas yra ne didesnis kaip 40 kv. m, Kaišiadorių mieste;

             III pirkimo objekto dalis – dviejų kambarių butas Kaišiadorių mieste;

             IV pirkimo objekto dalis – vieno kambario butas, kurio naudingasis plotas yra ne didesnis kaip 40 kv. m, Žiežmariuose.

Neperkami butai:

 1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su krosniniu šildymu, neturintys centralizuotai tiekiamo vandens, centralizuotai tvarkomų nuotekų, elektros tiekimo;
 2. įrengti pusrūsyje, palėpėje, užstatytame praėjime, poilsiui skirtose patalpose;
 3. mediniuose ar karkasiniuose namuose;
 4. ne 100 procentų užbaigti (jeigu butas pasiūlymo pateikimo dieną yra neįrengtas, jis turėtų būti įrengtas iki pirkimo sutarties sudarymo);
 5. kurių patalpų išdėstymas nesutampa su buto kadastrinėje byloje nurodytais duomenimis (jeigu buto patalpų išdėstymas pasiūlymo pateikimo dieną nesutampa su kadastrinėje byloje nurodytais duomenimis, kadastrinės bylos duomenys turėtų būti atnaujinti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre iki sutarties sudarymo);
 6. kurių fizinis nusidėvėjimas pagal Nekilnojamojo turto kadastro duomenis yra daugiau kaip 60 procentų.

Pirkimo dokumentų išdavimo vieta. Socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu pirkimo sąlygas galima gauti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 212 kab. (Katedros g. 4, Kaišiadorys) arba Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kaisiadorys.lt.

Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų priėmimo vieta – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius, 212 kab. (Katedros g. 4, Kaišiadorys).

Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo terminas iki 2021 m. gegužės 5 d. 16.00 val. darbo dienomis ir darbo valandomis.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

 1. nuosavybę patvirtinančio dokumento kopija (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas);
 2. kadastro duomenų bylos kopija (jei kandidato siūlomas parduoti butas yra renovuotame name, tai buto kadastro duomenų byla turi būti atnaujinta);
 3. dokumentai, suteikiantys teisę asmeniui derėtis dėl buto pardavimo (asmens dokumentas ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas), jeigu pasiūlymą teikia ne buto savininkas;
 4. buto arba namo, kuriame yra siūlomas pirkti butas, energinio naudingumo sertifikato kopija;
 5. jeigu butas yra atnaujintame (modernizuotame) name, pažyma apie savininko įvykdytus įsipareigojimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu, palūkanomis;
 6. bendraturčių sprendimas (sutikimas) parduoti butą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnyje nustatyta tvarka;
 7. teismo leidimas parduoti būstą, jei buto savininkas turi nepilnamečių vaikų;
 8. dokumentai, kuriuose būtų nurodoma, ar siūlomas butas parduodamas kartu su jam priskirtu žemės sklypu (tais atvejais, kai kandidatas neparduoda butui priskirto žemės sklypo, privaloma nurodyti butui priskirto žemės sklypo naudojimosi sąlygas). Jei siūlomam butui nėra priskirtas žemės sklypas, kandidatas pasiūlymo formoje nurodo „NEPRISKIRTA“.

Pasiūlymai bei kiti dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

Būstų pirkimo komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, data ir laikas – 2021 m. gegužės 5 d. 16.15 val.

Pasiūlymų pateikimas: užklijuotuose vokuose kandidatai pateikia tiesiogiai patys, per kurjerį arba atsiunčia paštu registruotu laišku iki 2021 m. gegužės 5 d. 16.00 val.

Ant voko turi būti užrašyta:

 • pirkėjo pavadinimas ir adresas:

Būstų pirkimo komisijai

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys

 

 • paraišką teikiančio asmens

vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris;

įmonės pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre.

 

Viename pasiūlyme kandidatas gali siūlyti pirkti tik vieną butą. Jei kandidatas nori siūlyti parduoti daugiau kaip vieną butą, kiekvienam siūlomam butui jis turi užpildyti atskirą pasiūlymą. Vieno kandidato teikiamų pasiūlymų kiekis neribojamas.

Papildoma informacija teikiama telefonu  8 618 77 930.

Atgal