DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išaiškinimas dėl socialinio dialogo užtikrinimo, kolektyvinių sutarčių galiojimo ir kitų su darbo santykiais susijusių aspektų karantino laikotarpiu

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išaiškinimas dėl socialinio...

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atsižvelgdama į paklausimus, susijusius su socialiniu dialogu, kolektyvinių sutarčių galiojimu ir kitais darbo santykių aspektais karantino laikotarpiu, teikia šį išaiškinimą.

 

   Dėl kolektyvinių sutarčių galiojimo

   Pažymime, kad kolektyvinės sutartys karantino laikotarpiu nenustoja galioti. Vadovaujantis Tarptautinės darbo organizacijos Asociacijų laisvės komiteto išaiškinimais, net ir esant ekstremaliai ar kitai sudėtingai situacijai valstybėje, dėl kolektyvinių sutarčių nuostatų keitimo turi tartis jas sudariusios šalys.

   Mes suprantame, kad šiuo laikotarpiu yra sudėtinga vykdyti finansinius įsipareigojimus, kylančius iš kolektyvinių sutarčių, todėl remiantis geranoriškumo ir bendradarbiavimo principais, rekomenduojame darbdaviams ir profesinėmis sąjungomis kartu tartis dėl sutarčių nuostatų keitimo.

   Dėl apmokėjimo, nustatyto kolektyvinėse sutartyse, už prastovas

   Atkreipiame dėmesį, kad jeigu galiojančiose kolektyvinėse sutartyse yra susitarta dėl apmokėjimo už prastovas, manome, kad darbuotojams už jas karantino laikotarpiu turi būti apmokama pagal naujai pakeistą apmokėjimą, nustatytą ir susietą su karantinu Darbo kodekse. Todėl šiuo aspektu kolektyvinės sutarties nuostatos dėl apmokėjimo už prastovas neturėtų būti taikomos, nes jos nėra siejamos su karantino laikotarpiu, t. y. jų teisinis pagrindas yra kitoks.

   Dėl trišalio, dvišalio socialinio dialogo, įskaitant konsultacijas su darbuotojų atstovais

   Pažymime, kad demokratijos principų išlaikymas darbovietėse yra kaip niekada svarbus, todėl priimant sprendimus, kurie gali daryti esminę įtaką darbuotojų padėčiai, rekomenduojame pasinaudoti visomis galimomis ir tam tikrai situacijai tinkamomis socialinio dialogo formomis, įskaitant veikiančias trišales ir (arba) dvišales tarybas. Taip pat įmonėse ir įstaigose yra svarbu bendrauti ir bendradarbiauti su darbuotojų atstovais, siekiant tarpusavio supratimo ir sprendimų priimtinumo tiek darbdaviams, tiek darbuotojams.

   Dėl nemokamų atostogų suteikimo darbuotojams

   Dar kartą atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šiuo laikotarpiu turi būti vengiama suteikti darbuotojams nemokamas atostogas, nes susiklosčius tokiai situacijai, nėra iki galo aišku, kiek darbuotojo valia, prašant suteikti tokias atostogas, yra laisva, t. y. ar jis nejaučia spaudimo tokias atostogas pasiimti, ypač įvertinus tai, kad tokių atostogų laikotarpiu darbuotojas ne tik, kad negauna pajamų, bet šis laikotarpis nelaikomas draudiminiu: dėl nutrūkusio socialinio draudimo įmokų mokėjimo nekaupiamas stažas ligos, motinystės, vaiko priežiūros išmokoms. Taip pat nemokamų atostogų metu susirgęs žmogus negali gauti ligos išmokos, o slaugydamas šeimos narį – slaugos išmokos.

   Taip pat priimant sprendimus dėl darbo santykių, rekomenduojame vadovautis Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išaiškinimais.

   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Atgal