DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų pildymas lauko aikštelėse

Motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų pildymas lauko aikštelėse

Aplinkos ministerija primena, kad nuo 2024 m. gegužės 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-183/D1-110 patvirtintas Transporto priemonių techninės priežiūros, remonto, techninės pagalbos ir perdirbimo paslaugų teikimo tvarkos, reikalavimų šiuos darbus atliekantiems asmenims ir šiems darbams keliamų aplinkos apsaugos reikalavimų aprašas (toliau – Tvarkos aprašas). Vienas esminių pokyčių – sugriežtinti reikalavimai automobilių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms, tarp jų įmonėms, teikiančioms motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų (toliau – kondicionavimo sistema) pildymo paslaugas kitiems subjektams automobilių stovėjimo aikštelėse ar kitose panašios paskirties vietose, reikalavimas prieš pildant transporto priemonės oro kondicionavimo sistemą fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis (toliau – F-dujos) privaloma patikrinti šios sistemos sandarumą ir jos komponentų techninę būklę.

Atkreipiame dėmesį, kad kondicionavimo sistemose dažniausiai naudojamos šios F-dujos: HFC‑134a ir HFC-1234yf, kurios patekusios į atmosferą, turi didelį neigiamą poveikį klimatui arba veikiamos tam tikroms sąlygomis virsta itin toksiškomis ir ėsdinančiomis medžiagomis. Šios medžiagos į atmosferą patenka per nesandarias kondicionavimo sistemos vietas, kurių atsiradimą  transporto priemonėse lemia eksploatavimo metu sukeltos vibracijos. Esant F-dujų nuotėkiui kondicionavimo sistema negali efektyviai funkcionuoti – vėsinti arba šildyti automobilio salono.

Laikinas problemos sprendimo būdas – užpildyti nesandarią sistemą F-dujomis, artėjant šiltajam sezonui, yra žalingas aplinkai, moraliai neatsakingas, siekiant užsidirbti teršiant aplinką ir galimai pažeidžiantis vartotojo teises bei neišsprendžiantis problemos priežasties.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo 27.2. papunkčiu, prieš pradedant darbus privaloma atlikti kondicionavimo sistemos sandarumo patikrinimą, įsitikinti ar ji yra techniškai tvarkinga, o nustačius F-dujų nuotėkį draudžiama minėtą sistemą pildyti šiomis dujomis. Tokiais atvejais turi būti nurodoma klientui kreiptis į automobilių techninės priežiūros paslaugas teikiantį servisą tam, kad būtų atlikti remonto darbai ir sandarumo patikra. Kondicionavimo sistemų pildymo paslaugas kitiems subjektams automobilių stovėjimo aikštelėse ar kitose panašios paskirties vietose vykdantys asmenys (toliau – kondicionavimo sistemų pildytojai) gali pildyti tik techniškai tvarkingas ir sandarias sistemas tik tais atvejais, kuomet remontą atlikęs automobilių techninės priežiūros paslaugas teikiantis servisas neturėjo F-dujų.

2024 m. vasario 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/573 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 517/2014 (toliau – Reglamentas ), 4 straipsnio 1 dalis draudžia į atmosferą išleisti F‑dujas, todėl kondicionavimo sistemų pildytojai privalo imtis visų techniškai ir ekonomiškai įmanomų priemonių, kad būtų užkirstas kelias jų išleidimui į atmosferą. Nuotėkio tikrinimui privalo būti naudojami nuotėkio ieškikliai: veikiantys putų pagrindu, dažai, parodantys nuotėkio vietą apšvietus ultravioletine šviesa, elektroniniai ieškikliai, slėgiminės dujos (pvz., azotas, inertinės dujos), kurios patikimai leidžia patikrinti ar kondicionavimo sistema yra sandari – neišleidžianti F‑dujų į atmosferą. Nesilaikant šio reikalavimo yra numatytos administracinės baudos.  

Taip pat norime priminti apie kitus kondicionavimo sistemų pildytojams taikomus reikalavimus, už kurių nesilaikymą gali būti skirtos administracinės baudos:

  • vadovaujantis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymo (toliau – įstatymas) 122straipsniu,  atlikus kondicionavimo sistemos pildymo F-dujomis paslaugą, privaloma suteikti ne trumpesnį kaip 3 mėnesių trukmės garantinį terminą;
  • darbui naudoti tik tinkamai paženklintas F-dujų talpyklas, kaip nustatyta Reglamento 12 straipsnyje;
  • kondicionavimo sistemų sandarumo patikros, nuotėkio vietos aptikimo, remonto, pildymo F‑dujomis darbus, privalo atlikti tik tinkamą kvalifikaciją ir tai liudijantį pažymėjimą turintys fiziniai asmenys, kaip tai numatyta Tvarkos aprašo 27.4. papunktyje;
  • remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1‑12 „Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto“ 13 punktu, fiziniai ir juridiniai asmenys, atliekantys visų rūšių įrangos dalių, kuriose yra F-dujų, aptarnavimą, techninę priežiūrą ir remontą ar naudojančios F-dujas ūkinėje komercinėje veikloje, kiekvienais metais iki kovo 1 d. turi pateikti informaciją apie F-dujų sunaudojimą už praėjusius kalendorinius metus Aplinkos apsaugos agentūrai per IS „AIVIKS“.

Aplinkos ministerija ragina, automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų panašios paskirties vietų savininkus (toliau – aikštelių savininkai), skirti daugiau dėmesio prieš išduodant laikinus leidimus naudotis tam tikru aikštelės plotu kondicionavimo sistemų pildytojams. Todėl siūlome prieš suteikiant laikiną leidimą naudotis aikštelės plotu prašyti, kad kondicionavimo sistemų pildytojai pateiktų informaciją apie: fizinių asmenių vykdysiančių veiklą, kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus, išrašą apie patektą ataskaitą per AIVIKS už 2023 m. sunaudotas HFC‑134a ir HFC‑1234yf (jei veikla vykdyta 2023 m. ar anksčiau),  kurios turėjo būti pateiktos iki 2024 m. kovo 1 d., Reglamento 4 straipsnio 1 dalies laikymąsi, įrangą, kuri bus naudojama sandarumo ir nuotėkio patikrai, kondicionavimo sistemos pildymui F-dujomis atlikti, su nuosavybę patvirtinančiais dokumentais, tinkamai paženklintų F-dujų‑ talpyklų, įsigijimą patvirtinančius dokumentus ir įstatymo 122 straipsnio laikymąsi.

Informuojame, kad norint tinkamai atlikti kondicionavimo sistemos sandarumo ir nuotėkio patikrinimą bei šios sistemos užpildymą F-dujomis, reikia turėti tinkamą įrangą: greitųjų jungčių ar žarnų komplektų, skirtų darbui su HFC‑134a ir HFC‑1234yf, elektroninio arba putų pagrindu veikiančio nuotėkio ieškiklio ar ultravioletinei šviesai jautrių dažų, skirtų nuotėkio aptikimui, slėgiminių dujų, šaldymo agento atsiurbimo stotelės su tepalo atskyrimo funkcija, vakuuminio siurblio su vakuumetru, manometrų, elektroninių svarstyklių, skirtų F-dujų svoriui nustatyti, termometro salono temperatūrai matuoti. Gali būti naudojamos automobilių kondicionavimo sistemų pildymo stotelės su tepalo atskyrimo funkcija ar be jos, šis įrenginys atlieka tik keletą funkcijų: sistemos vakuumavimą, F-dujų su tepalų priemaišomis išsiurbimą, F-dujų įleidimą į kondicionavimo sistemą, bet neatlieka sandarumo patikros, kuris patikimai atliekamas tik su slėgiminėmis dujomis, o nuotėkis nustatomas su nuotėkio ieškikliais. Saugiam darbui rekomenduojamos asmens apsaugos priemonės: pirštinės saugančios nuo šalčio, apsauginiai akiniai. Neturint tinkamos įrangos, skirtos sandarumo ir nuotėkio patikrai atlikti, neužtikrinamas Reglamento 4 straipsnio 1 dalies reikalavimas į atmosferą neišleisti F-dujų.

Aplinkos viceministras

Kęstutis Šetkus

Atgal