DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Nuostatai

PATVIRTINTA
                                                                                          Kaišiadorių rajono savivaldybės
                                                                                          administracijos direktoriaus
                                                                                          2020 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V1E-87

 KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

VEIKLOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Turto valdymo skyrius (toliau – Skyrius) yra Kaišiadorių  rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos padalinys.

2. Šie nuostatai nustato Skyriaus funkcijas, uždavinius, darbo organizavimą bei reikalų perdavimą ir priėmimą.

3. Skyrius veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais poįstatyminiais aktais,  Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

4. Skyrius turi savo antspaudą su Skyriaus pavadinimu ,,Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius“ ir nustatytos formos dokumentų blankus.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Skyriaus uždaviniai:

5.1. įgyvendinant visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principus, organizuoti Savivaldybės turto valdymą, naudojimą ir  disponavimą juo;

5.2. įgyvendinti valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas: piliečių nuosavybės teisių į gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės ir komercinės paskirties pastatus atkūrimą bei vykdyti valstybės garantijas nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų;

5.3. koordinuoti licencijų išdavimą verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, mažmenine prekyba tabako gaminiais, keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, bei leidimų išdavimą vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi;

5.4. koordinuoti Savivaldybės, kaip savivaldybės įmonės, uždarųjų akcinių bendrovių, VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centro bei VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros juridinio asmens dalyvio, turtines ir neturtines teises ir pareigas;

5.5. vykdyti statinių naudojimo priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka;

5.6. administruoti ir užtikrinti daugiabučių gyvenamųjų namų, butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę.

6. Skyriaus funkcijos:

6.1. rengia strateginio veiklos plano koordinuojamų programų ir jų priemonėms įgyvendinti numatomo lėšų poreikio projektus;

6.2. rengia individualaus ir norminio pobūdžio teisės aktų projektus Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto naudojimo ir disponavimo juo klausimais, kontroliuoja jų vykdymą;

6.3. koordinuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimą panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, parengia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos turto panaudos sutartis, kontroliuoja jų vykdymą;

6.4. vykdo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos procedūras, parengia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos turto nuomos sutartis, kontroliuoja jų vykdymą;

6.5. vykdo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo procedūras;

6.6. organizuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto viešųjų prekių pardavimo aukcionų rengimą, turto inventorizavimo, nurašymo procedūras;

6.7. vykdo socialinio būsto ar valstybės paramos būstui įsigyti suteikimą;

6.8. vykdo sprendimus dėl atkurtų nuosavybės teisių į gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės ir komercinės paskirties pastatus;

6.9. vykdo būstų pardavimo procedūras;

6.10. vykdo valstybės garantijas nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų;

6.11. organizuoja ir kontroliuoja licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, mažmenine prekyba tabako gaminiais, keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimą;

6.12. organizuoja ir kontroliuoja leidimų išdavimą vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi;

6.13. organizuoja Savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų vykdymą savivaldybės įmonėje ,,Kaišiadorių paslaugos“, uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurių akcijų turi Savivaldybė, viešojoje įstaigoje  Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras bei viešojoje įstaigoje  Kauno regiono plėtros agentūra, analizuoja jų veiklą;

6.14. koordinuoja leidimų išdavimą prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose;

6.15  rengia sutikimus steigti lombardus;

6.16 konsultuoja butų ir kitų patalpų savininkus bendrosios nuosavybės valdymo formos klausimais;

6.17. koordinuoja Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos veiklą;

6.18. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro bešeimininkio turto sąrašus;

6.19. vykdo savivaldybės paskirtų administratorių, kai butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat, kai bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, veiklos priežiūrą ir kontrolę;

6.20. kontroliuoja, kaip daugiabučių namų bendrijos valdymo organai atlieka pagal Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymą jiems priskirtas funkcijas;

6.21. inicijuoja viešuosius pirkimus, susijusius su Skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymu.

 

III. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

7. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

8. Skyriaus vedėjas:

8.1. planuoja Skyriaus veiklą sudarydamas metinį veiklos planą, organizuoja nustatytų uždavinių ir priemonių vykdymą ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;

8.2. rengia Skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų projektus;

8.3. rengia ir kasmet iki vasario 1 d. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui metinę Skyriaus veiklos ataskaitą;

8.4. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;

8.5. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;

8.6. tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

8.7. atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

9. Einamieji Skyriaus klausimai aptariami su Skyriaus vedėju. Pasitarimų metu Skyriaus darbuotojai atsiskaito už pavedimų vykdymą, informuoja apie artimiausius darbus.

10. Skyriaus darbuotojai privalo palaikyti tarpusavio ir su kitų struktūrinių padalinių darbuotojais ryšius taip, kad galėtų efektyviai vykdyti savo pareigas.

11. Skyriaus vedėjui nesant, jį pavaduoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas kitas Skyriaus darbuotojas.

12. Skyriaus vedėjas užtikrina, kad skyriaus darbuotojų funkcijos būtų vykdomos jų atostogų, komandiruočių ar laikino nedarbingumo metu.

13. Skyriaus vedėjas pasirašo Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais raštus.

14. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

 

IV. SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

15. Savivaldybės administracijos direktoriui išleidus įsakymą dėl Skyriaus vedėjo atleidimo iš pareigų, įsakyme nurodytu laiku, dalyvaujant Savivaldybės administracijos direktoriui, atleidžiamas Skyriaus vedėjas turi perduoti reikalus Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

16. Perduodant reikalus, turi būti pateikti svarbiausi duomenys, apibūdinantys faktinę Skyriaus būklę.

17. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

18. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka pas Savivaldybės administracijos direktorių, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Buvęs Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

19. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima Skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

 _______________________________

Atgal