DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Informacija žemės sklypų savininkams, fiziniams asmenims, naudojantiems žemę pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį, kurių gyvenamosios vietos adresas yra nežinomas

Informacija žemės sklypų savininkams, fiziniams asmenims, naudojantiems žemę pagal nekilnojamojo...

AB ,,Amber Grid“, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 2 dalimi ir būdamas planavimo iniciatorius ir asmuo, suinteresuotas ūkinės veiklos vykdymu, informuoja žemiau išvardintų žemės sklypų savininkus/patikėtinius/naudotojus apie Įstatyme nurodytą teritoriją, nustatytą tenkinant viešąjį interesą, joje taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teisę kreiptis dėl kompensacijos sumokėjimo:

Eil. Nr. Žemės sklypo unikalus Nr. Žemės sklypo adresas Teritorija, nustatyta tenkinant viešąjį interesą:

1. 494500010016 Kaišiadorių r. sav., Pravieniškių sen., Aleksandruvkos k. · Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) vamzdyno apsaugos zonos (SŽNS įstatymo III skyriaus penktasis skirsnis), kurios dydis (plotis) ir šioje teritorijoje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatytos SŽNS įstatymo 27 ir 28 straipsnyje; · Elektros tinklų apsaugos zonos (SŽNS įstatymo III skyriaus ketvirtasis skirsnis), kurios dydis (plotis) ir šioje teritorijoje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatytos SŽNS įstatymo 24 ir 25 straipsnyje.

2. 440015794000 Kaišiadorių r. sav., Pravieniškių sen., Karčiupio k.

Teritorijų planavimo dokumentas patvirtintas 2022 m. gegužės 26 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. V17E-162 „Dėl vietovės lygmens specialiojo inžinerinės infrastruktūros (magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas (II gijos) atkarpos rekonstravimo) Kaišiadorių r. sav. Pravieniškių sen. ir Rumšiškių sen. vystymo plano patvirtinimo“. Susipažinti su patvirtintu teritorijų planavimo dokumentu galite teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt, TPD Nr. S-VT-49-21-431.

Informuojame, kad teisę į kompensaciją galite įgyvendinti Planavimo iniciatoriui pateikiant LR Vyriausybės 2020-04-01 nutarimu Nr. 339 Metodikoje „Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika“ nustatyta tvarka užpildytą prašymą išmokėti kompensaciją kartu su pridedamais dokumentais (toliau – Prašymas).

Vadovaujantis SŽNS įstatymo 141 straipsnio 3 dalimi kompensacijos nemokamos, kai nurodytai veiklai statybą leidžiantys dokumentai buvo išduoti, suderinti ir veikla pradėta vykdyti iki 1992-05-11. Kompensacija už žemės sklypuose (laisvoje žemėje) nustatytas teritorijas, kuriose bus taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, bus mokama tik už tą teritorijos dalį, kuri nepersidengia su anksčiau žemės sklype nustatyta teritorija, t. y. už planuojamo magistralinio dujotiekio apsaugos zonos plotą, nepersidengiantį (papildomą) su esamu magistralinio dujotiekio apsaugos zonos plotu.

Metodikos nustatyta tvarka užpildytas Prašymas (Metodikos 1 priedas) gali būti teikiamas Planavimo iniciatoriui (AB ,,Amber Grid“) tiesiogiai (pasirašytinai), paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis pateikti dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.

Planavimo iniciatoriaus duomenys – AB ,,Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, el. p. info@ambergrid.lt.

Pažymėtina, kad Prašymo nagrinėjimas bus pradėtas ne anksčiau, nei bus įregistruotos naujos (papildomos) teritorijos Nekilnojamojo turto registre, t. y. kompensacija gali būti apskaičiuota tik pagal viešajame registre įregistruotą apsaugos zonos plotą.

Mokėtinos kompensacijos dydis apskaičiuojamas Metodikoje nustatyta tvarka.

Atgal