DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Kita informacija

Socialinės paramos skyrius informuoja, kad nuo 2019 m. lapkričio 20 d.:

   Fizinis asmuo, norintis tapti vaiko globėju (rūpintoju), savivaldybės administracijai turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, gyvenamąją vietą, telefono ryšio numerį arba elektroninio pašto adresą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos (rūpybos) motyvus, pageidaujamų globoti (rūpintis) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį;
 2. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a), išduotą ne vėliau kaip prieš 12 mėn.;
 3. kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad fizinis asmuo ar sutuoktiniai taptų vaiko globėju (-ais) (rūpintoju (-ais).

   Fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, dalyviu, savivaldybės administracijai turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, gyvenamąją vietą, telefono ryšio numerį arba elektroninio pašto adresą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, šeimynos steigimo motyvus, pageidaujamų šeimynos globojamų (rūpinamų) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį;
 2. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a), išduotą ne vėliau kaip prieš 12 mėn.;
 3. Išvadą, įrodančią, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, dalyviu, yra išklausęs nurodytus mokymus, jei jis atitinka Šeimynų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktyje nurodytą sąlygą;
 4. dokumentus, įrodančius, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, atitinka bent vieną iš Šeimynų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytų sąlygų;
 5. Šeimynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus dokumentus.

   Fizinis asmuo, norintis tapti budinčiu globotoju, savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai turi pateikti:

 1. rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, gyvenamąją vietą, telefono ryšio numerį arba elektroninio pašto adresą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, priežiūros motyvus;
 2. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a), išduotą ne vėliau kaip prieš 12 mėn.;
 3. kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad jis taptų budinčiu globotoju.

   Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo dienos persiunčia jų kopijas savivaldybės teritorijoje veikiančiam Tarnybos teritoriniam skyriui, kad jis atliktų pradinį fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju įvertinimą.

   Vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą, palikdami savo vaiką prižiūrėti pasirinktam fiziniam asmeniui ne ilgesniam kaip šešių mėnesių terminui, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki norimos vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos, savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai privalo pateikti:

 1. rašytinį Prašymą nustatyti vaiko laikinąją priežiūrą pas vaiko giminaičius, su vaiku emociniais ryšiais susijusius asmenis ar kitus vaiko tėvų ar jo atstovų pagal įstatymą nurodytus asmenis;
 2. išrašą iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas;
 4. asmens, galinčio laikinai prižiūrėti vaiką, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. dokumentus (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas), įrodančius priežastis, dėl kurių vaikui prašoma nustatyti laikinąją priežiūrą;
 6. jei vaiko laikinąją priežiūrą prašo nustatyti ne jo tėvai, o kiti jo atstovai pagal įstatymą – teismo sprendimo dėl vaiko globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopiją arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopiją.  

Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos išnagrinėja ir priima sprendimą dėl vaiko laikinosios priežiūros tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu. Vaiko laikinoji priežiūra tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Smulkesnę informaciją gali suteikti

Dovilė Bačiulienė
Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

mob. 8 609 40 312, el. paštas dovile.baciuliene@kaisiadorys.lt

 

Atgal