DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

BENEDIKTAS TRAKIMAS

Trakimas Benediktas (slapyvardis Genelis) – partizanas, Didžiosios Kovos apygardos štabo viršininkas – gimė 1921 m. gruodžio 15 d. Naujažerio kaime, Žaslių valsč. Iki mirties buvo atkurtos LLKS Didžiosios Kovos apygardos vadu. Augo pasiturinčiojoje, išsilavinusioje Emilijos ir Jurgio Trakimų šeimoje su septyniomis seserimis. Keturios iš jų tapo ryšininkėmis, o pats Benediktas partizanu. Prieš karą su šeima persikėlė į Vilnių, ten dirbo sanitaru. Lietuvą okupavus vokiečiams, 1942 m. balandžio mėn. B. Trakimas įstojo į Reicho darbo tarnybą) ir išvyko į Vokietiją, Riugeno salą. Ten praleido 8 mėnesius, po to grįžo į Lietuvą. 1943 metų sausį–rugpjūtį tarnavo kariuomenėje, po to grįžo į Lietuvą ir  ėmė slapstytis pas mamos brolius Marcinkevičius Žibavičių kaime (Žaslių valsč.). Į partizanų gretas įsiliejo 1944 m. gruodžio mėn. Davė partizano priesaiką, gavo Genelio slapyvardį.

Iš pradžių buvo Lietuvos Laisvės Armijos Didžiosios Kovos rinktinės partizanas, 1-o Klevelio bataliono būrio, nuo 1945 m. kovo – rinktinės štabo apsaugos būrio, 1-o bataliono 5-os kuopos vadas, 1945 m. gruodį – Didžiosios Kovos apygardos štabo Žvalgybos ir ryšių skyriaus, 1946 m. kovo mėn. – apygardos štabo viršininkas.

Nuo 1947 m. apygardos veikla ėmė krikti, prasidėjo suėmimai, išdavystės ir 1947 m. gegužės 18 d. kartu su seserimi, partizanų ryšininke Ona Trakimaite-Ožka Kaune, Laisvės alėjoje, buvo sulaikytas. Tų pačių metų lapkričio 22 d. Ypatingojo pasitarimo nuteistas 25 m. kalėti. Kalėjo Intos, Vorkutos lageriuose, Komijoje. 1956 m. birželio 19 d. bausmė sumažinta iki 15 m. lagerių. 1957 m. spalio mėn. paleistas. Draudžiant gyventi Lietuvoje, gyveno Daugpilyje, Latvijoje. 1989 m. su šeima grįžo į Lietuvą ir po sunkios ligos  mirė 1998 m. balandžio 5 d. Palaidotas šeimos kape Migučionyse, Trakų rajone.

Apdovanojimai

1992 m. suteiktas dimisijos pulkininko leitenanto laipsnis,

1998 m. apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-ojo laipsnio ordinu.

2019 m. jam paskirtas Kaišiadorių rajono savivaldybės garbės piliečio vardas.

Informacijos šaltinis: http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Trakimas_Benediktas

Atgal