DUK
(8 346) 20 450
Lt En Ru
Pradžia
lt
en ru

Dėl tikrovės neatitinkančios informacijos paneigimo

Dėl tikrovės neatitinkančios informacijos paneigimo

   2021-07-08 informaciniame portale kaisiadoriuzinios.lt buvo publikuotas straipsnis „Kaišiadorių medikai kaltina ligoninės direktorę mobingu ir nusikalstamu finansų tvarkymu“ (toliau – Straipsnis). Straipsnyje pateikta tikrovės neatitinkanti, melaginga ir šmeižianti informacija, kuri pakenkė VšĮ Kaišiadorių ligoninė, jos direktorės, Kaišiadorių rajono savivaldybės, savivaldybės mero V. Tomkaus ir jo žmonos teisėtiems interesams, ypač dalykinei reputacijai, pažemino šių asmenų garbę ir orumą. Todėl, vadovaujantis LR Visuomenės informavimo įstatymo 15 ir 45 str. nuostatomis, savivaldybės meras kreipėsi į informacinio portalo „Kaišiadorių žinios“ redaktorių Tomą Čyvą, reikalaudamas artimiausiu metu paskelbti tokį paneigimą:

   „Paneigimas

    2021-07-08 informaciniame portale kaisiadoriuzinios.lt buvo publikuotas straipsnis „Kaišiadorių medikai kaltina ligoninės direktorę mobingu ir nusikalstamu finansų tvarkymu“ (toliau – Straipsnis). Straipsnyje pateikta tikrovės neatitinkanti, melaginga ir šmeižianti informacija, kuri pakenkė VšĮ Kaišiadorių ligoninė, jos direktorės, Kaišiadorių rajono savivaldybės, savivaldybės mero V. Tomkaus ir jo žmonos teisėtiems interesams, ypač dalykinei reputacijai, pažemino šių asmenų garbę ir orumą.

   Straipsnyje teigiama: „Kolektyvinis skundas pasiekė ir FNTT ir Kaišiadorių mero V. Tomkaus stalus“, toliau rašoma, neva meras į skundą nereaguoja. Ši informacija yra klaidinga ir neatitinkanti tikrovės, nes minėtą skundą Kaišiadorių rajono savivaldybė iš VšĮ Kaišiadorių ligoninės gavo tik 2021-07-12, po to kai Straipsnis buvo publikuotas ir kreipėmės į VšĮ Kaišiadorių ligoninę su prašymu pateikti skundą, jeigu jį yra gavusi. Skunde akivaizdžiai matosi, kad jis adresuotas tik LR Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos direktoriui Antoni Mikulskiui ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyboje gautas 2021-05-25 (Reg. Nr. 0-8545). Jokių kitų dokumentų ar įrodymų, kad skundas būtų buvęs pateiktas ir Kaišiadorių rajono savivaldybės merui V. Tomkui pateikta nebuvo.

   Straipsnyje teigiama: „Medikai užsimena, kad į mero žmonos sąskaitą kiekvieną mėnesį už laboratorinių mėginių testavimus per privačią laboratoriją ir ligoninę galimai įkrenta solidžios sumos“. Šis teiginys yra akivaizdžiai melagingas, neatitinkantis tikrovės ir šmeižiantis. Informuojame, kad mero žmona niekaip nėra susijusi nei su VšĮ Kaišiadorių ligonine, nei su jokiomis privačiomis laboratorijomis ir niekada nėra gavusi jokių pajamų iš VšĮ Kaišiadorių ligoninė ar privačių laboratorijų.

   Straipsnyje teigiama: „Medikai užsimena, kad nors 2019-2020 metais medicinos įranga buvo perkama kelis kartus didesnėmis kainomis nei rinkoje, bet tai savivaldybės vadovams nesukėlė jokių abejonių“. Ši informacija taip pat yra klaidinga ir neatitinkanti tikrovės. Nors ir nedetalizuojama straipsnyje, kurie savivaldybės vadovai turimi omenyje, bet iš visų savivaldybės vadovų straipsnyje minimas tik savivaldybės meras V. Tomkus, todėl akivaizdu, kad šis teiginys taikomas ir jam. Teiginys, kuris susideda iš dviejų dalių, nėra niekuo pagrįstas, nėra pateikta jokių faktų, kuriais remiantis būtų galima teigti, jog medicinos įranga ligoninėje buvo perkama kelis kartus didesnėmis kainomis nei rinkoje. Nepateikus jokio pirmosios teiginio dalies pagrindimo, antroji teiginio dalis savaime lieka nepagrįsta. Juo labiau, nėra pateikta ir jokios informacijos ar įrodymų, kad savivaldybės vadovai neva žinotų apie „kelis kartus didesnėmis kainomis nei rinkoje medicinos įrangos įsigijimus“ ir  tokius įsigijimus toleruotų.

   Straipsnyje teigiama: „Kaišiadorių rajono savivaldybės meras V. Tomkus nekreipia dėmesio [į] daug kartų išsakytus ligoninės darbuotojų skundus dėl netinkamo darbo organizavimo ir finansų apskaitos“. Šis teiginys taip pat nėra niekuo pagrįstas, yra klaidingas ir neatitinka tikrovės, o tikrieji faktai rodo priešingai. Pavyzdžiui, 2021-05-24 gavus dvejų ligoninės darbuotojų skundą buvo pavesta savivaldybės administracijai atlikti tyrimą, patikrinti skunde nurodytas aplinkybes ir pateikti išvadas. Šis tyrimas yra atliekamas, išvadų laukiame iki liepos 15 d., tačiau tyrimo veiksmai dar atliekami ir terminas greičiausiai bus pratęstas. Taip pat 2019-05-31 buvo gautas anoniminis,  nepasirašytas ligoninės darbuotojų skundas, nors į anoniminius skundus nėra būtina reaguoti, tačiau meras V. Tomkus pavedė savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai atlikti skunde nurodytų priedų mokėjimo pagrįstumo patikrinimą, taip pat pavedė patikrinti viešųjų pirkimų organizavimą. Be to, ligoninės direktorės buvo paprašyta dėl šių aplinkybių pasiaiškinti. Direktorės pasiaiškinimas gautas 2019-06-12, o Kontrolės ir audito tarnybos išvados gautos 2019-06-18. Gavus šias išvadas ir direktorės pasiaiškinimą pažeidimų viešųjų pirkimų srityje nenustatyta, visi nurodyti pirkimai buvo atliekami naudojantis CVPIS priemonėmis atviro konkurso būdu, o dėl priedų mokėjimo savivaldybės kontrolierė esminių pažeidimų nenustatė, tačiau pateikė keletą pastebėjimų kaip tiksliau reikėtų formuluoti įsakymus ar prašymus. Taigi, abiem gautiems skundams buvo kreipiamas didelis dėmesys, atlikti visi reikiami veiksmai pagal nustatytas procedūras, tačiau vienas skundas nepasitvirtino, o dėl antrojo dar laukiame tyrimo išvadų. Tačiau dėl antrojo skundo jau yra gautos Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno teritorinio skyriaus išvados, kuriose jokių „mobingo“ apraiškų ligoninėje nenustatyta.“

   Minėtame straipsnyje buvo pateikta tikrovės neatitinkanti, netiksli bei šališka informacija ir ji padarė didelį neigiamą poveikį visuomenei, nes neužtikrino Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso (toliau - Kodeksas) 3 straipsnyje numatytos žmogaus teisės gauti teisingą informaciją, taip pat neatitiko Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnyje nustatytų pagrindinių visuomenės informavimo principų. Akivaizdžiai matosi, jog rengdama straipsnį portalo redakcija neturėjo jokios papildomos ir skundo teiginius pagrindžiančios informacijos, taip pat gautos informacijos bei skunde minimų faktų netikrino, nerinko informacijos iš skunde minimų asmenų, neatliko žurnalistinio tyrimo ir neišklausė kitų asmenų nuomonių.

   Kodekso preambulėje įvardyta svarbiausioji žurnalisto pareiga – pagarba teisingai informacijai ir visuomenės teisei gauti informaciją; nuostata, kad pasitikėjimas žiniasklaida yra grindžiamas nepriklausomumo, teisingumo, nešališkumo, profesionalumo principais.

   Be to, Visuomenės informavimo įstatymo (toliau  – VIĮ) 3 str. 2 d. nustatyta, kad viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai, žurnalistai ir leidėjai savo veikloje vadovaujasi Konstitucija ir įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, humanizmo, lygybės, pakantos, pagarbos žmogui principais, gerbia žodžio, kūrybos, religijos ir sąžinės laisvę, nuomonių įvairovę, laikosi profesinės etikos normų, Kodekso nuostatų, padeda plėtoti demokratiją, visuomenės atvirumą, skatina visuomenės pilietiškumą ir valstybės pažangą, stiprina valstybės nepriklausomybę, ugdo valstybinę kalbą, tautinę kultūrą ir dorovę. Viešoji informacija visuomenės informavimo priemonėse turi būti pateikiama teisingai, tiksliai ir nešališkai (VIĮ 3 str. 3 d.).

   Kodekso 3 straipsnyje teigiama: „Gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones. Perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę bei etiką. Nuomonės turi būti reiškiamos etiškai.“

   Kodekso 6 straipsnis teigia: „Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais. Nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta.“ Deja, gauto skundo turinys nebuvo patikrintas, nebuvo paprašyta skunde naudojamų teiginių pagrindimo, nesurinkta objektyvi informacija iš VšĮ Kaišiadorių ligoninė ir kitų straipsnyje minimų asmenų.

   Remdamasis aukščiau išvardytais argumentais, savivaldybės meras informacinio portalo „Kaišiadorių žinios“ redaktoriui pateikė reikalavimą viešai paneigti paskleistą netikslią informaciją taip, kaip tą numato Visuomenės informavimo įstatymo 15, 44 straipsniai ir Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 17 straipsnis. Nepatikslinus ir nepaneigus klaidingų teiginių, savivaldybės meras yra pasirengęs imtis teisinių priemonių ir kreiptis į teismą bei Visuomenės informavimo etikos komisiją.

Atgal