DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Informacija dėl šildymo sezono pabaigą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų taikymo

Informacija dėl šildymo sezono pabaigą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų taikymo

Šildymo sezonas baigiamas savivaldybės administracijos sprendimu. Kitu laiku, negu savivaldybės administracijos nustatyta šildymo sezono pabaiga, gyventojai balsų dauguma gali patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos, nepažeidžiant higienos normų reikalavimų. Šildymo sezono laikotarpiu šilumnešis privalo būti tiekiamas daugiabučio namo butams ir kitoms patalpoms šildyti. Butai ir kitos patalpos daugiabučiame name privalo būti šildomi, jeigu tam neprieštarauja dauguma to namo butų savininkų, neturinčių įsiskolinimų šilumos tiekėjui.

Paskutinių trijų parų oro temperatūra nebuvo pakilusi aukščiau kaip 10 oC:

22 d. – 9,6;

23 d. – 8,1;

24 d. – 7,4.

Baigiantis 2021–2022 m. šildymo sezonui ir siekiant išvengti nesklandumų nutraukiant pastatų, prijungtų prie centralizuotų šilumos tiekimo sistemų, šildymą, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija planuoja priimti sprendimą, kai paskutinių trijų parų vidutinė temperatūra bus +10 oC ir daugiau. Primename apie teisės aktus, kurie reglamentuoja šilumos tiekėjo UAB „Kaišiadorių šiluma“, pastatų savininkų (administratoriaus) bei šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo UAB Kaišiadorių butų ūkio teises ir pareigas:

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas;

Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas;

Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081;

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai;

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės;

Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės.

Teisės aktai nustato, kad šildymo sezono pabaigą, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, nustato savivaldybės administracija sau pavaldžioms įstaigoms.

Kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius namus, gali baigti šildymą savo nuožiūra, nepažeidžiant nustatytų higienos normų. Nepasinaudojus šia galimybe, visi vartotojai baigia šildymo sezoną pagal savivaldybės sprendimu nustatytą grafiką. 

Šilumos tiekėjas, suderinęs su savivaldybės administracija, nustato pastatams ar jų grupėms šildymo išjungimo eiliškumą.

Kiekvieno prijungto prie CŠT sistemos pastato savininkas, daugiabučio namo valdytojas (administratorius) ir / ar pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) privalo turėti parengtus, teisės aktuose nustatyta tvarka įformintus ir galiojančius tokius dokumentus:

Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos aprašą;

Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos veikimo ir avarijų likvidavimo instrukciją;

Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) instrukciją;

Pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) darbų žurnalą;

Šilumos punkto schemą;

Šilumnešio parametrų grafiką;

Šilumnešio, įskaitant karštą vandenį, parametrų ir atsiskaitomųjų šilumos ir geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenų registravimo žurnalą.

Teisės aktuose taip pat nustatyta, kad: 

šilumos tiekėjai užtikrina nenutrūkstamą reikiamo potencialo šilumnešio tiekimą vartotojams iki pastatų įvadų;

pastatų savininkai, daugiabučių namų valdytojai (administratoriai) ir / ar pastatų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojai užtikrina saugų pastatų šildymo sistemų stabdymą, taip pat organizuoja daugiabučių namų gyventojų sprendimų priėmimą dėl galimybės baigti šildymą, jų nuožiūra, kitu laiku nei savivaldybės patvirtinta šildymo sezono pabaiga .

 

Savivaldybės administracijos direktorius

Atgal