DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Informacija iš Ukrainos atvykusiems Lietuvos piliečiams ir lietuvių kilmės asmenims

Informacija iš Ukrainos atvykusiems Lietuvos  piliečiams ir  lietuvių kilmės asmenims

Lietuvos Respublikos piliečiams, asmenims, turintiems teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, ir lietuvių kilmės asmenims bei jų šeimų nariams  apie Vyriausybės priimtą nutarimą dėl asmenų perkėlimo iš Ukrainos į Lietuvą

Bendra informacija

2022 m. balandžio 6 d. Vyriausybė priėmė nutarimą dėl asmenų perkėlimo iš humanitarinės krizės apimtos Ukrainos į Lietuvą. Prašymus dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo bus galima pateikti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Priimtu nutarimu inicijuojama Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų, asmenų, pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą turinčių teisę atkurti Lietuvos pilietybę, jų šeimos narių ir kitų įstatyme nurodytų asmenų perkėlimo iš humanitarinės krizės ištiktos Ukrainos į Lietuvą nuolat gyventi organizavimą ir įstatyme numatytos valstybės paramos įsikūrimui ir integracijai teikimą.

Su perkeltais į Lietuvą asmenimis bus sudaroma sutartis dėl paramos integracijai teikimo. Valstybės parama, atsižvelgiant į individualius poreikius, gali būti teikiama iki 24 mėnesių.

Asmenys prašymus dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo galės teikti Migracijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos per Lietuvos ambasadą Ukrainoje (detalesnė informacija el. paštu konsulinis.ua@urm.lt , tel. +380 (67) 924 04 42, +380 (67) 924 04 27).

 

Leidimas nuolat gyventi

Atvykęs į Lietuvos Respubliką ir gavęs perkeliamojo statusą, asmuo privalo per 1 mėnesį nuo atvykimo dienos kreiptis į Migracijos departamentą dėl dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo, toks asmuo  gauna teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje 5 metams (leidimas nuolat gyventi).

 
 

Registracija į užimtumo tarnybą

Užimtumo tarnybose iš Ukrainos atvykusiems Lietuvos piliečiams visos informavimo, konsultavimo, įdarbinimo ir Aktyvių darbo rinkos politikos programų paslaugos teikiamos telefonu 1883. Be to, telefonu +370 661 10 885 informacija teikiama rusų ir anglų kalbomis.

 
 

 

Pateikiami dokumentai

Norėdami pateikti dokumentus perkeliamojo asmens statusui gauti, asmenys turės lietuvių arba anglų kalba užpildyti Prašymo dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo formą, pridėti Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką 10 straipsnyje nurodytus dokumentus.

Kartu su asmens prašymu dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir prašymo pagrįstumą patvirtinantys dokumentai:

1) Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas arba

2) Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas lietuvių kilmę patvirtinantis dokumentas, arba lietuvių kilmę patvirtinantys dokumentai, nurodyti Pilietybės įstatyme, arba

3) Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas, arba dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo pagal Pilietybės įstatymo reikalavimus turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę;

4) asmens raštu pateikta deklaracija apie jo gyvenamąją vietą užsienio valstybėje ar jos dalyje;

5) asmens laisva forma pateikta deklaracija, patvirtinanti, kad jis nėra įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl labai sunkaus nusikaltimo padarymo.

Nuskenuoti šie dokumentai turi būti persiųsti LR ambasadai Ukrainoje adresu konsulinis.ua@urm.lt.

Gavę Jūsų dokumentus būtinai su Jumis susisieks ambasados darbuotojai.

Maloniai rekomenduojame prašymą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo teikti tik po to, kai atidžiai susipažinsite su visais pridėtais dokumentais, perkeliamojo asmens teisėmis ir pareigomis bei kita informacija ir atsakingai apsispręsite gyventi ir integruotis Lietuvoje.

 

Išlaidų atlyginimas

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką 8 straipsnio 5 dalimi, jei atvykęs į Lietuvą asmuo nusprendžia atsisakyti perkeliamojo asmens statuso ir / ar nedalyvauti integracijos programoje, jis privalo atlyginti Lietuvos Respublikai dėl jo perkėlimo patirtas išlaidas.

 

INFORMACIJA APIE SOCIALINES GARANTIJAS 

Paslauga, socialinė  garantija

Suteikus perkeliamojo asmens statusą (atvykus į Lietuvą, išduodamas leidimas nuolat gyventi)

Nuo leidimo laikinai gyventi, išduoto humanitariniu pagrindu išdavimo dienos

Nuo leidimo laikinai gyventi, patvirtinančio suteiktą laikiną apsaugą, išdavimo dienos

Patirtų išlaidų tvarkant dokumentus (dokumentų vertimas ir legalizavimas) kompensavimas

+

   

Perkėlimo išlaidų kompensavimas

+

   

Turto pervežimo kompensavimas

+

(Kai negalima pervežti turto, skiriama kompensacija)

   

Vienkartinė įsikūrimo išmoka

+

   

Gyvenamojo būsto nuomos mokesčio dalinė kompensacija (kiekvieną mėnesį)

+

   

Parama integracijai (iki 24 mėn.)(finansinė parama 18 mėn.)

+

   

Nemokamai apsigyventi pasiūlytame būste

   

+

Dirbti be leidimo dirbti ar sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties darbo rinkos poreikiams, kuriuos išduoda Užimtumo tarnyba

+

+

+

Dirbti pagal laikinojo darbo sutartį

 

+

+

Vykdyti savarankišką veiklą

+

+

+

Gauti Užimtumo tarnybos teikiamas darbo rinkos paslaugas ir užimtumo rėmimo priemones

+

+

+

Neimama valstybės rinkliava už nacionalinės vizos išdavimą

 

+

 

Gauti leidimą laikinai gyventi laikinosios apsaugos pagrindu nemokamai

   

+

Atleidžiami nuo pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą, jeigu to padaryti negali dėl objektyvių priežasčių

 

+

+

Gauti skubiąją medicinos pagalbą, nėštumo priežiūrą, pagalbą prasidėjus gimdymui bei kitas būtinas I ir II lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus sveikatos būklė galėtų pablogėti tiek, kad jiems prireiktų skubiosios medicinos pagalbos paslaugų

+

+

+

Gauti receptinių vaistinių preparatų

                +

 

+

Nepilnamečiams – skiepai

                +

 

+

Visiems – COVID skiepai

                +

 

+

Lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą (jei tais kalendoriniais metais sueina 6 m.). Lankyti darželio ir ikimokyklinės ugdymo įstaigos vaikams iki 6 m. nėra privaloma (nebent šeima yra socialinės rizikos grupėje)

+

 

+

Lankyti įstaigas / mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas

                +

 

+

Mokytis pagal profesinio mokymo programas

                +

 

+

Išmokos vaikams

                +

 

+

Piniginė socialinė parama (socialinė pašalpa, būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijos)

                +

 

+

Socialinė parama mokiniams (nemokamas maitinimas, parama mokinio reikmenims įsigyti prasidedant mokslo metams)  

                +

 

+

Vienkartinė įsikūrimo pašalpa

               +

 

+

6 mėn. kompensacija už ikimokyklinį ugdymą 

               +

 

+

Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija

               +

 

+

Šalpos pensijos

               +

 

+

Socialinės paslaugos

               +

 

+

Negalios nustatymas

               +

 

+

Pagalba, išmokos ir paslaugos neįgaliems

               +

 

+

Parama netekus artimo žmogaus (laidojimo pašalpa)

               +

 

+

Maisto paketai, maisto kortelės

               +

   

Higienos pagalbos paketai 

               +

   

Vaikų higienos paketai 

               +

   

Pagalba naujagimiui ir mamai 

               +

   

Įgijus reikalingą socialinio draudimo stažą – ligos, motinystės, tėvystės vaiko priežiūros ir kitos socialinio draudimo išmokos

               +

 

+

Pabėgėlių priėmimo centras

Perkeliamojo asmens iš Ukrainos integracija

Bendra informacija

Perkeliamojo asmens statusą gavęs asmuo turi teisę atvykęs į LR gauti valstybės paramą perkeliamųjų asmenų integracijai. Už perkeliamo asmens integraciją LR atsakingas integracijos operatorius – Pabėgėlių priėmimo centras.

Kontaktai:

Karaliaus Mindaugo g. 18, LT-55283 Rukla, Tel./faks. +370 349 73377, +370 672 14158,

El. p. perkelimas@rppc.lt  

www.rppc.lt

   

Atvykimas

Perkeliamasis asmuo turi teisę per 3 mėnesius nuo perkeliamojo asmens statuso  suteikimo ir jo įrašymo į perkeliamųjų asmenų sąrašą dienos pateikti prašymą perkėlimo į LR koordinatoriui dėl atvykimo į LR.

Perkėlimo organizatorius perduoda informaciją apie asmens atvykimo į LR datą, laiką ir vietą integracijos operatoriui.

Pabėgėlių priėmimo centras organizuoja asmens paėmimą iš atvykimo vietos ir pervežimą į apgyvendinimo vietą.

   
   

Pateikiami dokumentai

Perkeliamasis asmuo per 10 darbo dienų nuo atvykimo į LR Pabėgėlių priėmimo centrui turi pateikti:

1. prašymą dėl paramos integracijai;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

   

Apgyvendinimas

Perkeliami asmenys gali būti apgyvendinami Pabėgėlių priėmimo centre arba jo suteiktose patalpose.

Centre arba jo suteiktose patalpose asmenys gali gyventi iki 4 mėn.

   
   

Aprūpinimas

Gyvenimo Pabėgėlių priėmimo centre arba jo suteiktose patalpose laikotarpiu perkeliami asmenys aprūpinami pagal patvirtintus normatyvus:

1.     būtiniausiais namų apyvokos reikmenimis;

2.     baldais;

3.     patalyne.

   

Išlaidų atlyginimas

Jei perkeliamam asmeniui paramos integracijai teikimas nutraukiamas dėl perkeliamojo asmens statuso panaikinimo,  asmuo privalo atlyginti LR patirtas išlaidas.

   

 

Integracijos laikotarpis

Pabėgėlių priėmimo centras su perkeliamuoju asmeniu pasirašo sutartį, kartu su juo sudaro individualų paramos perkeliamojo asmens integracijai teikimo planą.

Pirminė integracijos sutartis sudaroma 12 mėn.

 (vėliau pačiam asmeniui prašant svarstomas sutarties pratęsimas įvertinus integracijos plano rodiklius).

Bendras paramos integracijai teikimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 24 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.

Piniginės paramos teikimo laikotarpis yra ne ilgesnis kaip 18 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos.

 

Sveikatos apsauga

Perkeliamas asmuo yra draustinas nuo įrašymo į perkeltinų asmenų sąrašą datos.

Perkeliami asmenys, norintys gauti sveikatos priežiūros, psichologines  paslaugas, turi registruotis pas šeimos gydytojus ar specialistus.

 
 

Lietuvių kalbos kursai suaugusiems

Pabėgėlių priėmimo centras suaugusiesiems perkeliamiems asmenims organizuoja intensyvius lietuvių kalbos mokymo ir lietuvių kultūros pažinimo 96 val.(A1 lygio) kursus.

Savivaldybėse suaugusiesiems papildomai organizuojami lietuvių kalbos 190 valandų (A1 lygio) kursai.

Asmenys turi teisę lietuvių kalbos kursus lankyti savarankiškai.

Perkeliamam asmeniui pateikus reikalingus dokumentus gali būti skiriama kompensacija iki 3 VRP ( 441 Eur), bet ne daugiau už faktiškai patirtas išlaidas.

 
 

Mokslas

Vaikų registracija į darželius ir mokyklas

Pabėgėlių priėmimo centras suteikia pagalbą registruojant vaikus į priešmokyklinio ir mokyklinio ugdymo programas.

Nepilnamečiams perkeliamiesiems asmenims teikiamos šios švietimo paslaugos:

- Mokyklinio amžiaus vaikų įgytus mokymosi pasiekimus nustato priimančioji mokykla per pirmąjį mėnesį (atvykusiems vasarą – iki rugsėjo 1 d.).

- Vaikai, nustačius jų mokymosi pasiekimus, pradeda mokytis kartu su bendraamžiais. Vaikams sudaromos galimybės mokytis išlyginamosiose klasėse (grupėse).

- Vaikai pagal priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas ugdomi Švietimo įstatymo nustatyta tvarka.

Pabėgėlių priėmimo centras, bendradarbiaudamas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija,  organizuoja perkeliamų asmenų dalyvavimą vaikų ir (ar) suaugusiųjų formaliojo ir neformaliojo švietimo programose.

 
   

Profesinė kvalifikacija

Pabėgėlių priėmimo centras suteikia pagalbą, tarpininkauja identifikuojant mokymo ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo poreikius.

 

Migracijos departamentas – leidimo gyventi Lietuvoje prašymo teikimas

Per vieną mėnesį nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos perkeliamas asmuo privalo kreiptis į Migracijos departamentą su prašymu gauti dokumentą, patvirtinantį arba suteikiantį užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, o Lietuvos Respublikos pilietis (nuo 16 metų), jei  neturi galiojančios asmens tapatybės kortelės ar paso – dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo.

 
 

Asmeninė banko sąskaita

Pabėgėlių priėmimo centras padeda perkeliamiems asmenims atsidaryti banko sąskaitą.

 
 

Registracija į užimtumo tarnybą

Kol perkeliamasis asmuo nėra gavęs dokumento, kuris patvirtina arba suteikia užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jis turi teisę gauti Užimtumo tarnybos informavimo ir konsultavimo paslaugas apie užimtumo ir įsidarbinimo galimybes Lietuvos Respublikoje.

Asmuo, turintis LR pilietybę, ir asmuo,  gavęs leidimą gyventi LR, jei ieško darbo arba jam reikia kitų Užimtumo tarnybos teikiamų paslaugų, gali joje registruotis.

Pagrindinis UT tikslas – padėti asmenims įsidarbinti.

   
   

Pagalba išsinuomojant būstą

Perkeliamasis asmuo, kuris atvykęs į Lietuvos Respubliką buvo apgyvendintas Pabėgėlių priėmimo centro ar jo suteiktose gyvenamosiose patalpose, privalo per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos savo pasirinktos savivaldybės teritorijoje pats arba Pabėgėlių priėmimo centrui tarpininkaujant susirasti gyvenamąsias patalpas ir jose apsigyventi.

   
   
   

Piniginės paramos dydžiai

Vienkartinė įsikūrimo pašalpa:

Iki 2022 m. birželio 1 d.

Nuo 2022 m birželio 1 d.

Suaugusiam asmeniui

129 € x 2 VRP =258 €

147 € x 2 VRP =294 €

Vaikui

129 € x 1 VRP =129 €

147 € x 1 VRP =147 €

Nelydimam nepilnamečiui

129 € x 11 VRP =1419 €

147 € x 11 VRP =1617 €

Mėnesinė piniginė pašalpa būtiniausioms reikmėms:

Integracijos laikotarpis

1–6 mėn.

7–12 mėn.

 (pagal poreikį iki 18 mėn.)

Pašalpa 1 asmeniui

294 EUR

(2 VRP)

147 EUR (1 VRP)

Pašalpa 2 asmenų šeimai

441 EUR

(3 VRP)

220,5 EUR (1,5 VRP)

Pašalpa 3 asmenų šeimai

588 EUR

(4 VRP)

294 EUR (2 VRP)

Jeigu daugiau kaip trys asmenys šeimoje, papildomai skiriama pašalpa kiekvienam asmeniui.

62,50 EUR (0,5 VRP)

31,25 EUR (0,25 VRP)

Pašalpų dydžiai priklauso  nuo VRP (VRP – 147 EUR).

Papildomai gali būti skiriama:

Pašalpa mokykliniams reikmenims įsigyti  (1 asmeniui)

92 €

Kompensacija už vaikų ugdymą pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti

(1 vaikas/1 mėn.)

73,60 €

Lietuvių kalbos mokymas suaugusiems asmenims

Gali lankyti Pabėgėlių priėmimo centro organizuojamus mokymus arba gauti kompensaciją po kursų baigimo, išlaikę I valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzaminą.

375 €

Būsto nuomos dalies kompensacija (skaičiuojama kaip ir LR piliečiams – pagal Paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatymo 18 str. nurodytą metodiką (priklauso nuo savivaldybės).

nuo 46,40 iki 210,56 €

 

ІНФОРМАЦІЯ

для громадян Литовської Республіки, осіб, які мають право на відновлення громадянства Литовської Республіки, осіб литовського походження, а також для членів їхніх сімей, про рішення Уряду щодо переміщення осіб з України і Литву

Загальна інформація

6 квітня 2022 року Уряд Литовської Республіки прийняв рішення щодо переміщення осіб з України в Литву через гуманітарну кризу в Україні. Заяви щодо надання статусу переміщеної особи можна подавати до 31 грудня 2022 року.

Цим рішенням ініційована організація переміщення до Литви з охопленої гуманітарною кризою України громадян Литовської Республіки, осіб литовського походження, також осіб, які за Законом Литовської Республіки «Про громадянство» мають право на відновлення громадянства Литви, членів їхніх сімей та інших визначених законом осіб, надання їм передбаченої законом державної допомоги для поселення та інтеграції.

З переміщеними до Литви особами укладатиметься договір щодо надання підтримки інтеграції. Державна підтримка, з огляду на індивідуальні потреби, може надаватись терміном до 24 місяців.

Заяви щодо отримання статусу переміщеної особи подаватимуться до Департаменту міграції при Міністерстві внутрішніх справ через Посольство Литовської Республіки в Україні (більш детальна інформація ел. поштою konsulinis.ua@urm.lt, за тел. +380 (67) 924 04 42, +380 (67) 924 04 27).

   

Посвідка на постійне проживання

Після прибуття до Литовської Республіки і отримання статусу переміщеної особи, особа зобов’язана протягом 1 місяця від дати прибуття звернутись до Департаменту міграції щодо отримання документу, який підтверджує або надає право іноземцю постійно проживати у Литовській Республіці, така особа отримує право на 5 років постійно проживати у Литовській Республіці (посвідка на постійне проживання).

   
   

Реєстрація у Службі зайнятості

У службах зайнятості громадяни Литви, які прибувають з України, отримують усі послуги з інформування, консультацій, працевлаштування та щодо чинних програм політики ринку труда за тел. 1883. Крім того, за тел. +37066110885 надається інформація російською та англійською мовами.

   
   

Документи, що подаються

Для подачі документів щодо отримання статусу переміщеної особи, особи мають литовською або англійською мовою заповнити форму Заяви щодо надання статусу переміщеної особи і додати до неї вказані у ст. 10 Закону Литовської Республіки «Щодо переміщення осіб до Литовської Республіки» документи.

Разом із заявою щодо надання статусу переміщеної особи надається документ, який підтверджує особу, та документи, які є підставою для подачі заяви:

1) документ, що підтверджує громадянство Литовської Республіки або

2) виданий у встановленому Урядом порядку документ, що підтверджує литовське походження, або ж вказані у Законі Литовської Республіки «Про громадянство» документи, які підтверджують литовське походження, або

3) виданий у встановленому Урядом порядку документ, що підтверджує право на відновлення громадянства Литовської Республіки, або ж вказані у Законі Литовської Республіки «Про громадянство» документи, які підтверджують, що особа має право відновити громадянство Литовської Республіки;

4) письмова декларація особи про місце її проживання в іноземній державі або її частині;

5) декларація особи у довільній формі про те, що стосовно неї не існує чинних судових рішень, де вона визнана винною у скоєнні дуже важкого злочину,

та у сканованому вигляді переслати їх Посольству Литовської Республіки в Україні на ел. пошту: konsulinis.ua@urm.lt.

Після отримання документів з Вами зв’яжуться співробітники Посольства.

Люб’язно рекомендуємо подавати Заяву щодо надання статусу переміщеної особи лише після уважного ознайомлення з усіма пов’язаними документами, з правами та обов’язками переміщеної особи, а також з іншою інформацією, і прийняти відповідальне рішення щодо переїзду та інтеграції в Литві.

   

Відшкодування витрат

Звертаємо Вашу увагу, що згідно із ч. 5 ст. 8 Закону Литовської Республіки  «Щодо переміщення осіб до Литовської Республіки», у разі, якщо особа після прибуття до Литви вирішує відмовитись від статусу переміщеної особи та/або не брати участь у програмі інтеграції, вона зобов’язана відшкодувати Литовській Республіці усі кошти, що пов’язані з її переміщенням.

   

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ 

Послуга, соціальна гарантія

Отримавши статус переміщеної особи (після прибуття до Литви видається посвідка на постійне проживання)

Від дня отримання гуманітарної посвідки на тимчасове проживання

Від дня отримання посвідки на тимчасове проживання, що підтверджує наданий тимчасовий захист

Компенсація витрат, пов’язаних з підготовкою документів (переклад і легалізація документів)

+

   

Компенсація витрат з переміщення

+

   

Компенсація перевезення майна

+

(якщо немає можливості перевезти майно, надається компенсація)

   

Одноразова грошова допомога при поселенні

+

   

Отримання часткової компенсації орендної плати за житло (щомісяця)

+

   

Підтримка інтеграції (до 24 міс.)(фінансова допомога 18 міс.)

+

   

Безкоштовне поселення у запропонованому житлі

   

+

Працювати без дозволу на роботу або без рішення Служби зайнятості щодо відповідності праці іноземця потребам ринку праці

+

+

+

Працювати за договором про тимчасову роботу

 

+

+

Виконувати самостійну діяльність

+

+

+

Отримати послуги ринку праці та засоби підтримки зайнятості, що надаються Службою зайнятості

+

+

+

Видача національної візи без сплати державного збору

 

+

 

Отримати посвідку на тимчасове проживання для тимчасового захисту

   

+

Звільняються від зобов’язання декларувати місце проживання, якщо немає можливості це зробити через об’єктивні причини 

 

+

+

Отримати термінову медичну допомогу, послуги з ведення вагітності, допомогу при родах та інші необхідні послуги з охорони особистого здоров’я І та ІІ рівня у разі, якщо через їх ненадання стан здоров’я може погіршитися настільки, що стануть необхідними послуги швидкої медичної допомоги 

+

+

+

Отримати рецептурні медичні препарати

                +

 

+

Для неповнолітніх – вакцинація

                +

 

+

Для усіх – вакцинація проти COVID

                +

 

+

Відвідувати установи дошкільного виховання (якщо виповнюється 6 років у цьому календарному році). Відвідування садочків та установ дошкільного виховання для дітей до 6 років не є обов’язковим (виключенням є  родина з групи соціального ризику)

+

 

+

Відвідувати установи / школи, що виконують програми загального навчання

                +

 

+

Навчатись за програмами професійного навчання

                +

 

+

Виплати дітям

                +

 

+

Грошові соціальні виплати (соціальна допомога, компенсації витрат за опалення житла, питну воду та гарячу воду)

                +

 

+

Соціальна підтримка учнів (безкоштовне харчування, допомога для придбання шкільного приладдя на початку навчального року )  

                +

 

+

Одноразова грошова допомога при поселенні

               +

 

+

Компенсація за дошкільне виховання протягом 6 міс.

               +

 

+

Компенсація частини орендної плати за житло

               +

 

+

Соціальні пенсії

               +

 

+

Соціальні послуги

               +

 

+

Встановлення інвалідності

               +

 

+

Допомога, виплати і послуги для інвалідів

               +

 

+

Допомога у разі втрати близької людини  (допомога для поховання)

               +

 

+

Харчові пакети, харчові картки

               +

   

Пакети гігієнічної допомоги  

               +

   

Гігієнічні пакети для дітей 

               +

   

Допомога для новонароджених і мам 

               +

   

Після набуття необхідного стажу соціального страхування - виплати через хворобу, виплати у зв’язку із народженням дитини, для догляду за дитиною та інші виплати соціального страхування 

               +

 

+

 

Центр прийому біженців

Інтеграція переміщеної з України особи

Загальна інформація

Особа, яка отримала статус переміщеної особи, має право після прибуття до Литовської Республіки отримати державну підтримку інтеграції переміщених осіб. Оператор, що відповідальний за інтеграцію у Литві переміщеної особи – Центр прийняття біженців 

Контакти:

Вул. Караляус Міндауго (Karaliaus Mindaugo g),. 18, ЛТ-55283 Рукла, тел./факс. +370 349 73377, +370 672 14158,

Ел. пошта perkelimas@rppc.lt 

www.rppc.lt

   

Прибуття

Переміщена особа має право протягом 3 місяців від набуття статусу переміщеної особи та дня її внесення до списку переміщених осіб подати заяву щодо її прибуття до Литви координатору з переміщення до Литовської Республіки. 

Організатор переміщення передає інформацію про дату, час та місце прибуття особи до Литовської Республіки оператору  інтеграції.

Центр прийняття біженців організує перевезення особи з місця прибуття до місця проживання.

   
   

Документи, що подаються

Переміщена особа протягом 10 робочих днів від прибуття до Литовської Республіки має подати до Центру прийняття біженців: 

1. Заяву щодо підтримки інтеграції;

2. Документ, що підтверджує особу.

   

Розміщення

Переміщені особи мажуть бути поселені у Центрі прийняття біженців або у наданих ним приміщеннях.

У Центрі або наданому ним приміщенні особи можуть проживати до 4 місяців.

   
   

Забезпечення

На час проживання у Центрі прийняття біженців або у наданому ним приміщенні переміщені особи забезпечуються згідно із затвердженими нормативами:

1.     Засобами першої необхідності

2.     Меблями

3.     Постільною білизною

   

Відшкодлування витрат

Якщо надання допомоги інтеграції переміщеній особі припинено через скасування статусу переміщеної особи, особа повинна відшкодувати усі витрати Литовської Республіки.

   

Період інтеграції

Центр прийняття біженців підписує договір  з переміщеною особою, разом з нею складає індивідуальний план надання підтримки інтеграції переміщеної особи.

Початковий договір інтеграції укладається на 12 місяців (пізніше, на прохання самої особи, після оцінки показників плану інтеграції, розглядається можливість продовження договору).

Загальний термін надання підтримки інтеграції не може довший, ніж 24 місяці від дати укладання договору.   

Період надання грошової допомоги не може бути довший, ніж 18 місяців від дня підписання договору.

   

Охорона здоров’я

Переміщена особа є застрахованою від дати внесення до списку переміщених осіб.

Переміщені особи, які бажають отримати послуги з охорони здоров’я та психології, мають зареєструватись до сімейного лікаря або спеціаліста. 

   
   

Курси литовської мови для дорослих

Центр прийняття біженців для дорослих переміщених осіб організує інтенсивні курси з литовської мови та литовської культури – рівень А1, тривалість курсів - 96 годин.

Особи мають право відвідувати курси литовської мови самостійно.

Надавши необхідні документи, переміщена особа може отримати компенсацію до 3 VRP ( 441 Eur), але розмір компенсації не може перевищувати фактичні витрати.

   
   

Навчання

Реєстрація дітей до садочків та шкіл

Центр прийняття біженців надає допомогу у реєстрації дітей на програми дошкільної та шкільної освіти.

Неповнолітнім переміщеним особам надаються такі освітні послуги:

- існуючий рівень знань дітей шкільного віку встановлюється у школі протягом першого місяця (у разі прибуття влітку – до 1 вересня);

- після оцінки рівня знань діти починають навчання разом із своїми однолітками. Дітям надається можливість навчатись у перехідних класах (групах) для вирівнювання знань.

Центр прийняття біженців, співпрацюючи з Міністерством освіти, науки і спорту, організує участь переміщених осіб у програмах формальної та неформальної освіти для дітей та (або) дорослих.

   
     

Професійна кваліфікація

Центр прийняття біженців надає допомогу, є посередником в ідентифікації потреб з навчання та вдосконалення професійної кваліфікації.

   

Департамент міграції – подання заяви на видачу посвідки на проживання у Литві

Протягом першого місяця від прибуття до Литовської Республіки переміщена особа повинна звернутись до Департаменту міграції з проханням отримати документ, що підтверджує або надає право іноземцю постійно проживати у Литовській Республіці, а громадянин Литовської Республіки (від 16 років), якщо не має чинної картки підтвердження особи або паспорта – щодо видачі картки підтвердження особи або паспорта.

   
   

Особистий банківський рахунок

Центр прийняття біженців допомагає переміщеним особам відкрити банківський рахунок.

   
   

Реєстрація у Службі зайнятості

Доки переміщена особа не отримала документ, що підтверджує або надає право іноземцю постійно проживати у Литовській Республіці, вона має право отримали інформаційні та консультаційні послуги у Службі зайнятості про можливості працевлаштування у Литовській Республіці.

Особа, яка має громадянство Литовської Республіки і особа, яка отримала посвідку на проживання у Литовській Республіці, можуть реєструватись у Службі зайнятості для пошуку роботи або отримання інших послуг.

Основна мета Служби зайнятості – допомогти особам працевлаштуватись.  

     
     

Допомога в оренді житла

Переміщена особа, яка після прибуття у Литовську Республіки була поселена у Центрі прийняття біженців або у наданому ним приміщенні, повинна протягом 4 місяців від дня укладання договору самостійно або з допомогою Центру прийняття біженців знайти житло на обраній території самоврядування та поселитися у ньому.

     
     
     

 

Розміри грошової допомоги

Одноразова допомога при поселенні:

До 1 червня 2022 року

З 1 червня 2022 року

Дорослій особі

129 € x 2 VRP =258 €

147 € x 2 VRP =294 €

Дитині

129 € x 1 VRP =129 €

147 € x 1 VRP =147 €

Неповнолітній особі без супроводу

129 € x 11 VRP =1419 €

147 € x 11 VRP =1617 €

Щомісячна грошова виплата для предметів першої необхідності:

Період інтеграції

1-6 міс.

7-12 міс.

 (за потребою до 18 міс.)

Виплата для 1 особи

294 EUR

(2 VRP)

147 EUR (1 VRP)

Виплата для сім’ї з 2 осіб

441 EUR

(3 VRP)

220,5 EUR (1,5 VRP)

Виплата для сім’ї з 3 осіб

588 EUR

(4 VRP)

294 EUR (2 VRP)

Якщо у сім’ї більше трьох осіб, додатково виплачується допомога кожній особі 

62,50 EUR (0,5 VRP)

31,25 EUR (0,25 VRP)

Розміри виплат залежать від VRP (доходу, що підтримується державою), (VRP - 147 EUR)

Додатково можуть бути призначені:

Допомога для придбання шкільного приладдя (1 особі)

92 €

Компенсація за витрати на навчання дітей за програмою дошкільної та (або) шкільної освіти

(1 дитина/1 міс.)

73,60 €

Вивчення литовської мови дорослими особами.

Можна відвідувати навчання, що організоване Центром прийняття біженців, або отримати компенсацію після завершення курсів, склавши іспит І категорії знання державної мови

375 €

Часткова компенсація за оренду житла (розраховується, як і для громадян Литовської Республіки, за методикою, що вказана у ст. 18 Закону Литовської Республіки «Про допомогу у придбанні та оренді житла» (залежить від самоврядування))

від 46,40 до 210,56€

ІНФОРМАЦІЯ

для громадян Литовської Республіки, осіб, які мають право на відновлення громадянства Литовської Республіки, осіб литовського походження, а також для членів їхніх сімей, про рішення Уряду щодо переміщення осіб з України і Литву

Загальна інформація

6 квітня 2022 року Уряд Литовської Республіки прийняв рішення щодо переміщення осіб з України в Литву через гуманітарну кризу в Україні. Заяви щодо надання статусу переміщеної особи можна подавати до 31 грудня 2022 року.

Цим рішенням ініційована організація переміщення до Литви з охопленої гуманітарною кризою України громадян Литовської Республіки, осіб литовського походження, також осіб, які за Законом Литовської Республіки «Про громадянство» мають право на відновлення громадянства Литви, членів їхніх сімей та інших визначених законом осіб, надання їм передбаченої законом державної допомоги для поселення та інтеграції.

З переміщеними до Литви особами укладатиметься договір щодо надання підтримки інтеграції. Державна підтримка, з огляду на індивідуальні потреби, може надаватись терміном до 24 місяців.

Заяви щодо отримання статусу переміщеної особи подаватимуться до Департаменту міграції при Міністерстві внутрішніх справ через Посольство Литовської Республіки в Україні (більш детальна інформація ел. поштою konsulinis.ua@urm.lt, за тел. +380 (67) 924 04 42, +380 (67) 924 04 27).

   

Посвідка на постійне проживання

Після прибуття до Литовської Республіки і отримання статусу переміщеної особи, особа зобов’язана протягом 1 місяця від дати прибуття звернутись до Департаменту міграції щодо отримання документу, який підтверджує або надає право іноземцю постійно проживати у Литовській Республіці, така особа отримує право на 5 років постійно проживати у Литовській Республіці (посвідка на постійне проживання).

   
   

Реєстрація у Службі зайнятості

У службах зайнятості громадяни Литви, які прибувають з України, отримують усі послуги з інформування, консультацій, працевлаштування та щодо чинних програм політики ринку труда за тел. 1883. Крім того, за тел. +37066110885 надається інформація російською та англійською мовами.

   
   

Документи, що подаються

Для подачі документів щодо отримання статусу переміщеної особи, особи мають литовською або англійською мовою заповнити форму Заяви щодо надання статусу переміщеної особи і додати до неї вказані у ст. 10 Закону Литовської Республіки «Щодо переміщення осіб до Литовської Республіки» документи.

Разом із заявою щодо надання статусу переміщеної особи надається документ, який підтверджує особу, та документи, які є підставою для подачі заяви:

1) документ, що підтверджує громадянство Литовської Республіки або

2) виданий у встановленому Урядом порядку документ, що підтверджує литовське походження, або ж вказані у Законі Литовської Республіки «Про громадянство» документи, які підтверджують литовське походження, або

3) виданий у встановленому Урядом порядку документ, що підтверджує право на відновлення громадянства Литовської Республіки, або ж вказані у Законі Литовської Республіки «Про громадянство» документи, які підтверджують, що особа має право відновити громадянство Литовської Республіки;

4) письмова декларація особи про місце її проживання в іноземній державі або її частині;

5) декларація особи у довільній формі про те, що стосовно неї не існує чинних судових рішень, де вона визнана винною у скоєнні дуже важкого злочину,

та у сканованому вигляді переслати їх Посольству Литовської Республіки в Україні на ел. пошту: konsulinis.ua@urm.lt.

Після отримання документів з Вами зв’яжуться співробітники Посольства.

Люб’язно рекомендуємо подавати Заяву щодо надання статусу переміщеної особи лише після уважного ознайомлення з усіма пов’язаними документами, з правами та обов’язками переміщеної особи, а також з іншою інформацією, і прийняти відповідальне рішення щодо переїзду та інтеграції в Литві.

   

Відшкодування витрат

Звертаємо Вашу увагу, що згідно із ч. 5 ст. 8 Закону Литовської Республіки  «Щодо переміщення осіб до Литовської Республіки», у разі, якщо особа після прибуття до Литви вирішує відмовитись від статусу переміщеної особи та/або не брати участь у програмі інтеграції, вона зобов’язана відшкодувати Литовській Республіці усі кошти, що пов’язані з її переміщенням.

   

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ 

Послуга, соціальна гарантія

Отримавши статус переміщеної особи (після прибуття до Литви видається посвідка на постійне проживання)

Від дня отримання гуманітарної посвідки на тимчасове проживання

Від дня отримання посвідки на тимчасове проживання, що підтверджує наданий тимчасовий захист

Компенсація витрат, пов’язаних з підготовкою документів (переклад і легалізація документів)

+

   

Компенсація витрат з переміщення

+

   

Компенсація перевезення майна

+

(якщо немає можливості перевезти майно, надається компенсація)

   

Одноразова грошова допомога при поселенні

+

   

Отримання часткової компенсації орендної плати за житло (щомісяця)

+

   

Підтримка інтеграції (до 24 міс.)(фінансова допомога 18 міс.)

+

   

Безкоштовне поселення у запропонованому житлі

   

+

Працювати без дозволу на роботу або без рішення Служби зайнятості щодо відповідності праці іноземця потребам ринку праці

+

+

+

Працювати за договором про тимчасову роботу

 

+

+

Виконувати самостійну діяльність

+

+

+

Отримати послуги ринку праці та засоби підтримки зайнятості, що надаються Службою зайнятості

+

+

+

Видача національної візи без сплати державного збору

 

+

 

Отримати посвідку на тимчасове проживання для тимчасового захисту

   

+

Звільняються від зобов’язання декларувати місце проживання, якщо немає можливості це зробити через об’єктивні причини 

 

+

+

Отримати термінову медичну допомогу, послуги з ведення вагітності, допомогу при родах та інші необхідні послуги з охорони особистого здоров’я І та ІІ рівня у разі, якщо через їх ненадання стан здоров’я може погіршитися настільки, що стануть необхідними послуги швидкої медичної допомоги 

+

+

+

Отримати рецептурні медичні препарати

                +

 

+

Для неповнолітніх – вакцинація

                +

 

+

Для усіх – вакцинація проти COVID

                +

 

+

Відвідувати установи дошкільного виховання (якщо виповнюється 6 років у цьому календарному році). Відвідування садочків та установ дошкільного виховання для дітей до 6 років не є обов’язковим (виключенням є  родина з групи соціального ризику)

+

 

+

Відвідувати установи / школи, що виконують програми загального навчання

                +

 

+

Навчатись за програмами професійного навчання

                +

 

+

Виплати дітям

                +

 

+

Грошові соціальні виплати (соціальна допомога, компенсації витрат за опалення житла, питну воду та гарячу воду)

                +

 

+

Соціальна підтримка учнів (безкоштовне харчування, допомога для придбання шкільного приладдя на початку навчального року )  

                +

 

+

Одноразова грошова допомога при поселенні

               +

 

+

Компенсація за дошкільне виховання протягом 6 міс.

               +

 

+

Компенсація частини орендної плати за житло

               +

 

+

Соціальні пенсії

               +

 

+

Соціальні послуги

               +

 

+

Встановлення інвалідності

               +

 

+

Допомога, виплати і послуги для інвалідів

               +

 

+

Допомога у разі втрати близької людини  (допомога для поховання)

               +

 

+

Харчові пакети, харчові картки

               +

   

Пакети гігієнічної допомоги  

               +

   

Гігієнічні пакети для дітей 

               +

   

Допомога для новонароджених і мам 

               +

   

Після набуття необхідного стажу соціального страхування - виплати через хворобу, виплати у зв’язку із народженням дитини, для догляду за дитиною та інші виплати соціального страхування 

               +

 

+

 

Центр прийому біженців

Інтеграція переміщеної з України особи

Загальна інформація

Особа, яка отримала статус переміщеної особи, має право після прибуття до Литовської Республіки отримати державну підтримку інтеграції переміщених осіб. Оператор, що відповідальний за інтеграцію у Литві переміщеної особи – Центр прийняття біженців 

Контакти:

Вул. Караляус Міндауго (Karaliaus Mindaugo g),. 18, ЛТ-55283 Рукла, тел./факс. +370 349 73377, +370 672 14158,

Ел. пошта perkelimas@rppc.lt 

www.rppc.lt

   

Прибуття

Переміщена особа має право протягом 3 місяців від набуття статусу переміщеної особи та дня її внесення до списку переміщених осіб подати заяву щодо її прибуття до Литви координатору з переміщення до Литовської Республіки. 

Організатор переміщення передає інформацію про дату, час та місце прибуття особи до Литовської Республіки оператору  інтеграції.

Центр прийняття біженців організує перевезення особи з місця прибуття до місця проживання.

   
   

Документи, що подаються

Переміщена особа протягом 10 робочих днів від прибуття до Литовської Республіки має подати до Центру прийняття біженців: 

1. Заяву щодо підтримки інтеграції;

2. Документ, що підтверджує особу.

   

Розміщення

Переміщені особи мажуть бути поселені у Центрі прийняття біженців або у наданих ним приміщеннях.

У Центрі або наданому ним приміщенні особи можуть проживати до 4 місяців.

   
   

Забезпечення

На час проживання у Центрі прийняття біженців або у наданому ним приміщенні переміщені особи забезпечуються згідно із затвердженими нормативами:

1.     Засобами першої необхідності

2.     Меблями

3.     Постільною білизною

   

Відшкодлування витрат

Якщо надання допомоги інтеграції переміщеній особі припинено через скасування статусу переміщеної особи, особа повинна відшкодувати усі витрати Литовської Республіки.

   

Період інтеграції

Центр прийняття біженців підписує договір  з переміщеною особою, разом з нею складає індивідуальний план надання підтримки інтеграції переміщеної особи.

Початковий договір інтеграції укладається на 12 місяців (пізніше, на прохання самої особи, після оцінки показників плану інтеграції, розглядається можливість продовження договору).

Загальний термін надання підтримки інтеграції не може довший, ніж 24 місяці від дати укладання договору.   

Період надання грошової допомоги не може бути довший, ніж 18 місяців від дня підписання договору.

   

Охорона здоров’я

Переміщена особа є застрахованою від дати внесення до списку переміщених осіб.

Переміщені особи, які бажають отримати послуги з охорони здоров’я та психології, мають зареєструватись до сімейного лікаря або спеціаліста. 

   
   

Курси литовської мови для дорослих

Центр прийняття біженців для дорослих переміщених осіб організує інтенсивні курси з литовської мови та литовської культури – рівень А1, тривалість курсів - 96 годин.

Особи мають право відвідувати курси литовської мови самостійно.

Надавши необхідні документи, переміщена особа може отримати компенсацію до 3 VRP ( 441 Eur), але розмір компенсації не може перевищувати фактичні витрати.

   
   

Навчання

Реєстрація дітей до садочків та шкіл

Центр прийняття біженців надає допомогу у реєстрації дітей на програми дошкільної та шкільної освіти.

Неповнолітнім переміщеним особам надаються такі освітні послуги:

- існуючий рівень знань дітей шкільного віку встановлюється у школі протягом першого місяця (у разі прибуття влітку – до 1 вересня);

- після оцінки рівня знань діти починають навчання разом із своїми однолітками. Дітям надається можливість навчатись у перехідних класах (групах) для вирівнювання знань.

Центр прийняття біженців, співпрацюючи з Міністерством освіти, науки і спорту, організує участь переміщених осіб у програмах формальної та неформальної освіти для дітей та (або) дорослих.

   
     

Професійна кваліфікація

Центр прийняття біженців надає допомогу, є посередником в ідентифікації потреб з навчання та вдосконалення професійної кваліфікації.

   

Департамент міграції – подання заяви на видачу посвідки на проживання у Литві

Протягом першого місяця від прибуття до Литовської Республіки переміщена особа повинна звернутись до Департаменту міграції з проханням отримати документ, що підтверджує або надає право іноземцю постійно проживати у Литовській Республіці, а громадянин Литовської Республіки (від 16 років), якщо не має чинної картки підтвердження особи або паспорта – щодо видачі картки підтвердження особи або паспорта.

   
   

Особистий банківський рахунок

Центр прийняття біженців допомагає переміщеним особам відкрити банківський рахунок.

   
   

Реєстрація у Службі зайнятості

Доки переміщена особа не отримала документ, що підтверджує або надає право іноземцю постійно проживати у Литовській Республіці, вона має право отримали інформаційні та консультаційні послуги у Службі зайнятості про можливості працевлаштування у Литовській Республіці.

Особа, яка має громадянство Литовської Республіки і особа, яка отримала посвідку на проживання у Литовській Республіці, можуть реєструватись у Службі зайнятості для пошуку роботи або отримання інших послуг.

Основна мета Служби зайнятості – допомогти особам працевлаштуватись.  

     
     

Допомога в оренді житла

Переміщена особа, яка після прибуття у Литовську Республіки була поселена у Центрі прийняття біженців або у наданому ним приміщенні, повинна протягом 4 місяців від дня укладання договору самостійно або з допомогою Центру прийняття біженців знайти житло на обраній території самоврядування та поселитися у ньому.

     
     
     

 

Розміри грошової допомоги

Одноразова допомога при поселенні:

До 1 червня 2022 року

З 1 червня 2022 року

Дорослій особі

129 € x 2 VRP =258 €

147 € x 2 VRP =294 €

Дитині

129 € x 1 VRP =129 €

147 € x 1 VRP =147 €

Неповнолітній особі без супроводу

129 € x 11 VRP =1419 €

147 € x 11 VRP =1617 €

Щомісячна грошова виплата для предметів першої необхідності:

Період інтеграції

1-6 міс.

7-12 міс.

 (за потребою до 18 міс.)

Виплата для 1 особи

294 EUR

(2 VRP)

147 EUR (1 VRP)

Виплата для сім’ї з 2 осіб

441 EUR

(3 VRP)

220,5 EUR (1,5 VRP)

Виплата для сім’ї з 3 осіб

588 EUR

(4 VRP)

294 EUR (2 VRP)

Якщо у сім’ї більше трьох осіб, додатково виплачується допомога кожній особі 

62,50 EUR (0,5 VRP)

31,25 EUR (0,25 VRP)

Розміри виплат залежать від VRP (доходу, що підтримується державою), (VRP - 147 EUR)

Додатково можуть бути призначені:

Допомога для придбання шкільного приладдя (1 особі)

92 €

Компенсація за витрати на навчання дітей за програмою дошкільної та (або) шкільної освіти

(1 дитина/1 міс.)

73,60 €

Вивчення литовської мови дорослими особами.

Можна відвідувати навчання, що організоване Центром прийняття біженців, або отримати компенсацію після завершення курсів, склавши іспит І категорії знання державної мови

375 €

Часткова компенсація за оренду житла (розраховується, як і для громадян Литовської Республіки, за методикою, що вказана у ст. 18 Закону Литовської Республіки «Про допомогу у придбанні та оренді житла» (залежить від самоврядування))

від 46,40 до 210,56€

Atgal