DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Parama būstui išsinuomoti, gaunant būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją

Parama būstui išsinuomoti, gaunant būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją (toliau – Kompensacija), yra alternatyvi paramos būstui išsinuomoti forma, kuri teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu (toliau – Įstatymas). 

Teisė į paramą būstui išsinuomoti, gaunant Kompensaciją. Teisę į Kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

  • Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas; deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;
  • neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma;
  • Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka išsinuomojo fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą.

Prašymų pateikimas ir nagrinėjimas. Asmenys (jei kreipiasi šeima, vienas iš pilnamečių šeimos narių) dėl paramos būstui turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o jei gyvenamosios vietos neturi, į savivaldybės, į kurios gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą yra įtraukti, administraciją, pateikdami socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti, gaunant būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje konsultacijos teikiamos ir prašymai priimami Turto valdymo skyriuje, 106 kab., mob. 8 670 78 934, el. paštu kristina.salvaitiene@kaisiadorys.lt.

Prašymo forma dėl paramos būstui išsinuomoti gaunant Kompensaciją – BP-4

Prie prašymų reikia pateikti užpildytą 6 priedą  (Pajamų, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašas).

2023 metais Kaišiadorių rajono savivaldybėje asmenų ir šeimų, pretenduojančių į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, turtas ir pajamos neturi viršyti šių dydžių:

Asmenų sk. (VRP dydis (157 Eur))

Pajamos

Turtas

Vienas asm. (51 ir 56)

8007,00

8792,00

Dviejų ar trijų asm. (106 ir 112)

16642,00

17584,00

Keturių ir daugiau asmenų:

Po 31 VRP asmeniui

Po 56 VRP asmeniui

Keturių asm. (124 ir 224)

19468,00

35168,00

Penkių asm. ( 155 ir 280)

24335,00

43960,00

Šešių asm. (186 ir 336)

29202,00

52752,00

Septynių asm. (217 ir 392)

34069,00

61544,00

Aštuonių asm. (248 ir 448)

38936,00

70336,00

Asmuo ar šeima, išsinuomoję fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą (kurio vienam asmeniui ar šeimos nariui tenkantis naudingasis plotas, vertinamas mokant būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, yra ne mažesnis kaip 10 kv. m ir ne didesnis kaip 14 kv. m), kartu su prašymu pateikia:

  • asmens dokumentą;
  • asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją (-as) už kalendorinius metus (forma FR0001);
  • likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijas (savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos nustatymo; teismo sprendimas dėl nuolatinės globos nustatymo, mirties liudijimas), jeigu asmuo buvo likęs be globos);
  • būsto nuomos sutartį, sudarytą ne trumpiau kaip vieniems metams pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ir įregistruotą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.

Sprendimą dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo Savivaldybės administracija priima ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo asmens ar šeimos kreipimosi ir informuoja apie tai raštu. Įstatymo 19 straipsnyje numatytais atvejais Kompensacijos mokėjimas gali būti sustabdomas, nutraukiamas ir atnaujinamas.

Nuo 2020 m. liepos 1 d. Kompensacijos dydis Kaišiadorių rajono savivaldybėje yra:

Šeimos narių skaičius

Min. naudingas plotas 1 asmeniui, kv. m.

Maks. naudingas  plotas 1 asmeniui, kv. m.

Mažiausia kompensacijos suma šeimai, Eur

Didžiausia kompensacijos  suma šeimai, Eur

1

10,00

14,00

46,40

64,96

2

64,96

90,94

3

83,52

116,93

4

102,08

142,91

5

127,60

178,64

6

153,12

214,37

7

178,64

250,10

8

204,16

285,82

Galimybė fiziniams ir juridiniams asmenims, pageidaujantiems asmenis ir šeimas nuomos pagrindais aprūpinti būstu. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pageidaujantys asmenis ir šeimas nuomos pagrindais aprūpinti būstu ir nuomojamų būstų duomenis paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje, Savivaldybės administracijai pateikia laisvos formos prašymą, kuriame nurodo šiuos norimo išnuomoti būsto duomenis: adresą, unikalų numerį, bendrą ir naudingą plotą, namo, kuriame yra būstas, aukštą, kambarių skaičių ir informacijos skelbimo laikotarpį. Taip pat šie fiziniai ir juridiniai asmenys pateikia nuosavybės teisę į siūlomą nuomoti būstą patvirtinančius dokumentus: Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą ar kitus dokumentus, įrodančius teisę nuomoti būstą.

Paramą būstui išsinuomoti, gaunant Kompensaciją, reglamentuojantys teisė aktai:

1) Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas;

2) Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašas;

3) Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika;

4) Kaišiadorių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas;

5) Informacijos apie fizinių ir juridinių asmenų, pageidaujančių asmenis ir šeimas nuomos pagrindais aprūpinti būstu, nuomojamų būstų sąrašo paskelbimo tvarkos aprašas .

Paslaugos informacija:

Atsakingas padalinys – Turto valdymo skyrius.

Paslaugos vykdytoja – Kristina Šalvaitienė, mob. 8 670 78 934,

el.p. kristina.salvaitiene@kaisiadorys.lt.

Paslaugos vadovė – Ligita Pūrienė, mob. 8 618 77 930.

 

Atgal