DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus nuostatai

                                                                                        PATVIRTINTA
                                                                                        Kaišiadorių rajono savivaldybės
                                                                                       administracijos direktoriaus
                                                                                        2023 m. liepos d. įsakymu Nr. V1E

                       IŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
             ŽEMĖS ŪKIO IR APLINKOSAUGOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

                                                   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai nustato Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir
aplinkosaugos skyriaus (toliau – Skyrius) paskirtį, tikslus, uždavinius, funkcijas, teises, valdymą,
veiklos organizavimą bei reikalų perdavimo tvarką.
2. Skyrių steigia Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba.
3. Skyrius nėra juridinis asmuo.
4. Skyrius yra Kaišiadorių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos struktūrinis
padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui, finansuojamas
iš Savivaldybės ir valstybės biudžeto.
5. Skyriaus paskirtis – įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) ir
savarankiškąsias savivaldybių funkcijas kaimo plėtros, žemės ūkio ir melioracijos, aplinkosaugos ir
kraštovaizdžio formavimo srityse.
6. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įsakymais, kitais
norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriaus veiklą, taip pat Savivaldybės tarybos
sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir
šiais nuostatais.
7. Skyrius turi dokumentų blankus ir antspaudą su savo pavadinimu.

                                     II. PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

8. Skyrius vykdo šiuos uždavinius;
8.1. įgyvendina Savivaldybėje politiką žemės ūkio, melioracijos, kraštovaizdžio, aplinkosaugos
ir kitose kaimo plėtros srityse, teikia informaciją žemės ūkio subjektams paramai gauti;
8.2. palaiko ryšius su valstybinėmis, aplinkosaugos ir žemdirbių savivaldos institucijomis, žemės
ūkio subjektais, sprendžiant su Skyriaus kompetencija susijusius klausimus;
8.3. nustatyta tvarka vykdo valstybei priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių
apskaitą ir priežiūrą;
8.4. vykdo savivaldybės saugomų teritorijų steigimą, apsaugą ir tvarkymą, savivaldybės
teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsaugą, tvarkymą ir kūrimą, inventorizaciją, apskaitą, atskirųjų
želdynų žemės sklypų kadastrinių matavimų ir įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą organizavimą
ir stebėseną;
8.5. vykdo aplinkos kokybės gerinimą ir apsaugą, atliekų tvarkymo sistemos organizavimą,
medžioklės plotų vienetų sudarymą ir jų ribų keitimą, pagal kompetenciją gyvūnų gerovės ir apsaugos
užtikrinimą;
8.6. tinkamai pasirengia vykdyti mobilizaciją ir teikti priimančios šalies paramą;
8.7 organizuoja agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą, skatina ekologinį
ūkininkavimą, tausojančią žemdirbystę;
8.8 vadovaujasi Lietuvos Respublikos aplinkos įstatymu, reguliuoja gamtos išteklių bei kitų,
įtaką aplinkai darančių objektų naudojimą;
8.9 vykdo vietos savivaldos institucijoms norminiais aktais nurodytas funkcijas aplinkos
apsaugos bei gamtinių išteklių naudojimo srityse;
8.10 kaupia informaciją apie aplinkosauginę situaciją ir jos kitimą savivaldybės teritorijoje;
8.11 administruoja želdynus savivaldybės teritorijoje užtikrindamas Lietuvos Respublikos
želdynų įstatymo nuostatų įgyvendinimą;
8.12 registruoja traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas ir jų priekabas, vykdo jų valstybinę
priežiūrą.
9. Skyrius atlieka šias funkcijas:
9.1. rengia žemės ūkio ir kaimo plėtros bei aplinkosaugos programų projektus, organizuoja šių
programų vykdymą;
9.2. nustatyta tvarka teikia Savivaldybės administracijai ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijai lėšų poreikį Skyriaus funkcijoms ir programoms vykdyti;
9.3. administruoja valstybės ir Savivaldybės teikiamos paramos žemės ūkio subjektams ir kaimo
gyventojams lėšas;
9.4. priima ir nagrinėja žemdirbių prašymus valstybės ir Savivaldybės paramai gauti ir teikia
išvadas;
9.5. informuoja Savivaldybės gyventojus apie valstybės ir Savivaldybės bei Europos Sąjungos
teikiamą paramą;
9.6. registruoja žemės ūkio ir kaimo valdas Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro
(toliau – VĮ Žemės ūkio duomenų centras) valdų registre, sistemina ir atnaujina duomenis;
9.7. organizuoja ir vykdo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimą bei atlieka pasėlių plotų
elektroninį įbraižymą;
9.8. konsultuoja, teikia metodinę pagalbą seniūnijų žemės ūkio specialistams;
9.9. vykdo seniūnijų specialistų deklaruojamų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių elektroninių
duomenų kontrolę;
9.10. surenka dokumentus, atlieka jų patikrinimą, susistemina ir atsiskaito VĮ Žemės ūkio
duomenų centrui;
9.11. registruoja ūkininkų ūkius, parengia Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimus ir išduoda
juos teisės aktų nustatyta tvarka;
9.12. registruoja traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas ir jų priekabas, vykdo jų valstybinę
priežiūrą;
9.13. organizuoja valstybei priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploataciją,
jų apskaitą;
9.14. rengia melioracijos darbų projektavimo užduotis, prekių, paslaugų ir darbų pirkimo
paraiškas konkursams;
9.15. priima atliktus melioracijos darbus, kontroliuoja jų vykdymą;
9.16. rengia melioracijos objektų projektavimo, statybos, remonto, priežiūros darbų metų ir
ilgalaikes programas ir pateikia jas Savivaldybės administracijai;
9.17. nustato ir išduoda technines sąlygas projektuoti Savivaldybėje kelius, geležinkelius,
požemines komunikacijas, dujotiekius, tiltus, vandens pralaidas ir kitus statinius melioracijos srityje;
9.18. tvarko melioracijos objektų techninę dokumentaciją ir kitą archyvinę medžiagą, užtikrina
jos išsaugojimą;
9.19. administruoja valstybės ir Savivaldybės paramą žemės ūkio veiklos subjektams ir kitiems
žemdirbiams;
9.20. teikia veiklos ataskaitas Žemės ūkio, Aplinkos ministerijoms bei kitoms valstybės
institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
9.21. organizuoja kaimo gyventojų švietimą: apžiūras, muges, seminarus, parodas, konsultacijas,
ūkininkų mokymus ir kt. švietėjiškas priemones žemės ūkio klausimais;
9.22. priima žemės ūkio subjektų paraiškas ir kitus dokumentus, juos patikrina, laiku suveda į
duomenų bazę ir priima sprendimus dėl išmokų bitininkystei remti;
9.23. nustato žemės ūkio subjektų nelaimėse patirtų nuostolių žalą;
9.24. administruoja žemės ūkio veiklos subjektų draudimo įmokų kompensacijoms gauti
mokėjimo dokumentus, priima sprendimus dėl kompensacijų skyrimo;
9.25. administruoja pieno kvotas Savivaldybėje, konsultuoja pieno gamintojus pieno kvotų
klausimais;
9.26 administruoja pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo dalies įmokų kompensavimą;
9.27. dalyvauja civilinės saugos priemonėse;
9.28. užtikrina aplinkos apsaugos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos
sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su aplinkos apsauga, įgyvendinimą;
9.29. kaupia, analizuoja ir skelbia informaciją apie aplinką;
9.30. organizuoja atliekų tvarkymo plano ir atliekų tvarkymo taisyklių rengimą, koordinuoja jų
įgyvendinimą, kontroliuoja jų vykdymą;
9.31. dalyvauja regioninėje atliekų tvarkymo sistemoje;
9.32. derina taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimų paraiškas ir projektus,
vykdo jų priežiūrą ir koregavimą;
9.33. dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PUV PAV) programų
ir ataskaitų svarstymo procedūrose ir teikia išvadas;
9.34. derina paraiškas požeminio vandens gręžinių įrengimui, organizuoja bešeimininkių
požeminių vandens gręžinių likvidavimą arba konservavimą;
9.35. rengia išvadas dėl vandens gavybos gręžinių projektavimo ir įsirengimo, pritarimo
(nepritarimo) naudoti gėlo požeminio vandens gręžinį (ūkinei komercinei veiklai, geriamojo vandens
viešajam tiekimui, individualiam apsirūpinimui geriamuoju vandeniu, žemės ūkio veiklai);
9.36. vykdo prevencinį ekologinio pobūdžio darbą tarp fizinių ir juridinių asmenų, rajono
gyventojų, analizuojant rastus ar galimus aplinkosaugos pažeidimus;
9.37. vykdo gyventojų aplinkosauginį švietimą ir mokymą;
9.38. rengia Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansuojamų
priemonių projektus ir lėšų panaudojimo ataskaitas. Organizuoja priemonių įgyvendinimą;
9.39. organizuoja Savivaldybės aplinkos monitoringo programų rengimą ir vykdymą;
9.40. organizuoja aplinkos oro kokybės programos rengimą ir priemonių įgyvendinimą;
9.41 organizuoja Savivaldybės saugomų teritorijų ir gamtinio kraštovaizdžio objektų priežiūrą;
9.42. priima paraiškas, vertina želdinius natūroje ir derina su suinteresuotomis institucijomis,
išduoda leidimus kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti želdinius, augančius ne miško žemėje;
9.43. organizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir
apskaitą, vykdo jų būklės stebėseną;
9.44. organizuoja valstybinėje ir Savivaldybei priskirtoje žemėje esančių želdynų ir želdinių
apsaugą, pertvarkymą ir priežiūrą, želdynų kūrimą ir naujų želdinių veisimą;
9.45. organizuoja želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos darbą;
9.46. organizuoja atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinius matavimus ir įrašymą į
Nekilnojamojo turto kadastrą;
9.47 svarsto ir finansuoja medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones;
9.48. dalyvauja nustatant medžioklės plotus Medžioklės plotų vienetų sudarymo bei jų ribų
pakeitimo komisijoje;
9.49. renka duomenis ir informaciją, reikalingą Savivaldybės mobilizacijos planui sudaryti iš
įstaigų, įmonių, asociacijų ir ūkio subjektų, gautus duomenis sistemina ir apibendrina;
9.50. pagal Savivaldybei skirtą valstybinę mobilizacinę užduotį rengia Savivaldybės
mobilizacijos plano projektą, kurį derina ir teikia tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka;
9.51. kontroliuoja ir koordinuoja Savivaldybės mobilizacijos plano vykdymą;
9.52. tvarko Savivaldybės mobilizacinių atsargų apskaitą ir teikia duomenis, reikalingus
mobilizaciniams planams sudaryti, teisės aktų nustatyta tvarka;
9.53. kartu su Mobilizacijos departamentu prie Krašto apsaugos ministerijos organizuoja ir
vykdo mobilizacinius mokymus ir pratybas;
9.54. organizuoja ir vykdo gyvūnų gerovės ir apsaugos užtikrinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
9.55. dalyvauja civilinės saugos priemonėse;
9.56. konsultuoja ir padeda bendruomenėms bei nevyriausybinėms organizacijoms (toliau –
NVO) rengiant ir įgyvendinant projektus, rengiant paraiškas, vykdant projektus, pildant veiklos,
finansines bei projektų įgyvendinimo ataskaitas;
9.57. pagal poreikį ir kompetenciją organizuoja susitikimus, inicijuoja projektus, kuruoja ir stebi
projekto vykdymą, siekiant skatinti bendradarbiavimą;
9.58. teikia informaciją seniūnams, bendruomenėms ir NVO apie programas, kvietimus teikti
paraiškas, paraiškų rengimą, projektų vykdymą ir jų ataskaitų rengimą;
9.59. analizuoja seniūnijų bendruomeninių organizacijų ir NVO gyventojų požiūrį ir siekius
rajono plėtros vystymosi klausimais;
9.60. dalyvauja bendruomenėms bei NVO rengiant ir įgyvendinant projektus ir programas, vietos
veiklos grupių programas, vietos plėtros strategijas;
9.61. priima asmenis, pagal savo kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus,
skundus, pasiūlymus ir nustatyta tvarka į juos atsako;
9.62. atlieka kitas norminiuose dokumentuose nustatytas funkcijas.

                                                                           III. TEISĖS

10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:
10.1. gauti informaciją iš Savivaldybės administracijos padalinių teisės, finansų ir apskaitos,
statybų, teritorijų, turto tvarkymo, žemės ūkio, aplinkosaugos ir kitais klausimais, reikalingą Skyriaus
funkcijoms atlikti;
10.2. gauti asignavimų Skyriaus programoms ir funkcijoms vykdyti;
10.3. rinkti įmokas už ūkininkų ūkių įregistravimą, jei tai numatyta nebiudžetinių lėšų pajamų
išlaidų sąmatoje pagal nustatyta tvarka patvirtintus paslaugų įkainius;
10.4. pagal gautus įgaliojimus surašyti ir perduoti nagrinėti administracinių nusižengimų
protokolus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka;
10.5. neatlygintinai gauti valstybės kadastrų, klasifikatorių ir registrų duomenis, būtinus Skyriaus
funkcijoms atlikti;
10.6. teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijai, Savivaldybės merui Skyriaus funkcijų
atlikimo, lėšų panaudojimo klausimais;
10.7. turėti tinkamai įrengtas ir reikiamu inventoriumi aprūpintas darbo vietas ir patalpas;
10.8. dalyvauti susirinkimuose, pasitarimuose, seminaruose, posėdžiuose ir kituose renginiuose
Skyriaus funkcijų vykdymo, kvalifikacijos kėlimo klausimais;
10.9. prireikus rengti žemės ūkio veiklos subjektų, perdirbimo įmonių vadovų pasitarimus,
kviesti į juos valstybės valdymo institucijų, Savivaldybės atstovus;
10.10. dalyvauti komisijose;
10.11 kelti profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
10.12. turėti kitas teises, kurios neprieštarauja galiojantiems įstatymams.
IV. DARBO ORGANIZAVIMAS
11. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės
administracijos direktoriui.
12. Skyriaus vedėjas:
12.1. planuoja Skyriaus veiklą sudarydamas metinį veiklos planą, organizuoja nustatytų
uždavinių ir priemonių vykdymą ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
12.2. rengia Skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų projektus;
12.3. rengia ir kasmet iki vasario 1 d. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui metinę
Skyriaus veiklos ataskaitą;
12.4. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų
skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių
tobulinimo;
12.5. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;
12.6. rengia ir tvirtina Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
12.7. atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
13. Einamieji Skyriaus klausimai aptariami su Skyriaus vedėju. Pasitarimų metu Skyriaus
darbuotojai atsiskaito už pavedimų vykdymą, informuoja apie artimiausius darbus.
14. Skyriaus darbuotojai privalo palaikyti tarpusavio ir su kitų struktūrinių padalinių darbuotojais
ryšius taip, kad galėtų efektyviai vykdyti savo pareigas.
15. Skyriaus vedėjo nesant, jį pavaduoja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
paskirtas kitas Skyriaus darbuotojas.
16. Skyriaus vedėjas užtikrina, kad skyriaus darbuotojų funkcijos būtų vykdomos jų atostogų,
komandiruočių ar laikino nedarbingumo metu.
17. Skyriaus vedėjas pasirašo raštus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
18. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų
Skyriaus nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

                               V. SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

19. Savivaldybės administracijos direktoriui pasirašius įsakymą dėl Skyriaus vedėjo atleidimo iš
pareigų, atleidžiamas iš pareigų vedėjas įsakyme nurodytu laiku perduoda reikalus Savivaldybės
administracijos direktoriaus paskirtam vedėjui arba kitam asmeniui.
20. Perduodant reikalus, turi būti pateikti svarbiausi duomenys, apibūdinantys faktinę Skyriaus
būklę.
21. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos perimantis asmuo,
taip pat Administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka
su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.
22. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka
Administracijos direktoriui, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Buvęs Skyriaus
vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

Atgal