DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V1-256

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Strateginio planavimo ir investicijų skyrius (toliau – Skyrius) yra Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais poįstatyminiais aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais, Administracijos bei šiais nuostatais.

3. Skyrius turi antspaudą su Skyriaus pavadinimu ,,Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius“.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

4.1. koordinuoti ir organizuoti Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginių planų rengimą, priežiūrą ir atnaujinimą;

4.2. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant regioninės plėtros programas, koordinuoti bendradarbiavimą su šalies ir regioninėmis plėtros institucijomis;

4.3. koordinuoti  Savivaldybės investicinių projektų, tyrimų, galimybių studijų bei projektų paraiškų finansinei Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Valstybės investicijų programos bei kitų užsienio šalių teikiamai finansinei paramai gauti, rengimą;

4.4. organizuoti paramos smulkaus verslo subjektams teikimą;

4.5. koordinuoti viešųjų paslaugų verslui ir turizmui teikimą.

5. Įgyvendindama jam pavestus uždavinius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius atlieka šias funkcijas:

5.1. koordinuoja ir organizuoja Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio plano rengimą, priežiūrą ir atnaujinimą, vykdo įgyvendinimo stebėseną;

5.2. koordinuoja ir organizuoja Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano rengimą, priežiūrą ir atnaujinimą, vykdo įgyvendinimo stebėseną;

5.3. dalyvauja ruošiant regioninės plėtros programas;

5.4. koordinuoja bendradarbiavimą su šalies ir regioninės plėtros institucijomis;

5.5. koordinuoja investicinių projektų tyrimų, galimybių studijų bei projektų paraiškų finansinei Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Valstybės investicijų programos bei kitų užsienio šalių teikiamai finansinei paramai gauti, rengimą;

5.6. koordinuoja gavusių paramą savivaldybės projektų įgyvendinimą, palaiko ryšius su paramą teikiančiomis institucijomis;

5.7. rengia smulkaus verslo skatinimo nuostatus, organizuoja paramos smulkaus verslo subjektams teikimą;

5.8. koordinuoja viešųjų paslaugų verslui ir turizmui teikimą;

5.9. pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja Kaišiadorių rajono kaimo bendruomenes ir savivaldybės įstaigas projektų, įgyvendinamų pagal Kaišiadorių rajono vietos plėtros strategiją Kaišiadorių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose pastatuose ar panaudos pagrindais valdomuose žemės sklypuose, klausimais.

5.8. dalyvauja Savivaldybės tarybos ar Administracijos direktoriaus sudarytų komisijų darbe;

5.9. pagal skyriaus kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

III. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

6. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių nustato ir pareigybių aprašymus teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Administracijos direktorius.

7. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui.

8. Kitus Skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, į pareigas priima ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ar Darbo kodekso nustatyta tvarka. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi vedėjui.

9. Skyriaus vedėjas:

9.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrindamas skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

9.2. rengia ir derina skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir skyriaus nuostatus;

9.3. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo ir nuobaudų skyrimo skyriaus darbuotojams;

9.4. vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;

9.5. tvirtina skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

9.6. atlieka kitas jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

10. Skyriaus vedėjo ar kito skyriaus darbuotojo pavadavimo atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu klausimus skyriaus vedėjo siūlymu sprendžia Administracijos direktorius.

12. Skyriaus darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų skyriaus nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

IV. SKYRIAUS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

13. Administracijos direktoriui išleidus įsakymą dėl Skyriaus vedėjo atleidimo iš pareigų, įsakyme nurodytu laiku, dalyvaujant Administracijos direktoriui, atleidžiamas skyriaus vedėjas turi perduoti reikalus Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

14. Perduodant reikalus, turi būti pateikti svarbiausi duomenys, apibūdinantys faktinę skyriaus būklę.

15. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantis asmuo ir juos perimantis asmuo, taip pat Administracijos direktorius. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto punktais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

16. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas lieka pas Administracijos direktorių, o kitas įteikiamas reikalus priimančiam asmeniui. Buvęs skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

17. Jei iš pareigų atleidžiamas kitas Skyriaus darbuotojas, jo reikalus perima skyriaus vedėjas kartu su reikalus perduodančiu darbuotoju, pasirašydamas reikalų perdavimo ir priėmimo aktą.

 __________________________

Atgal