DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Informacijos apie aplinką sąvadas

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Eil. Nr.

Informacijos pavadinimas

Informacijos laikmenos forma

Informacijos teikimas internete, adresai

 

ADMINISTRAVIMAS

   

1.

Savivaldybės (tarybos, mero, administracijos direktoriaus) teisės aktai, normatyviniai aplinkos apsaugos dokumentai, ataskaitos

Rašytinė, elektroninė

www.kaisiadorys.lt

2.

Savivaldybės institucijų (tarybos,  mero, administracijos ir kt.) teisės aktai, normatyviniai dokumentai.

Rašytinė, elektroninė

www.kaisiadorys.lt

3.

Savivaldybės biudžeto, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, komunalinių atliekų tvarkymo programos ir kt. finansavimo šaltinių planuojamų išlaidų sąmatos, finansinės ir veiklos ataskaitos

Rašytinė, elektroninė

www.kaisiadorys.lt

4.

Savivaldybės administracijos viešųjų ryšių skyriaus parengta informacija žiniasklaidai ir leidiniai visuomenei apie sutartis, programas (projektus), renginius ir kitą veiklą

Rašytinė, elektroninė

www.kaisiadorys.lt

5.

Strateginio planavimo dokumentai. Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginis 2013-2015 metų veiklos planas.

Rašytinė, elektroninė

www.kaisiadorys.lt

 

APLINKOS BŪKLĖ IR ANTROPOGENINIAI VEIKSNIAI

   

6.

Aplinkos monitoringas

elektroninė

kaisiadoriurmonitoringas.lt

7.

Informacija apie savivaldybės vykdomas geriamojo vandens kokybės gerinimo programas ir projektus bei jų ataskaitos.

Rašytinė, elektroninė

www.kaisiadorys.ltwww.kaisiadorysvsb.lt. http://kaunovsc.sam.lt

8.

Kaišiadorių rajono aplinkos oro kokybės valdymo programa, priemonių plano vykdymas. Kaišiadorių rajono aplinkos oro kokybės studija.

Rašytinė, elektroninė

www.kaisiadorys.lt

9.

Šachtinių šulinių vandens kokybė Kaišiadorių rajone 2013 metais

Rašytinė, elektroninė

www.kaisiadorysvsb.lt. http://kaunovsc.sam.lt

10.

Informacija apie gręžtinių šulinių ir vandenviečių vandens kokybę (pagal savivaldybės subjektų vykdomos stebėsenos ir kitus duomenis)

  Rašytinė, elektroninė

www.kaisiadorys.lt

11.

Informacija apie savivaldybės vykdomas geriamojo vandens kokybės gerinimo programas ir projektus bei jų ataskaitos

 Rašytinė, elektroninė

http://www.kaisiadoriuvandenys.lt/

12.

Informacija apie paviršinių vandens telkinių kokybę pagal savivaldybės vykdomo monitoringo ir kitus duomenis

Rašytinė, elektroninė

http://www.kaisiadoriuvandenys.lt/

13.

Informacija apie savivaldybės vykdomas paviršinių vandens telkinių kokybės gerinimo ir taršos prevencijos programas ir projektus bei jų ataskaitos

Rašytinė, elektroninė

www.kaisiadorys.lt

14.

Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui Kaišiadorių rajone finansinės paramos teikimo tvarkos aprašas

Rašytinė, elektroninė

 

15.

Biologinės įvairovės tyrimų ataskaitos

Rašytinė

 

16.

Želdynų ir želdinių tvarkymo finansavimo tvarka

 Rašytinė, elektroninė

www.kaisiadorys.lt;

17.

Informacija apie želdynus ir želdinius (planai, schemos, želdinimo ir kitų pertvarkymų projektai, leidimai, apskaita)

  Rašytinė, elektroninė

www.kaisiadorys.lt

18.

Informacija apie savivaldybės kompetencijoje esančias saugomas teritorijas (registras, įteisinimo dokumentai, lokalizacija, saugomos vertybės, jų būklė)

Rašytinė, elektroninė

www.kaisiadorys.lt

19.

Informacija apie užterštas teritorijas (dirvožemio kokybę, ekogeologinius tyrimus, ataskaitos)

Rašytinė, eletroninė

www.kaisiadorys.lt

20.

Informacija apie aplinkosauginio švietimo programas (projektus), savivaldybės parengti bei užsakyti leidiniai visuomenei apie aplinkos būklę ir antropogeninius veiksnius, Informacijos apie aplinką sąvadas

  Rašytinė, elektroninė

www.kaisiadorys.lt

 

APLINKOS POVEIKIS VISUOMENĖS SVEIKATAI

   

21.

Informacija apie gyvūnų laikymą ir priežiūrą 

  Rašytinė, elektroninė

www.kaisiadorys.lt

22.

Kaišiadorių rajono savivaldybės tyliųjų viešųjų zonų akustinio triukšmo nustatymas

Rašytinė, elektroninė

www.kaisiadorys.ltwww.kaisiadorysvsb.lt.

23.

Informacija apie savivaldybės sveikatos prevencijos programas, projektus, ataskaitas

Rašytinė, elektroninė

www.kaisiadorys.ltwww.kaisiadorysvsb.lt.

24.

Informacija apie visuomenės sveikatos būklę savivaldybės kompetencijoje esančioje teritorijoje

Rašytinė, elektroninė

www.kaisiadorys.ltwww.kaisiadorysvsb.lt.

25.

Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programa, ataskaita

Rašytinė, elektroninė

www.kaisiadorys.ltwww.kaisiadorysvsb.lt.; http://www.kaisiadorysvsb.lt/wp-content/uploads/2010/01/Stebesenos-ataskaita-2011-m..pdf

 

ŪKINĖ VEIKLA

   

26.

Informacija apie integruotos taršos ir prevencijos leidimus

  Rašytinė

 

27.

Komunalinių atliekų tvarkymas (atliekų tvarkymo taisyklės, atliekų tvarkymo planas, viešųjų komunalinių atliekų tvarkymo įrenginių išsidėstymo schema)

  Rašytinė, elektroninė

 www.kaisiadorys.lt;

www.kaunoratc.lt;

28.

Informacija apie uždarytus sąvartynus ir kitas atliekų tvarkymo vietas (lokalizacija, projektinė informacija, stebėsenos duomenys)

 Rašytinė, elektroninė

www.kaunoratc.lt

 

TERITORIJŲ PLANAVIMAS

   

29.

Informacija apie savivaldybės registruotus teritorijų planavimo dokumentus (detaliuosius, bendruosius, specialiuosius planus) bei jų projektus

  Rašytinė, elektroninė

 /index.php?3744807146

30.

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos pirminį poveikio aplinkai vertinimą, projektinė dokumentacija

  Rašytinė

 

31.

Kaišiadorių rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas (Kaišiadorių miesto ir Stasiūnų gyvenvietės šilumos ūkio specialusis planas)

Rašytinė, elektroninė

/index.php?96075037

_________________________

Atgal