DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Triukšmas

Pagal Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 2 dalį triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti savivaldybės institucijoms informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones.


Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas nenumato, kad pagal asmens pateiktą pranešimą Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija turi teisę ar privalo išduoti asmeniui leidimą, todėl pateikus pranešimą jokių papildomų veiksmų nei asmeniui, nei Savivaldybės administracijai atlikti nereikia, tačiau asmuo privalo turėti statybą leidžiantį dokumentą tuo atveju, jei pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą toks dokumentas yra privalomas.

Primename, kad Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnis nustato atsakomybę už viešosios rimties trikdymą (triukšmą keliantys veiksmai vakaro (nuo 19 iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 iki 7 val.) metu gyvenamosiose patalpose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą. Rekomenduojame triukšmą keliančius statybos (remonto, montavimo) darbus planuoti ir vykdyti darbo dienomis nuo 7 iki 18 val., o poilsio ir švenčių dienomis nuo 9 iki 17 val.

Triukšmo prevencijos Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas

Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašas

Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“

Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklės

Kaišiadorių rajono savivaldybės triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių tikrinimų taisyklės

Pranešimo forma

Atgal