DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Laidojimo pašalpa

Informacija dėl laidojimo pašalpų

Informuojame, kad nuo 2020 m. gruodžio 16 d. Socialinės paramos skyrius prašymus dėl laidojimo pašalpos priims pateiktus tik elektroniniu būdu: el. paštu soc.parama@kaisiadorys.lt arba per www.spis.lt sistemą. Prie tinkamai užpildyto prašymo reikia pridėti mirties liudijimo kopiją. Smulkesnė informacija teikiama tel. 8 618 6 5390.

Prašymo forma

Socialinės paramos skyrius

--~~~~~~~~~~~--

Paramos mirties atveju rūšys

   Nustatomos dvi paramos mirties atveju rūšys:

 1. laidojimo pašalpa;
 2. parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką (toliau – parama palaikams parvežti).

Laidojimo pašalpa

   Vienkartinė 8 bazinių socialinių išmokų dydžio (336 Eur) laidojimo pašalpa mokama mirusįjį asmenį laidojančiam asmeniui, kai mirusysis:

 1. Lietuvos Respublikos pilietis;
 2. Lietuvos Respublikoje gyvenęs užsienietis, turėjęs Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;
 3. Lietuvos Respublikoje gyvenęs užsienietis, kuriam leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje buvo išduotas kaip ketinančiam dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;
 4. Lietuvos Respublikoje gyvenęs asmuo, kuriam Lietuvos Respublikoje buvo suteiktas pabėgėlio statusas;
 5. asmuo, kuriam, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstaytmas;
 6. Lietuvos Respublikoje gyvenęs užsienietis, kuriam buvo išduotas leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti Lietuvos Respublikoje ir kuris iki mirties dirbo Lietuvos Respublikoje arba anksčiau dirbo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį ir buvo įsiregistravęs Užimtumo tarnyboje kaip bedarbis;
 7. Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvos prekybos asociacijos valstybės narės pilietis ir jo šeimos narys, kuriam buvo išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
 8. Lietuvos Respublikoje gyvenęs užsienietis, kuriam buvo išduotas leidimas dirbti sezoninį darbą Lietuvos Respublikoje;
 9. Lietuvos Respublikoje gyvenęs užsienietis, kuriam buvo išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip perkeltam įmonės viduje.

   Laidojimo pašalpa taip pat mokama, kai minėtų asmenų vaikas gimsta negyvas.

   Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų lėšomis.

Parama palaikams parvežti

   Parama palaikams parvežti yra lygi faktinėms palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms, bet neturi viršyti 54 bazinių socialinių išmokų dydžio (2 268 Eur).

   Palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo turi teisę į paramą palaikams parvežti, jeigu kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu jo vidutinės pajamos, kai jis yra vienas gyvenantis asmuo, arba vienam asmeniui, kai jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, tenkančios vidutinės pajamos, nurodytos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje ir apskaičiuotos pagal šio įstatymo 18 straipsnį, per mėnesį yra mažesnės negu 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai (387 Eur).

   Parama palaikams parvežti neteikiama parvežti valstybės tarnautojų, valstybės pareigūnų, valstybės politikų ir karių, kurie žuvo arba mirė užsienyje dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, ir kursantų, mirusių dėl priežasčių, susijusių su profesiniu ar įvadiniu mokymu, palaikus, kurių parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidos apmokamos valstybės biudžeto lėšomis. 

Dokumentai, reikalingi paramai mirties atveju gauti:

 1. asmens, turinčio teisę gauti paramą, tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 2. prašymas paramai mirties atveju gauti;  
 3. medicininis mirties liudijimas (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas – medicininis perinatalinės mirties liudijimas), jeigu asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 4. kai kreipiamasi dėl paramos palaikams parvežti – ir dokumentai, įrodantys patirtas palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas, bei dokumentai apie bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gautas pajamas, jeigu informacija negali būti gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

   *Dokumentų pateikti nereikia, jeigu pareiškėjo prašyme skirti išmoką nurodyti duomenys yra Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar kituose registruose ar valstybės informacinėse sistemose.

Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl paramos mirties atveju?

   Laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos turi kreiptis į Savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota – paskutinę buvusią gyvenamąją vietą, arba pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.

   Palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo dėl paramos palaikams parvežti turi kreiptis į Savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota – paskutinę buvusią gyvenamąją vietą, arba pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į paramą palaikams parvežti atsiradimo dienos.

   Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu arba elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga. Jeigu prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu būdu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Paramos mirties atveju skyrimas ir mokėjimas

Dėl laidojimo pašalpos:

 1. Sprendimas dėl laidojimo pašalpos skyrimo turi būti priimtas ir nurodyta pašalpa laidojančiam asmeniui išmokėta ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo pašalpai gauti dokumentų (duomenų) gavimo Savivaldybės administracijoje dienos, kai prašymas pateikiamas per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.
 2. Kai laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos kreipiasi vėliau negu per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos, sprendimas dėl laidojimo pašalpos skyrimo turi būti priimtas ir laidojimo pašalpa išmokėta per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo pašalpai gauti dokumentų (duomenų) gavimo Savivaldybės administracijoje dienos.

Dėl paramos palaikams parvežti:

   Sprendimas dėl paramos palaikams parvežti skyrimo turi būti priimtas ir nurodyta parama palaikų parvežimą organizavusiam fiziniam asmeniui turi būti išmokėta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų dokumentų gavimo dienos.

   Prašymą pateikęs asmuo apie priimtą sprendimą dėl paramos mirties atveju skyrimo yra informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, išskyrus atvejį, kai laidojimo pašalpa paskirta ir išmokėta per 24 valandas. Jeigu parama mirties atveju neskiriama, sprendime nurodoma neskyrimo priežastis, jo apskundimo tvarka, pateikti dokumentai grąžinami prašymą pateikusiam asmeniui, o paramą mirties atveju skiriančioje savivaldybės institucijoje paliekamos šių dokumentų kopijos.

Daugiau informacijos apie paramą mirties atveju rasite:

 
 

Smulkesnę informaciją teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius adresu: Katedros g. 4, Kaišiadorys, el. p. soc.parama@kaisiadorys.lt arba mob. 8 676 96 826, 8 609 40 148, 8 676 97 204.

 

Atgal