DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Projektai

Apie projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklos dalyvauja 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto trukmė – 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

 • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai mokykloms, kurios vykdo 1–4 kl. ir 5–8 kl. bendrojo ugdymo programas. Mokykloms pagal jų klasių komplektų skaičių yra suformuoti trijų dydžių mokymo priemonių ir įrangos komplektai.
 • Gamtos ir technologinių dalykų mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#5-8 (jungiamasi be slaptažodžio).

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.  

Kaišiadorių r. mokyklų, dalyvavusių projekte, sąrašas:

 1. Kaišiadorių r. Gudienos mokykla-darželis „Rugelis“;
 2. Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“;
 3. Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija;
 4. Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinė mokykla;
 5. Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla;
 6. Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija;
 7. Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija;
 8. Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija.

Projekte taip pat dalyvavo Kaišiadorių r. Stasiūnų mokykla-darželis „Nykštukas“ ir Kaišiadorių r. Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinė mokykla (kol tapo skyriais).

Koordinatorius, atsakingas už projekto įgyvendinimą Kaišiadorių rajono savivaldybėje –

Virginija Batutienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, el. p. virginija.batutiene@kaisiadorys.lt tel. 8 655 72556, (8 37) 332749

- - -

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2019–2022 m.

Projektui skirtos lėšos – 18.531.137,64 Eur.

Projekto veiklų aprašymas – siekiant įdiegti duomenimis grįstą kokybės kultūrą (kokybės samprata – vertinimas – tobulinimas), planuojama kryptingai dirbti su mokyklų steigėjais – savivaldybėmis ir 180 bendrojo ugdymo mokyklų, atrinktų į dvi tikslines grupes:

I – 30 mokyklų, turinčių stiprią geros mokyklos požymių raišką (pagal Geros mokyklos koncepcijos nuostatas);

II – 150 mokyklų, turinčių silpną geros mokyklos požymių raišką.

Mokyklų veiklos tobulinimas bus vykdomas nuosekliai, t. y.:

 • atliekamas visų mokyklų išorinis vertinimas;
 • remiantis mokyklų ir savivaldybių turimais statistiniais, mokinių pasiekimų rezultatų, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitais duomenimis rengiami mokyklų veiklos tobulinimo planai (toliau MVT planai), kurie derinami su steigėju ir Nacionaline švietimo agentūra bei tvirtinami mokyklų vadovų. Silpną geros mokyklos požymių raišką turinčioms mokykloms (150) MVT planus padės rengti projekto konsultantai, o stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos (30) MVT planus rengs savarankiškai;
 • vadovaujantis projekto tvarkos aprašu, MOKYKLOMS skiriamos tikslinės projekto lėšos MVT planams įgyvendinti;
 • skyrus lėšas, vykdoma suplanuotų veiklų įgyvendinimo stebėsena ir padarytos pažangos vertinimas kiekvienoje mokykloje. Pažangos vertinimas bus vykdomas po dvejų metų, pasibaigus MVT planų įgyvendinimui: silpną geros mokyklos požymių raišką turinčiose mokyklose bus atliktas rizikos išorinis vertinimas, o stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos atliks savo veiklos kokybės įsivertinimą.

Kaišiadorių rajono savivaldybėje projekte ,,Kokybės krepšelis“ dalyvauja šios mokyklos:

 1. Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija, pagrindinis veiklos tobulinimo tikslas – gerinti asmeninius mokinio poreikius ir galimybes atitinkančią pažangą ir pasiekimus. 2020–2021 m. m. skirta lėšų – 75 048,00 Eur, 2021–2022 m. m. planuojama skirti ~ 75 048,00 Eur (bus tikslinama 2021-09) . Iš viso per dvejus metus ~ 150 096,00 Eur.
 2. Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla, pagrindinis veiklos tobulinimo tikslas – pagerinti ugdymosi veiklos kokybę pamokoje, įdiegiant veiksmingą mokinių (įsi)vertinimo bei refleksijos sistemą ir siekiant mokinių brandos, pažangos bei pasiekimų pozityvios kaitos. 2020–2021 m. m. skirta lėšų – 20 178,00 Eur, 2021–2022 m. m. planuojama skirti ~ 20 178,00 Eur (bus tikslinama 2021-09). Iš viso per dvejus metus ~ 40 356 Eur.
 3. Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinė mokykla, pagrindinis veiklos tobulinimo tikslas – pagerinti mokinių pasiekimus ir pažangą, ugdymo procese vadovaujantis sąveikos ir mokymo(si) paradigma bei kuriant įsivertinimo kultūrą. 2020–2021 m. m. skirta lėšų –17346,00 Eur, 2021–2022 m. m. planuojama skirti ~ 17700,00 Eur (bus tikslinama 2021-09). Iš viso per dvejus metus ~ 35046,00

Tikimasi, kad įgyvendintos projekto veiklos (išorinis vertinimas, pagalba mokyklų veiklos tobulinimui ir jų daromos pažangos vertinimas) taps pagrindu sisteminiam praktiniam kokybės kultūros įgyvendinimui visose šalies mokyklose.

Siektini rodikliai – 180 finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų; 70 proc. finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų, kurių mokinių ugdymo pasiekimai pagerėjo.

II projekto etape su 90 bendrojo ugdymo mokyklų.

Kaišiadorių rajono savivaldybėje projekto ,,Kokybės krepšelis“ II etape dalyvauja Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija

Mokyklų veiklos tobulinimas bus vykdomas nuosekliai, t. y.:

 • atliekamas mokyklų išorinis vertinimas arba įsivertinimas;
 • remiantis mokyklų ir savivaldybių turimais statistiniais, mokinių pasiekimų rezultatų, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitais duomenimis rengiami mokyklų veiklos tobulinimo planai (toliau MVT planai), kurie derinami su steigėju ir Nacionaline švietimo agentūra bei tvirtinami mokyklų vadovų. I etapo silpną geros mokyklos požymių raišką turinčioms mokykloms (150) ir II etapo mokykloms MVT planus padės rengti projekto konsultantai ar metodininkai, o stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos (30) MVT planus rengė savarankiškai;
 • vadovaujantis projekto tvarkos aprašu, MOKYKLOMS skiriamos tikslinės projekto lėšos MVT planams įgyvendinti;
 • skyrus lėšas, vykdoma suplanuotų veiklų įgyvendinimo stebėsena ir padarytos pažangos vertinimas kiekvienoje mokykloje. Pažangos vertinimas bus vykdomas po dvejų metų (150 mokyklų bus atliktas veiklos rizikos išorinis vertinimas) arba ne anksčiau kaip po pirmųjų projekto metų (90 mokyklų bus atliktas išorinis vertinimas). Pasibaigus MVT planų įgyvendinimui stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos atliks savo veiklos kokybės įsivertinimą.

Tikimasi, kad įgyvendintos projekto veiklos (išorinis vertinimas, pagalba mokyklų veiklos tobulinimui ir jų daromos pažangos vertinimas) taps pagrindu sisteminiam praktiniam kokybės kultūros įgyvendinimui visose šalies mokyklose.

Siektini rodikliai – 270 finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų.

Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašas >>>patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-707 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-496 .

Projekto mokyklų sąrašai >>>patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-888 I-jam projekto etapui.

Projekto mokyklų sąrašas >>>patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-1321 II-jam projekto etapui.

Kontaktinis asmuo – projekto koordinatorė Edita Navickienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė, el. p. edita.navickiene@kaisiadorys.lt   tel. (8 671) 78909.

Atgal