DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Projektai

 

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

   

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos).

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Kaišiadorių rajono savivaldybė (Kaišiadorių r. Algirdo Brazausko gimnazija, Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija, Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija ir Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija) yra projekto partnerė ir įgyvendina 1–3 punkte numatytas veiklas:

1) mokyklų vadovų ir mokytojų kompetencijų stiprinimas lyderystės veikiant srityje (mokyklų bendruomenių telkimo ir įgalinimo veikti, ugdymo pokyčių inicijavimo ir įgyvendinimo atnaujintose ugdymo sąlygose dėl mokinio sėkmės kompetencijų bei bendradarbiavimo kompetencijų, grįstų mokyklų tinklaveika ir nukreiptų į koordinuotą mokymo(si) ir švietimo pagalbos teikimą, pagalbą šeimai, stiprinimas); kultūrinio ugdymo srityje (pedagoginės bendruomenės kultūrinės kompetencijos, kaip integralaus mokymosi proceso, stiprinimas); įtraukiojo ugdymo srityje (universalaus dizaino principų taikymo, mokinių individualių ir specialiųjų ugdymosi poreikių pažinimo / atpažinimo ir atliepimo bei mokinių, turinčių skirtingų ugdymosi poreikių, pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo kompetencijų tobulinimas); STEAM ugdymo srityje (STEAM dalykų mokytojų kompetencijų bei inžinerinių / technologinių kompetencijų ugdymas įvairių dalykų mokytojams);

2) infrastruktūros kūrimas, plėtra, atnaujinimas bei aprūpinimas mokymosi priemonėmis ir įranga visose keturiose veiklos srityse (daugiafunkcių salių / erdvių, muzikos, dailės studijų, terapijos ir emocijų valdymo, individualaus ugdymosi ir personalizuotos pagalbos mokiniui teikimo erdvių, STEAM laboratorijos (-ų) / STEAM  darbo vietų kabinetuose įrengimas; lauko erdvių pritaikymas, kultūrinimas, STEAM lyderystės, įtraukiojo ugdymo veikloms vykdyti);

3) mokyklų veiklos tobulinimas bei tinklaveikos kūrimas su savivaldybės mokyklomis visose keturiose srityse (4 ilgalaikių kultūrinės kompetencijos ugdymo programų, pritaikytų integraliam mokymo(si) procesui, parengimas ir įgyvendinimas; STEAM veiklų planavimo, koordinavimo ir  įgyvendinimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas; STEAM mokslų neformaliojo švietimo sistemos plėtojimas; edukacinių / kultūrinių veiklų su mokslo, kultūros įstaigomis bei STEAM centrais įgyvendinimas; mokinių individualių ugdymosi poreikių pažinimo ir atliepimo algoritmo modeliavimas, keturių veiklos sričių koordinatorių etatų steigimas).

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardytas 4–5 punktuose).

Siekiami rezultatai:

 • padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 • padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 • sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.
 • sumažėjęs mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose, skaičius;
 • padidėjęs abiturientų, išlaikiusių tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų, skaičius;
 • padidėjęs mokinių, dalyvaujančių neformaliojo švietimo veikloje, skaičius;
 • tinklaveika grįstų parengtų ir įgyvendintų ilgalaikių kultūrinio ugdymo programų, stiprinančių mokytojų ir mokinių kompetencijas ir kultūrinio ugdymo tradicijas, skaičius;
 • pasiekta vadovų, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, dalyvaujančių lyderystės mokymuose, procentinė dalis;
 • pasiekta mokymuose dalyvavusių mokytojų, diegiančių universalaus dizaino principus, procentinė dalis;
 • padidėjęs 4 kl. ir 8 kl. mokinių NMPP (matematikos, skaitymo) rezultato vidurkis (procentais);
 • padidėjęs STEAM mokslų (matematikos, chemijos, fizikos) mokinių, išlaikiusių valstybinius brandos egzaminus, vidutinio balo vidurkis (balais).

Europos socialinio fondo agentūra kartu su projekto parneriais, tarp kurių yra ir Kaišiadorių rajono savivaldybė įgyvendina projektą „Karjeros specialistų tinklo vystymas“. Šio projekto tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. Įgyvendinant projekto veiklas vystome karjeros specialistų tinklą ir siekiame užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs  ne mažiau kaip 380 karjeros specialistų.

Projekto įgyvendinsime iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Projektui skiriama 9 998 172,97 Eur iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų.


Apie projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklos dalyvauja 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto trukmė – 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

 • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai mokykloms, kurios vykdo 1–4 kl. ir 5–8 kl. bendrojo ugdymo programas. Mokykloms pagal jų klasių komplektų skaičių yra suformuoti trijų dydžių mokymo priemonių ir įrangos komplektai.
 • Gamtos ir technologinių dalykų mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#5-8 (jungiamasi be slaptažodžio).

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.  

Kaišiadorių r. mokyklų, dalyvavusių projekte, sąrašas:

 1. Kaišiadorių r. Gudienos mokykla-darželis „Rugelis“;
 2. Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“;
 3. Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija;
 4. Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinė mokykla;
 5. Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla;
 6. Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija;
 7. Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija;
 8. Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija.

Projekte taip pat dalyvavo Kaišiadorių r. Stasiūnų mokykla-darželis „Nykštukas“ ir Kaišiadorių r. Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinė mokykla (kol tapo skyriais).

Koordinatorius, atsakingas už projekto įgyvendinimą Kaišiadorių rajono savivaldybėje –

Virginija Batutienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, el. p. virginija.batutiene@kaisiadorys.lt tel. 8 655 72556, (8 37) 332749


 

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2019–2022 m.

Projektui skirtos lėšos – 18.531.137,64 Eur.

Projekto veiklų aprašymas – siekiant įdiegti duomenimis grįstą kokybės kultūrą (kokybės samprata – vertinimas – tobulinimas), planuojama kryptingai dirbti su mokyklų steigėjais – savivaldybėmis ir 180 bendrojo ugdymo mokyklų, atrinktų į dvi tikslines grupes:

I – 30 mokyklų, turinčių stiprią geros mokyklos požymių raišką (pagal Geros mokyklos koncepcijos nuostatas);

II – 150 mokyklų, turinčių silpną geros mokyklos požymių raišką.

Mokyklų veiklos tobulinimas bus vykdomas nuosekliai, t. y.:

 • atliekamas visų mokyklų išorinis vertinimas;
 • remiantis mokyklų ir savivaldybių turimais statistiniais, mokinių pasiekimų rezultatų, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitais duomenimis rengiami mokyklų veiklos tobulinimo planai (toliau MVT planai), kurie derinami su steigėju ir Nacionaline švietimo agentūra bei tvirtinami mokyklų vadovų. Silpną geros mokyklos požymių raišką turinčioms mokykloms (150) MVT planus padės rengti projekto konsultantai, o stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos (30) MVT planus rengs savarankiškai;
 • vadovaujantis projekto tvarkos aprašu, MOKYKLOMS skiriamos tikslinės projekto lėšos MVT planams įgyvendinti;
 • skyrus lėšas, vykdoma suplanuotų veiklų įgyvendinimo stebėsena ir padarytos pažangos vertinimas kiekvienoje mokykloje. Pažangos vertinimas bus vykdomas po dvejų metų, pasibaigus MVT planų įgyvendinimui: silpną geros mokyklos požymių raišką turinčiose mokyklose bus atliktas rizikos išorinis vertinimas, o stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos atliks savo veiklos kokybės įsivertinimą.

Kaišiadorių rajono savivaldybėje projekte ,,Kokybės krepšelis“ dalyvauja šios mokyklos:

 1. Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija, pagrindinis veiklos tobulinimo tikslas – gerinti asmeninius mokinio poreikius ir galimybes atitinkančią pažangą ir pasiekimus. 2020–2021 m. m. skirta lėšų – 75 048,00 Eur, 2021–2022 m. m. planuojama skirti ~ 75 048,00 Eur (bus tikslinama 2021-09) . Iš viso per dvejus metus ~ 150 096,00 Eur.
 2. Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla, pagrindinis veiklos tobulinimo tikslas – pagerinti ugdymosi veiklos kokybę pamokoje, įdiegiant veiksmingą mokinių (įsi)vertinimo bei refleksijos sistemą ir siekiant mokinių brandos, pažangos bei pasiekimų pozityvios kaitos. 2020–2021 m. m. skirta lėšų – 20 178,00 Eur, 2021–2022 m. m. planuojama skirti ~ 20 178,00 Eur (bus tikslinama 2021-09). Iš viso per dvejus metus ~ 40 356 Eur.
 3. Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinė mokykla, pagrindinis veiklos tobulinimo tikslas – pagerinti mokinių pasiekimus ir pažangą, ugdymo procese vadovaujantis sąveikos ir mokymo(si) paradigma bei kuriant įsivertinimo kultūrą. 2020–2021 m. m. skirta lėšų –17346,00 Eur, 2021–2022 m. m. planuojama skirti ~ 17700,00 Eur (bus tikslinama 2021-09). Iš viso per dvejus metus ~ 35046,00

Tikimasi, kad įgyvendintos projekto veiklos (išorinis vertinimas, pagalba mokyklų veiklos tobulinimui ir jų daromos pažangos vertinimas) taps pagrindu sisteminiam praktiniam kokybės kultūros įgyvendinimui visose šalies mokyklose.

Siektini rodikliai – 180 finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų; 70 proc. finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų, kurių mokinių ugdymo pasiekimai pagerėjo.

II projekto etape su 90 bendrojo ugdymo mokyklų.

Kaišiadorių rajono savivaldybėje projekto ,,Kokybės krepšelis“ II etape dalyvauja Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija

Mokyklų veiklos tobulinimas bus vykdomas nuosekliai, t. y.:

 • atliekamas mokyklų išorinis vertinimas arba įsivertinimas;
 • remiantis mokyklų ir savivaldybių turimais statistiniais, mokinių pasiekimų rezultatų, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitais duomenimis rengiami mokyklų veiklos tobulinimo planai (toliau MVT planai), kurie derinami su steigėju ir Nacionaline švietimo agentūra bei tvirtinami mokyklų vadovų. I etapo silpną geros mokyklos požymių raišką turinčioms mokykloms (150) ir II etapo mokykloms MVT planus padės rengti projekto konsultantai ar metodininkai, o stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos (30) MVT planus rengė savarankiškai;
 • vadovaujantis projekto tvarkos aprašu, MOKYKLOMS skiriamos tikslinės projekto lėšos MVT planams įgyvendinti;
 • skyrus lėšas, vykdoma suplanuotų veiklų įgyvendinimo stebėsena ir padarytos pažangos vertinimas kiekvienoje mokykloje. Pažangos vertinimas bus vykdomas po dvejų metų (150 mokyklų bus atliktas veiklos rizikos išorinis vertinimas) arba ne anksčiau kaip po pirmųjų projekto metų (90 mokyklų bus atliktas išorinis vertinimas). Pasibaigus MVT planų įgyvendinimui stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos atliks savo veiklos kokybės įsivertinimą.

Tikimasi, kad įgyvendintos projekto veiklos (išorinis vertinimas, pagalba mokyklų veiklos tobulinimui ir jų daromos pažangos vertinimas) taps pagrindu sisteminiam praktiniam kokybės kultūros įgyvendinimui visose šalies mokyklose.

Siektini rodikliai – 270 finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų.

Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašas >>>patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-707 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-496 .

Projekto mokyklų sąrašai >>>patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-888 I-jam projekto etapui.

Projekto mokyklų sąrašas >>>patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-1321 II-jam projekto etapui.

Kontaktinis asmuo – projekto koordinatorė Edita Navickienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė, el. p. edita.navickiene@kaisiadorys.lt   tel. (8 671) 78909.

Atgal