DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

 

TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIUS IR KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

   Kaišiadorių rajone gyvenantiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims iki 21 metų, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bei jų tėvams (globėjams, rūpintojams) visa reikalinga pagalba teikiama koordinuotai, bendradarbiaujant švietimo, socialinės ir sveikatos priežiūros įstaigoms. Tuo rūpinasi tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius.

    Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos Kaišiadorių rajono savivaldybėje.

   Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje schema.

   Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė – Nijolė Butrimavičienė, tel. nr. (8 618 79839 el. p. nijole.butrimaviciene@kaisiadorys.lt

   Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, vykdydama Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas funkcijas bei vadovaudamasi patvirtintu metinės veiklos planu:

1. kartu su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydami vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinti, ir savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka atsiskaito už jų įgyvendinimą;

2. surenka informaciją, būtiną savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui dėl vaiko minimalios priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo arba dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo priimti bei dėl koordinuotai teikiamos pagalbos vaikui ir tėvams (globėjams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;

3. nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 7 ir 9 straipsniuose, skyrimo bei dėl kompleksinės pagalbos vaikui ir tėvams (globėjams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;

4. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro informavimo apie vaiko atvykimą į vaikų socializacijos centrą dienos surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nurodytus vaiko, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus;

5. pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina vaiko socialinę integraciją į bendruomenę;

6. koordinuoja mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;

7. teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių bei dėl koordinuotos pagalbos vaikams bei jų tėvams (globėjams) tobulinimo;

8. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

   Komisija atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros, kitų įstatymų ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų nustatytas funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo įgyvendinimu ir prevencinio darbo koordinavimu.

Eil.Nr.

Vardas Pavardė

Pareigos

Kontaktai

1.       

Nijolė Butrimavičienė

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, VGK pirmininkė

8 618 79839

8 618 30323

nijole.butrimaviciene@kaisiadorys.lt

2.       

Ramunė Jakštienė

Kaišiadorių pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė, VGK sekretorė

8 346 43814

ramune.jakstiene@gmail.com

3.       

Rimutė Arlauskienė

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

8 687 81828

rimute.arlauskiene@kaisiadorys.lt 

4.       

Egidijus Ulanavičius

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato  Kaišiadorių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas

8 346 67826

egidijus.ulanavicius@policija.lt 

5.       

Giedrius Jusas

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato  Kaišiadorių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas

8 346 67829

giedrius.jusas@policija.lt

6.       

Artūras Biguzas

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato  Kaišiadorių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas

8 346 67 822

arturas.biguzas@policija.lt

7.       

Daiva Brudnienė

Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Ketvirtojo skyriaus vyriausioji prokurorė

8 37 394437

Daiva.Brudniene@prokuraturos.lt

8.       

Eglė Mockevičienė

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

8 686 46210 egle.mockevičiene@kaisiadorys.lt

9.  

Vida Kalaušienė

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė Kaišiadorių rajono savivaldybėje

8 682 38651

vida.kalausiene@kaisiadorys.lt

10.   

Jolanta Koklevičienė

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė

8 614 71165

jolanta.kokleviciene@kaisiadoriuspc.lt

11.   

 Neringa Kupčiūnienė

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

8 645 31159

neringa.kupciuniene@kaisiadorys.lt

12.   

Danguolė Miliauskaitė

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja

8 602 09 210

danguole.miliauskaite@kaisiadorys.lt

13.   

Loreta Žižliauskienė

Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus specialistė

8 346 60141

loreta.zizliauskiene@probacija.lt

Komisijos sudėtis patvirtinta Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V1E-1560 

(su visais pakeitimais)

 

Teisės aktai

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Ankstyvosios intervencijos programos Kaišiadorių rajono savivaldybėje  vykdymo tvarkos aprašas

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių, auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašas.

Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų Kaišiadorių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Pagalbos vaikui ir jo tėvams, globėjams (rūpintojams), gavus Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje informaciją apie nepilnamečio padarytą teisės pažeidimą, teikimo tvarkos aprašas

Atgal