DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Registrai

  • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras

Agroverslo registro paskirtis -registruoti ir unikaliai identifikuoti kiekvieną žemės ūkio ir kaimo valdą (toliau - valdą) kaip žemės ūkio produkcijos ir paslaugų ar alternatyvios žemės ūkiui produkcijos ir paslaugų gamybos vienetą, registruoti ir unikaliai identifikuoti kiekvieną asmenį, kuris įregistruotoje valdoje užsiima žemės ūkio ar alternatyvia žemės ūkiui veikla, kaip žemės ūkio ar alternatyvios žemės ūkiui veiklos subjektą ir kaip paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai potencialų gavėją, rinkti, kaupti, apdoroti, atnaujinti, sisteminti, saugoti ir teikti duomenis apie valdas.

  • Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registras
Registro paskirtis - registruoti traktorius, savaeiges žemės ūkio ir kitas savaeiges mašinas, taip pat jų priekabas ir puspriekabes, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims duomenis ir dokumentus apie registro objektus.  

Registruoja ūkininkų ūkius, renka, kaupia, apdoroja, sistemina, saugo, naudoja duomenis apie ūkininkų vykdomą žemės ūkio veiklą, turimos ir naudojamos žemės teisinį pagrindą, plotus, žemės našumo balą, kadastrinius duomenis, sutikrina registro tvarkymo įstaigų - savivaldybių administracijų įregistruotų objektų duomenis su kitų registrų duomenimis; koordinuoja ir kontroliuoja registro tvarkymo įstaigų -savivaldybių administracijų veiklą registro tvarkymo klausimais; apsikeičia duomenimis su Žemės ūkio ministerija ir kitomis Ūkininkų ūkių registre dalyvaujančiomis institucijomis; užtikrina registro techninės ir programinės įrangos įdiegimą ir funkcionavimą; registras rengia ir derina metodines ir technines užduotis, taip pat pastoviai teikia konsultacijas ir informaciją vartotojus dominančiais klausimais, įstatymų nustatyta tvarka teikiama informacija verslo struktūroms, susijusioms su žemės ūkiu.

Atgal