DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Savivaldybės parama žemės ūkiui

 

ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS PROGRAMA (08)

Bendra informacija apie programą

Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymu,  Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu.

Programa įgyvendina Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2023 m. strateginio plano 1 prioritetinės srities „Konkurencingumo didinimas ir ekonomikos augimo skatinimas“ 3  tikslą „Didinti kaimo vietovių patrauklumą ir žemės ūkio veiklos konkurencingumą“.

Tęstinė programa

Vykdytojai:

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius;

Žemės ūkio specialistai seniūnijose

Programos koordinatorius – Linas Lazauskas, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas

Kodas

Programos tikslo pavadinimas

08.01

Kurti patrauklias gyvenimo, žemės ūkio veiklos sąlygas ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, atsižvelgdama į žemdirbių organizacijų pasiūlymus, Žemės ūkio rūmų rekomendacijas, daugiausia dėmesio skiria žemdirbių verslo sąlygų gerinimui, teikdama visapusišką informaciją apie verslo plėtrą bei iš dalies kompensuodama nuostolius, susidariusius dėl įvairių nelaimių.

Rezultato kriterijus:

- Ūkininkų, žemdirbių ir kaimo gyventojų, pasinaudojusių  Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa, skaičius.

08.01.01. Uždavinys. Gerinti gyvenimo kokybę ir plėtrą  kaimo vietovėse.

Produkto kriterijai:

Gavusių paramą žemdirbių, kurie patyrė nuostolių, skaičius.

- Išardytų bebraviečių skaičius.

- Suorganizuotų švietėjiškų renginių skaičius.

- Įregistruotų ūkininkų ūkių skaičius.

- Įregistruotų traktorių ir kitų mechanizmų skaičius.

-  Suremontuotų melioracijos statinių skaičius.

- Valstybines žemės ūkio funkcijas vykdančių asmenų savivaldybėje ir seniūnijose skaičius.

- Saugaus valstybinio duomenų tinklo kanalų priežiūros atvejų skaičius.

- Viešosios naudos nevyriausybinių organizacijų, kaimo bendruomenių, pasinaudojusių patirtų išlaidų daliniu kompensavimu, skaičius.

- VVG strategijai įgyvendinti pasinaudotų paslaugų skaičius.

- Žemdirbių, kurie pasinaudojo parama nepriklausomai nuo ūkininkavimo lygio, skaičius.

08.01.01.01. Priemonė. Paramos žemdirbiams nelaimės atveju ar patyrus nuostolių, nepriklausančių nuo ūkininkavimo lygio, teikimas.

Pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytą tvarką per metus yra renkami žemdirbių prašymai atlyginti dalį patirtų nuostolių. Įvykus nelaimei ar dėl meteorologinių, hidrologinių sąlygų žuvus pasėliams, atsižvelgiant į patirtus nuostolius, lėšos paskirstomos proporcingai patirtiems nuostoliams metų pabaigoje.

08.01.01.04. Priemonė. Bebraviečių ardymas.

Konkurso būdu yra parenkamas rangovas, kuris ardo bebravietes pagal Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus pateiktus sąrašus.

08.01.01.05. Priemonė. Žemdirbių švietėjiškos veiklos vykdymas.

Lėšos skiriamos „Metų ūkio“ konkursui, artojų varžyboms, lauko dienoms, seminarams, šventėms organizuoti, dalyvauti parodose, šventėse ir žemdirbių kitai švietėjiškai veiklai vykdyti.

08.01.01.08. Priemonė. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų, traktoriaus ir savaeigės mašinos registracijos liudijimų bei techninės apžiūros talonų įsigijimas.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimą Nr. 817 ,,Dėl Ūkininko ūkių registro reorganizavimo ir ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ ūkininkai įsigyja ūkio įregistravimo pažymėjimus. Traktoriai ir savaeigės mašinos registruojamos bei vykdoma šios technikos techninė apžiūra, todėl būtina įsigyti blankų.

08.01.01.09. Priemonė. Valstybinio numerio ženklų traktoriams, priekaboms ir savaeigėms mašinoms įsigijimas.

Priemonė bus vykdoma pagal žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384 patvirtintą Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisykles.

08.01.01.10. Priemonė. Valstybinių ir privačių melioracijos statinių priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos organizavimas ir vykdymas.

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechninių statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise, laukų bendro naudojimo melioracijos inžinerinės infrastruktūros techninės būklės pagerinimas.

Rinktuvų, avarinių gedimų remontui gyvenvietėse ir žemės ūkio paskirties sklypuose skiriama 60 tūkst. eurų iš savivaldybės biudžeto.  Žemės ūkio paskirties sklypuose rinktuvų remonto darbams atlikti prisidedama iki 70 proc. darbų vertės pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytą tvarką.

20 proc. lėšų prisidedama rengiant ir įgyvendinant vandentvarkos projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“, skiriama 30 tūks. eurų iš savivaldybės biudžeto. 

Skirtas 248810 eurų finansavimas iš Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų pagal Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms priemonėms taikyti taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 3D-730 „Dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms priemonėms taikyti taisyklių patvirtinimo“.

08.01.01.11. Priemonė. Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) žemės ūkio funkcijų vykdymas.

Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius vykdo šias valstybines funkcijas: žemės ūkio produkcijos kvotų administravimas; žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimas; žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimas; stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimas, medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymas; traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė priežiūra; kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimas.

08.01.01.12. Priemonė. Saugaus valstybinio duomenų tinklo kanalų priežiūra.

Vykdomas elektroninis pasėlių deklaravimas ir užtikrinamas saugus duomenų perdavimas interneto tinklu.

08.01.01.13. Priemonė. Viešosios naudos nevyriausybinių organizacijų, kaimo bendruomenių patirtų išlaidų dalinis finansavimas.

Pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus kasmet nustatytą tvarką bus kompensuojamos kaimo bendruomenių ir jų sąjungų, nevyriausybinių organizacijų registravimo išlaidos ir renovuotų pastatų draudimo išlaidos, patirtos įgyvendinant projektus, parengtus vadovaujantis Vietos plėtros strategija. Iš dalies finansuojamas Kaišiadorių rajono savivaldybės kaimo bendruomenių susitikimo organizavimas, kitos kaimo bendruomenių šventės, renginiai ir projektai.

08.01.01.14. Priemonė. VVG Strategijos įgyvendinimas.

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės Vietos plėtros 20152020 metų strategijos įgyvendinimo dalinis finansavimas. Finansavimas bus skirtas bendruomenių buhalterio etatui iš dalies išlaikyti, komunaliniams mokesčiams, ryšio išlaidoms, kanceliarinėms prekėms, taip pat Kaišiadorių rajono kaimo bendruomenių tradiciniam XIV-ajam susitikimui organizuoti.

08.01.01.15. Priemonė. Paramos teikimas žemdirbiams nepriklausomai nuo ūkininkavimo lygio.

Iš dalies kompensuojamos konsultacinių ir intelektualių paslaugų žemdirbiams (tręšimo planų sudarymo, augalų apsaugos priemonių naudojimo žurnalų pildymo, dirvožemio agrocheminių tyrimų, pašarų kokybės tyrimų, gyvulių produktyvumo kontrolės, gyvulininkystės laboratorinių tyrimų, selekcinio užmokesčio dalinio kompensavimo, finansinės paramos iš ES fondų gavimo, technologinių naujovių, atsinaujinančios energijos naudojimo žemės ūkio veiklos subjektuose projektų įgyvendinimo, darbų ir priešgaisrinės saugos dokumentų rengimo  ir kt.) patirtos išlaidos pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytą tvarką.

Atgal