DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Parama būstui išsinuomoti asmenims ar šeimoms, neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą

Parama būstui išsinuomoti neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą (toliau – Sąrašas) asmenims bei šeimoms teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu (toliau – Įstatymas). 

Įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje  nustatyta, kad  Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka socialinis būstas gali būti išnuomojamas ir neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą asmenims bei šeimoms, jeigu šie asmenys ir šeimos Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito būsto, dėl šių priežasčių:

1) netekusiems Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar dėl kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių; šiuo atveju į savivaldybės administraciją asmuo ar šeima šio įstatymo 7 straipsnyje nustatyta tvarka privalo kreiptis ne vėliau kaip per vienus metus nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos;

2) asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis;

3) senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

4) šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų ar (ir) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

5) šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų;

6) šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (-us) ar (ir) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

7) šeimoms, kuriose motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų ir (arba) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

8) šeimoms, auginančioms vaikus ar (ir) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), kai ne mažiau kaip dviem iš jų yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

9) šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir (ar) didelių specialiųjų poreikių lygis, kai šeimos nariai yra sukakę senatvės pensijos amžių;

10) likusiems be tėvų globos asmenims, palikusiems socialinės globos, grupinio gyvenimo ir (ar) savarankiško gyvenimo namus per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos.

Prašymų priėmimas. Asmenys (jei kreipiasi šeima, vienas iš pilnamečių šeimos narių) dėl paramos būstui turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o jei gyvenamosios vietos neturi, į savivaldybės, į kurios gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą yra įtraukti, administraciją, pateikdami socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje konsultacijos teikiamos ir prašymai priimami Turto valdymo skyriuje, 106 kab., mob.  8 670 78 934, el. paštu kristina.salvaitiene@kaisiadorys.lt.

Prašymų formos. Prašymas dėl paramos būstui išsinuomoti (BP-5) (išnuomoti socialinį būstą asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą).

Prie prašymų pateikti užpildytą 6 priedą  (Pajamų, kurios, vadovaujantis piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašas).

Kartu su prašymu pateikiami:

  • asmens dokumentas;
  • asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracija (-os) už kalendorinius metus (forma FR0001);
  • netekus Lietuvos Respublikos nuosavybės teise turėto būsto dėl gaisro, potvynio, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausiančių aplinkybių – šias aplinkybės įrodantys dokumentai.

2023 metais (vertinant praėjusių 2022 m. turto, įskaitant gautas pajamas) deklaracijų duomenis (forma FR0001) Kaišiadorių rajono savivaldybėje asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui įsigyti turtas ir pajamos neturi viršyti šių dydžių:

Asmenų sk. (VRP dydis (157 Eur))

Pajamos

Turtas

Vienas asm. (40 ir 56)

6280,00

8792,00

Dviejų ar trijų asm. (80 ir 112)

12560,00

17584,00

Keturių ir daugiau asmenų:

Po 23 VRP asmeniui

Po 56 VRP asmeniui

Keturių asm. (92 ir 224)

14444,00

35168,00

Penkių asm. ( 115 ir 280)

18055,00

43960,00

Šešių asm. (138 ir 336)

21666,00

52752,00

Septynių asm. (161 ir 392)

25277,00

61544,00

Aštuonių asm. (184 ir 448)

28888,00

70336,00

Prašymų nagrinėjimo tvarka. Prašymą išnuomoti socialinį būstą asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į Sąrašą ir  atitinkantiems Įstatymo 16 straipsnio 8 dalies nuostatas, nagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu sudaryta komisija Savivaldybės ir socialinio būsto klausimams nagrinėti (toliau – Komisija). Komisijos siūlymu sprendimą dėl laisvo socialinio būsto nuomos priima Savivaldybės administracijos direktorius. Apie priimtą sprendimą asmuo ar šeima informuojami raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Kai laisvo socialinio būsto Savivaldybės būsto fonde nėra, Savivaldybės administracija apie tai raštu informuoja asmenį ar šeimą.

Informacija apie Įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje numatytais atvejais išnuomotus būstus viešai paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje, nurodant išnuomoto būsto naudingąjį plotą, šeimos narių skaičių ir atvejį, dėl kurio šis būstas išnuomotas.

Paramą būstui išsinuomoti reglamentuojantys teisė aktai:

1) Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas;

2) Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašas;

3)  Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika;

4) Kaišiadorių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas.

Paslaugos informacija:

Atsakingas padalinys – Turto valdymo skyrius.

Paslaugos vykdytoja – Kristina Šalvaitienė, mob.  8 670 78 934,

el.p. kristina.salvaitiene@kaisiadorys.lt.

Paslaugos vadovė – Ligita Pūrienė, mob. 8 618 77 930.

Atgal