DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Informacija dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms

Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms (toliau – Paskata) teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu (toliau – Įstatymas). 

Teisę į Paskatą turi jaunos šeimos, kurių kiekvienas šeimos narys yra deklaravęs gyvenamąją vietą arba įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka ir kurios atitinka visus šiuos reikalavimus:

 1. Prašymo dėl teisės į Paskatą  pateikimo metu atitinka jaunos šeimos apibrėžimą, t. y. jauna šeima laikomi abu sutuoktiniai, taip pat registruotą partnerystę sudariusi pora arba vienas vaiką auginantis tėvas ar mama, kurie yra ne vyresni kaip 36 metų amžiaus.  
 1. Nė vienas jaunos šeimos narys, būdamas visiškai veiksnus (išskyrus jaunos šeimos vaikus), ir jaunos šeimos vaikai (kaip jie apibrėžti Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje) iki kreipimosi į šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą instituciją dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms dienos neturėjo ir kreipimosi bei pažymos išdavimo metu nė vienas jaunos šeimos narys neturi Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise priklausančio būsto. Jeigu asmens nuosavybės teise turėtas ar asmeniui nuosavybės teise priklausantis būstas atitinka Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 8 straipsnio 2 punkto b papunktyje nustatytus būsto požymius (turi ar turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų.), laikoma, kad jauna šeima atitinka šiame punkte nustatytą reikalavimą.
 2. Įsigyja pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regione, kurio teritorijoje nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 65 procentais mažesnė negu didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro normatyvinė vertė, kurią nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijose. Lietuvos Respublikos regionai, kurių teritorijose pirmąjį būstą įsigyjančios jaunos šeimos turi teisę į finansinę paskatą, peržiūrimi, tik kai pagal šiame punkte nustatytą tvarką apskaičiuota nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė to regiono teritorijoje padidėjo daugiau kaip 20 procentų.

4. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą.

 

Paskatos jaunoms šeimoms dydis:

 • neauginančioms vaikų – 15 proc.;
 • auginančioms 1 vaiką – 20 proc.;
 • auginančioms 2 vaikus – 25 proc.;
 • auginančioms 3 ir daugiau vaikų – 30 proc.;
 • papildoma 5 proc. subsidija, kai šeima, gavusi finansinę paskatą, įgyja teisę į didesnę subsidiją (šeimoje gimus vaikams). Dėl papildomos Paskatos galima kreiptis, kol kiekvienas iš sutuoktinių arba motina ar tėvas, vieni auginantys vaikus, bus iki 40 metų (įskaitytinai).

 

Būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti gali būti naudojamas:

 • būstui pirkti;
 • būstui statyti (teikiant prašymą pridėti statybą leidžiantį dokumentą);
 • būstui pirkti ir statyti (teikiant prašymą pridėti statybą leidžiantį dokumentą).

 

Būsto kredito pirmajam būstui įsigyti suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų arba šios sumos ekvivalentas kita valiuta.

Sklypui, kuriame turi būti statomas jaunos šeimos būstas, gali būti skiriama ne daugiau kaip 15 proc. būsto kredito sumos.

Jauna šeima, kuriai suteikta subsidija pirmajam būstui regione įsigyti, negali visiškai laisvai disponuoti įsigytu nekilnojamuoju turtu: jeigu per pirmuosius 10 metų nuosavybės teisės būtų perleistos kitam žmogui, subsidija turėtų būti grąžinta į valstybės biudžetą.

Būsto kreditą pirmajam būstui įsigyti gali teikti visi kredito davėjai, su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ar jos įgaliota institucija sudarę sutartis dėl būsto kredito pirmajam būstui įsigyti teikimo (subsidijų finansavimo) tvarkos. Šių kredito davėjų sąrašą rasite čia – Kreditų su Paskata davėjų sąrašas.

 

Prašymų pateikimas ir nagrinėjimas. Prašymai dėl teisės į Paskatą teikiami Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS arba kreipiantis į savivaldybės, kurios teritorijoje ketinama įsigyti pirmąjį būstą, administraciją. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje (Katedros g. 4, Kaišiadoryse) konsultacijos teikiamos ir prašymai priimami Turto valdymo skyriuje, 106 kab.

Veiksmai, kurie atliekami, norint pasinaudoti Paskata:

 • Jauna šeima turi susirasti gyvenamosios paskirties būstą pirkimui arba pirkimui ir statybai, arba sklypą būsto statybai Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje, nes prašyme nurodomas konkretus perkamo būsto adresas ar sklypo numeris.
 • Valstybinėje mokesčių inspekcijoje deklaruoti šeimos turtą (forma FR0001) už praėjusius metus ir užpildyti bei pateikti prašymą SPIS arba tiesiogiai savivaldybėje.
 • Savivaldybė per 10 darbo dienų suformuoja pažymą subsidijai gauti, jeigu šeima atitinka nustatytus kriterijus ir tam yra lėšų. Jei visos lėšos einamiesiems metams panaudotos, pažyma nesuformuojama, bet formuojamas sąrašas naujam finansavimo periodui laikantis eiliškumo pagal prašymo pateikimo datą ir laiką. Jaunos šeimos amžius vertinamas tik prašymo pateikimo metu.
 • Suformavus pažymą, jauna šeima per 15 kalendorinių dienų kreipiasi į pasirinktą kredito įstaigą, kuri pažymą aktyvuoja.
 • Kredito įstaiga per keturis mėnesius nuo pažymos aktyvavimo dienos priima sprendimą dėl kredito suteikimo (nesuteikimo) ir pasirašo kredito sutartį su jauna šeima.
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo kredito sutarties pasirašymo dienos perveda subsidiją už jauną šeimą kredito įstaigai, jeigu būstas perkamas. Būsto statybų atveju subsidija išmokama pabaigus statybas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Apribojimai. Įstatyme nustatyta, kad tais atvejais, kai būstas įsigyjamas iš jaunos šeimos narių artimųjų giminaičių, jauna šeima neturės teisės į Paskatą. Taip pat jauna šeima, kuriai suteikta Paskata, negalėtų visiškai laisvai disponuoti įsigytu nekilnojamuoju turtu: jeigu per pirmuosius 10 metų nuosavybės teisės būtų perleistos kitam savininkui, subsidija turėtų būti grąžinta į valstybės biudžetą.

Nekilnojamo turto vertės zonos. Informuojame, kad VĮ Registrų centrui patvirtinus nekilnojamojo turto normatyvines vertes 2023 metams, Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorija atitinka sąvoką regiono, kurio teritorijoje nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 65 procentais mažesnė negu didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro normatyvinė vertė, kurią nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijose.

NT vertės zoną galite pasitikrinti čia. 

 

Nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinės vertės. Nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinės vertės kiekvienais metais tvirtinamos VĮ Registrų centro generalinio direktoriaus įsakymu:

NEKILNOJAMOJO TURTO PLOTO VIENETO NORMATYVINĖS VERTĖS 2024 METAMS.

Teisę į Paskatą reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas;

Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašas.

 

Paslaugos informacija:

Atsakingas padalinys – Turto valdymo skyrius.

Paslaugos vykdytoja – Kristina Šalvaitienė, mob. +370 670 78 934,

el. p. kristina.salvaitiene@kaisiadorys.lt.

Paslaugos vadovė – Ligita Pūrienė, mob. +370 618 77 930.

 

Atgal