DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Parama būstui įsigyti

Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu (toliau – Įstatymas). 

Paramos būstui įsigyti formos

Parama būstui įsigyti teikiama:

 1. valstybės iš dalies kompensuojamų kreditų gavėjams teikiant subsidijas valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti (toliau – Subsidija);
 2. mokant išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją (toliau – Kompensacija).

Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka Įstatymo 8 straipsnyje nurodytus reikalavimus:

1) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas; deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;

2023 metais Kaišiadorių rajono savivaldybėje asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui įsigyti, turtas ir pajamos už praėjusius metus neturi viršyti šių dydžių:

Asmenų sk. (VRP dydis (157 Eur))

Pajamos

Turtas

Vienas asm. (106 ir 129)

16642,00

20253,00

Dviejų ar trijų asm. (148 ir 262)

23236,00

41134,00

Keturių ar penkių asm. (178 ir 349)

27946,00

54793,00

Šešių ir daugiau asmenų:

Po 30 VRP asmeniui

Po 83 VRP asmeniui

Šešių asm. (138 ir 336)

28260,00

78186,00

Septynių asm. (161 ir 392)

32970,00

91217,00

Aštuonių asm. (184 ir 448)

37680,00

104248,00

2) įsigyja pirmą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:

a) pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos ir šio prašymo pateikimo metu neturi būsto nuosavybės teise ir nebuvo pasinaudoję šia paramos forma ar finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu;

b) turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (-i) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (-ė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. Parama teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams būstui pirkti, statyti (dalį kredito panaudojant žemės sklypui, kuriame yra arba planuojamas statyti būstas, pirkti), nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti arba mokant išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją;

c) neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti jį pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti (toliau – Subsidija) teikimas

Valstybės iš dalies kompensuojamą kreditą ir Subsidiją gali gauti asmenys ir šeimos, atitinkantys Įstatyme nurodytus kriterijus būstui pirkti, statyti ar pirkti ir statyti (dalį kredito panaudojant žemės sklypui, kuriame yra arba planuojamas statyti būstas, pirkti), nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti.

Teikiamų Subsidijų dydžiai:

 • jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), – 15 proc.;
 • jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), – 20 proc.;
 • jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ar du vaikus, kuriems (ar vienam iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), – 25 proc.;
 • šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) tris ar daugiau vaikų, kuriems (ar vienam, ar keliems iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), – 30 proc.;
 • neįgaliesiems arba šeimoms, kuriose yra neįgaliųjų, – 30 proc.;
 • asmenims iki 36 metų, kurie yra buvę likę be tėvų globos (rūpybos), ar jų šeimoms – 30 proc.;
 • šeimoms, kuriose motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), – 30 proc.

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip:

 • 53 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos;
 • 87 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ir daugiau asmenų šeimai;
 • 35 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta – būstui rekonstruoti, taip pat būstui pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.

Kartu su prašymu pateikiami papildomi dokumentai:    

 • asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracija (-os) už praėjusius kalendorinius metus (forma FR0001);
 • likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijos (savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos nustatymo; teismo sprendimas dėl nuolatinės globos nustatymo; mirties liudijimas), jeigu asmuo buvo likęs be globos;
 • dokumentus, įrodančius, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).

Išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija

Dėl išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimo papildomai pateikia pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams sudarytą išperkamosios būsto nuomos sutartį, pagal kurią išsinuomoja fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą, esantį savivaldybės, kurioje asmuo ar šeima yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, o jeigu deklaruotos gyvenamosios vietos neturi, – savivaldybės, kurioje yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, teritorijoje. Išperkamosios būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.

Jeigu dokumentai ir (ar) duomenys, kurių reikia nustatant asmens ar šeimos teisę į paramą būstui įsigyti, yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose arba juos savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys ir šeimos šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo.

Prašymų pateikimas ir nagrinėjimas

Asmenys (jei kreipiasi šeima, vienas iš pilnamečių šeimos narių) dėl paramos būstui turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o jei gyvenamosios vietos neturi, į savivaldybės, į kurios gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą yra įtraukti, administraciją. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje konsultacijos teikiamos ir prašymai priimami Turto valdymo skyriuje, 106 kab., mob. 8 670 78 934, el. paštu kristina.salvaitiene@kaisiadorys.lt.

Atsakingas specialistas, išnagrinėjęs prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų išduoda, o jei yra galimybė, SPIS suformuoja pažymą, patvirtinančią teisę į paramą būstui įsigyti (toliau – Pažyma) arba prašyme nurodytu būdu pateikia motyvuotą atsisakymą išduoti Pažymą. Asmuo ar šeima per 15 kalendorinių dienų nuo jos suformavimo SPIS dienos kredito davėjui pateikia rašytinį ar kitos kredito davėjui priimtinos formos prašymą, kurio pateikimo faktą ir datą būtų galima įrodyti (pateikdami kredito davėjo prašomus duomenis), aktyvuoti pažymą. Savivaldybės išduota pažyma kredito įstaigai turi būti pristatyta per 15 dienų nuo pažymoje nurodytos datos.

Kredito įstaigų, teikiančių valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus, sąrašas:

1. AB SEB bankas;

2. Luminor Bank AB;

3. „Swedbank“, AB;

4. Akademinė kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r.);

5. Anykščių kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Anykščių r., Panevėžio r., Utenos r., Kupiškio r., Rokiškio r., Ukmergės r., Molėtų r.);

6. Aukštaitijos kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Panevėžio m., Panevėžio r.);

7. Centro kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r.); 

8. Kredito unija „Tikroji viltis“ (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Akmenės r. ,Joniškio r., Mažeikių r., Šiaulių r., Telšių r.);

9. Kretingos kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Kretingos r., Skuodo r., Klaipėdos r., Plungės r., Palangos m.);

10. Panevėžio kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Panevėžio m., Panevėžio r., Pakruojo r., Pasvalio r., Biržų r., Kupiškio r., Anykščių r., Ukmergės r., Kėdainių r., Radviliškio r.);

11. Mažeikių kredito unija ((teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Mažeikių r., Naujosios Akmenės r., Skuodo r., Plungės r.);

12. Šilutės kredito unija (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Šilutės r., Neringos sav., Klaipėdos r., Šilalės r., Tauragės r., Pagėgių sav.);

13. Kredito unija „Fortūna“ (teritorija, kurioje gali teikti kreditus – Vilniaus m., Vilniaus r., Trakų r.).

14. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje konsultacijos teikiamos ir prašymai priimami Turto valdymo skyriuje, 106 kab., mob. 8 670 78 934, el. paštu kristina.salvaitiene@kaisiadorys.lt.

Prašymų formos:

 1. Prašymo dėl paramos būstui įsigyti (BP-1) forma (valstybės iš dalies kompensuojamam būsto kreditui ir subsidijai gauti).
 2. Prašymo dėl paramos būstui įsigyti (BP-2) forma (išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijai gauti).

Prie prašymų BP-1  ir BP-2  turi būti užpildomas 6 priedas .

Paramą būstui įsigyti reglamentuojantys teisės aktai:

1) Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas;

2) Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašas;

3) Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika;

4) Kaišiadorių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas;

5)  Valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų ir subsidijų teikimo tvarkos aprašas.

Paslaugos informacija:

Atsakingas padalinys – Turto valdymo skyrius.

Paslaugos vykdytoja – Kristina Šalvaitienė, mob. 8 670 78 934,

el.p. kristina.salvaitiene@kaisiadorys.lt.

Paslaugos vadovė – Ligita Pūrienė, mob. 8 618 77 930.

 

Atgal