DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Parama būstui įsigyti

Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu (toliau – Įstatymas). 

Paramos būstui įsigyti formos. Parama būstui įsigyti teikiama:

 1. Valstybės iš dalies kompensuojamų kreditų gavėjams teikiant subsidijas valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti;
 2. Mokant išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją.

Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka Įstatymo 8 straipsnio nurodytus reikalavimus:

1) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas; deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;

2021 metais Kaišiadorių rajono savivaldybėje asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui įsigyti turtas ir pajamos neturi viršyti šių dydžių:

Asmenų sk. (VRP dydis (128 Eur))

Pajamos, Eur

Turtas, Eur

Vienas asm. (106 ir 129)

13568.00

16125.00

Dviejų ar trijų asm. (148 ir 262)

18944.00

33536.00

Keturių ar penkių asm. (178 ir 349)

22784.00

44672.00

Šešių ir daugiau asmenų:

Po 30 VRP (128 Eur) asmeniui

Po 83 VRP  (128 Eur) asmeniui

Šešių asm. (138 ir 336)

23040.00

63744.00

Septynių asm. (161 ir 392)

26880.00

74368.00

2) įsigyja pirmą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:

 1. a) pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos ir šio prašymo pateikimo metu neturi būsto nuosavybės teise ir nebuvo pasinaudoję šia paramos forma ar finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu;
 2. b) turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. Parama teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams būstui pirkti, statyti (dalį kredito panaudojant žemės sklypui, kuriame yra arba planuojamas statyti būstas, pirkti), nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti arba mokant išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją;
 3. c) neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti jį pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti (toliau – Subsidija) teikimas

20 procentų dydžio Subsidija teikiama, jeigu asmenys ar šeimos yra:

 • buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys iki 36 metų ar jų šeimos;
 • šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 • neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų.

10 procentų dydžio Subsidija teikiama, jeigu asmenys ar šeimos yra:

 • jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų (įvaikių);
 • šeimos, kuriose vienas iš vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs.

Asmenims ir šeimoms suteikta Subsidija Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti panaudota šio kredito pradiniam įnašui ar jo daliai padengti.

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip:

 • 53 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta - asmeniui be šeimos;
 • 87 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta - dviejų ir daugiau asmenų šeimai;
 • 35 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta - būstui rekonstruoti, taip pat būstui pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.

Kartu su prašymu pateikiami papildomi dokumentai:    

 • Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracija (-os) už kalendorinius metus (forma FR0001);
 • Likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijos (savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos nustatymo; teismo sprendimas dėl nuolatinės globos nustatymo; mirties liudijimas) (jeigu asmuo buvo likęs be globos).

Dėl išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimo papildomai pateikia pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams sudarytą išperkamosios būsto nuomos sutartį, pagal kurią išsinuomoja fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą, esantį savivaldybės, kurioje asmuo ar šeima yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, o jeigu deklaruotos gyvenamosios vietos neturi, – savivaldybės, kurioje yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, teritorijoje. Išperkamosios būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.

Jeigu dokumentai ir (ar) duomenys, kurių reikia nustatant asmens ar šeimos teisę į paramą būstui įsigyti, yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose arba juos savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys ir šeimos šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo.

Prašymų priėmimas. Asmenys (jei kreipiasi šeima, vienas iš pilnamečių šeimos narių) dėl paramos būstui turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o jei gyvenamosios vietos neturi, į savivaldybės, į kurios gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą yra įtraukti, administraciją. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje konsultacijos teikiamos ir prašymai priimami Turto valdymo skyriuje, 106 kab., mob. tel.  8 670 78934, el. paštu kristina.salvaitiene@kaisiadorys.lt .

Prašymų formos (pridedamos):

 1. Prašymo dėl paramos būstui įsigyti (BP-1) forma (valstybės iš dalies kompensuojamam būsto kreditui ir subsidijai gauti).
 2. Prašymo dėl paramos būstui įsigyti (BP-2) forma (išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijai gauti).

Prie prašymų BP-1 ir BP-2 turi būti užpildomas 6 priedas.

Paramą būstui įsigyti reglamentuojantys teisės aktai:

1) Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas;

2) Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašas;

3) Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika ;

4) Kaišiadorių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas .

Paslaugos informacija:

Atsakingas padalinys: Turto valdymo skyrius

Paslaugos vykdytojas: Kristina Šalvaitienė, mob. tel. 8 670 78934,

el.p. kristina.salvaitiene@kaisiadorys.lt

Paslaugos vadovas: Ligita Pūrienė, mob.  tel. 8 618 77930

Atgal