DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Parama būstui išsinuomoti, nuomojant socialinį būstą

Parama būstui išsinuomoti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu (toliau – Įstatymas).

Prašymų priėmimas. Asmenys (jei kreipiasi šeima, vienas iš pilnamečių šeimos narių) dėl paramos būstui turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o jei gyvenamosios vietos neturi, į savivaldybės, į kurios gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą yra įtraukti, administraciją, pateikdami socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje konsultacijos teikiamos ir prašymai priimami Turto valdymo skyriuje, 106 kab., mob. +370 670 78 934, el. paštu kristina.salvaitiene@kaisiadorys.lt.

Prašymų formos. Prašymas dėl paramos būstui išsinuomoti (BP-3 forma) (įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą).

Prie prašymų pateikti užpildytą 6 priedą  (pajamų, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašas).

Kartu su prašymu pateikiami: asmens dokumentas, asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracija (-os) už kalendorinius metus (forma FR0001) ir, jeigu aktualu, likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijos (savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos nustatymo; teismo sprendimas dėl nuolatinės globos nustatymo, mirties liudijimas).

2024 metais Kaišiadorių rajono savivaldybėje asmenų ir šeimų, pretenduojančių į socialinio būsto nuomą, turtas ir pajamos už praėjusius metus neturi viršyti šių dydžių:

Asmenų sk.

(VRP dydis (176 Eur)

Pajamos, Eur

Turtas, Eur

Vienas asm. (40 ir 56)

7040,00

9856,00

Dviejų ar trijų asm. (80 ir 112)

14080,00

19712,00

Keturių ir daugiau asmenų:

Po 23 VRP (176 Eur) asmeniui

Po 56 VRP  (176 Eur) asmeniui

Keturių asm. (92 ir 224)

16192,00

39424,00

Penkių asm. ( 115 ir 280)

18055,00

43960,00

Šešių asm. (138 ir 336)

24288,00

59136,00

Septynių asm. (161 ir 392)

28336,00

68992,00

Aštuonių asm. (184 ir 448)

32384,00

78848,00

Asmenys ir šeimos, atitinkantys nurodytus kriterijus, įrašomi į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą.

Asmenys ir šeimos, įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą ir (ar) gaunantys paramą būstui išsinuomoti, privalo:

  • pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią teisę gauti paramą būstui išsinuomoti;
  • iki einamųjų metų gegužės 1 dienos arba dėl Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytų svarbių priežasčių iki einamųjų metų birželio 1 dienos savivaldybės administracijai pateikti turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka;
  • per mėnesį nuo deklaruotos gyvenamosios vietos pakeitimo, būsto įsigijimo, materialinės padėties pasikeitimo, kuris lemia Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių, pagal kuriuos nustatoma teisė į paramą būstui išsinuomoti, viršijimą, būsto nuomos sutarties pasibaigimo arba teisės į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją praradimo dienos informuoti apie tai savivaldybės administraciją. Taip pat informuoti savivaldybės administraciją apie šeimos sudėties, kontaktinės informacijos (adreso, telefono numerio, elektroninio pašto) pasikeitimus.

Teisė į socialinio būsto nuomą. Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašą ir sulaukę savo eilės socialinio būsto nuomai arba turintys teisę į socialinio būsto nuomą ne eilės tvarka (atitinkantys Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 str. 8 d. išvardytus išimtinius atvejus) ir atitinkantys šiuos reikalavimus:

1) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoto turto vertė ar pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, viršija šio įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius:

a) daugiau kaip 35 procentais arba

b) daugiau kaip 50 procentų, jeigu asmuo yra be šeimos ar jeigu šeimoje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vienas augina vieną ar daugiau vaikų ir (arba) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jeigu asmuo yra neįgalusis, ar jeigu šeimoje yra neįgaliųjų.

2024 metais Kaišiadorių rajono savivaldybėje asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, turtas ir pajamos už praėjusius metus neturi viršyti šių dydžių:

Asmenų sk. (VRP dydis (176 Eur)

Pajamos, Eur

 +35 proc.

Turtas, Eur

 +35 proc.

Vienas asm. (40 ir 56)

7040,00

9504,00

9856,00

13305,60

Dviejų ar trijų asm. (80 ir 112)

14080,00

19008,00

16464,00

22226,40

Keturių ir daugiau asmenų:

Po 23 VRP asmeniui

     

Keturių asm. (92 ir 224)

16192,00

21859,20

39424,00

53222,40

Penkių asm. ( 115 ir 280)

18055,00

24374,25

43960,00

59346,00

Šešių asm. (138 ir 336)

24288,00

32788,80

59136,00

79833,60

Septynių asm. (161 ir 392)

28336,00

38253,60

68992,00

93139,20

Aštuonių asm. (184 ir 448)

32384,00

43718,40

78848,00

106444,80

2024 metais Kaišiadorių rajono savivaldybėje asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą ir  jeigu asmuo yra be šeimos ar jeigu šeimoje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vienas augina vieną ar daugiau vaikų ir (arba) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jeigu asmuo yra neįgalusis, ar jeigu šeimoje yra neįgaliųjų, turtas ir pajamos už parėjusius metus neturi viršyti šių dydžių:

Asmenų sk. (VRP dydis (176 Eur)

Pajamos, Eur

 +50 proc.

Turtas, Eur

 +50 proc.

Vienas asm. (40 ir 56)

7040,00

10560,00

9856,00

14784,00

Dviejų ar trijų asm. (80 ir 112)

14080,00

21120,00

16464,00

24696,00

Keturių ir daugiau asmenų:

Po 23 VRP asmeniui

     

Keturių asm. (92 ir 224)

16192,00

24288,00

39424,00

59136,00

Penkių asm. ( 115 ir 280)

18055,00

27082,50

43960,00

65940,00

Šešių asm. (138 ir 336)

24288,00

36432,00

59136,00

88704,00

Septynių asm. (161 ir 392)

28336,00

42504,00

68992,00

103488,00

Aštuonių asm. (184 ir 448)

32384,00

48576,00

78848,00

118272,00

2) neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma.

Socialinio būsto nuoma. Laisvas socialinis būstas siūlomas asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą (toliau – Sąrašas), laikantis eiliškumo, įvertinus buvimo Sąraše laikotarpį, registruota korespondencijos siunta išsiunčiant pasiūlymą dėl socialinio būsto nuomos. Siūlant nuomotis laisvą socialinį būstą, atsižvelgiama į:

  • socialinio būsto naudingojo ploto normatyvus, nurodytus Įstatymo 15 straipsnyje;
  • asmens ar šeimos poreikius (pageidavimą), nurodytus prašyme (t. y. atsižvelgiant į tai, kokį būstą (su patogumais ar be, su autonominiu ar centriniu šildymu ir pan.), kokiose seniūnijose (konkrečioje, kaimiškose ar miesto) asmuo ar šeima pageidautų išsinuomoti).

Asmeniui ar šeimai raštu išreiškus sutikimą dėl socialinio būsto nuomos, priimamas sprendimas išnuomoti asmeniui ar šeimai socialinį būstą ir pasirašoma Socialinio būsto nuomos sutartis.

Paramą būstui išsinuomoti reglamentuojantys teisė aktai:

1) Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas;

2) Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašas;

3)  Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika;

4) Kaišiadorių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas.

Paslaugos informacija:

Atsakingas padalinys – Turto valdymo skyrius.

Paslaugos vykdytoja – Kristina Šalvaitienė, mob. +370 670 78 934,

el.p. kristina.salvaitiene@kaisiadorys.lt.

Paslaugos vadovė – Ligita Pūrienė, mob. +370 618 77 930.

Atgal