DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Pagalbos pinigai

Pagalbos pinigų skyrimas ir mokėjimas

    Pagalbos pinigai skiriami globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams nuo prašymo su visais dokumentais pateikimo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau – Socialinės paramos skyrius) dienos už vaikus, esančius laikinojoje ar nuolatinėje globoje (rūpyboje), kuriems laikinoji globa (rūpyba) buvo nustatyta Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius) įsakymu.

   Pagalbos pinigų skiriamas dydis per mėnesį:

1.  2 bazinių socialinių išmokų (toliau − BSI) dydžio už kiekvieną globojamą (rūpinamą) vaiką iki 18 metų ir vyresnį, jeigu jis pagal pateiktą pažymą mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau iki jam sukaks 21 metai;

2.  3 BSI dydžio už kiekvieną globojamą (rūpinamą) vaiką iki 3 metų ar globojamą (rūpinamą) vaiką su negalia iki 18 metų ir vyresnį, jeigu jis pagal pateiktą pažymą mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau iki jam sukaks 21 metai.

    Globėjas (rūpintojas), globos centras Socialinės paramos skyriui pateikia (atvykus, paštu, el. paštu ar per e. paslaugų sistemą, pasirašius saugiu el. parašu):

-  pasirašytą prašymą (1 priedas);

-  pareiškėjo (globėjo (rūpintojo) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

-  pažymą, kad mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), jeigu globotinis (rūpintinis) yra vyresnis nei 18 metų, jeigu šių duomenų Socialinės paramos skyriui nėra galimybės patikrinti registruose;

-  dokumentus, patvirtinančius globos (rūpybos) nustatymą ir globėjo (rūpintojo) skyrimą.

    Pagalbos pinigų skyrimo ir mokėjimo vaikus globojančioms šeimoms, budintiems globotojams Kaišiadorių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. V17E-319 „Dėl Pagalbos pinigų skyrimo ir mokėjimo vaikus globojančioms šeimoms, budintiems globotojams Kaišiadorių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“. (nuoroda https://teisineinformacija.lt/kaisiadorys/document/8445 )

1 priedas

Smulkesnė informacija Socialinės paramos skyriuje teikiama  tel. 8 609 38073 arba el. p. soc.parama@kaisiadorys.lt.

 

Atgal