DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Informacija apie teritorijų planavimą

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Kaišiadorių r. sav., Bijautonių k. (kadastro Nr. 4908/0006:132) detaliojo plano, patvirtinto Kaišiadorių r. sav. administracijos direktoriaus 2008 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V1-1225, koregavimą žemės sklype Kaišiadorių raj.,  Rumšiškių sen., Bijautonių k., Pastrėvio g. 9.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, Kaišiadorys, www.kaisiadorys.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo K. R.

Planavimo rengėja: MB „Normos“, PV Rima Malienė (atestato Nr.  ATP 2012), mob. tel. 865571174, el. paštas: mbnormos@gmail.com.

Projekto tikslas: koreguoti Kaišiadorių r. sav., Bijautonių k. (kadastro Nr. 4908/0006:132) detaliajame plane, patvirtintame Kaišiadorių r. sav. administracijos direktoriaus 2008 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V1-1225, nustatytą statybos zoną ir statybos ribą, žemės sklype Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Bijautonių k., Pastrėvio g. 9 (detaliajame plane pažymėtame sklype Nr. 2). Detaliojo plano koregavimas rengiamas pagal LR Aplinkos ministro 2014 m sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintas „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo" VI skyriaus, 6 skirsnio, 318 p. nuostatas ir Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 1995 m. gruodžio 12 d. Nr. I-1120, 28 straipsnio 9 dalį.

Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas, nes planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr.967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Planavimo procese koncepcija nerengiama.

Su planavimo dokumentu galima susipažinti nuo 2023-09-14 iki 2023-09-27 (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kaišiadorių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.kaišiadorys.lt, jos patalpose, Rumšiškių seniūnijos patalpose (Kaišiadorių r. sav., Rumšiškės, J. Aisčio g. 1) ir projekto rengėjo patalpose, adresu Kaunas, I. Kanto g. 25-307. Susipažinimas su sprendiniais rengėjo patalpose galimas tik darbo metu, iš anksto telefonu sutarus priėmimo laiką.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų gali būti teikiami planavimo organizatoriui ir (ar) ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atsakymas į gautus pasiūlymus gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų.

Aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžinys

Informacija paskelbta 2023 09 05

----------

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ PASIŪLYMĄ RENGTI APIE 4,3930 HA URBANIZUOJAMOS TERITORIJOS, ESANČIOS STASIŪNŲ K., ŽIEŽMARIŲ APYL. SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., DETALIŲJĮ PLANĄ IR PARENGTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

Informuojame, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius priėmė sprendimą ir pritarė pasiūlymui inicijuoti apie 4,3930 ha urbanizuojamos teritorijos, esančios Stasiūnų k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav., apimančio žemės sklypus kadastro Nr. 4955/0006:341, 4955/0006:151, 4955/0006:226, 4955/0006:158 ir valstybinės žemės plotą, detaliojo plano rengimą (sprendimas), bei parengė sprendimo projektą dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo. Susipažinti su sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais galima čia arba Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Katedros g. 4, Kaišiadorys, 309 kab. Pateikti pasiūlymus raštu dėl planavimo tikslų galima planavimo organizatoriui – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui per 10 darbo dienų nuo projekto paskelbimo dienos adresu: Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys, Daugiau informacija teikia: Sonata Jonikavičienė, tel. 864707969, esonata.jonikaviciene@kaisiadorys.lt, Asta Stalaučinskienė tel.860230478, el. p. asta.stalaucinskiene@kaisiadorys.lt   

Pasiūlymų schema

Informacija paskelbta 2023 05 24

------------

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ PASIŪLYMĄ RENGTI  5,5895 HA URBANIZUOJAMOS TERITORIJOS, ESANČIOS ĄŽUOLYNO G., KAIŠIADORIŲ M., KAIŠIADORIŲ M. SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., DETALIŲJĮ PLANĄ IR PARENGTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

Informuojame, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorė priėmė sprendimą ir pritarė pasiūlymui inicijuoti 5,5895 ha urbanizuojamos teritorijos, esančios Ąžuolyno g., Kaišiadorių m., Kaišiadorių m. sen., Kaišiadorių r. sav., apimančio žemės sklypą kadastro Nr. 4918/0065:560, Kaišiadorių m., detaliojo plano rengimą (sprendimas), bei parengė sprendimo projektą dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo. Susipažinti su sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais galima čia arba Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Katedros g. 4, Kaišiadorys, 309 kab. Pateikti pasiūlymus raštu dėl planavimo tikslų galima planavimo organizatoriui – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui per 10 darbo dienų nuo projekto paskelbimo dienos adresu: Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys, informacija teikiama tel. 864707969, el. p. sonata.jonikaviciene@kaisiadorys.lt

Informacija paskelbta 2023 07 12

----------

Informuojame, kad priimtas sprendimas rengti 0,25 ha valstybinės žemės ploto (kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį), esančio Žaslių g. 35, Zūbiškių k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.

Informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje yra galimybė sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir pasiūlymų teikimą.

Paslaugos užsakymo numeris ŽPDRIS – ZSFP-122400.

Informacija paskelbta 2023 06 28

------------

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ PASIŪLYMĄ RENGTI RUMŠIŠKIŲ MIESTELIO URBANIZUOJAMOS TERITORIJOS ŠIAURĖS VAKARINĖJE MIESTELIO DALYJE, TARP L. LEKAVIČIAUS GATVĖS IR GREITKELIO VILNIUS – KAUNAS, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ IR PARENGTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

Informuojame, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius priėmė sprendimą ir pritarė pasiūlymui inicijuoti Rumšiškių miestelio urbanizuojamos teritorijos šiaurės vakarinėje miestelio dalyje, tarp L. Lekavičiaus gatvės ir greitkelio Vilnius – Kaunas, detaliojo plano (toliau – Detalusis planas), patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. V17-1301 „Dėl Rumšiškių miestelio urbanizuojamos teritorijos šiaurės vakarinėje miestelio dalyje, tarp L. Lekavičiaus gatvės ir greitkelio Vilnius – Kaunas, detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą (sprendimas), bei parengė sprendimo projektą dėl detaliojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo. Susipažinti su sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais galima čia arba Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Katedros g. 4, Kaišiadorys, 309 kab. Pateikti pasiūlymus raštu dėl planavimo tikslų galima planavimo organizatoriui – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui per 10 darbo dienų nuo projekto paskelbimo dienos adresu: Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys, informacija teikiama tel. 864707969, el. p. sonata.jonikaviciene@kaisiadorys.lt

Informacija paskelbta 2023 05 23

------------

Informacija Apie parengtą ne aglomeracijose esančių pagrindinių geležinkelio kelių triukšmo...

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ NE AGLOMERACIJOSE ESANČIŲ PAGRINDINIŲ GELEŽINKELIO KELIŲ TRIUKŠMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANO 2024–2029 M. PROJEKTĄ IR VIEŠĄ VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMĄ

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo nustatyta tvarka pagal ne aglomeracijose esančių pagrindinių geležinkelio kelių ruožų, kuriais važiuoja daugiau kaip 30 tūkst. traukinių per metus, strateginius triukšmo kartografavimo rezultatus, parengtas Triukšmo prevencijos veiksmų plano 2024-2029 metams projektas (toliau – Plano projektas).

Atsakinga institucija - Lietuvos transporto saugos administracija (toliau –Administracija), Švitrigailos g. 42, 03209 Vilnius, tel. (8 5) 278 5602, el. p. ltsa@ltsa.lt, interneto svetainė: http://ltsa.lrv.lt/

Plano projekto rengėja - UAB „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment“ kartu su SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment“, M. Valančiaus g. 3-11, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2496978, el. p. elle@environment.lt, interneto svetainė www.environment.lt/

Plano projekte apimama teritorija – geležinkelio kelio ruožai KaišiadorysVilnius ir Radviliškis–Šiauliai. Triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonės apima KaišiadorysVilnius geležinkelio kelio ruožo apylinkes, kuriose, nustačius akustinio diskomforto zonas, išskirtos triukšmo prevencijos zonos – Kaišiadorys, Žasliai, Vievis, Rykantai, Kariotiškės, Lentvaris.

Su Plano projektu galima susipažinti:

Administracijos patalpose: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 08:00 val. iki 17:00 val., penktadieniais nuo 08:00 val. iki 15:45 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 val. iki 12:45 val.), adresu Švitrigailos g. 42, Vilnius, (kontaktinis asmuo: Justas Petrauskas, Administracijos Priežiūros departamento vyresnysis patarėjas, tel. 8 688 85 612, el. p. justas.petrauskas@ltsa.lt)

Administracijos interneto svetainės triukšmo prevencijos veiksmų planų skiltyje:

https://ltsa.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/gelezinkeliu-transporto-eismo-sauga-ir-saveika/triuksmo-valdymas/triuksmo-prevencijos-veiksmu-planai

Pastabas ir pasiūlymus Plano projektui galima teikti elektroniniu paštu:

Administracijai (ltsa@ltsa.lt) ir Plano projekto rengėjai (elle@environment.lt.) iki 2023 m. birželio 16 d.

Teikiant pastabas ir pasiūlymus, reikalinga nurodyti: vardą, pavardę ir adresą pagal faktinę gyvenamąją vietą (jei teikia fiziniai asmenys); juridinio asmens pavadinimą, buveinės adresą (jei teikia juridiniai asmenys); visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus.

Viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su Plano projektu ir jame siūlomomis nustatyti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonėmis, pastabų ir pasiūlymų, gautų Plano projekto derinimo metu, įvertinimo rezultatai bei atsakyta į viešo susirinkimo metu pateiktus klausimus, pastabas ir pasiūlymus, įvyks 2023 m. birželio 20 d. 18:00 val. hibridiniu būdu 2023 m. birželio 20 d. 18:00 val. Administracijos 3 aukšto salėje (Švitrigailos g. 42, Vilnius) ir internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungimo adresas:

https://www.microsoft.com/lt-lt/microsoft-teams/join-a-meeting?rtc=1

(prisijungimo ID Teams platformoje: 334 548 230 705, kodas: G7a6b6)

Informacija paskelbta 2023 05 19

-------------

                                                  INFORMACIJA APIE PARENGTO DETALIOJO PLANO VIEŠINIMĄ

                                                                                                       2023-05-10
Informuojame apie parengtą „ŽEMĖS SKLYPO TRUMPOJI G. 9, KAIŠIADORIŲ MIESTE, DETALIOJO PLANO KEITIMĄ“. Proceso Nr. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS) K-VT-19-20-306.
TPD rengimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-09 įsakymas Nr. V1E-354 „Dėl pritarimo pasiūlymui inicijuoti žemės sklypo, Trumpoji g. 9, Kaišiadorių m.,
detaliojo plano keitimą“, 2020-05-20 „Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis“ Nr. IST-2, darbų programa, planavimo sąlygos.
TPD rengimo tikslas – nekeičiant žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0466-8246 paskirties ir minėto žemės sklypo naudojimo būdo padalinti sklypą į du atskirus turtinius vienetus, nustatyti suplanuotos teritorijos dalyje teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą, aprūpinimą inžineriniais tinklais ir kita.
Planavimo procedūros – detaliojo plano keitimo viešinimo procedūros atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka. Koncepcija nerengiama, atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti
neorganizuojamas.
Planavimo organizatorius Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, el. paštas dokumentai@kaisiadorys.lt, tel. (8 346) 20 450, Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys.
Planavimo iniciatorius fizinis asmuo A. S., įgalioto atstovo kontaktai Maironio g. 48-5, Kaunas, tel. (8 605) 69 793, el. p. ruta.vansauskaite@gmail.com, projekto vadovė J. Pliskauskienė.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-19-20-306), UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose (Maironio g. 48-5, Kaunas), Kaišiadorių
savivaldybės tinklapyje www.kaišiadorys.lt ir Kaišiadorių miesto seniūnijoje iki 2023 m. gegužės 31 d. (imtinai, ne mažiau 10 darbo dienų).
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRIS aplinkoje (proceso Nr. K VT-19-20-306), planavimo organizatoriui, planavimo iniciatoriui ar detaliojo plano rengėjui UAB „Aplinka ir ekologija“, Maironio g. 48-5, 44243 Kaunas, iki 2023 m. gegužės 31 d. (iki viešo svarstymo ir jo metu).
Viešas svarstymas įvyks 2023 m. birželio 01 d. nuo 12:00 val. Iki 13:00 val. UAB ,,Aplinka ir ekologija“ įmonės patalpose, Maironio g. 48-5, Kaunas. Po viešo svarstymo pabaigos (užbaigus visuomenės
supažindinimo procedūras) pasiūlymai ir/ar pretenzijos dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių nepriimami.

Sprendiniai

------------------------

INFORMACIJA APIE PARENGTO DETALIOJO PLANO VIEŠINIMĄ

Informuojame apie parengtą „ŽEMĖS SKLYPO TRUMPOJI G. 9, KAIŠIADORIŲ MIESTE, DETALIOJO PLANO KEITIMĄ“. Proceso Nr. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS) K-VT-19- 20-306.

TPD rengimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-09 įsakymas Nr. V1E-354 „Dėl pritarimo pasiūlymui inicijuoti žemės sklypo, Trumpoji g. 9, Kaišiadorių m., detaliojo plano keitimą“, 2020-05-20 „Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis“ Nr. IST-2, darbų programa, planavimo sąlygos.

TPD rengimo tikslas – nekeičiant žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0466-8246 paskirties ir minėto žemės sklypo naudojimo būdo padalinti sklypą į du atskirus turtinius vienetus, nustatyti suplanuotos teritorijos dalyje teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą, aprūpinimą inžineriniais tinklais ir kita.

Planavimo procedūros – detaliojo plano keitimo viešinimo procedūros atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka. Koncepcija nerengiama, atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.

Planavimo organizatorius Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, el.paštas dokumentai@kaisiadorys.lt, tel. (8 346) 20 450, Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys.

Planavimo iniciatorius fizinis asmuo A. S., įgalioto atstovo kontaktai Maironio g. 48-5, Kaunas, tel. (8 605) 69 793, el. p. ruta.vansauskaite@gmail.com, projekto vadovė J. Pliskauskienė.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-19-20-306), UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose (Maironio g. 48-5, Kaunas), Kaišiadorių savivaldybės tinklapyje www.kaišiadorys.lt ir Kaišiadorių miesto seniūnijoje iki 2023 m. gegužės 31 d. (imtinai, ne mažiau 10 darbo dienų).

Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRIS aplinkoje (proceso Nr. K VT-19-20-306), planavimo organizatoriui, planavimo iniciatoriui ar detaliojo plano rengėjui UAB „Aplinka ir ekologija“, Maironio g. 48-5, 44243 Kaunas, iki 2023 m. gegužės 31 d. (iki viešo svarstymo ir jo metu).

Viešas svarstymas įvyks 2023 m. birželio 01 d. nuo 12:00 val. Iki 13:00 val. UAB ,,Aplinka ir ekologija“ įmonės patalpose, Maironio g. 48-5, Kaunas. Po viešo svarstymo pabaigos (užbaigus visuomenės supažindinimo procedūras) pasiūlymai ir/ar pretenzijos dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių nepriimami.

Projekto vadovė J. Pliskauskienė

Pagrindinis brėžinys

Informacija paskelbta 2023 05 11

-------------

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ PASIŪLYMĄ RENGTI  2,0690 HA URBANIZUOJAMOS TERITORIJOS, ESANČIOS OBELŲ G., ŽIEŽMARIŲ M., ŽIE-MARIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., DETALIŲJĮ PLANĄ IR PARENGTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

Informuojame, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorė priėmė sprendimą ir pritarė pasiūlymui inicijuoti 2,0690 ha urbanizuojamos teritorijos, esančios Obelų g. Žiežmarių m., Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav., apimančio žemės sklypą kadastro Nr. 4972/0002:205, Žiežmarių m., Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav., detaliojo plano rengimą (sprendimas), bei parengė mero sprendimo projektą dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo. Susipažinti su sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais galima čia arba Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Katedros g. 4, Kaišiadorys, 309 kab. Pateikti pasiūlymus raštu dėl planavimo tikslų galima planavimo organizatoriui – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui per 10 darbo dienų nuo projekto paskelbimo dienos adresu: Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys, informacija teikiama tel. 864707969, el. p. sonata.jonikaviciene@kaisiadorys.lt

Planuojama teritorija

Informacija paskelbta 2023 05 05

-------------

Informuojame, kad priimtas sprendimas rengti 0,1363 ha valstybinės žemės ploto (kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį), esančio Narimanto g., Žiežmarių m., Kaišiadorių r. sav., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.

Informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje yra galimybė sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir pasiūlymų teikimą.

Paslaugos užsakymo numeris ŽPDRIS – ZSFP-120330.

Informacija paskelbta 2023 04 28

-------------

INFORMACIJA APIE PATIKSLINTUS ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRINIS NR. 4928/0007:62, ESANČIO VAIGUVOS K., KRUONIO SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SPRENDINIUS PO DERINANČIŲJŲ INSTITUCIJŲ PASTABŲ GAVIMO.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37str. 3 dalimi, informuojame apie patikslintus Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4928/0007:62, esančio Vaiguvos k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., detaliojo plano koregavimo sprendinius po derinančiųjų institucijų pastabų gavimo

Atsižvelgiant į gautas pastabas, patikslintos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ribos ir plotai, atitinkamai patikslintos servitutų ribos ir plotai, taip pat papildytas aiškinamasis raštas 2.7.3 poskyriu „Gamtinis karkasas“.

Planavimo pagrindas:

 • Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. V1E - 772 „Dėl pritarimo pasiūlymui inicijuoti Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4928/0007:62, esančio Vaiguvos k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., detaliojo plano koregavimą“;
 • Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. V1E - 919 „Dėl Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4928/0007:62, esančio Vaiguvos k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų nustatymo, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties sudarymo ir finansavimo“;
 • Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. V1E-967 „Dėl Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4928/0007:62, esančio Vaiguvos k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo.
 • Planavimo darbų programa.

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys, Tel.: (8 346) 20 450, 8 609 40 170, El. paštas.: dokumentai@kaisiadorys.lt.  

Planavimo iniciatorius: Litgrid AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius. Tel. +370 707 02171, el. paštas: info@litgrid.eu. Planavimo iniciatoriaus atstovas: projektų vadovas Oleg Stech, mob. +370 658 04147, el. p.: Oleg.Stech@litgrid.eu

Planavimo rengėjas: UAB „KELPROJEKTAS“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, el. p.: info@kelprojektas.lt . Projekto vadovė Kristina Paužienė, el. p.: kristina.pauziene@kelprojektas.lt, tel. +37068241505.

Planavimo tikslai:

Sudaryti sąlygas investicinio projekto „330/110/10 kV Kruonio HAE TP 330 kV skirstyklos rekonstravimas“ įgyvendinimui, kuris leis pasiekti šalies strateginį tikslą energetikos srityje – Lietuvos Respublikos elektros energijos sistemos sujungimas su konteinerinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu iki 2025 metų.

Planavimo uždaviniai:

 • parengti teritorijų planavimo sprendinius 330/110/10 kV Kruonio HAE TP 330 kV skirstyklos rekonstravimo darbų projektui įgyvendinti, pakeičiant vieną iš privalomųjų teritorijos naudojimo reglamento rodiklių – leistiną statinių aukštį;
 • nurodyti planuojamus ypatinguosius inžinerinius statinius;
 • numatyti (patikslinti, nustatyti naujas ir (arba) papildomas ir (arba) panaikinti) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, jei reikia suprojektuoti ir nustatyti servitutus, nustatyti planuojamos dalies teritorijos apsaugos ir veiklos plėtojimo toje teritorijoje sąlygas ir kitus reikalavimus.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: Kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Informacija apie parengtą detalųjį planą skelbiama:

 • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-49-22-575);

Planavimo organizatoriaus Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kaisiadorys.lt

Dokumentai 1, 2 , 3

------------------

Akcinė bendrovė Telia Lietuva, AB  vadovaujantis 2019-06-06  LR „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis parengė Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „Telia tinklo apsaugos zonos planas Kaišiadorių rajono savivaldybėje (papildomas)“ (toliau – Planas) ir pateikė Susisiekimo ministerijai tvirtinimui. Planas parengtas Telia infrastruktūrai įrengtai iki įstatymo įsigaliojimo dienos ir esančiai Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje. Plane pažymėtos elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros objektų apsaugos zonos, kurių nebuvo susisiekimo ministerijos ministro 2022-03-01 dienos įsakymu Nr. 3 - 119 patvirtintame plane  „Telia tinklo apsaugos zonos planas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“.

Su Plano sprendiniais susipažinti galima Susisiekimo ministerijos tinklapyje https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos

Plano rengėjas projekto vadovas Egidijus Jonuška, tel.: 8610 40652, el. p.: egidijus.jonuska@telia.lt  

Informacija paskelbta 2023 04 21

-------------

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ PASIŪLYMĄ RENGTI  1,9453 HA URBANIZUOJAMOS TERITORIJOS, ESANČIOS ĄŽUOLYNO G., KAIŠIADORIŲ M., KAIŠIADORIŲ M. SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., DETALIŲJĮ PLANĄ IR PARENGTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

Informuojame, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorė priėmė sprendimą ir pritarė pasiūlymui inicijuoti 1,9453 ha urbanizuojamos teritorijos, esančios Ąžuolyno g., Kaišiadorių m., Kaišiadorių m. sen., Kaišiadorių r. sav., apimančio žemės sklypą kadastro Nr. 4918/0065:548, Ąžuolyno g. 71, Kaišiadorių m., detaliojo plano rengimą (sprendimas), bei parengė sprendimo projektą dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo. Susipažinti su sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais galima čia arba Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Katedros g. 4, Kaišiadorys, 309 kab. Pateikti pasiūlymus raštu dėl planavimo tikslų galima planavimo organizatoriui – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui per 10 darbo dienų nuo projekto paskelbimo dienos adresu: Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys, informacija teikiama tel. 864707969, el. p. sonata.jonikaviciene@kaisiadorys.lt

Informacija paskelbta 2023 04 14

-------------

INFORMACIJA APIE PARENGTO DETALIOJO PLANO VIEŠINIMĄ
2023-04-14


Informuojame apie parengtą „ŽEMĖS SKLYPO TRUMPOJI G. 9, KAIŠIADORIŲ MIESTE, DETALIOJO PLANO KEITIMĄ“. Proceso Nr. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS) K-VT-19-20-306.
TPD rengimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-09 įsakymas Nr. V1E-354 „Dėl pritarimo pasiūlymui inicijuoti žemės sklypo, Trumpoji g. 9, Kaišiadorių m., detaliojo plano keitimą“, 2020-05-20 „Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis“ Nr. IST-2, darbų programa, planavimo sąlygos.
TPD rengimo tikslas – nekeičiant žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0466-8246 paskirties ir minėto žemės sklypo naudojimo būdo padalinti sklypą į du atskirus turtinius vienetus, nustatyti suplanuotos teritorijos dalyje teritorijos naudojimo reglamentą (-us) - teritorijos naudojimo tipą, aprūpinimą inžineriniais tinklais ir kita.
Planavimo procedūros – detaliojo plano keitimo viešinimo procedūros atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka. Koncepcija nerengiama, atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti neorganizuojamas.
Planavimo organizatorius Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, el.paštas dokumentai@kaisiadorys.lt, tel. (8 346) 20 450, Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys.
Planavimo iniciatorius fizinis asmuo A. S., įgalioto atstovo kontaktai Maironio g. 48-5, Kaunas, tel. (8 605) 69 793, el. p. ruta.vansauskaite@gmail.com, projekto vadovė J. Pliskauskienė.
Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-19-20-306), UAB „Aplinka ir ekologija“ patalpose (Maironio g. 48-5, Kaunas), Kaišiadorių savivaldybės tinklapyje www.kaišiadorys.lt ir Kaišiadorių miesto seniūnijoje iki 2023 m. gegužės 04 d. (imtinai, ne mažiau 10 darbo dienų).
Pasiūlymus dėl plano sprendinių galima raštu pareikšti TPDRIS aplinkoje (proceso Nr. K VT-19-20-306), planavimo organizatoriui, planavimo iniciatoriui ar detaliojo plano rengėjui UAB „Aplinka ir ekologija“, Maironio g. 48-5, 44243 Kaunas, iki 2023 m. gegužės 04 d. (iki viešo svarstymo ir jo metu).
Viešas svarstymas įvyks 2023 m. gegužės 05 d. nuo 12:00 val. Iki 13:00 val. UAB ,,Aplinka ir ekologija“ įmonės patalpose, Maironio g. 48-5, Kaunas. Po viešo svarstymo pabaigos (užbaigus visuomenės supažindinimo procedūras) pasiūlymai ir/ar pretenzijos dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių nepriimami.

Pagrindinis brėžinys

Projekto vadovė J. Pliskauskienė

Informacija paskelbta 2023-04-14

-----------

INFORMACIJA APIE PATIKSLINTĄ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ KAIŠIADORIŲ RAJONE SPECIALIOJO PLANO KEITIMĄ (TPD Nr. S-RJ-49-20-572) ATSIŽVELGUS Į INSTITUCIJŲ PATEIKTAS PASTABAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie patikslintą Vietinės reikšmės kelių Kaišiadorių rajone specialiojo plano keitimą atsižvelgus į derinančių institucijų pastabas. Atsakymai į pateiktas institucijų pastabas ir konkretūs pakitimai pateikti www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-49-20-572.

Rengimo pagrindas:  Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimas Nr. V17-171 „Dėl vietinės reikšmės kelių Kaišiadorių rajone specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 lapkričio 5 d. įsakymas Nr. V1E-1347 „Dėl vietinės reikšmės kelių Kaišiadorių rajone specialiojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo ir planuojamos teritorijos nustatymo“.

Plano organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros g. 4 LT-56121 Kaišiadorys, el. paštas direktorius@kaisiadorys.lt, tel. (8 346) 20450. Informacija apie specialiojo plano rengimą teikiama tel. 8 647 07969, el. p. sonata.jonikaviciene@kaisiadorys.lt

Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2 – 1, Vilnius, tel.: (8 5) 261 7581, el. p. bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. p. andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.

Planuojama teritorija: Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorija.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, inžinerinės infrastruktūros vystymo planas, savivaldybės lygmens.

Planavimo tikslai:

 • sudaryti sąlygas racionaliam esamų susisiekimo komunikacijų ir jų infrastuktūros naudojimui;
 • užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą rajono teritorijoje;
 • numatyti perspektyvinių kelių ir gatvių plėtros kryptis, įvertinant teritorijoje galiojančius kitus teritorijų planavimo dokumentus;
 • optimizuoti vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklą;
 • užtikrinti tinkamą teritorijų, kurioms taikomos kelių apsaugos zonos naudojimo sąlygos, naudojimą.

Planavimo uždaviniai:

 1. Atlikti planuojamoje teritorijoje esančių vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių būklės analizę ir pateikti rekomendacijas ir (ar) išvadas dėl būtinybės remontuoti, rekonstruoti ar kitaip atnaujinti esamą kelių infrastruktūrą, tam, kad būtų užtikrintas susisiekimas su valstybinės reikšmės keliais, urbanizuotomis ir urbanizuojamomis teritorijomis, rekreacinėmis, regioninio parko, valstybės saugomomis teritorijomis, lankytinais gamtos, kultūros ir kitais objektais.
 2. Atsižvelgiant į galiojančio ir rengiamo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrųjų planų ir savivaldybės dalių (miestų, miestelių, kaimų) bendrųjų planų, specialiųjų planų ir plėtros teritorijų detaliųjų planų sprendinius, įvertinti numatomas urbanistines plėtros teritorijas ir numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir šiai plėtrai reikalingas inžinerinių komunikacijų koridorių teritorijas.
 3. Patikslinti vietinės reikšmės kelių suskirstymą į viešuosius ir vidaus kelius pagal galiojančių teisės aktų nuostatas, pateikiant atskirus viešųjų kelių (esamų ir planuojamų), vidaus kelių (esamų ir planuojamų) ir gatvių sąrašus, kuriuose būtų nurodyta: kelių numeriai, kelių ir gatvių pavadinimai, ilgis, danga, kelio ir gatvės kategorija, juostos plotis, plotis tarp gatvių raudonųjų linijų (tik gatvėms), pradžios ir pabaigos koordinatės.
 4. Numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas, tame tarpe ir teritorijas dviračių ir pėsčiųjų takams įrengti.
 5. Numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros tvarkymo plėtros kryptis, pateikiant rekomendacijas plėtros įgyvendinimo etapams ir prioritetams nustatyti.
 6. Pažymėti vietinės reikšmės kelių dalis, patenkančias į privačius žemės sklypus, numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus, taip pat nurodyti nustatytus ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotus esamus servitutus.
 7. Numatyti konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti, jei esamos ar planuojamos susisiekimo komunikacijos patenka į privačius žemės sklypus.
 8. Numatyti vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių ir jų vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, kuriose pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, parengiant vietinės reikšmės kelių apsaugos zonų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, brėžinius (schemas).

Su projekto dokumentais susipažinti galite www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-49-20-572 ir Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainėje.(aiškinamasis raštas, bendras brėžinys, seniūnijų brėžiniai)

Informacija paskelbta 2023-04-06

-----------

DĖL GAUTOS ATRANKOS INFORMACIJOS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ

Informuojame, kad gavome UAB „Akustina“ parengtą AB „LTG Infra“ planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – geležinkelio elektrifikavimo ruože Kaišiadorys – Šiauliai informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija).

Atrankos informacija paskelbta 2023-04-03 Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Lietuvos Respublikos teritorija (linijiniai objektai) (2).

Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 6 straipsnio 4 ir 5 dalių bei 7 straipsnio 4 dalies reikalavimais, kviečiame Jus, kaip poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) subjektus per 10 darbo dienų nuo šiuo raštu pateiktos informacijos gavimo dienos pateikti motyvuotus pasiūlymus ir (ar) išvadą pagal savo kompetenciją dėl Atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Nepateikus išvados per PAV įstatyme nustatytą terminą bus laikoma, kad PAV subjektas neatliko prievolės numatytos PAV įstatyme.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo[1] 49 punkto nuostatomis prašome Kaišiadorių, Jonavos, Kėdainių, Radviliškio ir Šiaulių rajonų bei Šiaulių miesto savivaldybių administracijų paskelbti savo internetinėse svetainėse žemiau pateiktą informaciją:

 1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-04-03;
 2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „LTG Infra“;
 3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: geležinkelio elektrifikavimas ruože Kaišiadorys – Šiauliai;
 4. PŪV vieta: Kaišiadorių, Jonavos, Kėdainių, Radviliškio ir Šiaulių rajonų bei Šiaulių miesto savivaldybių teritorijos;
 5. Atrankos informacija paskelbta: https://drive.google.com/drive/folders/1tyG3hAw7OQ7tKp67hj4eIIQVNV6OxVkW arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Lietuvos Respublikos teritorija (linijiniai objektai) (2).
 1. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

[1] Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

Informacija paskelbta 2023-04-05

-----------

Pranešimas apie Aplinkos apsaugos agentūros gautą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti

Ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą.

Pateikta S. Petkaus įmonės „Petkus“,Triliškių padalinio, veikiančio adresu Triliškių g. 20, Triliškių k., Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav., paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK leidimas) leidimui pakeisti.  

Kur, kada ir kaip galima susipažinti su gauta paraiška (išskyrus tai, ką veiklos vykdytojas nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį).

Su paraiška TIPK leidimui pakeistigalite susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje (adresu Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) (toliau – Agentūra) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio) ir nuo 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais). Taip pat su minėta paraiška galite susipažinti Agentūros interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt, nuorodoje > Svarbu! > Paraiškos TIPK leidimams gauti/pakeisti.

Institucijos, priimančios sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, iš kurios galima gauti informaciją ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ar klausimai – pavadinimas, kam, kaip ir iki kada teikti pasiūlymus, pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo.

Agentūra(adresas Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.:+370 682 96982, el. p. aaa@gamta.lt.Pastabos, pasiūlymai ir klausimai dėl paraiškos ir TIPK leidimo pakeitimo teikiami darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais).

Informacija apie konsultavimąsi su ES valstybe nare, kai toks konsultavimasis atliekamas pagal Taisyklių IX skyriaus reikalavimus.

Konsultavimosi su ES valstybėmis narėmis nebuvo.

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo.

Agentūrai priėmus sprendimą priimti paraišką TIPK leidimui pakeistiper 20 darbo dienų bus priimtas sprendimas dėl TIPK leidimo pakeitimo arba motyvuotai atsisakoma jį pakeisti.

Duomenys apie taikomas visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones (kur skelbta informacija, kur bus galima susipažinti su pateiktais pasiūlymais ir pakeistu leidimu).

Visuomenė apie gautą paraišką TIPK leidimui pakeisti buvo informuota Agentūros interneto svetainėje. Susipažinti su pateiktais pasiūlymais bus galima Agentūroje.PakeitusTIPK leidimą, jis bus patalpintas Agentūros interneto svetainėje.

Informacija paskelbta 2023-03-31

-----------

DĖL GAUTOS ATRANKOS INFORMACIJOS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ

 1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-03-29;
 2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Energijos turto investicijos“;
 3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: Šešių vėjo elektrinių įrengimas ir eksploatacija;
 4. PŪV vieta: Kaišiadorių r. sav., Palomenės sen., Buiviškių k. ir Kaišiadorių apylinkės sen., Pazaliesės k., Šafarnės k.;
 5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/file/d/1eR7RTF3mJW3qST9pjmF90ZbopLPVYf2O/view?usp=share_link arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Kauno regionas (17);
 6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

Informacija paskelbta 2023-03-30

-----------

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ IR PATEIKTĄ TVIRTINTI APSAUGOS ZONŲ PLANĄ

Informuojame, kad, vadovaujantis 2019 m. birželio 6 d. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais)), LRV 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais) ir LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu “ (TAR, 2020-10-13, Nr. 21224; su vėlesniais pakeitimais), yra parengtas ir LR energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el.p. info@ambergrid.lt, interneto svetainė www.ambergrid.lt. Už šio plano sprendinių rengimo vykdymą atsakingas asmuo – vyresnioji inžinierė Rūta Bastikaitienė, tel. +370 640 42 750, el.p. r.bastikaitiene@ambergrid.lt.

Plano rengėjas – UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139, Vilnius LT-09120, tel. +370 5 272 8334, el.p. info@atamis.lt,  interneto svetainė www.atamis.lt. Atsakingas asmuo projekto vadovė Asta Anikėnienė (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2020, išduotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus  2014  m.  balandžio  17  d.  įsakymu  Nr.  1P-(1.3.)-151),  tel. +370 614 32520, el.p.  a.anikeniene@atamis.lt.

Plano rengimo pagrindas – AB ,,Amber Grid“ ir UAB „Atamis“ 2022 m. sausio 3 d. paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 553093(1)/AT-22T-1875.

Plano objektas – magistralinio dujotiekio vamzdynas (atšaka į Pravienos DSS), kurio unikalus Nr. 1399-8003-8013 (statybos pabaigos metai 1978; rekonstravimo pabaigos metai 2020); magistralinio dujotiekio vamzdynas (atšaka į Kaišiadorių DSS), kurio unikalus Nr. 1399-8003-9010 (statybos pabaigos metai 1974; rekonstravimo pabaigos metai 2020); magistralinio dujotiekio vamzdynas (atšaka į Žiežmarių DSS), kurio unikalus Nr. 1399-8009-9010 (statybos pabaigos metai 1972; rekonstravimo pabaigos metai 2020); magistralinio dujotiekio vamzdynas (atšaka į Alytaus DSS), kurio unikalus Nr. 4400-3109-4641 (statybos pabaigos metai 1972; rekonstravimo pabaigos metai 2019); magistralinio dujotiekio vamzdynai, kurių unikalūs Nr. 4400-3156-6057 (statybos pabaigos metai 1962; paprasto remonto pabaigos metai 2020); magistralinio dujotiekio vamzdynas (lupingas į Jonavos DSS), kurio unikalus Nr. 4400-3156-6080 (statybos pabaigos metai 1970); magistralinio dujotiekio vamzdynas (Vilnius-Kaliningradas), kurio unikalus Nr. 4400-3158-4622 (statybos pabaigos metai 1981); magistralinio dujotiekio vamzdynas (atšaka į Jonavos DSS - I gija), kurio unikalus Nr. 4400-4400-5692 (statybos pabaigos metai 1964; rekonstravimo pabaigos metai 2019); magistralinio dujotiekio vamzdynas (atšaka į Jonavos DSS II linija), kurio unikalus Nr. 4400-4402-1809 (statybos pabaigos metai 1977; rekonstravimo pabaigos metai 2019); magistralinio dujotiekio vamzdynas (GIPL), kurio unikalus Nr. 4400-5607-0709 (statybos pabaigos metai 2021); Kaišiadorių DSS, kurio unikalus Nr. 4998-5004-4017 (statybos pabaigos metai 1985) Pravienos DSS, kurio unikalus Nr. 4400-0419-2989 (statybos pabaigos metai 2004); Žiežmarių DSS, kurio unikalus Nr. 4997-5010-6029 (statybos pabaigos metai 1999); naujai įrengiamos (projektinės) kontrolės matavimų kolonėlės (magistralinių dujotiekių elektrocheminės apsaugos nuo korozijos sistemos rekonstravimo projektas (projekto Nr. 2011-47) 2012 metai. Ruožas Nr.8. magistralinis dujotiekis Panevėžys – Vilnius ir magistralinis dujotiekis Ivacevičiai – Vilnius – Ryga su atšakomis – naujai įrengiamos (projektinės) 4 kontrolės matavimų kolonėlės; Magistralinio dujotiekio DN700 atšakos į Kaliningradą atkarpos Vosyliškių k., Užtakių k., DN350 atšakos Vilnius – Kaunas atkarpos Grabučiškių k., DN800 lupingo į Jonavos DSS atkarpos Triliškių k., Kaišiadorių raj. sav., rekonstravimo projektas. 2022 m. liepos 20 d. SLD Nr. LRS-26-220720-00007; kita susijusi infrastruktūra (elektros tinklai (įskaitant katodinės apsaugos)).

Plano tikslas – parengti, tenkinant viešąjį interesą, Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje https://www.ambergrid.lt/skelbimai/682

Informacija paskelbta 2023-03-30

-----------

Pakartotinai teikiama informacija, ištaisant techninę klaidą „Pasiūlymų teikimo tvarkos“ skiltyje, nurodant einamuosius metus, t. y. iš 2022 m. , į 2023 m. Pažymime, kad visa su viešinimu susijusi informacija nekeičiama ir yra teisinga.

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRINIS NR. 4928/0007:62, ESANČIO VAIGUVOS K., KRUONIO SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ.

Pranešame, kad parengtas Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4928/0007:62, esančio Vaiguvos k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., detaliojo plano koregavimas (Koreguojamo TPD Reg. Nr. T00012433).

Planavimo pagrindas:

 • Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. V1E - 772 „Dėl pritarimo pasiūlymui inicijuoti Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4928/0007:62, esančio Vaiguvos k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., detaliojo plano koregavimą“;
 • Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. V1E - 919 „Dėl Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4928/0007:62, esančio Vaiguvos k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų nustatymo, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties sudarymo ir finansavimo“;
 • Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. V1E-967 „Dėl Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4928/0007:62, esančio Vaiguvos k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo.
 • Planavimo darbų programa.

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys, Tel.: (8 346) 20 450, 8 609 40 170, El. paštas.: dokumentai@kaisiadorys.lt.  

Planavimo iniciatorius: Litgrid AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius. Tel. +370 707 02171, el. paštas: info@litgrid.eu. Planavimo iniciatoriaus atstovas: projektų vadovas Oleg Stech, mob. +370 658 04147, el. p.: Oleg.Stech@litgrid.eu

Planavimo rengėjas: UAB „KELPROJEKTAS“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, el. p.: info@kelprojektas.lt . Projekto vadovė Kristina Paužienė, el. p.: kristina.pauziene@kelprojektas.lt, tel. +37068241505.

Planavimo tikslai:

Sudaryti sąlygas investicinio projekto „330/110/10 kV Kruonio HAE TP 330 kV skirstyklos rekonstravimas“ įgyvendinimui, kuris leis pasiekti šalies strateginį tikslą energetikos srityje – Lietuvos Respublikos elektros energijos sistemos sujungimas su konteinerinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu iki 2025 metų.

Planavimo uždaviniai:

 • parengti teritorijų planavimo sprendinius 330/110/10 kV Kruonio HAE TP 330 kV skirstyklos rekonstravimo darbų projektui įgyvendinti, pakeičiant vieną iš privalomųjų teritorijos naudojimo reglamento rodiklių – leistiną statinių aukštį;
 • nurodyti planuojamus ypatinguosius inžinerinius statinius;
 • numatyti (patikslinti, nustatyti naujas ir (arba) papildomas ir (arba) panaikinti) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, jei reikia suprojektuoti ir nustatyti servitutus, nustatyti planuojamos dalies teritorijos apsaugos ir veiklos plėtojimo toje teritorijoje sąlygas ir kitus reikalavimus.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: Kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Informacija apie parengtą detalųjį planą skelbiama:

 • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-49-22-575);
 • Planavimo organizatoriaus Kaišiadorių rajono savivaldybės buveinėje, adresu: Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys ir interneto svetainėje kaisiadorys.lt (Gyventojams/Veiklos sritys/Architektūra ir teritorijų planavimas/Informacija apie teritorijų planavimą https://kaisiadorys.lt/architektura-ir-teritoriju-planavimas/kita/informacija-apie-teritoriju-planavima/1408 );
 • Kruonio seniūnijos buveinėje, adresu: Vilniaus g.13, Kruonio mstl. LT-56318 Kaišiadorių r.;
 • Kaišiadorių rajono savivaldybėje leidžiamame laikraštyje „Kaišiadorių aidai“;
 • Registruotais laiškais planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojams ir naudotojams.

Susipažinimo su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2023 m. kovo mėn. 27 d. iki 2023 m. balandžio 7 d. imtinai (10 darbo dienų), darbo dienomis:

 • planavimo organizatoriaus Kaišiadorių rajono savivaldybės buveinėje, adresu Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys;
 • Kruonio seniūnijos buveinėje, adresu Vilniaus g.13, Kruonio mstl. LT-56318 Kaišiadorių r.;
 • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-49-22-575).

Vieša ekspozicija: sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo 2023 m. kovo mėn. 27 d. iki 2023 m. balandžio 7 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-49-22-575); Planavimo organizatoriaus Kaišiadorių rajono savivaldybės buveinėje, adresu Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys ir Kruonio seniūnijos buveinėje, adresu Vilniaus g.13, Kruonio mstl. LT-56318 Kaišiadorių r..

Viešasis svarstymas: viešasis svarstymas vyks balandžio 11 d. 16 val. Kruonio seniūnijos patalpose, Vilniaus g.13, Kruonio mstl. LT-56318 Kaišiadorių r.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Motyvuoti pasiūlymai planavimo organizatoriui teikiami raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir/ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos, t. y. iki 2023 m. balandžio 11 d. imtinai. Pasibaigus viešajam svarstymui pateikti pasiūlymai nebus priimami.

Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas ir juos patvirtinantys įrodymai. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo organizatorius per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakys raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, informuojant ir argumentuojant apie priimtus sprendimus pateiktų pasiūlymų atžvilgiu.

Informacija paskelbta 2023-03-20

-----------

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRINIS NR. 4928/0007:62, ESANČIO VAIGUVOS K., KRUONIO SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ.

Pranešame, kad parengtas Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4928/0007:62, esančio Vaiguvos k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., detaliojo plano koregavimas (Koreguojamo TPD Reg. Nr. T00012433).

Planavimo pagrindas:

 • Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. V1E - 772 „Dėl pritarimo pasiūlymui inicijuoti Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4928/0007:62, esančio Vaiguvos k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., detaliojo plano koregavimą“;
 • Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. V1E - 919 „Dėl Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4928/0007:62, esančio Vaiguvos k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų nustatymo, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties sudarymo ir finansavimo“;
 • Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. V1E-967 „Dėl Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4928/0007:62, esančio Vaiguvos k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo.
 • Planavimo darbų programa.

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys, Tel.: (8 346) 20 450, 8 609 40 170, El. paštas.: dokumentai@kaisiadorys.lt.  

Planavimo iniciatorius: Litgrid AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius. Tel. +370 707 02171, el. paštas: info@litgrid.eu. Planavimo iniciatoriaus atstovas: projektų vadovas Oleg Stech, mob. +370 658 04147, el. p.: Oleg.Stech@litgrid.eu

Planavimo rengėjas: UAB „KELPROJEKTAS“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, el. p.: info@kelprojektas.lt . Projekto vadovė Kristina Paužienė, el. p.: kristina.pauziene@kelprojektas.lt, tel. +37068241505.

Planavimo tikslai:

Sudaryti sąlygas investicinio projekto „330/110/10 kV Kruonio HAE TP 330 kV skirstyklos rekonstravimas“ įgyvendinimui, kuris leis pasiekti šalies strateginį tikslą energetikos srityje – Lietuvos Respublikos elektros energijos sistemos sujungimas su konteinerinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu iki 2025 metų.

Planavimo uždaviniai:

 • parengti teritorijų planavimo sprendinius 330/110/10 kV Kruonio HAE TP 330 kV skirstyklos rekonstravimo darbų projektui įgyvendinti, pakeičiant vieną iš privalomųjų teritorijos naudojimo reglamento rodiklių – leistiną statinių aukštį;
 • nurodyti planuojamus ypatinguosius inžinerinius statinius;
 • numatyti (patikslinti, nustatyti naujas ir (arba) papildomas ir (arba) panaikinti) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, jei reikia suprojektuoti ir nustatyti servitutus, nustatyti planuojamos dalies teritorijos apsaugos ir veiklos plėtojimo toje teritorijoje sąlygas ir kitus reikalavimus.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: Kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Informacija apie parengtą detalųjį planą skelbiama:

 • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-49-22-575);
 • Planavimo organizatoriaus Kaišiadorių rajono savivaldybės buveinėje, adresu: Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys ir interneto svetainėje kaisiadorys.lt (Gyventojams/Veiklos sritys/Architektūra ir teritorijų planavimas/Informacija apie teritorijų planavimą https://kaisiadorys.lt/architektura-ir-teritoriju-planavimas/kita/informacija-apie-teritoriju-planavima/1408 );
 • Kruonio seniūnijos buveinėje, adresu: Vilniaus g.13, Kruonio mstl. LT-56318 Kaišiadorių r.;
 • Kaišiadorių rajono savivaldybėje leidžiamame laikraštyje „Kaišiadorių aidai“;
 • Registruotais laiškais planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojams ir naudotojams.

Susipažinimo su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2023 m. kovo mėn. 27 d. iki 2023 m. balandžio 7 d. imtinai (10 darbo dienų), darbo dienomis:

 • planavimo organizatoriaus Kaišiadorių rajono savivaldybės buveinėje, adresu Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys;
 • Kruonio seniūnijos buveinėje, adresu Vilniaus g.13, Kruonio mstl. LT-56318 Kaišiadorių r.;
 • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-49-22-575).

Vieša ekspozicija: sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo 2023 m. kovo mėn. 27 d. iki 2023 m. balandžio 7 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-49-22-575); Planavimo organizatoriaus Kaišiadorių rajono savivaldybės buveinėje, adresu Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys ir Kruonio seniūnijos buveinėje, adresu Vilniaus g.13, Kruonio mstl. LT-56318 Kaišiadorių r..

Viešasis svarstymas: viešasis svarstymas vyks balandžio 11 d. 16 val. Kruonio seniūnijos patalpose, Vilniaus g.13, Kruonio mstl. LT-56318 Kaišiadorių r.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Motyvuoti pasiūlymai planavimo organizatoriui teikiami raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir/ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos, t. y. iki 2022 m. balandžio 11 d. imtinai. Pasibaigus viešajam svarstymui pateikti pasiūlymai nebus priimami.

Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas ir juos patvirtinantys įrodymai. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo organizatorius per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakys raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, informuojant ir argumentuojant apie priimtus sprendimus pateiktų pasiūlymų atžvilgiu.

Informacija paskelbta 2023-03-17

-----------

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V1E - 772 „Dėl pritarimo pasiūlymui inicijuoti Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4928/0007:62, esančio Vaiguvos k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., detaliojo plano koregavimą“; Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V1E - 919 „Dėl Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4928/0007:62, esančio Vaiguvos k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų nustatymo, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties sudarymo ir finansavimo“; Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V1E-967 „Dėl Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4928/0007:62, esančio Vaiguvos k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo“, parengti Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4928/0007:62, esančio Vaiguvos k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., detaliojo plano koregavimo sprendiniai ir priimtas sprendimas dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV)

Planavimo organizatorius – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys, Tel.: (8 346) 20 450, 8 609 40 170, El. paštas.: dokumentai@kaisiadorys.lt.

Plano rengėjas: UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, el. p.: info@kelprojektas.lt. Teritorijų planavimo vadovė – Kristina Paužienė, tel.: +370 682 41505, el. p.: kristina.pauziene@kelprojektas.lt., SPAV atrankos dokumento rengėjas – Ramunė Venclovaitė, el. p. ramune.venclovaite@kelprojektas.lt.

Planavimo tikslas:

sudaryti sąlygas investicinio projekto „330/110/10 kV Kruonio HAE TP 330 kV skirstyklos rekonstravimas“ įgyvendinimui, kuris leis pasiekti šalies strateginį tikslą energetikos srityje – Lietuvos Respublikos elektros energijos sistemos sujungimas su konteinerinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu iki 2025 metų.

Susipažinti su Detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) (https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas), teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-49-22-575.

Sprendimas dėl SPAV: išnagrinėjęs vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento, Planavimo organizatorius – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius – 2023 m. kovo 16 d. raštu Nr. V1E-412 priėmė sprendimą, kad Detaliojo plano koregavimo SPAV nebus atliekamas.

Susipažinti su SPAV atrankos dokumentais, motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) (https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas), teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-49-22-575.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (https://www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

Informacija paskelbta 2023-03-17

-----------

Informuojame, kad priimtas sprendimas rengti 0,1500 ha valstybinės žemės ploto (kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį), esančio Pastrėvio g., Žiežmarių m., Kaišiadorių r. sav., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.

Informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje yra galimybė sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir pasiūlymų teikimą.

Paslaugos užsakymo numeris ŽPDRIS – ZSFP-118446.

Informacija paskelbta 2023-03-16

------------

Informuojame, kad priimtas sprendimas rengti 0,3000 ha valstybinės žemės ploto (kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį), esančio Kurniškių k., Kaišiadorių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.

Informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje yra galimybė sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir pasiūlymų teikimą.

Paslaugos užsakymo numeris ŽPDRIS – ZSFP-117824.

Informacija paskelbta 2023-03-03

------------

Informuojame, kad priimtas sprendimas rengti 0,1500 ha valstybinės žemės ploto (kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį), esančio Girelės g. 8, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.

Informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje yra galimybė sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir pasiūlymų teikimą.

Paslaugos užsakymo numeris ŽPDRIS – ZSFP-116710.

Informacija paskelbta 2023-02-20

------------

 

INFORMACIJA APIE PATIKSLINTĄ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ KAIŠIADORIŲ RAJONE SPECIALIOJO PLANO KEITIMĄ (TPD Nr. S-RJ-49-20-572) ATSIŽVELGUS Į VISUOMENĖS PASIŪLYMUS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie patikslintą Vietinės reikšmės kelių Kaišiadorių rajone specialiojo plano keitimą pagal priimtus visuomenės pasiūlymus. Priimtų ir motyvuotai atmestų pasiūlymų apibendrinimo medžiaga pasiekiama www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-49-20-572.

Remiantis visuomenės pateiktais pasiūlymais, patikslinti ankstesniais teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais numatyti pėsčiųjų-dviračių takai (atvaizduoti taip, kaip yra atvaizduoti galiojančiuose teritorijų planavimo dokumentų sprendiniuose)

Rengimo pagrindas:  Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimas Nr. V17-171 „Dėl vietinės reikšmės kelių Kaišiadorių rajone specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 lapkričio 5 d. įsakymas Nr. V1E-1347 „Dėl vietinės reikšmės kelių Kaišiadorių rajone specialiojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo ir planuojamos teritorijos nustatymo“.

Plano organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros g. 4 LT-56121 Kaišiadorys, el. paštas direktorius@kaisiadorys.lt, tel. (8 346) 20450. Informacija apie specialiojo plano rengimą teikiama tel. 8 647 07969, el. p. sonata.jonikaviciene@kaisiadorys.lt

Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2 – 1, Vilnius, tel.: (8 5) 261 7581, el. p. bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. p. andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.

Planuojama teritorija: Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorija.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, inžinerinės infrastruktūros vystymo planas, savivaldybės lygmens.

Planavimo tikslai:

 • sudaryti sąlygas racionaliam esamų susisiekimo komunikacijų ir jų infrastuktūros naudojimui;
 • užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą rajono teritorijoje;
 • numatyti perspektyvinių kelių ir gatvių plėtros kryptis, įvertinant teritorijoje galiojančius kitus teritorijų planavimo dokumentus;
 • optimizuoti vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklą;
 • užtikrinti tinkamą teritorijų, kurioms taikomos kelių apsaugos zonos naudojimo sąlygos, naudojimą.

Planavimo uždaviniai:

 1. Atlikti planuojamoje teritorijoje esančių vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių būklės analizę ir pateikti rekomendacijas ir (ar) išvadas dėl būtinybės remontuoti, rekonstruoti ar kitaip atnaujinti esamą kelių infrastruktūrą, tam, kad būtų užtikrintas susisiekimas su valstybinės reikšmės keliais, urbanizuotomis ir urbanizuojamomis teritorijomis, rekreacinėmis, regioninio parko, valstybės saugomomis teritorijomis, lankytinais gamtos, kultūros ir kitais objektais.
 2. Atsižvelgiant į galiojančio ir rengiamo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrųjų planų ir savivaldybės dalių (miestų, miestelių, kaimų) bendrųjų planų, specialiųjų planų ir plėtros teritorijų detaliųjų planų sprendinius, įvertinti numatomas urbanistines plėtros teritorijas ir numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir šiai plėtrai reikalingas inžinerinių komunikacijų koridorių teritorijas.
 3. Patikslinti vietinės reikšmės kelių suskirstymą į viešuosius ir vidaus kelius pagal galiojančių teisės aktų nuostatas, pateikiant atskirus viešųjų kelių (esamų ir planuojamų), vidaus kelių (esamų ir planuojamų) ir gatvių sąrašus, kuriuose būtų nurodyta: kelių numeriai, kelių ir gatvių pavadinimai, ilgis, danga, kelio ir gatvės kategorija, juostos plotis, plotis tarp gatvių raudonųjų linijų (tik gatvėms), pradžios ir pabaigos koordinatės.
 4. Numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas, tame tarpe ir teritorijas dviračių ir pėsčiųjų takams įrengti.
 5. Numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros tvarkymo plėtros kryptis, pateikiant rekomendacijas plėtros įgyvendinimo etapams ir prioritetams nustatyti.
 6. Pažymėti vietinės reikšmės kelių dalis, patenkančias į privačius žemės sklypus, numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus, taip pat nurodyti nustatytus ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotus esamus servitutus.
 7. Numatyti konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti, jei esamos ar planuojamos susisiekimo komunikacijos patenka į privačius žemės sklypus.
 8. Numatyti vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių ir jų vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, kuriose pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, parengiant vietinės reikšmės kelių apsaugos zonų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, brėžinius (schemas).

Su projekto dokumentais susipažinti galite www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-49-20-572 ir Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainėje. Dokumentacija prieinama adresu: https://drive.google.com/drive/folders/1XvRUd3L_oBdy3c-az30a4EZV5MJJxqZc?usp=share_link

Informacija paskelbta 2023-02-13

------------

 

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI RUMŠIŠKIŲ MIESTELIO BENDOJO PLANO KEITIMĄ IR PLANAVIMO TIKSLUS

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi,  informuojame, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2017 m. kovo 30 d. yra priėmusi sprendimą Nr. V17-88„Dėl Rumšiškių miestelio teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“, o Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorė 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V1E-2188 „Dėl Rumšiškių miestelio bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo ir planuojamos teritorijos nustatymo“ patvirtino Rumšiškių miestelio teritorijos bendrojo plano keitimo darbų programą. Susipažinti su Programa.

Planavimo pradžia: 2023 m. vasario 9 d.

Planavimo tikslai:

 1. Sudaryti sąlygas darniai teritorijos raidai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei integracijai, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius.
 2. Nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros bei kitų svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas.
 3. Sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui.
 4. Numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą.
 5. Kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse.
 6. Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas.
 7. Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.
 8. Sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui.

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): atliekamas remiantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu.

Planuojama teritorija:

Kaišiadorių miesto teritorija: Rumšiškių miestelis ir aplinkinės teritorijos, planuojamos teritorijos plotas – 1253 ha (12,53 kv. km)

Planavimo organizatorius:

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros g. 4, LT56121 Kaišiadorys.

Plano rengėjas: bus parenkamas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Pasiūlymus dėl Rumšiškių miestelio teritorijos bendrojo plano keitimo galima teikti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, adresu Katedros g. 4, LT56121, tel. +370 64707969, el. p. dokumentai@kaisiadorys.lt, bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką ir iki viešo svarstymo pabaigos.

Informacija paskelbta 2023-02-08

------------

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI ŽASLIŲ MIESTELIO BENDOJO PLANO KEITIMĄ IR PLANAVIMO TIKSLUS

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi,  informuojame, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2017 m. kovo 30 d. yra priėmusi sprendimą Nr. V17-87„Dėl Žaslių miestelio teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“, o Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorė 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V1E-2186 „Dėl Žaslių miestelio bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo ir planuojamos teritorijos nustatymo“ patvirtino Žaslių miestelio teritorijos bendrojo plano keitimo darbų programą. Susipažinti su Programa.

Planavimo pradžia: 2023 m. vasario 8 d.

Planavimo tikslai:

 1. Sudaryti sąlygas darniai teritorijos raidai, nuosekliai erdvinei ir funkcinei integracijai, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius.
 2. Nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros bei kitų svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas.
 3. Sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui.
 4. Numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą.
 5. Kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse.
 6. Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas.
 7. Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.
 8. Sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui.

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): atliekamas remiantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu.

Planuojama teritorija:

Kaišiadorių miesto teritorija: Žaslių miestelis, Guronių kaimo dalis ir aplinkinės teritorijos, planuojamos teritorijos plotas – 1683 ha (16,83 kv. km).

Planavimo organizatorius:

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros g. 4, LT56121 Kaišiadorys.

Plano rengėjas: bus parenkamas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Pasiūlymus dėl Žaslių miestelio teritorijos bendrojo plano keitimo galima teikti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, adresu Katedros g. 4, LT56121, tel. +370 64707969, el. p. dokumentai@kaisiadorys.lt, bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką ir iki viešo svarstymo pabaigos.

Informacija paskelbta 2023-02-08

------------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4965/0001:0143.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti kelių išdėstymą, nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2023-02-07

--------

Informuojame, kad priimtas sprendimas rengti 0,0793 ha valstybinės žemės ploto (kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį), esančio Vytauto Didžiojo g., Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.

Informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje yra galimybė sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir pasiūlymų teikimą.

Paslaugos užsakymo numeris ŽPDRIS – ZSFP-116424.

Informacija paskelbta 2023-01-25

--------

Informuojame, kad priimtas sprendimas rengti 0,1000 ha valstybinės žemės ploto (kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį), esančio Ilgakiemio g., Kasčiukiškių k., Kaišiadorių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.

Informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje yra galimybė sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir pasiūlymų teikimą.

Paslaugos užsakymo numeris ŽPDRIS – ZSFP-116500.

Informacija paskelbta 2023-01-25

--------

INFORMACIJA APIE GALIMYBĘ TEKTI PASIŪLYMUS DĖL ŽASLIŲ MIESTELIO BENDROJO PLANO KEITIMO TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad yra priimtas sprendimas dėl Žaslių miestelio teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Žaslių miestelio bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo ir planuojamos teritorijos nustatymo.

Planuojama teritorija:

Kaišiadorių miesto teritorija, plotas 1683 ha.

 Teritorijų planavimo dokumento lygmuo:

Vietovės.

Planavimo organizatorius:

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.

Susipažinti su sprendimu ir planavimo darbų programa ir pateikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų ir uždavinių galima iki 2023-02-06 Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Bažnyčios 4, Kaišiadorys (320 kab., tel. 8 346 20 475) arba paspaudus žemiau pateiktas nuorodas.

Gavus pastabų ir (ar) pasiūlymų dėl planavimo tikslų ir uždavinių priimti sprendimai bus tikslinami.

Sprendimas

Įsakymas

-----------

INFORMACIJA APIE GALIMYBĘ TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL RUMŠIŠKIŲ MIESTELIO BENDROJO PLANO KEITIMO TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad yra priimtas sprendimas dėl Rumšiškių miestelio teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Rumšiškių miestelio bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo ir planuojamos teritorijos nustatymo.

Planuojama teritorija:

Kaišiadorių miesto teritorija, plotas 1253 ha.

 Teritorijų planavimo dokumento lygmuo:

Vietovės.

 Planavimo organizatorius:

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.

Susipažinti su sprendimu ir planavimo darbų programa ir pateikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų ir uždavinių galima iki 2023-02-06 Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Bažnyčios 4, Kaišiadorys (320 kab., tel. 8 346 20 475) arba paspaudus žemiau pateiktas nuorodas.

Gavus pastabų ir (ar) pasiūlymų dėl planavimo tikslų ir uždavinių priimti sprendimai bus tikslinami.

Sprendimas

Įsakymas

----------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4960/0004:0228.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną;

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-02-31 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2023-01-17

--------

Informuojame, kad priimtas sprendimas rengti 0,0732 ha valstybinės žemės ploto (kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį), esančio Beržų g., Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.

Informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje yra galimybė sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir pasiūlymų teikimą.

Paslaugos užsakymo numeris ŽPDRIS – ZSFP-115914.

Informacija paskelbta 2023-01-12

--------

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „PLENTPROJEKTAS“

INFORMUOJAME, KAD PARENGTAS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ KAIŠIADORIŲ RAJONE SPECIALIOJO PLANO KEITIMAS

Rengimo pagrindas:  Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimas Nr. V17-171 „Dėl vietinės reikšmės kelių Kaišiadorių rajone specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 lapkričio 5 d. įsakymas Nr. V1E-1347 „Dėl vietinės reikšmės kelių Kaišiadorių rajone specialiojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo ir planuojamos teritorijos nustatymo“.

Plano organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros g. 4 LT-56121 Kaišiadorys, el. paštas direktorius@kaisiadorys.lt, tel. (8 346) 20450. Informacija apie specialiojo plano rengimą teikiama tel. 8 647 07969, el. p. sonata.jonikaviciene@kaisiadorys.lt

Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2 – 1, Vilnius, tel.: (8 5) 261 7581, el. p. bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. p. andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.

Planuojama teritorija: Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorija.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, inžinerinės infrastruktūros vystymo planas, savivaldybės lygmens.

Planavimo tikslai:

 • sudaryti sąlygas racionaliam esamų susisiekimo komunikacijų ir jų infrastuktūros naudojimui;
 • užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą rajono teritorijoje;
 • numatyti perspektyvinių kelių ir gatvių plėtros kryptis, įvertinant teritorijoje galiojančius kitus teritorijų planavimo dokumentus;
 • optimizuoti vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklą;
 • užtikrinti tinkamą teritorijų, kurioms taikomos kelių apsaugos zonos naudojimo sąlygos, naudojimą.

Planavimo uždaviniai:

 1. Atlikti planuojamoje teritorijoje esančių vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių būklės analizę ir pateikti rekomendacijas ir (ar) išvadas dėl būtinybės remontuoti, rekonstruoti ar kitaip atnaujinti esamą kelių infrastruktūrą, tam, kad būtų užtikrintas susisiekimas su valstybinės reikšmės keliais, urbanizuotomis ir urbanizuojamomis teritorijomis, rekreacinėmis, regioninio parko, valstybės saugomomis teritorijomis, lankytinais gamtos, kultūros ir kitais objektais.
 2. Atsižvelgiant į galiojančio ir rengiamo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrųjų planų ir savivaldybės dalių (miestų, miestelių, kaimų) bendrųjų planų, specialiųjų planų ir plėtros teritorijų detaliųjų planų sprendinius, įvertinti numatomas urbanistines plėtros teritorijas ir numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir šiai plėtrai reikalingas inžinerinių komunikacijų koridorių teritorijas.
 3. Patikslinti vietinės reikšmės kelių suskirstymą į viešuosius ir vidaus kelius pagal galiojančių teisės aktų nuostatas, pateikiant atskirus viešųjų kelių (esamų ir planuojamų), vidaus kelių (esamų ir planuojamų) ir gatvių sąrašus, kuriuose būtų nurodyta: kelių numeriai, kelių ir gatvių pavadinimai, ilgis, danga, kelio ir gatvės kategorija, juostos plotis, plotis tarp gatvių raudonųjų linijų (tik gatvėms), pradžios ir pabaigos koordinatės.
 4. Numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas, tame tarpe ir teritorijas dviračių ir pėsčiųjų takams įrengti.
 5. Numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros tvarkymo plėtros kryptis, pateikiant rekomendacijas plėtros įgyvendinimo etapams ir prioritetams nustatyti.
 6. Pažymėti vietinės reikšmės kelių dalis, patenkančias į privačius žemės sklypus, numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus, taip pat nurodyti nustatytus ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotus esamus servitutus.
 7. Numatyti konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti, jei esamos ar planuojamos susisiekimo komunikacijos patenka į privačius žemės sklypus.
 8. Numatyti vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių ir jų vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, kuriose pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, parengiant vietinės reikšmės kelių apsaugos zonų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, brėžinius (schemas).

Susipažinti su parengto specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendiniais nuo 2023-01-04 iki 2023-01-24 galima:

 • Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje (Katedros g. 4, Kaišiadorys) darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. (penktadienį iki 15.45 val.) (kontaktinis asmuo: 8 647 07969, el. p. sonata.jonikaviciene@kaisiadorys.lt) ir interneto svetainėje www.kaisiadorys.lt.
 • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. Susipažinti galima interneto svetainėje tpdris.lt pasirinkus „planuojamų teritorijų paieška“, TPD numeris – S-RJ-49-20-572.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD numeris S-RJ-49-20-572) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.

Apskundimo tvarka: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, www.vtpsi.lt).

Sprendinius galiye rasti čia :  https://drive.google.com/drive/folders/1XvRUd3L_oBdy3c-az30a4EZV5MJJxqZc?usp=share_link

Informacija paskelbta 2023-01-03

--------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4935/0001:0209.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą,  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-01-12 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2022-12-30

--------------------------------------------------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4942/0001:0151.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statynių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-01-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2022-12-27

--------------------------------------------------

Informacija apie parengtą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą


Informuojame, kad parengtas AB KAIŠIADORIŲ PAUKŠTYNO ŽEMĖS SKLYPŲ, KADASTRO NR. 4918/0001:7, PAUKŠTININKŲ G.15 B IR 4918/0004:6, PAUKŠTININKŲ G. 15 C, KAIŠIADORIŲ M., SUJUNGIMO, TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO, STATYBOS REGLAMENTŲ IR SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS NUSTATYMO, NEKEIČIANT PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES, BŪDO IR POBŪDŽIO DETALIOJO PLANO KEITIMO (toliau – Detalusis planas) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas.
Plano organizatorius, įvertinęs strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumento Vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atlikimo, priėmė sprendimą (2022 m. gruodžio 20 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. V1E-2106 „Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadų dėl AB KAIŠIADORIŲ PAUKŠTYNO ŽEMĖS SKLYPŲ, KADASTRO NR. 4918/0001:7, PAUKŠTININKŲ G.15 B IR 4918/0004:6, PAUKŠTININKŲ G. 15 C, KAIŠIADORIŲ M., SUJUNGIMO, TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO, STATYBOS REGLAMENTŲ IR SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS NUSTATYMO, NEKEIČIANT PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES, BŪDO IR POBŪDŽIO DETALIOJO PLANO KEITIMO strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento ir pasiūlymų dėl vertinimo atlikimo įvertinimo pažymos patvirtinimo“) neatlikti Detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.
Plano organizatorius – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Katedros g. 4, Kaišiadorys, tel. (8 346) 20 150, +370 672 25206, el. paštas: direktorius@kaisiadorys.lt
Planavimo iniciatorius - AB „Kaišiadorių paukštynas“, įmonės kodas 158891218, adresas: Paukštininkų g. 15, LT 56110 Kaišiadorys el. paštas kaisiadoriu.paukstynas@kggroup.eu tel. +370 638 08282, +370 346 51034.

Detaliojo plano keitimo ir SPAV atrankos rengėjas - UAB „Želdima“, Jaunimo g. 29, Dembavos k., LT-38176, Velžio sen., Panevėžio r. sav., projektų vadovė - Aurelija Čergelienė, tel. +370 676 42727, aurcerg@gmail.com
Susipažinti su Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentu, Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos Įsakymu ir subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima plano rengėjo buveinėje ir organizatoriaus interneto svetainėje: http://www.kaisiadorys.lt →......→.....

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

Informacija paskelbta 2022-12-20

---------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRUI PATEIKTĄ TVIRTINTI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS ZONŲ PLANĄ

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau - SŽNS įstatymas) patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – Kertinis valstybės telekomunikacijų centras, Pilies g. 23, LT-01123 Vilnius, tel. +370 5239 1708, el. p. info@kvtc.gov.lt, interneto svetainė https://kvtc.lrv.lt/.

Plano rengėjas – MB „Projects House“, Pilėnų g. 5-25, Akademija, LT-53351 Kauno r., tel. +370 693 93769, el. paštas projects.house@inbox.lt.

Plano objektas ir tikslas – parengti Kertinis valstybės telekomunikacijų centras patikėjimo teise valdomų elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto), bei nustatyti apsaugai reikalingas teritorijas, kuriose taikomos SŽNS įstatyme numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais ir aiškinamuoju raštu taip pat galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos tinklapyje adresu:  https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kertinio-valstybes-telekomunikaciju-centro-patikejimo-teise-valdomu-elektroniniu-rysiu-tinklu-elektroniniu-rysiu-infrastrukturos-apsaugos-zonu-planas

Informacija paskelbta 2022 12 19

--------------------------------------------------

Informuojame, kad priimtas sprendimas rengti 0,17 ha valstybinės žemės ploto (kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį), esančio Ramybės g., Beloniškių k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.

Informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje yra galimybė sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir pasiūlymų teikimą.

Paslaugos užsakymo numeris ŽPDRIS – ZSFP-115117.

Informacija paskelbta 2022 12 16

--------------------------------------------------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4962/0004:0372.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statynių statybos zoną, žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių (toliau – kitos paskirties statiniai) statybos zoną, nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, suplanuoti kelių išdėstymą.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2023-01-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2022-12-15

--------------------------------------------------

SPRENDIMO RENGTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ PROJEKTO PASKELBIMO

Vykdydama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių 12 punkto nuostatas, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos siunčia sprendimo dėl Kaišiadorių rajono Stasiūnų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios projektą susipažinti ir teikti pasiūlymus.

 1. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2022 m. gruodžio 27 d;
 2. Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų raštu galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu (lgt@lgt.lt) iki 2022 m. gruodžio 27 d.

Įsakymas dėl Kaišiadorių rajono Stasiūnų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

Informacija paskelbta 2022-12-06

--------------------------------------------------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4912/0005:0384.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statynių statybos zoną;

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-12-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2022-11-30

--------------------------------------------------

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ PASIŪLYMĄ RENGTI  8,9189 HA URBANIZUOJAMOS TERITORIJOS, ESANČIOS TARP VLADIKIŠKIŲ GATVĖS IR LOMENOS UPĖS, VLADIKIŠKIŲ K., ŽIEŽMARIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV.,  DETALIŲJĮ PLANĄ IR PARENGTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

Informuojame, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorė priėmė sprendimą ir pritarė pasiūlymui inicijuoti 8,9189 ha urbanizuojamos teritorijos, esančios tarp Vladikiškių gatvės ir Lomenos upės, Vladikiškių k., Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav., detaliojo plano rengimą (sprendimas), bei parengė sprendimo projektą dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo. Susipažinti su sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais galima čia. Pateikti pasiūlymus raštu dėl planavimo tikslų galima planavimo organizatoriui – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui per 10 darbo dienų nuo projekto paskelbimo dienos adresu: Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys, informacija teikiama tel. 8602230478, el. p. asta.stalaucinskiene@kaisiadorys.lt

Informacija paskelbta 2022 11 25

-----------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4928/0006:0184.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statynių statybos zoną;

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-12-09 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2022-11-24

--------------------------------------------------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4928/0002:0015.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statynių statybos zoną;

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-12-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2022-11-18

--------------------------------------------------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4955/0001:0937.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statynių statybos zoną;

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-11-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2022-10-24

--------------------------------------------------

Informuojame, kad priimtas sprendimas rengti 0,29 ha valstybinės žemės ploto (kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį), esančio J. Aisčio g., Rumšiškių mstl., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.

Informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje yra galimybė sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir pasiūlymų teikimą.

Paslaugos užsakymo numeris ŽPDRIS – ZSFP-112825.

--------------------------------------------------

Informuojame, kad priimtas sprendimas rengti 0,24 ha valstybinės žemės ploto (kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį), esančio Senolių g., Miežonių k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.

Informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje yra galimybė sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir pasiūlymų teikimą.

Paslaugos užsakymo numeris ŽPDRIS – ZSFP-112822.

--------------------------------------------------

Parengti ir pateikti Energetikos ministerijai tvirtinti Rumšiškių ir Kaišiadorių–Žiežmarių skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano dalies pakeitimai

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) nuostatas kiekvienam dujų tinklui įregistruos (patikslins įregistruotą) apsaugos zoną (jeigu iki įstatymo įsigaliojimo tai nebuvo įgyvendinta). Šiuo metu yra parengti ir pateikti Energetikos ministerijai tvirtinti Rumšiškių ir Kaišiadorių–Žiežmarių skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano dalies pakeitimai. Kviečiame su plano dalies pakeitimo sprendiniais susipažinti ESO bendrovės internetinėje svetainėje.

--------------------------------------------------

Informuojame, kad priimtas sprendimas rengti 0,0900 ha valstybinės žemės ploto (kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį), esančio Šiaurės g., Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.

Informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje yra galimybė sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir pasiūlymų teikimą.

Paslaugos užsakymo numeris ŽPDRIS – ZSFP-112305.

--------------------------------------------------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4965/0002:0484.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, parenkant žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos zoną;

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-10-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2022 09 30

--------------------------------------------------

Informuojame, kad priimtas sprendimas rengti 0,3200 ha valstybinės žemės ploto (kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį), esančio Vaidžionių k. 2, Žaslių sen., Kaišiadorių r. sav., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.

Informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje yra galimybė sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir pasiūlymų teikimą.

Paslaugos užsakymo numeris ŽPDRIS – ZSFP-111526.

Informacija paskelbta 2022 09 27

--------------------------------------------------

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ PASIŪLYMĄ RENGTI PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO TERITORIJOS KVARTALO, ESANČIO PRAVIENIŠKIŲ K., PRAVIENIŠKIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., DETALIŲJĮ PLANĄ IR PARENGTĄ SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

Informuojame, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorė priėmė sprendimą ir pritarė pasiūlymui inicijuoti pramonės ir sandėliavimo teritorijos kvartalo, esančio Pravieniškių k., Pravieniškių sen., Kaišiadorių r. sav., detaliojo plano rengimą (sprendimas), bei parengė sprendimo projektą dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo. Susipažinti su sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais galima čia. Pateikti pasiūlymus raštu dėl planavimo tikslų galima planavimo organizatoriui – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui per 10 darbo dienų nuo projekto paskelbimo dienos adresu: Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys, informacija teikiama tel. 864707969, el. p. sonata.jonikaviciene@kaisiadorys.lt

Informacija paskelbta 2022 09 26

--------------------------------------------------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4970/0007:0280.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (ūkio) paskirties statynių statybos zoną;

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-09-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2022-09-08

--------------------------------------------------

Informacija apie patvirtintą žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kaišiadorių skyriaus vedėjo 2022 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 6VPĮ-1-(14.6.126 E.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Ąžuolyno gatvės daliai, Aušros gatvei ir Lubinų gatvės daliai, esančių Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav., įrengti) projekto tvirtinimo“ patvirtintas Žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Ąžuolyno gatvės daliai, Aušros gatvei ir Lubinų gatvės daliai, esančių Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav., įrengti) projektas.

Su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kaišiadorių skyriaus vedėjo įsakymu galima susipažinti Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje ŽPDRIS adresu: www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. ZPVP-77269.

Informacija paskelbta 2022-09-07

--------------------------------------------------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4908/0003:0397.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statynių statybos zoną;

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-09-12 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2022-08-26

--------------------------------------------------

INFORMUOJAME APIE ŽEMĖS SKLYPO MAIRONIO G. 64 , KAIŠIADORYS DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V1-995, 2008-09-23, KOREGAVIMĄ ŽEMĖS SKLYPE MAIRONIO G. 64,  KAIŠIADORYS, RENGIANT STATINIO TECHNINĮ PROJEKTĄ.

Detaliojo plano koregavimas atliekamas nekeičiant patvirtintame detaliajame plane nustatyto teritorijos naudojimo reglamento ir planavimo tikslų, pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų LIETUVOS RESPUBLIKOS aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 (redakcija nuo 2021-07-01) ŠEŠTOJO SKIRSNIO ,,DETALIŲJŲ PLANŲ KEITIMAS IR KOREGAVIMAS", 318.3 punktą, kai galiojantys detalieji planai gali būti koreguojami Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais.

Detaliojo plano koregavimo tikslas: koreguojama žemės sklype Maironio g. 64, Kaišiadorys nustatytą statybos zona ir autimobilių stovėjimo vietų išdėstymas, išplėčiant automobilių stovėjimo vietų skaičių už žemės sklypo ribų, bei aiškinamajame rašte numatytą butų skaičių iš 15 vnt. į 25 vnt.

Bendra informacija: Detalusis planas koreguojamas techninio projekto rengimo metu žemės sklype Maironio g. 64, Kaišiadorys.

Planavimo organizatorius – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros g. 4, Kaišiadorys, www.kaisiadorys.lt.

Planavimo iniciatorius – J.M..

Detaliojo plano rengėjas – MB "Statybos projektų rengimo centras", Serbentyno g. 1, Kaišiadorys, tel. 8 615 86546; el. paštas: rinkisnama@gmail.com.

Su parengto žemės sklypo Maironio g. 64, Kaišiadorys detaliojo plano koregavimo sprendiniais ir projwektiniais pasiūlymasi galima susipažinti (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto puslapyje https://www.kaišiadorys.lt. nuo 2022 m. rugpjūčio 3 d. iki 2022m. rugplūčio mėn. 18 d. bei rengėjo – MB "Statybos projektų rengimo centras" – patalpose, Serbentyno g. 1, Kaišiadoryse (dėl tikslaus laiko prašome iš anksto susitarti, tel. 8 61586546).

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu, el. paštu rinkisnama@gmail.com. ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki viešinimo pabaigos, t.y. iki 2022 m. rugplūčio mėn. 18 d. imtinai.

Planavimo organizatoriui – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

J. M. įgaliotam asmeniui Povilui Malijauskui, +370 615 86546, rinkisnama@gmail.com, Rengėjui – MB "Statybos projektų rengimo centras", tel. 861586546, rinkisnama@gmail.com.

Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

DP rengėjas MB "Statybos projektų rengimo centras"

DP koregavimo sprendiniai

Projektiniai pasiūlymai

Informacija paskelbta 2022-08-03

--------------------------------------------------

Informuojame, kad priimtas sprendimas rengti 0,0600 ha valstybinės žemės ploto (kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį), esančio Laisvės g., Kaišiadorys, Kaišiadorių miesto sen., Kaišiadorių rajono sav., Kauno apskr., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.

Informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje yra galimybė sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir pasiūlymų teikimą.

Paslaugos užsakymo numeris ŽPDRIS – ZSFP-109364.


Informuojame, kad priimtas sprendimas rengti 0,1450 ha valstybinės žemės ploto (kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį), esančio Pravienos g., Rumšiškių mstl., Rumšiškių sen., Kaišiadorių rajono sav., Kauno apskr., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.

Informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje yra galimybė sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir pasiūlymų teikimą.

Paslaugos užsakymo numeris ŽPDRIS – ZSFP-109702.


Informuojame, kad priimtas sprendimas rengti 0,2500 ha valstybinės žemės ploto (kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį), esančio Laisvės g., Vilūnų k., Kruonio sen., Kaišiadorių rajono sav., Kauno apskr., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.

Informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje yra galimybė sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir pasiūlymų teikimą.

Paslaugos užsakymo numeris ŽPDRIS – ZSFP-109945.


Informuojame, kad priimtas sprendimas rengti 0,0300 ha valstybinės žemės ploto (kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį), esančio Lapainios g., Kalvių k., Kruonio sen., Kaišiadorių rajono sav., Kauno apskr., žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.

Informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, kurioje yra galimybė sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir pasiūlymų teikimą.

Paslaugos užsakymo numeris ŽPDRIS – ZSFP-109874.


 

INFORMACIJA APIE PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS PRIIMTĄ SPRENDIMĄ NEATLIKTI VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ KAIŠIADORIŲ RAJONE SPECIALIOJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

Informuojame, kad Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka (LRV 2004 m. rugpjūčio 28 d. Nr. 967) parengtas Vietinės reikšmės kelių Kaišiadorių rajone specialiojo plano keitimo Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentas. Gautų vertinimo subjektų išvadų pagrindu, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorė 2022 m. liepos mėn. 21 d. įsakymu Nr. V1E-1109 „Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ priėmė sprendimą neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų vertinimo pažyma galima planavimo organizatoriaus buveinėje (Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys) ir interneto svetainėje https://www.kaisiadorys.lt rubrikoje „Informacija apie teritorijų planavimą“ bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-49-20-572).

Rengimo pagrindas:  Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimas Nr. V17-171 „Dėl vietinės reikšmės kelių Kaišiadorių rajone specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 lapkričio 5 d. įsakymas Nr. V1E-1347 „Dėl vietinės reikšmės kelių Kaišiadorių rajone specialiojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo ir planuojamos teritorijos nustatymo“.

Plano organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros g. 4 LT-56121 Kaišiadorys, el. paštas direktorius@kaisiadorys.lt, tel. (8 346) 20450.

Informacija apie specialiojo plano rengimą teikiama tel. 8 647 07969, el. p. sonata.jonikaviciene@kaisiadorys.lt

Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2 – 1, Vilnius, tel.: (8 5) 261 7581, el. p. bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. p. andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.

Planuojama teritorija: Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorija.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, inžinerinės infrastruktūros vystymo planas, savivaldybės lygmens.

Planavimo tikslai:

 • sudaryti sąlygas racionaliam esamų susisiekimo komunikacijų ir jų infrastuktūros naudojimui;
 • užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą rajono teritorijoje;
 • numatyti perspektyvinių kelių ir gatvių plėtros kryptis, įvertinant teritorijoje galiojančius kitus teritorijų planavimo dokumentus;
 • optimizuoti vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklą;
 • užtikrinti tinkamą teritorijų, kurioms taikomos kelių apsaugos zonos naudojimo sąlygos, naudojimą.

Planavimo uždaviniai:

 1. Atlikti planuojamoje teritorijoje esančių vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių būklės analizę ir pateikti rekomendacijas ir (ar) išvadas dėl būtinybės remontuoti, rekonstruoti ar kitaip atnaujinti esamą kelių infrastruktūrą, tam, kad būtų užtikrintas susisiekimas su valstybinės reikšmės keliais, urbanizuotomis ir urbanizuojamomis teritorijomis, rekreacinėmis, regioninio parko, valstybės saugomomis teritorijomis, lankytinais gamtos, kultūros ir kitais objektais.
 2. Atsižvelgiant į galiojančio ir rengiamo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrųjų planų ir savivaldybės dalių (miestų, miestelių, kaimų) bendrųjų planų, specialiųjų planų ir plėtros teritorijų detaliųjų planų sprendinius, įvertinti numatomas urbanistines plėtros teritorijas ir numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir šiai plėtrai reikalingas inžinerinių komunikacijų koridorių teritorijas.
 3. Patikslinti vietinės reikšmės kelių suskirstymą į viešuosius ir vidaus kelius pagal galiojančių teisės aktų nuostatas, pateikiant atskirus viešųjų kelių (esamų ir planuojamų), vidaus kelių (esamų ir planuojamų) ir gatvių sąrašus, kuriuose būtų nurodyta: kelių numeriai, kelių ir gatvių pavadinimai, ilgis, danga, kelio ir gatvės kategorija, juostos plotis, plotis tarp gatvių raudonųjų linijų (tik gatvėms), pradžios ir pabaigos koordinatės.
 4. Numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas, tame tarpe ir teritorijas dviračių ir pėsčiųjų takams įrengti.
 5. Numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros tvarkymo plėtros kryptis, pateikiant rekomendacijas plėtros įgyvendinimo etapams ir prioritetams nustatyti.
 6. Pažymėti vietinės reikšmės kelių dalis, patenkančias į privačius žemės sklypus, numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus, taip pat nurodyti nustatytus ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotus esamus servitutus.
 7. Numatyti konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti, jei esamos ar planuojamos susisiekimo komunikacijos patenka į privačius žemės sklypus.
 8. Numatyti vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių ir jų vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, kuriose pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, parengiant vietinės reikšmės kelių apsaugos zonų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, brėžinius (schemas).

Planavimo darbų programa:

 • Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
 • Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
 • Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.
 • Bendrųjų sprendinių formavimo stadija atliekama, koncepcija nerengiama.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD numeris S-RJ-49-20-572) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.

STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATRANKA

SPAV SUBJEKTŲ ĮVERTINIMO PAŽYMA

--~~~~~~~~--

 

PRANEŠIMAS APIE RENGIAMUS „ Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Miško g. 21, Stasiūnų k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav., rekonstravimo projektas “

 PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

 1. Statinių statybvietės adresas :

Žemės sklypo kadastro nr. ir kadastro vietovės pavadinimas: Miško g. 21, Stasiūnų k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav.,  4955/0006:227

 1. Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (6.1.)

Statybos rūšis: Rekonstravimo projektas

Statinių kategorija: NEYPATINGI STATINIAI

 1. Projektinių pasiūlymų rengėjas:

MB „Rinkis namą“, Veiverių g. 9B-62, mob. Tel.: 8 615 86546

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Povilas Malijauskas, rinkisnama@gmail.com  Tel. 8 615 86546

 1. Statytojas:
 2. S.
 3. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas.

Povilas Malijauskas, rinkisnama@gmail.com  Tel. 8 615 86546, Serbentyno g.1, Kaišiadorys nuo 8:00 iki 17:00 (2022-07-19 iki 2022-08-03) bei  Kaišiadorių raj. Savivaldybės internetinėje svetainėje www. kaisiadorys.lt.

 1. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

PASIŪLYMUS PROJEKTUOTOJUI GALIMA TEIKTI IKI 2022 08 03 iki 16:00 h.

 Povilas Malijauskas, rinkisnama@gmail.com. Tel. 861586546

 1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Serbentyno g.1, Kaišiadorys,  2022 08 03, 15-16 val.

Informacija paskelbta 2022 07 22

--------

SKELBIMAS APIE PARENGTĄ ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREKIAMS PROJEKTĄ

2022-07-19

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija informuoja, kad parengtas Žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Ąžuolyno gatvės daliai, Aušros gatvei ir Lubinų gatvės daliai, esančių Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav., įrengti) projektas (toliau – Projektas).

Projekto tikslai ir uždaviniai – atsižvelgiant į Žemės sklypo Kiemelių k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav., suformavimo detalųjį planą, patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos    2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. V17-442 „Dėl žemės sklypo Kiemelių k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav., suformavimo detaliojo plano patvirtinimo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimą Nr. V17E-169 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams Ąžuolyno gatvės daliai, Aušros gatvei ir Lubinų gatvės daliai Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav., įrengti“, kuriuose numatyta paimti visuomenės poreikiams įgyvendinti – gatvei, taip pat jai eksploatuoti reikalingam visuomenės reikmėms skirtam inžineriniam statiniui – reikalingą privačią žemę, visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (gatvės sklypą), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

Projekto organizatorius – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija (Katedros g. 4, Kaišiadorys, adresas internete www.kaisiadorys.lt, kontaktiniai asmenys – Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Laura Slaninaitė, tel. 8 602 15 174, el. paštas laura.slaninaite@kaisiadorys.lt).

Projekto rengėjas – Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, K. Donelaičio g. 33–408, 44240 Kaunas. Kontaktiniai asmenys – projektų vadovė Iveta Apanavičienė, tel. mob. 8 682 13018, el. paštas iveta.apanaviciene@vzf.lt., vyr. specialistė Daiva Dirvanauskienė, tel. 8 626 86 985, el. p. daiva.dirvanauskiene@vzf.lt.

Susipažinti su parengtu projektu ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2022 m. liepos 20 d. iki 2022 m. rugpjūčio 2 d. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt (paslaugos numeris sistemoje ZPVP-77269).

Pasiūlymus per šį terminą galima pateikti raštu projekto organizatoriui ar rengėjui šiame skelbime nurodytais adresais.

Informacija paskelbta 2022 07 19

--------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4938/0003:0539.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statynių statybos zoną;

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-08-03 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2022 07 19

--------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4908/0003:0396.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statynių statybos zoną;

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-08-01 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2022 07 15

--------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4965/0002:0484.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statynių statybos zoną;

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-07-26 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2022 07 13

--------

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS-VILNIUS IR JOS APTARNAVIMO INFRASTRUKTŪROS STATYBOS IR VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (TOLIAU - PAV) PROGRAMĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatoriai: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, faks. (8 5) 212 4335, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė https://sumin.lrv.lt/ ). Atsakingi asmenys: Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnysis patarėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p.  vytautas.palevicius@sumin.lt), Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyriausioji specialistė Asta Nakaitė (tel. (8 5) 239 3832, el. p. asta.nakaite@sumin.lt). AB „LTG Infra“ (Geležinkelio g. 2, 02100, Vilnius; Tel. Nr. (8 5) 269 3353, El.  p. info@ltginfra.lt, projekto tinklalapis www.rail-baltica.lt). Atsakingi asmenys: „Rail Baltica“ koordinavimo Projektų parengimo projekto vadovė Kristina Račkauskaitė (mob. tel.: +370 616 38252, el. p. kristina.rackauskaite@ltginfra.lt).

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6, LT- 05132, Vilnius. Tel.: +370 5 262 2621, el. p.: info@sweco.lt; www.sweco.lt (kontaktinis asmuo V. Belickas, tel. +370 699 83628, el. p. vytautas.belickas@sweco.lt).

PŪV pavadinimas: Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas-Vilnius ir jos aptarnavimo infrastruktūros statyba ir veikla.

PAV subjektai: Elektrėnų sav. administracija, Jonavos r. sav. administracija, Kaišiadorių r. sav. administracija, Kauno r. sav. administracija, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Trakų r. sav. administracija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Vilniaus m. sav. administracija, Vilniaus r. sav. administracija.

Atsakingoji institucija: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel.: +370 706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt.

Pasiūlymus PAV programai galima teikti per 10 d. d. nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo, anksčiau nurodytais kontaktais: PAV dokumentų rengėjui UAB „Sweco Lietuva”, o pasiūlymų kopijas – Aplinkos apsaugos agentūrai.

Su parengta PŪV PAV programa galima susipažinti: PAV dokumento rengėjo interneto svetainėje https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/informuojame-apie-parengta-projekto-rail-baltica-gelezinkelio-linijos-kaunas-vilnius-ir-jos-aptarnavimo-infrastrukturos-statybos-ir-veiklos-poveikio-aplinkai-vertinimo-toliau-pav-p/; Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/projekto-rail-baltica-gelezinkelio-linijos-kaunas-vilnius-susisiekimo-komunikaciju-inzinerines-infrastrukturos-vystymo-planas.

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį: atlikus PŪV PAV, AAA priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka/neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir ši planuojama ūkinė veikla gali/negali būti vykdoma

Informacija paskelbta 2022 07 08

--------

INFORMACIJA APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL PAKOREGUOTO DETALIOJO PLANO (ŽEMĖS SKLYPŲ, KADASTRO NR. 4918/0001:7, PAUKŠTININKŲ G.15 B IR 4918/0004:6, PAUKŠTININKŲ G. 15 C, KAIŠIADORIŲ M.) KEITIMO PRADŽIOS, PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO, TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIES SUDARYMO IR FINANSAVIMO

Informuojame apie numatomą rengti ŽEMĖS SKLYPŲ, KADASTRO NR. 4918/0001:7, PAUKŠTININKŲ G.15 B IR 4918/0004:6, PAUKŠTININKŲ G. 15 C, KAIŠIADORIŲ M., KAIŠIADORIŲ R. SAV., DETALIOJO PLANO KEITIMO (spendimo projektas čia). Susipažinti su sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais ir pateikti pasiūlymus raštu galima organizatoriui – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui per 10 darbo dienų nuo projekto paskelbimo dienos adresu: Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys, informacija teikiama tel. 864707969, el. p. sonata.jonikaviciene@kaisiadorys .lt

Informacija paskelbta 2022 06 16

--------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4955/0001:0939.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statynių statybos zoną;

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-06-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

nformacija paskelbta 2022 06 08

----------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4905/0003:0412.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statynių statybos zoną;

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-06-21 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2022 06 06

----------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4928/0002:0004.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statynių statybos zoną;

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-06-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2022 06 01

----------

INFORMACIJA APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRINIS NR. 4928/0007:62, ESANČIO VAIGUVOS K., KRUONIO SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO  PRADŽIOS, PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO, TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIES SUDARYMO IR FINANSAVIMO

Informuojame apie numatomą rengti ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRINIS NR. 4928/0007:62, ESANČIO VAIGUVOS K., KRUONIO SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ (spendimo projektas čia). Susipažinti su sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais ir pateikti pasiūlymus raštu galima organizatoriui – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui per 10 darbo dienų nuo projekto paskelbimo dienos adresu: Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys, informacija teikiama tel. 864707969, el. p. sonata.jonikaviciene@kaisiadorys .lt

Informacija paskelbta 2022 05 30

----------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4970/0008:0218.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statynių statybos zoną;

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-05-09 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2022-04-22

---------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4930/0003:0034.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statynių statybos zoną;

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-05-03 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2022-04-15

---------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4965/0002:0018.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statynių statybos zoną;

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-04-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2022-04-12

---------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4968/0003:0184.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statynių statybos zoną;

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-04-19 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2022-04-01

---------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4955/0004:0080.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną;

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-04-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2022-03-30

---------

Informuojame apie parengtą Kauno marių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano ir Kauno marių regioninio parko tvarkymo plano korektūrą

Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 01 d. įsakymas Nr. V-145 „Dėl Kauno marių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano ir Kauno marių regioninio parko tvarkymo plano koregavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo ".

Planavimo uždaviniai:

 1. išnagrinėti galimybes sudaryti prielaidas valstybės nuosavybėje esančios prieplaukos (T. Masiulio g. 21 B, Kaunas) statuso keitimui į uostą – pagal poreikį išplėsti urbanizuotos rekreacinės aplinkos (NRu) kraštovaizdžio tvarkymo zoną bei pateikti pasiūlymus dėl uostui priskirtinos akvatorijos;
 2. numatyti galimybę valstybinėje žemėje įrengti stovyklavietes ir poilsiavietes bei kitą reikalingą rekreacinę infrastruktūrą;
 3. įvertinus gamtos vertybių išsidėstymą bei teritorijos naudojimo perspektyvas, pakoreguoti Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Jakštonių k. esančią intensyvaus pritaikymo (poilsio parkų) (MRi) kraštovaizdžio tvarkymo zoną, atsižvelgiant į nustatytą žemės sklypui (unik. Nr. 4950-0007-0112) pagrindinę naudojimo paskirtį, pagal poreikį išplėsti urbanizuotos rekreacinės aplinkos (NRu) kraštovaizdžio tvarkymo zoną.
 4. pakoreguoti Ribų ir Tvarkymo planų sprendinius, prieštaraujančius patvirtinto žemės sklypų Marių g. 83, 83A, 83B, 83C, 83D, 83E Kaune, detaliojo plano sprendiniams.

Planavimo organizatorius Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas www.vstt.lrv.lt

Planavimo iniciatorius – Valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija, Raudondvario pl. 113, LT-47186 Kaunas, tel. +370 645 50897, el. paštas dainius.balevicius@vvkd.lt.

Planų rengėjas – UAB „Kraštotvarka ir teritorijų planavimas“, Užutėkio g. 26-13, Vilnius, tel. +370 65208297, +370 68657191, el. paštas uabkrastotvarka@gmail.com.

Su planų korektūros tekstiniais ir grafiniais sprendiniais galima susipažinti nuo 2022 m. kovo 4 d. iki kovo 18 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Galiojančių Kauno marių regioninio parko ribų ir tvarkymo planų sprendinių ir siūlomų sprendinių planuojamose teritorijose palyginimą galima peržiūrėti interaktyviame žemėlapyje, pateikiamu nuorodoje https://storymaps.arcgis.com/stories/0b9fab1bb6444222b24286e22c83d5a8

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui nurodytais kontaktais teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešinimo pabaigos (2022 m. kovo 18 d.). Pasiūlymai bus išnagrinėti ir raštu atsakyti per 5 darbo dienas nuo viešinimo pabaigos. Pareiškėjai atmestus pasiūlymus gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jam išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Informacija paskelbta 2022-03-07

---------

Informacija apie pradedamą rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą Kaišiadorių rajono savivaldybėje

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Kaišiadorių rajono savivaldybėje pradedamas rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Ąžuolyno gatvės daliai, Aušros gatvei ir Lubinų gatvės daliai, esančių Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav., įrengti) projektas (toliau – Projektas).

Projekto organizatorius – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija (Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys, adresas internete www.kaisiadorys.lt, teirautis Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistės Lauros Slaninaitės, tel. 8 602 15 174, el. paštas laura.slaninaite@kaisiadorys.lt).

Projekto rengėjas – Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, K. Donelaičio g. 33-408, 44240 Kaunas. Atsakingi asmenys: projektų vadovė Iveta Apanavičienė, tel. 8 682 13 018, el. paštas iveta.apanaviciene@vzf.lt, vyr. specialistė Daiva Dirvanauskienė, tel. 8 626 86 985, el. paštas daiva.dirvanauskiene@vzf.lt.

Patvirtinta projekto teritorija: Kaišiadorių miestas (Ąžuolyno gatvės dalis, Aušros gatvė, Lubinų gatvės dalis) apie 4,0463 ha ploto teritorija, pagal žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto teritorijos ribų planą, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-256-(1.17E.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Ąžuolyno gatvės daliai, Aušros gatvei ir Lubinų gatvės daliai, esančių Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav., įrengti) procedūros pradžios“.

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai: atsižvelgiant į Žemės sklypo Kiemelių k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav., suformavimo detalųjį planą, patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. V17-442 „Dėl žemės sklypo Kiemelių k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav., suformavimo detaliojo plano patvirtinimo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimą Nr. V17E-169 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams Ąžuolyno gatvės daliai, Aušros gatvei ir Lubinų gatvės daliai Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav., įrengti“, kuriuose numatyta paimti visuomenės poreikiams įgyvendinti – gatvei, taip pat jai eksploatuoti reikalingam visuomenės reikmėms skirtam inžineriniam statiniui – reikalingą privačią žemę, visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (gatvės sklypą), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

Projekto rūšis: žemės valdos projektas.

Projektas rengiamas ir visi su projekto rengimu ir įgyvendinimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), esančią adresu www.zpdris.lt, ŽPDRIS paslaugos numeris ZPVP-77269.

Pasiūlymus dėl rengiamo projekto visuomenė gali teikti Projekto organizatoriui ir rengėjui visą Projekto rengimo ir viešo susipažinimo su jo sprendiniais laikotarpį.

Informaciją apie parengtą Projektą, susipažinimo su projekto sprendiniais tvarką, vietą ir laiką bus skelbiama ŽPDRIS, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainėse.

Informacija paskelbta 2022-03-01

---------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4908/0003:0397.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-03-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2022-02-25

---------

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-KAUNAS (II GIJA) ATKARPŲ REKONSTRAVIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALYJE SPECIALŲJĮ PLANĄ

Planuojama teritorija: Kaišiadorių rajono savivaldybės Pravieniškių seniūnijos ir Rumšiškių seniūnijos teritorijos dalis.

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys.

Planavimo iniciatorius: AB „Amber Grid“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, interneto svetainė: www.ambergrid.lt;

Informaciją apie projektą teikia: teritorijų planavimo ir techninės priežiūros skyriaus vyresnioji inžinierė Vilma Ladygienė, mob.tel. 8 667 59 417, el. p.:  V.Ladygiene@ambergrid.lt;

Plano rengėjas: UAB “Ardynas”, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, interneto svetainė: www.ardynas.lt

Informaciją apie projektą teikia: teritorijų planavimo vadovė Zita Labanauskienė, mob. tel. +370 616 86916,  el. p.: z.labanauskiene@ardynas.lt

Planavimo pagrindas:

▪ Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimas Nr. V17E-164 ,,Dėl vietovės lygmens specialiojo inžinerinės infrastruktūros (magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas (II gijos) atkarpos rekonstravimo) Kaišiadorių r. sav. Pravieniškių sen. vystymo plano rengimo pradžios ir tikslų nustatymo“;

▪ Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. V17E-225 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr.V17E-164 ,,Dėl vietovės lygmens specialiojo inžinerinės infrastruktūros (magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas (II gijos) atkarpos rekonstravimo) Kaišiadorių r. sav. Pravieniškių sen. vystymo plano rengimo pradžios ir tikslų nustatymo“ pakeitimo“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

 1. parengti teritorijų planavimo sprendinius magistralinio dujotiekio atkarpų rekonstravimo darbų projektui įgyvendinti;
 2. nustatyti teritorijas (žemės juostas ar plotus), reikalingas magistralinio dujotiekio atkarpų rekonstravimo darbams (įskaitant rezervuojamas teritorijas uždarymo įtaisų aikštelėms, elektros tinklo prijungimui, privažiavimo kelių ar kt. susijusios magistralinio dujotiekio infrastruktūros objektams) Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos dalyje atlikti, sąlygojant racionalų žemės ir miško naudojimą objekto rekonstravimo ir / ar eksploatacijos metu;
 3. numatyti (pakeisti, nustatyti naujas ir (arba) papildomas ir (arba) panaikinti) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suprojektuoti ir nustatyti reikalingus servitutus, planuojamos Kaišiadorių rajono savivaldybės dalies teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo toje teritorijoje sąlygas ir kitus reikalavimus.

Susipažinti su Specialiojo plano konkretizuotais sprendiniais bus galima nuo 2022-02-25 iki 2022-03-10:

 • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ( www.tpdris.lt TPD Nr. S-VT-49-21-431);
 • Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje, nuoroda: https:www.kaisiadorys.lt/statyba-infrastruktura-ir-urbanistika/kita/informacija-apie-teritoriju-planavima;
 • Planavimo iniciatoriaus internetinėje svetainėje, nuorodoje: https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai.

Specialiojo plano sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2022-03-04 iki 2022-03-10 Kaišiadorių r. savivaldybėje, 309 kab. savivaldybės darbo laiku, Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys.  

Atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus ir esant rekomendacijoms riboti viešus susirinkimus siekiant išvengti COVID-19 viruso plitimo, teritorijų planavimo dokumento viešas svarstymas bus vykdomas nuotoliniu būdu tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Naudojimosi instrukcija bus pateikta specialiojo plano rengėjo internetinėje svetainėje: https://ardynas.lt/viesa_informacija/16km-kaisiadorys/

Plano sprendinių viešas svarstymas vyks 2022 m. kovo 14 d.  16 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Nuoroda tiesioginiam  prisijungimui: https://tinyurl.com/4hwyeyz2

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti specialiojo plano iniciatoriui AB,,Amber Grid“ el.paštu info@ambergrid.lt arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. S-VT-49-21-431) viso teritorijų planavimo dokumento rengimo metu. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo organizatorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. Po viešo svarstymo pateikti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių nepriimami.

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai_pagrindinis brėžinys

Sprendiniai_M1:2000

-------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4938/0004:0263.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-03-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2022-02-14

 

---------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4955/0006:0085.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-02-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2022-02-08

---------

Akcinė bendrovė Telia Lietuva, AB  vadovaujantis 2019-06-06  LR „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis parengė Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „Telia tinklo apsaugos zonos planas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ (toliau – Planas) ir pateikė Susisiekimo ministerijai tvirtinimui. Planas parengtas Telia infrastruktūrai įrengtai iki įstatymo įsigaliojimo dienos ir esančiai Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje.

Su Plano sprendiniais susipažinti galima Susisiekimo ministerijos tinklapyje https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/viesuju-rysiu-tinklu-elektroniniu-rysiu-apsaugos-zonos-planas-telia-tinklo-apsaugos-zonos-planas-kaisiadoriu-rajono-savivaldybeje

Plano rengėjas projekto vadovas Egidijus Jonuška, tel.: 8610 40652, el. p.: egidijus.jonuska@telia.lt  

Informacija paskelbta 2022-01-31

---------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4965/0002:0539.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-02-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2022-01-27

---------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4950/0003:0042.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą ir parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną;

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-02-02 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2022-01-18

---------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4938/0007:0037.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-01-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2022-01-13

---------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4962/0005:0236.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą ir parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-01-20 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2021-11-16

---------

Informuojame, kad rengiamas DETALIOJO PLANO TIKSLINIMAS PAGAL  TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSATYMO 28 STRAIPSNIO 9 DALĮ  (toliau – Detalusis planas).

Vadovaujantis TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 28 STR. 9 D. IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO, KONSULTAVIMO IR DALYVAVIMO, PRIIMANT SPRENDIMUS DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO, NUOSTATAIS ( LRV 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079, Suvestinė redakcija nuo 2018-11-10)

VIII. SKYRIUS. SUPAPRASTINTA TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ VIEŠINIMO PROCEDŪRŲ TVARKA,

INFORMUOJAME APIE ŽEMĖS SKLYPO MAIRONIO G. 64 , KAIŠIADORYS DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V1-995, 2008-09-23, KOREGAVIMĄ ŽEMĖS SKLYPE MAIRONIO G. 64,  KAIŠIADORYS, RENGIANT STATINIO TECHNINĮ PROJEKTĄ.

Detaliojo plano koregavimas atliekamas nekeičiant patvirtintame detaliajame plane nustatyto teritorijos naudojimo reglamento ir planavimo tikslų, pagal Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų LIETUVOS RESPUBLIKOS aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 (redakcija nuo 2021-07-01) ŠEŠTOJO SKIRSNIO ,,DETALIŲJŲ PLANŲ KEITIMAS IR KOREGAVIMAS", 318.3 punktą, kai galiojantys detalieji planai gali būti koreguojami Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais.

Detaliojo plano koregavimo tikslas: koreguojama žemės sklype Maironio g. 64, Kaišiadorys nustatytą statybos zona bei aiškinamajame rašte numatytą butų skaičių iš 15vnt į 25 vnt.

Bendra informacija: Detalusis planas koreguojamas techninio projekto žemės sklype Maironio g. 64, Kaišiadorys.

Planavimo organizatorius – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros g. 4, Kaišiadorys, www.kaisiadorys.lt.

Planavimo iniciatorius – J.M..

Detaliojo plano rengėjas – MB "Statybos projektų rengimo centras", Serbentyno g. 1, Kaišiadorys, tel. 8 615 86546; el. paštas: rinkisnama@gmail.com.

Su parengto žemės sklypo Maironio g. 64, Kaišiadorys detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima susipažinti (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto puslapyje https://www.kaišiadorys.lt. nuo 2021m. gruodžio 17 d. iki 2022m. sausio mėn. 4 d. bei rengėjo – MB "Statybos projektų rengimo centras" – patalpose, Serbentyno g. 1, Kaišiadoryse (dėl tikslaus laiko prašome iš anksto susitarti, tel. 8 61586546).

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu, el. paštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki viešinimo pabaigos, t.y. iki 2022 m. sausio mėn. 4 d. imtinai

planavimo organizatoriui – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

J. M. įgaliotam asmeniui Povilui Malijauskui, +370 615 86546, rinkisnama@gmail.com, Rengėjui – MB "Statybos projektų rengimo centras", tel. 861586546, rinkisnama@gmail.com.

Atsakymai į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

DP rengėjas MB "Statybos projektų rengimo centras"

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija paskelbta 2021-12-15

---------

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialiojo plano (vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo plano) strateginio pasekmių aplinkai (SPAV) atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą

Plano rengimo organizatorius - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g.4, LT-56121, Kaišiadorys; tel. +370 346 20450; el.p. direktorius@kaisiadorys.lt, interneto svetainė www.kaisiadorys.lt .

Plano rengimo iniciatorius – AB „Amber Grid“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, tel.  +370 52 360855,  el.p. info@ambergrid.lt,  interneto svetainė: www.ambergrid.lt.

Plano ir Atrankos dėl SPAV rengėjas – UAB „Ardynas“, Gedimino 47, LT-44242 Kaunas, el.p. ardynas@ardynas.lt, tel.+370 323209, interneto svetainė: www.ardynas.lt.

Plano pavadinimas – Magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialusis planas (vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planas).

Planavimo tikslai:

- parengti teritorijų planavimo sprendinius magistralinio dujotiekio atkarpų rekonstravimo darbų projektui įgyvendinti;

- nustatyti teritorijas (žemės juostas ar plotus), reikalingas magistralinio dujotiekio atkarpų rekonstravimo darbams (įskaitant rezervuojamas teritorijas uždarymo įtaisų aikštelėms, elektros tinklo prijungimui, privažiavimo kelių ar kt. susijusios magistralinio dujotiekio infrastruktūros objektams) Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos dalyje atlikti, sąlygojant racionalų žemės ir miško naudojimą objekto rekonstravimo ir / ar eksploatacijos metu;

- numatyti (pakeisti, nustatyti naujas ir (arba) papildomas ir (arba) panaikinti) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suprojektuoti ir nustatyti reikalingus servitutus, planuojamos Kaišiadorių rajono savivaldybės dalies teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo toje teritorijoje sąlygas ir kitus reikalavimus.

Priimtas sprendimas ir motyvai – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2021 m. lapkričio 26 d. priėmė sprendimą Nr. V1E-1897 neatlikti Magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialiojo plano (vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo plano) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Sprendimas priimtas remiantis vertinimo subjektų išvadomis.

Susipažinti su priimtu sprendimu dėl SPAV, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir SPAV atrankos dokumentu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto svetainė: www.tpdris.lt/, teritorijų planavimo dokumento Nr. TPD Nr.S-VT-49-21-431 bei organizatoriaus interneto svetainėje: https://kaisiadorys.lt/statyba-infrastruktura-ir-urbanistika/kita/informacija-apie-teritoriju-planavima/1408.

SPAV atrankos aiškinamasis raštas

SPAV atrankos subjektų išvados

SPAV atrankos priedai

Sprendimas ir pažyma

Informacija paskelbta 2021-12-06

-----------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4968/0001:0306.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną;

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-12-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2021-11-30

----------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4942/0001:0311.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-12-09 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2021-11-25

----------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4938/0003:0069.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-12-08 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2021-11-24

----------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4932/0001:0165.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-12-06 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2021-11-22

----------

INFORMACIJA APIE PARENGTO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

Informuojame, kad parengtas Kaišiadorių miesto ir Stasiūnų gyvenvietės šilumos ūkio specialiojo plano keitimas, jį atnaujinant (specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – inžinerinės infrastruktūros vystymo planas).

Specialiojo plano keitimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. V17-52 „Dėl Kaišiadorių miesto ir Stasiūnų gyvenvietės šilumos ūkio specialiojo plano keitimo, jį atnaujinant, pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, adresas: Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys, tel. 8346 20450, 8609 40170, el. p. dokumentai@kaisiadorys.lt.

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. p. daugela@daugela.lt, interneto svetainės adresas: www.daugela.lt.

Planavimo tikslas: Atnaujinti Kaišiadorių miesto ir Stasiūnų gyvenvietės šilumos ūkio specialųjį planą, patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. V17-400 „Dėl Kaišiadorių miesto ir Stasiūnų gyvenvietės šilumos ūkio specialiojo plano patvirtinimo“, atsižvelgiant į Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programoje numatytas priemones ir sprendimus, šilumos gamybos ir perdavimo technologijų raidą, konkurencinę aplinką, šilumos gamybos kainų tendencijas, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus šilumos ūkiui ir aplinkosaugai reikšmingus veiksnius.

Planavimo uždaviniai: 1) Atsižvelgiant į parengto galiojančio ir rengiamo Kaišiadorių miesto bendrojo plano sprendinius ir įvertinant teritorijas, kuriose numatyta ir (ar) numatoma galimybė statyti daugiabučius gyvenamuosius ir visuomeninės paskirties pastatus, numatyti šilumos ir karšto vandens tiekimo inžinerinės infrastruktūros plėtrą ir šiai plėtrai reikalingas inžinerinių komunikacijų koridorių teritorijas; 2) patikslinti esamas centralizuoto šilumos tiekimo zonas ir numatyti galimas naujas zonas pagal galiojančių ir rengiamų bendrųjų planų sprendinius; 3) nurodyti modernizuotus, modernizuojamus ir nemodernizuotus esamus šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinius, numatyti naujų šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą; 4) nurodyti esamų šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių ir nustatyti planuojamų tokių statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti esamas ir planuojamas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; 5) numatyti konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti, jei planuojami šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statiniai patenka į privačius žemės sklypus; 6) numatyti šilumos ūkio inžinerinei infrastruktūrai įrengti ir eksploatuoti reikalingus servitutus ir pažymėti nustatytus ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotus esamus servitutus; 7) išanalizuoti ir numatyti galimybes diegti priemones mažinančias šilumos ūkio įrenginių taršą ir technologijų, užtikrinančių atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, įrengimą; 8) išanalizuoti ir pateikti išvadas dėl galimybės vartotojams, esantiems centralizuoto šildymo teikimo zonose, atsijungti nuo centralizuoto šildymo sistemos. Numačius galimybę atsijungti nuo centralizuoto šildymo sistemos, nustatyti kitus alternatyvius apsirūpinimo šilumos energija būdus ir parengti atsijungimo ir aprūpinimo šilumos energija tvarką.

Planuojama teritorija: Kaišiadorių miestas ir Stasiūnų gyvenvietė, plotas − 2250 ha.

Pasiūlymų teikimo ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka: parengto specialiojo plano sprendiniai (brėžiniai ir aiškinamasis raštas) viešinami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS), interneto svetainės adresas www.tpdris.lt, specialiojo plano numeris TPDRIS sistemoje: S-VT-49-19-261 (ieškoti TPDRIS interneto svetainės rubrikoje „Planuojamų teritorijų paieška“ arba „Rengiami TP dokumentai“). 

Susipažinti su parengtu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu skiriama 10 darbo dienų, t. y. nuo 2021 metų lapkričio 9 d. iki 2021 metų lapkričio 22 d.

Pasiūlymus dėl specialiojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ar TPDRIS sistemoje iki specialiojo plano viešinimo pabaigos, t. y. iki 2021 metų lapkričio 22 d.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių bus išnagrinėti ir raštu atsakoma pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Planas

Aiškinamasis raštas

 Informacija paskelbta 201-11-08

----------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4940/0002:0140.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-11-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2021-10-25

-------

PATIKSLINTA INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-KAUNAS (II GIJA) ATKARPOS REKONSTRAVIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALYJE SPECIALŲJĮ PLANĄ

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija informuoja apie pradedamą rengti Magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas (II gija) atkarpos rekonstravimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialųjį planą (vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planą).

Planuojamos teritorija: Kaišiadorių rajono savivaldybės Pravieniškių seniūnijos ir Rumšiškių seniūnijos teritorijos dalis.

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys.

Planavimo iniciatorius: AB „Amber Grid“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, interneto svetainė: www.ambergrid.lt;

Informaciją apie projektą teikia: teritorijų planavimo ir techninės priežiūros skyriaus vyresnioji inžinierė Vilma Ladygienė, mob.tel. 8 667 59 417, el. p.:  V.Ladygiene@ambergrid.lt;

Planavimo rengėjas: UAB “Ardynas”, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, interneto svetainė: www.ardynas.lt

Informaciją apie projektą teikia: teritorijų planavimo vadovė Zita Labanauskienė, mob. tel. +370 616 86916,  el. p.: z.labanauskiene@ardynas.lt

Planavimo pagrindas:

▪ Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimas Nr. V17E-164 ,,Dėl vietovės lygmens specialiojo inžinerinės infrastruktūros (magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas (II gijos) atkarpos rekonstravimo) Kaišiadorių r. sav. Pravieniškių sen. vystymo plano rengimo pradžios ir tikslų nustatymo“;

▪ Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. V17E-225 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr.V17E-164 ,,Dėl vietovės lygmens specialiojo inžinerinės infrastruktūros (magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas (II gijos) atkarpos rekonstravimo) Kaišiadorių r. sav. Pravieniškių sen. vystymo plano rengimo pradžios ir tikslų nustatymo“ pakeitimo“;

▪ Kaišiadorių r. sav. administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 13 d. įsakymas Nr.V1E-1071 ,,Dėl magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“;

▪ Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V1E-1621 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V1E-1071 „Dėl magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos

dalyje specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Kaišiadorių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 6 d. įsakymo Nr.V1E-1551 pripažinimo netekusiu galios“.

Susipažinti su šiais dokumentais galite LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: www.tpdris.lt TPD Nr.S-VT-49-21-431 bei Kaišiadorių r. sav. interneto svetainėje: www.kaisiadorys.lt.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

 1. parengti teritorijų planavimo sprendinius magistralinio dujotiekio atkarpų rekonstravimo darbų projektui įgyvendinti;
 2. nustatyti teritorijas (žemės juostas ar plotus), reikalingas magistralinio dujotiekio atkarpų rekonstravimo darbams (įskaitant rezervuojamas teritorijas uždarymo įtaisų aikštelėms, elektros tinklo prijungimui, privažiavimo kelių ar kt. susijusios magistralinio dujotiekio infrastruktūros objektams) Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos dalyje atlikti, sąlygojant racionalų žemės ir miško naudojimą objekto rekonstravimo ir / ar eksploatacijos metu;
 3. numatyti (pakeisti, nustatyti naujas ir (arba) papildomas ir (arba) panaikinti) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suprojektuoti ir nustatyti reikalingus servitutus, planuojamos Kaišiadorių rajono savivaldybės dalies teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo toje teritorijoje sąlygas ir kitus reikalavimus.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti specialiojo plano iniciatoriui AB,,Amber Grid“ el.paštu info@ambergrid.lt, specialiojo plano rengėjui el. paštu  ardynas@ardynas.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: www.tpdris.lt (TPD Nr. S-VT-49-21-431) viso teritorijų planavimo dokumento rengimo metu. Apie parengtą specialųjį planą, susipažinimo su šiuo planu vietą, laiką ir tvarką bus paskelbta atskirai.

Informacija paskelbta 2021-10-20

-------

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4968/0001:0237.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-11-05 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2021-10-20

-------

INFORMACIJA APIE DETALIOJO PLANO KEITIMĄ

   Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas Rumšiškių miestelio urbanizuojamos teritorijos šiaurės vakarinėje miestelio dalyje, tarp L. Lekavičiaus gatvės ir greitkelio Vilnius – Kaunas, detaliojo plano (toliau – Detalusis planas), patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. V17-1301 „Dėl Rumšiškių miestelio urbanizuojamos teritorijos šiaurės vakarinėje miestelio dalyje, tarp L. Lekavičiaus gatvės ir greitkelio Vilnius – Kaunas detaliojo plano tvirtinimo“, keitimas.

   Planavimo iniciatoriai – E.J., M.J., D.J.
    Susipažinti su sprendimo dėl teritorijos planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektu ir pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti iki 2021-10-18 (10 darbo dienų) Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai, Katedros 4, LT 56121 Kaišiadorys. Informacija teikiama tel. 8 647 07696, vyr. specialistė Sonata Jonikavičienė.

Įsakymo projektas (PDF)

Informacija paskelbta 2021-10-04

-------

nformuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4908/0004:0299.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-10-18 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2021 10 04

---

Informuojame apie parengtą žemės sklypo, esančio Kaišiadorių m., Gedimino g. 135B detaliojo plano koregavimą, sklype Nr. A, keičiant statinių statybos zoną, ribą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

Planuojama teritorija: Sklypas Gedimino g. 135B, Kaišiadorys (kad. Nr. 4918/0066:14)

Detaliojo plano darbų organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys, tel. (8 346) 20450, el. paštas paštas: dokumentai@kaišiadorys.lt

Planavimo iniciatorius: G. Subačiaus individuali transporto įmonė, įmonės kodas 158914777, adresas Lelijų g. 5, Plaskūnų k., Kaišiadorių r., tel. +370 698 35512.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB “Merkevičius ir partneriai”, įm.k. 300610437, buveinės adresas: Jurbarko g. 2 – 301, Kaunas, tel. +370 699 19914, el. paštas -jovita.paupliene@gmail.com, projekto vadovė – Jovita Pauplienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. A1618

Detaliojo plano koregavimo tikslai:  koreguojama statuinių statybos zona ir riba

Dokumento rengimo pagrindas: 2007-06-07 Kaišiadorių raj. sav. administracijos direktoriaus  įsakymas Nr. V1-528 "Žemės sklypo (Kaišiadorių m., Gedimino g. 135B)  detalus planas, kitos paskirties žemės sklypo suformavimas komercinės paskirties objektų teritorijai (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybai), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas"

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima nuo: 2021-09-28 iki 2021-10-09 (10 darbo dienų) Kaišiadorių rajano savivaldybės interneto svetainėje (www.kaišiadorys.lt), skiltyje Veiklos sritys – Statyba, infrastruktūra ir urbanistika – Informacija apie teritorijų planavimą; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);  Rengėjo UAB “Merkevičius ir partneriai” biuro patalpose Jurbarko g. 2 – 301, Kaune, informacija telefonu +37069919914, elektroniniu paštu jovita.paupliene@gmail.com

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuorodos:

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija paskelbta 2021 09 28

---

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS-VILNIUS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO (TOLIAU-IIVP) KONCEPCIJĄ IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (TOLIAU-SPAV) ATASKAITĄ

Rengimo pagrindas: LR Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. 1399 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.

Planavimo organizatorius - LR susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel.: (8 5) 261 2363, faks. (8 5) 212 4335, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė www.sumin.lrv.lt. Atsakingi asmenys: Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyriausioji specialistė Asta Nakaitė (tel. (8 5) 239 3832, el. p. asta.nakaite@sumin.lt), Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnysis patarėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt).

Paslaugų pirkėjas - AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel.: (8 5) 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt. Atsakingas asmuo – Projektų valdymo Projektų parengimo projekto vadovė Kristina Račkauskaitė (mob. tel. +370 616 38252, el. p.: kristina.rackauskaite@ltginfra.lt). Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.

Plano rengėjas – Jungtinės veiklos partneriai UAB „Sweco Lietuva“ (atsakingasis partneris) ir DB Engineering & Consulting GmbH. UAB „Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507, el. p. info@sweco.lt, www.sweco.lt. Teritorijų planavimo vadovas – Linas Sinkevičius (kvalifikacijos atestatas Nr. A 279). Kontaktiniai asmenys: dėl koncepcijos - SĮ „Vilniaus planas“ architektas Linas Sinkevičius (tel. 8 611 23373, el. p.: linas.sinkevicius@vplanas.lt), dėl SPAV – UAB „Sweco Lietuva“ Vandentvarkos padalinio Aplinkosaugos ir planavimo skyriaus vadovas Vytautas Belickas  (tel. 8 699 83628, el. p.: vytautas.belickas@sweco.lt).

Planuojama teritorija: Vilniaus ir Kauno apskričių teritorija.

Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis: valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriam taikoma valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, keitimo, koregavimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka. Projektas „Rail Baltica“ LR Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu.

Planavimo tikslai:

 1. Nustatyti optimalią „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius trasą.
 2. Numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa galima LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau- TPDRIS) www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-19-10:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: pradžia – 2020 m. I ketv., pabaiga – 2022 m. III ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Visuomenės informavimo tvarka: valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka, išskyrus LR teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnyje nustatytas išimtis.

Bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcija): rengiama.

Bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) nepriklausomas profesinis vertinimas: atliekamas.

SPAV: atliekamas.

Susipažinti su parengtu IIVP koncepcijos dokumentu ir SPAV ataskaita galima nuo 2021 m. spalio 5 d. iki 2021 m. lapkričio 4 d. Nurodytu laikotarpiu su minėtais dokumentais galima susipažinti TPDRIS (http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas, TPD Nr. S-NC-00-19-10), Web GIS internetinėje erdvėje (https://tiny.cc/rbaltica), Planavimo organizatoriaus buveinėje, LR susisiekimo ministerijos interneto svetainėje (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/projekto-rail-baltica-gelezinkelio-linijos-kaunas-vilnius-susisiekimo-komunikaciju-inzinerines-infrastrukturos-vystymo-planas) bei SPAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje (https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/rail-baltica-gelezinkelio-linijos-koncepcija/).

Viešas susirinkimas įvyks 2021 m. lapkričio 4 d. 18:30 val. nuotoliniu būdu. Vaizdo transliavimo nuoroda: https://bit.ly/3kCElyA

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl IIVP koncepcijos ir SPAV ataskaitos planavimo organizatoriui ir SPAV dokumentų rengėjui teikiami raštu ir (ar) sistemoje TPDRIS iki viešo susirinkimo pabaigos. Susirinkimo metu pasiūlymai gali būti teikiami ir žodžiu.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti:

 • fiziniai asmenys - vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; pasiūlymo esmę ir teikimo datą; raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
 • juridiniai asmenys - teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą; pasiūlymo esmę ir teikimo datą; raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl IIVP koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės nebepriimami.

Informacija paskelbta 2021 09 28

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4952/0002:0314.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-09-20 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2021 09 06

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4955/0006:0227.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-09-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2021 08 31

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4955/0002:0407.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-09-09 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2021 08 26

---

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-KAUNAS (II GIJA) ATKARPOS REKONSTRAVIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALYJE SPECIALŲJĮ PLANĄ

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija informuoja apie pradedamą rengti Magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas (II gija) atkarpos rekonstravimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialųjį planą (vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planą).

Planuojama teritorija: Kaišiadorių rajono savivaldybės Pravieniškių seniūnijos teritorijos dalis.

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys.

Planavimo iniciatorius: AB „Amber Grid“, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, interneto svetainė: www.ambergrid.lt;

Informaciją apie projektą teikia: teritorijų planavimo ir techninės priežiūros skyriaus vyresnioji inžinierė Vilma Ladygienė, mob.tel. 8 667 59 417, el.p.:  V.Ladygiene@ambergrid.lt;

Planavimo rengėjas: UAB “Ardynas”, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, interneto svetainė: www.ardynas.lt

Informaciją apie projektą teikia: teritorijų planavimo vadovė Zita Labanauskienė, mob. tel. +370 616 86916,  el. p.: z.labanauskiene@ardynas.lt

Planavimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimas Nr. V17E-164 ,,Dėl vietovės lygmens specialiojo inžinerinės infrastruktūros (magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas (II gijos) atkarpos rekonstravimo) Kaišiadorių r. sav. Pravieniškių sen. vystymo plano rengimo pradžios ir tikslų nustatymo“  ir Kaišiadorių r. sav. administracijos direktorės 2021 m. liepos 13 d. įsakymas Nr.V1E-1071 ,,Dėl magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas (II gija) atkarpų rekonstravimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos dalyje specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Susipažinti su šiais dokumentais galite LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: www.tpdris.lt TPD Nr.S-VT-49-21-431 bei Kaišiadorių r. sav. interneto svetainėje: www.kaisiadorys.lt.

 Planavimo tikslai ir uždaviniai:

 1. parengti teritorijų planavimo sprendinius magistralinio dujotiekio atkarpų rekonstravimo darbų projektui įgyvendinti;
 2. nustatyti teritorijas (žemės juostas ar plotus), reikalingas magistralinio dujotiekio atkarpų rekonstravimo darbams (įskaitant rezervuojamas teritorijas uždarymo įtaisų aikštelėms, elektros tinklo prijungimui, privažiavimo kelių ar kt. susijusios magistralinio dujotiekio infrastruktūros objektams) Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos dalyje atlikti, sąlygojant racionalų žemės ir miško naudojimą objekto rekonstravimo ir / ar eksploatacijos metu;
 3. numatyti (pakeisti, nustatyti naujas ir (arba) papildomas ir (arba) panaikinti) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suprojektuoti ir nustatyti reikalingus servitutus, planuojamos Kaišiadorių rajono savivaldybės dalies teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo toje teritorijoje sąlygas ir kitus reikalavimus.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti specialiojo plano iniciatoriui AB,,Amber Grid“ el.paštu V.Ladygiene@ambergrid.lt, specialiojo plano rengėjui el.paštu  ardynas@ardynas.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: www.tpdris.lt (TPD Nr.S-VT-49-21-431) viso teritorijų planavimo dokumento rengimo metu. Apie parengtą specialųjį planą, susipažinimo su šiuo planu vietą, laiką ir tvarką bus paskelbta atskirai.

---

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ KAIŠIADORIŲ RAJONE SPECIALIOJO PLANO KEITIMAS

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Vietinės reikšmės kelių Kaišiadorių rajone specialiojo plano keitimas

Rengimo pagrindas:  Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimas Nr. V17-171 „Dėl vietinės reikšmės kelių Kaišiadorių rajone specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 lapkričio 5 d. įsakymas Nr. V1E-1347 „Dėl vietinės reikšmės kelių Kaišiadorių rajone specialiojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo ir planuojamos teritorijos nustatymo“.

Plano organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros g. 4 LT-56121 Kaišiadorys, el. paštas direktorius@kaisiadorys.lt, tel. (8 346) 20450.

Informacija apie specialiojo plano rengimą teikiama tel. 8 647 07969, el. p. sonata.jonikaviciene@kaisiadorys.lt

Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2 – 1, Vilnius, tel.: (8 5) 261 7581, el. p. bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. p. andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.

Planuojama teritorija: Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorija.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, inžinerinės infrastruktūros vystymo planas, savivaldybės lygmens.

Planavimo tikslai:

 • sudaryti sąlygas racionaliam esamų susisiekimo komunikacijų ir jų infrastuktūros naudojimui;
 • užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą rajono teritorijoje;
 • numatyti perspektyvinių kelių ir gatvių plėtros kryptis, įvertinant teritorijoje galiojančius kitus teritorijų planavimo dokumentus;
 • optimizuoti vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklą;
 • užtikrinti tinkamą teritorijų, kurioms taikomos kelių apsaugos zonos naudojimo sąlygos, naudojimą.

Planavimo uždaviniai:

 1. Atlikti planuojamoje teritorijoje esančių vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių būklės analizę ir pateikti rekomendacijas ir (ar) išvadas dėl būtinybės remontuoti, rekonstruoti ar kitaip atnaujinti esamą kelių infrastruktūrą, tam, kad būtų užtikrintas susisiekimas su valstybinės reikšmės keliais, urbanizuotomis ir urbanizuojamomis teritorijomis, rekreacinėmis, regioninio parko, valstybės saugomomis teritorijomis, lankytinais gamtos, kultūros ir kitais objektais.
 2. Atsižvelgiant į galiojančio ir rengiamo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrųjų planų ir savivaldybės dalių (miestų, miestelių, kaimų) bendrųjų planų, specialiųjų planų ir plėtros teritorijų detaliųjų planų sprendinius, įvertinti numatomas urbanistines plėtros teritorijas ir numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir šiai plėtrai reikalingas inžinerinių komunikacijų koridorių teritorijas.
 3. Patikslinti vietinės reikšmės kelių suskirstymą į viešuosius ir vidaus kelius pagal galiojančių teisės aktų nuostatas, pateikiant atskirus viešųjų kelių (esamų ir planuojamų), vidaus kelių (esamų ir planuojamų) ir gatvių sąrašus, kuriuose būtų nurodyta: kelių numeriai, kelių ir gatvių pavadinimai, ilgis, danga, kelio ir gatvės kategorija, juostos plotis, plotis tarp gatvių raudonųjų linijų (tik gatvėms), pradžios ir pabaigos koordinatės.
 4. Numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas, tame tarpe ir teritorijas dviračių ir pėsčiųjų takams įrengti.
 5. Numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros tvarkymo plėtros kryptis, pateikiant rekomendacijas plėtros įgyvendinimo etapams ir prioritetams nustatyti.
 6. Pažymėti vietinės reikšmės kelių dalis, patenkančias į privačius žemės sklypus, numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus, taip pat nurodyti nustatytus ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotus esamus servitutus.
 7. Numatyti konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti, jei esamos ar planuojamos susisiekimo komunikacijos patenka į privačius žemės sklypus.
 8. Numatyti vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių ir jų vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, kuriose pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, parengiant vietinės reikšmės kelių apsaugos zonų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, brėžinius (schemas).

Planavimo darbų programa:

 • Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
 • Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
 • Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.
 • Bendrųjų sprendinių formavimo stadija atliekama, koncepcija nerengiama.

SPAV: strateginis poveikio aplinkai vertinimas atliekamas vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD numeris S-RJ-49-20-572) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.

Informacija paskelbta 2021 07 14

---

INFORMACIJA APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL VIETOVĖS LYGMENS SPECIALIOJO INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS (MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS–KAUNAS (II GIJOS) ATKARPOS REKONSTRAVIMO) KAIŠIADORIŲ R. SAV. PRAVIENIŠKIŲ SEN. VYSTYMO PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR TIKSLŲ NUSTATYMO

                      Informuojame apie numatomą rengti vietovės lygmens specialiojo inžinerinės infrastruktūros (magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas (II gijos) atkarpos rekonstravimo) Kaišiadorių r. sav. Pravieniškių sen. vystymo planą (spendimo projektas čia). Susipažinti su sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais ir pateikti pasiūlymus raštu galima organizatoriui per 10 darbo dienų (iki 2021-06-29) adresu: Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys, informacija teikiama tel.  8 647 07 969, el. p. sonata.jonikaviciene@kaisiadorys .lt

Informacija paskelbta 2021 07 14

----

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4938/0005:0411.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-07-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2021 06 30

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4955/0007:0193.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-07-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2021 06 28

---

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ RENGTI KAUNO MARIŲ REGIONINIO PARKO IR JO ZONŲ BEI BUFERINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANO IR KAUNO MARIŲ REGIONINIO PARKO TVARKYMO PLANO KOREKTŪRĄ

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 str. 4 dalies nuostatomis, Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ir kultūros ministrų 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. D1-330/ĮV-706 „Dėl saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 10 punktu Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo „Dėl Kauno marių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano ir Kauno marių regioninio parko tvarkymo plano koregavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ projektą.

Įsakymo projektu nusprendžiama pradėti rengti Kauno marių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano ir Kauno marių regioninio parko tvarkymo plano korektūrą (specialiojo planavimo dokumentus) ir nustatomi planavimo tikslai.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) projektų registravimo posistemėje (Reg. Nr. 21-26239).

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti elektroniniu paštu Tarnybai (vstt@vstt.lt) iki 2021-06-29.

Informacija paskelbta 2021 06 14

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4908/0005:0377.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-06-18 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2021 06 04

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4960/0001:0085.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-06-18 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2021 06 04

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4962/0005:0043.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-06-18 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2021 06 04

---

INFORMACIJA APIE PARENGTO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

Informuojame, kad parengtas Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimas planas (specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – inžinerinės infrastruktūros vystymo planas).

Specialiojo plano keitimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. V17-196 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, adresas: Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys, tel. 8346 20450, 8609 40170, el. p. dokumentai@kaisiadorys.lt.

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. p. daugela@daugela.lt, interneto svetainės adresas: www.daugela.lt.

Planavimo tikslas: nustatyti aglomeracijų ribas; patikslinti viešojo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo teritorijas, įvertinant urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų, pagal patvirtintus bendruosius ir detaliuosius planus, plėtrą; nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis; numatyti infrastruktūros plėtros etapus, nustatant jų eigą ir eiliškumą.

Planavimo uždaviniai: 1) Atlikti planuojamoje teritorijoje esančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros būklės analizę ir pateikti rekomendacijas ir (ar) išvadas dėl būtinybės remontuoti, keisti, modernizuoti ar kitaip atnaujinti esamą infrastruktūrą, tam kad užtikrinti racionalų jų naudojimą, saugų ir kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. 2) Atsižvelgiant į galiojančio ir rengiamo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir savivaldybės dalių (miestų, miestelių, kaimų) bendrųjų, specialiųjų planų ir plėtros teritorijų detaliųjų planų sprendinius įvertinti numatomas urbanistines plėtros teritorijas ir numatyti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir šiai plėtrai reikalingas inžinerinių komunikacijų koridorių teritorijas. 3) Numatyti planuojamų ir nurodyti esamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių – vandenviečių, vandentiekio siurblinių, vandens talpyklų, vandentakių, gaisrinių vandentiekių, magistralinių ir skirstomųjų vandentiekio tinklų, lauko nuotakynų, nuotekų siurblinių, nuotekų valyklų ir kitų šios infrastruktūros objektų, vietas. 4) Numatyti žemės sklypų, suformuotų vandenviečių, artezinių gręžinių ir kitų statinių eksploatavimui, grąžinimą į valstybinio fondo žemę, kai tokie statiniai yra likviduojami dėl sistemų prijungimo prie centralizuotų tinklų. 5) Nustatyti aglomeracijų ribas. 6) Numatyti teritorijas, kuriose taikomas individualus geriamojo vandens išdavimas ir (ar) individualus nuotekų tvarkymas. 7) Parengti perspektyvinius infrastuktūros planuojamoje teritorijoje modelius. 8) Patikslinti nustatytas viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtros kryptis, nurodant plėtros įgyvendinimo etapus ir prioritetus. 9) Numatyti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastuktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, juostas, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, nurodyti teritorijas, kurioms šios sąlygos turi būti taikomos ir parengti apsaugos zonų teritorijų ir teritorijų, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimų sąlygos, brėžinius (schemas). 10) Numatyti konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti, jei planuojami vandens tiekimo ir nuotekų inžinerinės infrastruktūros statiniai patenka į privačius žemės sklypus. 11) Numatyti vandens tiekimo ir nuotekų inžinerinei infrastruktūrai įrengti ir eksploatuoti reikalingus servitutus ir pažymėti nustatytus ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotus esamus servitutus. 12) Numatyti lauko gaisrinio vandentiekio, skirto pastatams gesinti, tinklų ir statinių sprendinius. 13) Parengti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo rodiklius.

Planuojama teritorija: Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorija, 108700 ha.

Pasiūlymų teikimo ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka: parengto specialiojo plano sprendiniai (brėžiniai ir aiškinamasis raštas) viešinami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt  (toliau – TPDRIS), interneto svetainės adresas www.tpdris.lt, specialiojo plano numeris TPDRIS sistemoje: S-RJ-49-20-225 (ieškoti TPDRIS interneto svetainės rubrikoje „Planuojamų teritorijų paieška“ arba „Rengiami TP dokumentai“). 

Susipažinti su parengtu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu skiriama 10 darbo dienų, t. y. nuo 2021 metų birželio 3 d. iki 2021 metų birželio 16 d.

Pasiūlymus dėl specialiojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ar TPDRIS sistemoje iki specialiojo plano viešinimo pabaigos, t. y. iki 2021 metų birželio 16 d.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių bus išnagrinėti ir raštu atsakoma pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Informacija paskelbta 2021 06 03

---

INFORMUOJAME APIE PRITARIMĄ Kaišiadorių RAJONO SAVIVALDYBĖS teritorijos VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJAI

Informuojame, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V1E-756 „Dėl pritarimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo koncepcijai“ pritarė Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo koncepcijai – A alternatyvai. Bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje taip pat buvo nuspręsta, kad nereikia atlikti Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Su pasirinkta alternatyva bei motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą ir SPAV nerengimo priežastis, galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas,   TPD numeris S-RJ-49-20-225.

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. V17-196 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planavimo tikslas: nustatyti aglomeracijų ribas; patikslinti viešojo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo teritorijas, įvertinant urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų, pagal patvirtintus bendruosius ir detaliuosius planus, plėtrą; nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis; numatyti infrastruktūros plėtros etapus, nustatant jų eigą ir eiliškumą..

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, adresas: Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys, tel. 8346 20450, 8609 40170, el. p. dokumentai@kaisiadorys.lt.

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. p. daugela@daugela.lt, interneto svetainės adresas: www.daugela.lt. Plano vadovas – Nerijus Gerdvilis, tel. (8 650) 83 836, el. p. nerijus@daugela.lt.

Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymai dėl rengiamo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo Planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas numeris sistemoje S-RJ-49-20-225), visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki sprendinių viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl pritarimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimo koncepcijai

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos rastas del SPAV

Informacija paskelbta 2021 05 31

---

INFORMACIJA APIE PARENGTUS JONAVOS SAVIVALDYBĖS DALIES (KARINIO POLIGONO IR KARINIO MOKYMO TERITORIJOS RUKLOS SENIŪNIJOJE) BENDROJO PLANO IR KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DALIES (KARINIO MOKYMO TERITORIJOS) BENDROJO PLANO SPRENDINIUS

Informuojame, kad yra parengti Jonavos rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos) ir Kaišiadorių rajono savivaldybės dalies (karinio mokymo teritorijos) bendrųjų planų sprendiniai.

Planavimo pagrindas:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 22 d. nutarimas Nr. 1153 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Ruklos seniūnijoje) ir Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrųjų planų rengimo" ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės    2016 m. liepos 20 d. nutarimas Nr. 747 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 22 d. nutarimo Nr. 1153 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Ruklos seniūnijoje) ir Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrųjų planų rengimo" pakeitimo“. 

Plano organizatorius:

LR Krašto apsaugos ministerija, Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas: kam@kam.lt.

Įgaliota institucija

Infrastruktūros valdymo agentūra (buvęs Infrastruktūros plėtros departamentas prie KAM), Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius, tel.: (85) 210 3784, el. paštas: vilija.mazeikiene@kam.lt.

Bendrųjų planų rengėjas - Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Geodezijos, žemėtvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23A korpusas, 08105 Vilnius, tel. 8 620 25 782, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas: geodezija@vzf.lt.

Supažindinimo tvarka:

Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais ir kita informacija galima nuo 2021-04-01 iki 2021-06-02.

 • Kaišiadorių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.kaisiadorys.lt;
 • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (ltTPD Nr. K-NC-46-17-123 ir TPD Nr. K-NC-49-17-64).
 • LR Krašto apsaugos ministerijos internetiniame puslapyje kam@kam.lt.

Vieša ekspozicija vyks Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje nuo 2021-04-30 iki 2021-06-02 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuostatomis viešas svarstymas (susirinkimas) dėl parengto teritorijų planavimo dokumento, kurio metu bus viešai supažindinta su Bendrojo plano keitimo sprendiniais įvyks 2021-06-02, 10 val. nuotoliniu būdu MS TEAMS platformoje. Prisijungimo nuoroda:

https://bit.ly/34fEYoQ

Jeigu dėl techninių kliūčių prisijungti nepavyktų, naudokite šią nuorodą:

https://bit.ly/2ROdPXr

Prisijungiant prie viešojo svarstymo būtina nurodyti vardą, pavardę ir/ar juridinio asmens pavadinimą.

Viešo svarstymo (susirinkimo) metu pasiūlymus bus galima teikti telefonu Nr.: 861137620

Pasiūlymai el. paštu kam@kam.lt. bus priimami iki 2021-06-03 00 val.

Pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-NC-49-17-64) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo supažindinimo su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skirto termino pabaigos (2021-06-02).

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę ir/ar juridinį asmenį, adresą, pasiūlymo teikimo datą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus. Pasiūlymus dėl bendrojo plano teikusiems fiziniams ir juridiniams asmenims po viešo susirinkimo bus atsakyta teisės aktų nustatyta tvarka.

Informacija paskelbta 2021-03-23

Informacija atnaujinta 2021-05-25

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas. Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4908/0005:380.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: Parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-02-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2020 02 10

---

INFORMACIJA APIE DETALIOJO PLANO KEITIMĄ

   Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Avilių g. 10, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav., kadastro Nr. 4918/0065:27 (buvęs kad. Nr. 4955/0001:694), detaliojo plano, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V1-960 „Dėl N.A. ir Ž.A. žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo, žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, naudojimo būdo ir pobūdžio nustatymo“, keitimas.

   Planavimo iniciatorė – N.A.
    Susipažinti su sprendimo dėl teritorijos planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektu ir pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti iki 2020-02-19 (10 darbo dienų) Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Katedros 4, LT 56121 Kaišiadorys. Informacija teikiama tel. 8 647 07696, vyr. specialistė Sonata Jonikavičienė.

Įsakymo projektas (PDF)

Informacija paskelbta 2020 01 28

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4938/0005:410.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: Parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020-02-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

 Informacija paskelbta 2020 01 28

---

PAKARTOTINAS KAIŠIADORIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ VIEŠINIMAS

Projekto rengimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. V17-118 „Dėl Kaišiadorių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros a. 4,. Kaišiadorys LT-56121, tel.: 8-346 20221 faks.: 8-346 51244, el. paštas: direktorius@kaisiadorys.lt

Plano rengėjas: UAB ”Urbanistika”, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 261 9024. Informaciją apie projektą teikia projektų vadovas Saulius Motieka, tel. 8 69838537, saulius.motieka@urbanistika.lt, projekto koordinatorė Rasa Bakšytė, tel. 8 67422435, el. paštas: rasa.baksyte@urbanistika.lt.;

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) pakartotino viešo svarstymo procedūrų rengimo metu iki viešojo svarstymo su visuomene pabaigos aukščiau nurodytais adresais. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

Supažindinimo tvarka:

Informaciją apie pakartotinai viešinamus Kaišiadorių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinius teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, LT-56121, Kaišiadorys. Su sprendiniais galima susipažinti nuo 2020 m. vasario mėn. 3 d. iki 2020 m. kovo mėn. 3 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-49-16-253, Kaišiadorių rajono savivaldybės 320 ir/ar 320A kab. Vieša ekspozicija nuo 2020-02-07 d. iki 2020-03-03 d. 320 kab. Atsakingas asmuo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vyr. architektė Asta Stalaučinskienė ir vyr. specialistė Sonata Jonikavičienė, tel. 8 647 07 969, 8 604 30 478.

Sprendinių viešas aptarimas vyks Kaišiadorių kultūros cente, Gedimino g. 40, Kaišiadorys, II-ojo aukšto salėje, 2020 m. kovo mėn. 3 d. 17.00 val.

Sprendimo projektas

 Informacija paskelbta 2020 02 03

---

PAKARTOTINAS KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ VIEŠINIMAS

Projekto rengimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. V17-117 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros a. 4,. Kaišiadorys LT-56121, tel.: 8-346 20221 faks.: 8-346 51244, el. paštas: direktorius@kaisiadorys.lt

Plano rengėjas: UAB ”Urbanistika”, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 261 9024. Informaciją apie projektą teikia projektų vadovas Saulius Motieka, tel. 8 69838537, saulius.motieka@urbanistika.lt, projektų vadovė Rasa Bakšytė, tel. 8 67422435, el. paštas: rasa.baksyte@urbanistika.lt.;

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) pakartotino viešo svarstymo procedūrų rengimo metu iki viešojo svarstymo su visuomene pabaigos aukščiau nurodytais adresais. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

Supažindinimo tvarka:

Informaciją apie pakartotinai viešinamus Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinius teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, LT-56121, Kaišiadorys. Su sprendiniais galima susipažinti nuo 2020 m. vasario mėn. 3 d. iki 2020 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-RJ-49-16-252, Kaišiadorių rajono savivaldybės 320 ir/ar 320A kab. Vieša ekspozicija nuo 2020-02-07 d. iki 2020-03-03 d. 320 kab. Atsakingas asmuo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vyr. architektė Asta Stalaučinskienė ir vyr. specialistė Sonata Jonikavičienė, tel. 8 647 07 969, 8 604 30 478.

Sprendinių viešas aptarimas vyks Kaišiadorių kultūros cente, Gedimino g. 40, Kaišiadorys, II-ojo aukšto salėje, 2020 m. kovo mėn. 3 d. 17.00 val.

Sprendimo projektas

 Informacija paskelbta 2020 02 03

---

PAKARTOTINAS ŽIEŽMARIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ VIEŠINIMAS

Projekto rengimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. V17-119 „Dėl Žiežmarių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros a. 4,. Kaišiadorys LT-56121, tel.: 8-346 20221 faks.: 8-346 51244, el. paštas: direktorius@kaisiadorys.lt

Plano rengėjas: UAB ”Urbanistika”, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 261 9024. Informaciją apie projektą teikia projektų vadovas Saulius Motieka, tel. 8 69838537, saulius.motieka@urbanistika.lt, projekto koordinatorė Rasa Bakšytė, tel. 8 67422435, el. paštas: rasa.baksyte@urbanistika.lt.;

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) pakartotino viešo svarstymo procedūrų rengimo metu iki viešojo svarstymo su visuomene pabaigos aukščiau nurodytais adresais. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

Supažindinimo tvarka:

Informaciją apie pakartotinai viešinamus Žiežmarių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinius teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, LT-56121, Kaišiadorys. Su sprendiniais galima susipažinti nuo 2020 m. vasario mėn. 3 d. iki 2020 m. kovo mėn. 3 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-49-16-254, Kaišiadorių rajono savivaldybės 320 ir/ar 320A kab. Vieša ekspozicija nuo 2020-02-07 d. iki 2020-03-03 d. 320 kab. Atsakingas asmuo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vyr. architektė Asta Stalaučinskienė ir vyr. specialistė Sonata Jonikavičienė, tel. 8 647 07 969, 8 604 30 478.

Sprendinių viešas aptarimas vyks Kaišiadorių kultūros cente, Gedimino g. 40, Kaišiadorys, II-ojo aukšto salėje, 2020 m. kovo mėn. 3 d. 17.00 val.

Sprendimo projektas

Informacija paskelbta 2020 02 03

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4912/0005:274.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: Parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-12-30 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Sprendimo projektas

Informacija paskelbta 2019 12 11

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4930/0001:452.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: Parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-12-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Sprendimo projektas

Informacija paskelbta 2019 12 10

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4920/0002:258.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-12-19 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Sprendimo projektas

Informacija paskelbta 2019 12 09

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4938/0005:398.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-12-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Sprendimo projektas

Informacija paskelbta 2019 11 27

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4965/0004:326, adresas Vilūnų k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 1,02 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-12-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Sprendimo projektas

Informacija paskelbta 2019 11 27

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4970/0006:184, adresas Guronių 1-oji g., Guronių k., Žaslių sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 2,20 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą ir parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną, nustatyti vandens tvenkinio įrengimo vietą ir suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Sprendimo projektas

Informacija paskelbta 2019 11 14

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4965/0004:88, adresas Ežero g., Vilūnų k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 0,9791 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Sprendimo projektas

Informacija paskelbta 2019 11 14

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4938/0006:17, adresas Kulukiškių k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 5,6679 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Sprendimo projektas

Informacija paskelbta 2019 11 14

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4955/0006:117, adresas Parko g., Stasiūnų k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 3,3735 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-11-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Sprendimo projektas

Informacija paskelbta 2019 11 14

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4930/0001:242, adresas Dirgalonių k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 2,03 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-29 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2019 10 16

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4962/0005:13, adresas Klėriškių k., Nemaitonių sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 16,66 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, pakeisti žemės sklypui nustatytą žemės naudojimo būdą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2019 10 10

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4955/0001:750, adresas Vladikiškių k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 1,09 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-11 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2019 09 30

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4912/0005:106, adresas Gudzenkos k., Kaišiadorių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 1,70 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-04 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2019 09 20

---

Parengti Žiežmarių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniai

Projekto rengimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. V17-119 „Dėl Žiežmarių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros a. 4,. Kaišiadorys LT-56121, tel.: 8-346 20221 faks.: 8-346 51244, el. paštas: direktorius@kaisiadorys.lt

Plano rengėjas: UAB ”Urbanistika”, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 261 9024. Informaciją apie projektą teikia projektų vadovas Saulius Motieka, tel. 8 69838537, saulius.motieka@urbanistika.lt, projekto koordinatorė Rasa Bakšytė, tel. 8 67422435, el. paštas: rasa.baksyte@urbanistika.lt.;

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešojo svarstymo su visuomene pabaigos aukščiau nurodytais adresais. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

Supažindinimo tvarka:

Informaciją apie parengtus Žiežmarių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinius teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, LT-56121, Kaišiadorys. Su sprendiniais galima susipažinti nuo 2019 m. rugsėjo mėn. 19 d. iki 2019 m. spalio mėn. 21 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-49-16-254, Kaišiadorių rajono savivaldybės 303 kab. Vieša ekspozicija nuo 2019-09-24d. iki 2019-10-21 d. 320 kab. Atsakingas asmuo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Rimantas Želvys, tel. 8-346 20405.

Žiežmarių miesto bendrojo plano sprendiniai

Sprendinių viešas aptarimas vyks Kaišiadorių rajono savivaldybės, Katedros g. 4, didžiojoje salėje II aukšte 222 kab., 2019 m. spalio mėn. 22 d. 16.00 val.

Informacija paskelbta 2019 09 19

---

Parengti Kaišiadorių rajono savivaldybės  teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniai

Projekto rengimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. V17-117 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros a. 4,. Kaišiadorys LT-56121, tel.: 8-346 20221 faks.: 8-346 51244, el. paštas: direktorius@kaisiadorys.lt

Plano rengėjas: UAB ”Urbanistika”, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 261 9024. Informaciją apie projektą teikia projektų vadovė Rasa Bakšytė, tel. 8 67422435, el. paštas: rasa.baksyte@urbanistika.lt.; Saulius Motieka, tel. 8 69838537, saulius.motieka@urbanistika.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešojo svarstymo su visuomene pabaigos aukščiau nurodytais adresais. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

Supažindinimo tvarka:

Informaciją apie parengtus Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinius teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, LT-56121, Kaišiadorys. Su sprendiniais galima susipažinti nuo 2019 m. rugsėjo mėn. 19 d. iki 2019 m. spalio mėn. 21 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-RJ-49-16-252, Kaišiadorių rajono savivaldybės 303 kab. Vieša ekspozicija nuo 2019-09-24 d. iki 2019-10-21 d. 320 kab.  Atsakingas asmuo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Rimantas Želvys, tel. 8-346 20405.

Sprendinių viešas aptarimas vyks Kaišiadorių rajono savivaldybės, Katedros g. 4, didžiojoje salėje II aukšte 222 kab., 2019 m. spalio mėn. 22 d. 16.00 val.


Kaišiadorių rajono bendrojo plano sprendiniai

Informacija paskelbta 2019 09 19

---

Parengti Kaišiadorių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniai

Projekto rengimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. V17-118 „Dėl Kaišiadorių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo“

Planavimo organizatorius: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros a. 4,. Kaišiadorys LT-56121, tel.: 8-346 20221 faks.: 8-346 51244, el. paštas: direktorius@kaisiadorys.lt

Plano rengėjas: UAB ”Urbanistika”, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 261 9024. Informaciją apie projektą teikia projektų vadovas Saulius Motieka, tel. 8 69838537, saulius.motieka@urbanistika.lt, projekto koordinatorė Rasa Bakšytė, tel. 8 67422435, el. paštas: rasa.baksyte@urbanistika.lt.;

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešojo svarstymo su visuomene pabaigos aukščiau nurodytais adresais. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

Supažindinimo tvarka:

Informaciją apie parengtus Kaišiadorių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinius teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, LT-56121, Kaišiadorys. Su sprendiniais galima susipažinti nuo 2019 m. rugsėjo mėn. 19 d. iki 2019 m. spalio mėn. 21 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-49-16-253, Kaišiadorių rajono savivaldybės 303 kab. Vieša ekspozicija nuo 2019-09-24d. iki 2019-10-21 d. 320 kab. Atsakingas asmuo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Rimantas Želvys, tel. 8-346 20405.

Kaišiadorių miesto bendrojo plano sprendiniai

Sprendinių viešas aptarimas vyks Kaišiadorių rajono savivaldybės, Katedros g. 4, didžiojoje salėje II aukšte 222 kab., 2019 m. spalio mėn. 22 d. 16.00 val.

 Informacija paskelbta 2019 09 19

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4970/0002:403, adresas Naujažerio k. 14A, Žaslių sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 0,5074 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-10-03 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2019 09 19

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4932/0002:298, adresas Guronių k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 1,79 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, suplanuojant žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius yra: J. P.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-30 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2019 09 16

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4950/0005:321, adresas Kapitoniškių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 2,89 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-09-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2019 09 13

---

Informacija apie sprendimo projektą dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo

Informuojame apie numatomą rengti Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimą (sprendimo projektas čia). Susipažinti su sprendimo projektu ir planavimo tikslų dokumentais ir pateikti pasiūlymus raštu galima organizatoriui per 10 darbo dienų adresu: Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys, informacija teikiama tel. 8346 20475, 8346 20405, el. p. sonata.jonikaviciene@kaisiadorys .lt ir rimantas.zelvys@kaisiadorys .lt

Informacija paskelbta 2019 08  12

---

Informacija apie parengtą UAB „Girelės paukštynas“ dedeklių vištų paukštyno plėtros poveikio aplinkai vertinimo PAV ATASKAITĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Girelės paukštynas“, Paukštininkų g. 38, LT-56501 Kaišiadorys., el. p.: girele@girele.lt, tel. (8-68) 77 37 43.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, www.infraplanas.lt, el. paštas info@infraplanas.lt, tel. (8 37) 40 75 48.

PŪV pavadinimas ir vieta – UAB „Girelės paukštynas“ dedeklių vištų paukštyno plėtra (Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kaišiadorių miesto seniūnija, Paukštininkų g. 38).

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl programos: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Programą tvirtins atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. (8-70) 66 20 08).

Su PAV ataskaita susipažinti galima: Internetu tinklalapyje www.infraplanas.lt (aktyvi nuoroda: https://infraplanas.lt/informacija-apie-parengta-uab-gireles-paukstynas-dedekliu-vistu-paukstyno-pletros-poveikio-aplinkai-vertinimo-pav-ataskaita/). Ataskaita taip pat viešinama Kaišiadorių miesto seniūnijoje Gedimino g. 55 Kaišiadorių m. (kontaktinis asmuo seniūnė, tel. 8 346 60 112) ir UAB „Infraplanas“ buveinėje (kontaktinis asmuo T. Vaičiūnas, tel. 869390610) nuo rugpjūčio 13 d. iki rugsėjo 11 d. darbo valandomis nuo 9-12 val. ir nuo 13-16 val.

Viešas susitikimas vyks: š. m. rugsėjo 11 d. 17.00 val. Kaišiadorių miesto seniūnijos teritorijoje, adresu Paukštininkų g. 38 (UAB „Girelės paukštyno administracinėse patalpose“).

Pasiūlymus raštu, el. paštu iki viešo susirinkimo dienos galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB INFRAPLANAS aukščiau nurodytais kontaktais, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Informacija paskelbta 2019 08 12

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4965/0001:66, adresas Migonių k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 2,50 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-08-05 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Informacija paskelbta 2019 07 22

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4955/0001:482, adresas Stasiūnų k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 2,5527 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-07-26 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Sprendimo projektas

Informacija paskelbta 2019 07 12

---

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 4908/0006:389, adresas Bijautonių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., plotas 4,9747 ha.

Projekto planavimo tikslai ir uždaviniai yra: žemės sklypo specialusis planas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas parinkti ūkininko sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019-07-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt

Sprendimo projektas

Informacija paskelbta 2019 07 10

---

%0
Atgal